สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม สพม. เขต ๒๐ (อุดรธานี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 กลุ่ม 1
ณ ร.ร.ประจักษ์ศิลปาคาร, ร.ร.อุดรพิทยานุกูล, ร.ร.สตรีราชินูทิศ และร.ร.อุดรพิชัยรักษ์พิทยา
ระหว่าง วันที่ 17 - 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 9 1. นางสาวประภัสสร  เกตุนิ่ม
2. เด็กหญิงศุภรักษ์  สมดี
 
1. นางสาวรุ้งตะวัน  กุลพันธ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  แซ่ลิ้ม
 
1. นางสาวศิรินภา  บรรเทา
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 9 1. เด็กชายนิคมรัตน์  เทียงนา
2. นางสาววีริยา  สุขขา
3. นางสาวเจษฎาภรณ์  เอกพันธ์
 
1. นางศิริกุล  พลบูรณ์
2. นายธีรพงษ์  วงค์จำปา
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 7 1. นางสาวชนาภา  นามบุตร
2. นางสาววาสนา  แก้วกำมา
3. นายอาทิตย์  ลีกุล
 
1. นางจงกลณี  โฮซิน
2. นางลีราภรณ์  ชัยคีรี
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 9 1. เด็กชายศิวกร  วังหอม
 
1. นายประยุทธ  จันดาเวียง