สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคม สพม. เขต ๒๐ (อุดรธานี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 กลุ่ม 1
ณ ร.ร.ประจักษ์ศิลปาคาร, ร.ร.อุดรพิทยานุกูล, ร.ร.สตรีราชินูทิศ และร.ร.อุดรพิชัยรักษ์พิทยา
ระหว่าง วันที่ 17 - 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 70 เงิน 4 1. นางสาวพงษ์ผกา  มาตรขาว
 
1. นางอรวดี  โภคาพานิชย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 77 เงิน 5 1. นางสาวนฤมล  ทองเกลียว
 
1. นายชัชวาล  อนันตปัญญาสกุล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 71 เงิน 6 1. นางสาวธัญญรัตน์  สมภารไธสง
2. นางสาวศศิธร  ดวงมะณี
 
1. นางอรวดี  โภคาพานิชย์
2. นายชัชวาล  อนันตปัญญาสกุล
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. นางสาวเพ็ญนภา  สอดศรี
 
1. นางสาวกาญจนา  แก่นศักดิ์ศิริ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงชิษณ์ุสุดา  โยเหลา
 
1. นายจิรพันธุ์  ทองทา
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 14 1. นายวิษณุ  ปิดตะนะ
2. นายเกรียงไกร  ศรีบุญเรือง
 
1. นายปิยะพงษ์  สวนสุวรรณ
2. นายชัชวาล  อนันตปัญญาสกุล