สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร สพม. เขต ๒๐ (อุดรธานี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 กลุ่ม 1
ณ ร.ร.ประจักษ์ศิลปาคาร, ร.ร.อุดรพิทยานุกูล, ร.ร.สตรีราชินูทิศ และร.ร.อุดรพิชัยรักษ์พิทยา
ระหว่าง วันที่ 17 - 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 66 ทองแดง 9 1. นางสาวเจนจิรา  ชัยวรรณา
 
1. นางวีณภารัตน์  คงวารีทรัพฏ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 69.01 ทองแดง 5 1. นางสาวรัศศิกาล  ไขศรี
 
1. นางวิยดา  ลุมภักดิ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กชายบัณฑิต  เชือกทอง
2. เด็กชายศิริวัฒน์  รักญาติ
 
1. นางเย็นฤดี  ปลัดบาง
2. นางปทุมทิพย์  ภูษา
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 65 ทองแดง 7 1. นายธราดล  ชะหล้า
2. นายเจตนันท์  บัวผัน
 
1. นางปทุมทิพย์  ภูษา
2. นายอลงกรณ์  โรหิตาคนี
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 66 ทองแดง 4 1. เด็กชายธารา  พรมวงษ์
 
1. นางลำไพ  ใจบุญ
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 8 1. นางสาวนุชจรี  อินลา
2. นายปนัฐกร  มิ่งส่วน
3. นางสาวสุมิตรา  โพนทา
 
1. นางสุรีรัตน์  จำปาทอง
2. นางสาวธนพรรณ  พิเดช
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธัญญาพร  ชาวนา
2. เด็กหญิงนภัสรา  แป่มจำนัก
 
1. นายวสันต์  แก้วแก่น
2. นายประณพ  บุญประเสริฐ