สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร สพม. เขต ๒๐ (อุดรธานี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 กลุ่ม 1
ณ ร.ร.ประจักษ์ศิลปาคาร, ร.ร.อุดรพิทยานุกูล, ร.ร.สตรีราชินูทิศ และร.ร.อุดรพิชัยรักษ์พิทยา
ระหว่าง วันที่ 17 - 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 9 1. นายกิตติ  ศรีมีชัย
 
1. นางสัจจา  ภูพลผัน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายณัฐกิต  ชัยเลิศ
2. นางสาวพรนิภา  ยอดวันดี
3. นางสาวพิมพ์นภา  ผิวชาวเรือง
 
1. นางสุรีย์พร  ชัยกิจ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวทัศนีย์  ชาวสุรินทร์
2. นางสาวรัตนากรณ์   บุตรด้วง
 
1. นางอรุณี  เอรินเดอร์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. นายคะนองชัย  กัสปะ
 
1. นางเย็นฤดี  ปลัดบาง
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวจารุวรรณ  พังภักดี
 
1. นางปทุมทิพย์  ภูษา
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายณัฐพล  ชนะบุญ
 
1. นางปทุมทิพย์  ภูษา
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวดวงใจ  เกาเกลี้ยง
2. นายธนากร  อันแสน
3. นางสาวประภัสสร  อึงสะกาว
 
1. นางสาวเนตรนภา  แก้วแสนเมือง
2. นางสาวจันทรกานต์  ศรีวงษ์
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายคณิสร  สิทธิน้อย
2. เด็กชายดนัย  โภคะชัย
 
1. นางวันทนา  สงครามภักดี
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายอภิชาติ  พรมวัน
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ไขกัญหา
 
1. นางณิฐฏิยา  จำปาทอง
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวกิริยาพร  ชาวกล้า
2. นางสาวชลิดา  มั่นคง
3. นางสาวณัฐธิดา  เชียงเครือ
4. นายศิวดล  ตะนีพันธ์
5. นางสาวสกุลรัตน์  ชัยเลิศ
 
1. นายสุกรรณ์  รอบรู้
2. นางธัญรัตน์  ชัยรินทร์
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงอนงนาฏ  หลักชัย
 
1. นางทิภานุช  ไชยเมือง
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงณัฐมน  ชัยเลิศ
2. เด็กหญิงธนภรณ์  สมบุตร
3. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ขุนค้า
4. เด็กหญิงนรินทร์ธร  บัวหงษา
5. เด็กหญิงนิพา  กองสะดี
6. เด็กหญิงปวันรัตน์  ชิณวงศ์
7. เด็กหญิงปิยะดา  เสนาคะบุตร
8. เด็กหญิงพรนัชชา  ธรรมทอน
9. เด็กหญิงพรรณิภา  จันทร์สนิท
10. เด็กหญิงพิมพ์รดา  ไผ่เฟื้อย
11. เด็กหญิงสุชาดา  สิงห์หล้า
12. เด็กหญิงสุธิดา  บัวแก้ว
13. เด็กหญิงสุพัตตรา  สุวรรณบุตร
14. เด็กหญิงอรทัย  พังจันทร์
15. เด็กหญิงเทพรัก  ชาวป่า
 
1. นายสมจิตร  ภูษา
2. นางสาวเบญจวรรณ  ชำนิยันต์
3. นางเย็นฤดี  ปลัดบาง
4. นางสาวเนตรนภา  แก้วแสนเมือง
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายพลวัตร  บัวบุตร
2. เด็กหญิงอารียา  ปาปะจี
 
1. นายสมจิตร  ภูษา
2. นายวีระพล  ศรีลาอาจ
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายนัฐทชา  บุญทศ
 
1. นายอานนท์  ศรีอรพิมพ์
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายสิทธิศักดิ์  เสนาคะบุตร
 
1. นายอานนท์  ศรีอรพิมพ์
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายกฤษฎา  แก้วก่อง
2. นายวีระพล  มั่งมูล
 
1. นางสาวเอมอร  วัฒนสุชาติ
2. นายกาจพล  อุ่นสา
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายธนวัฒน์  ศรีรักษา
2. นายวันชัย  ราชคามินทร์
 
1. นายวสันต์  แก้วแก่น
2. นายประณพ  บุญประเสริฐ
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวภัคนันท์  บุญพา
2. นางสาววารุณี  สมบุตร
3. นางสาววิสาขา  แสงรถ
4. นางสาวศุภลักษณ์  สมบูรณ์
5. นางสาวอมิตา  ทัดไทย
6. นายอิสระชัย  แก้วบัวลา
 
1. นางสมร  สุริยะโรจน์
2. นายวิทยา  สงครามภักดี
 
19 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายปริญญา  พิมพ์โสดา
 
1. นายกมล  สัตพันธ์
 
20 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายชลากร  บุญภา
 
1. นายกมล  สัตพันธ์
 
21 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายวีระวัฒน์  บัวบาน
 
1. นายกมล  สัตพันธ์