สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร สพม. เขต ๒๐ (อุดรธานี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 กลุ่ม 1
ณ ร.ร.ประจักษ์ศิลปาคาร, ร.ร.อุดรพิทยานุกูล, ร.ร.สตรีราชินูทิศ และร.ร.อุดรพิชัยรักษ์พิทยา
ระหว่าง วันที่ 17 - 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกษมา   แก้วแก่น
 
1. นางวีณภารัตน์  คงวารีทรัพฏ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนภาพร  พานิชย์
 
1. นางวิยดา   ลุมภักดิ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. นางสาวเบญจกัลยาณี  บัวผัน
 
1. นางสัจจา  ภูพลผัน
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นายณัฐกร  สินทร
2. นายธนากร  สาเกตุ
3. นายเกียรติศักดิ์  สวัสเอื้อ
 
1. นางรันดร  ปากอุตสาห์
2. นางสาวเนตรนภา  แก้วแสนเมือง
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิราภรณ์   หนูยศ
2. นางสาวจุฑารัตน์  พิพิธเศร้า
3. นายพุฒิพงศ์  นามตะ
 
1. นางสุรีรัตน์  จำปาทอง
2. นางสาวเบญจวรรณ  ชำนิยันต์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวนัยน์ปพร  ไชยเลิศ
2. นางสาวนัยปพร  ไชยเลิศ
3. นายวันชัย  ราชคามินทร์
4. นายสุทัศ  โยชน์สุวรรณ
5. นางสาวสุมาลี  สาระสี
 
1. นางเพ็ญสุดา  ฤทธิ์มนตรี
2. นางกัลยา  สมบูรณ์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84.4 ทอง 18 1. เด็กชายดุสิตบูรพา  ศิริปรุ
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  ส่อนหา
 
1. นายพงษ์ศักดา  นามประมา
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 87.67 ทอง 6 1. นางสาวรื่นฤดี  ใจบุญ
2. นายสุวิทย์  ผ่องสำอาง
 
1. นายพงษ์ศักดา  นามประมา
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธนาภรณ์  พรมวงศ์
2. นายสายชล  สินปรุ
 
1. นายพงษ์สิทธิ์  ภูพาน
2. นายสุชาติ  สุวรรณอภิชน
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกาญจนา  พังภักดี
 
1. นายอานนท์  ศรีอรพิมพ์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายอมรินทร์  รักมิตร
 
1. นายอานนท์  ศรีอรพิมพ์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายภานุวัฒน์  กุลศรี
 
1. นายอานนท์  ศรีอรพิมพ์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายบุญญาฤทธิ์  ลือเลื่อง
 
1. นายอานนท์  ศรีอรพิมพ์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชัยธวัช  ชาวป่า
 
1. นายอานนท์  ศรีอรพิมพ์
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวเสาวลักษณ์  สมสนุก
 
1. นายอานนท์  ศรีอรพิมพ์
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนุชนาฎ  มีเพียร
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  บุทธิจักร์
 
1. นายอานนท์  ศรีอรพิมพ์
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุภัทรสร  กระเบื้องเก่า
 
1. นายอานนท์  ศรีอรพิมพ์
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกุลจักร  บัวผัน
2. เด็กชายธีรวัช  ชัยเลิศ
3. เด็กชายอณาเขตณ์  ชาวประชา
 
1. นายอานนท์  ศรีอรพิมพ์
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นายคณิน  กองสะดี
2. นายศิวดล  ตะนีพันธ์
3. นายอิทธิศักดิ์  เสนาคะบุตร
 
1. นายอานนท์  ศรีอรพิมพ์
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  เกยสันเทียะ
2. เด็กชายราชันต์  พรหมแสงใส
3. เด็กชายวรินทร  ซันติโก
4. เด็กชายสิทธิชัย  ชัยเลิศ
5. เด็กชายสิริศักดิ์  พิลาวัน
 
1. นายศรายุทธ  ไชยตะมาตย์
2. นายกมล  สัตพันธ์
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิภาณุ  ดาขาว
2. เด็กชายชาญยุทธ  บุตรตั้ว
3. เด็กชายธวัชชัย  งามล้น
4. เด็กชายนนทัชฌา  ห้วงรวมกลาง
5. นายนุตินนท์  บัวป่า
6. เด็กชายภานุพงศ์  ชานนตรี
7. เด็กชายยุทธพงษ์  บุตรตั้ง
8. นายวันทกร  บัวลอย
 
1. นายภวดล  บัวทัน
2. นายสมจิตร  ภูษา
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กชายกฤษฎา  อรรคบุตร
2. เด็กชายทัพอธิชา  กองเงิน
 
1. นางสาวเอมอร  วัฒนสุชาติ
2. นายกาจพล  อุ่นสา
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลธิชา  อันภัย
2. เด็กชายธนชิต  สาเจริญ
 
1. นางสาวกัลยาณี  ภานุรักษ์
2. นายวสันต์  แก้วแก่น
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนากร  อรรคบุตร
2. นายอนิรุท  ชาวกล้า
 
1. นายวสันต์  แก้วแก่น
2. นายประณพ  บุญประเสริฐ
 
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง 4 1. นายณัฐสิทธิ์  บุญภา
2. นายเกียรติศักดิ์  โคตรศรีเมือง
 
1. นางสาวเอมอร  วัฒนสุชาติ
2. นายกาจพล  อุ่นสา
 
26 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87.33 ทอง 5 1. เด็กหญิงญาณิศา  เสนาฤทธิ์
2. เด็กหญิงพรชิดา  ยืนนาน
3. เด็กหญิงเจนจิรา  นวนเกษา
 
1. นางสาวปิยรัตน์  พาเทียม
2. นางกัลยา  สมบูรณ์
 
27 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 92.14 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวรวิทย์  ชาวกล้า
2. นางสาวศิริญญา  ศรีลำใต้
3. นางสาวอนันชิตา  พลเดชา
 
1. นางสาวปิยรัตน์  พาเทียม
2. นางปิยะนุช  พรมสุทธิ์
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงกันตะพร  ป้องกระโทก
2. เด็กหญิงสุพัตรา  วงศ์ปัน
3. เด็กหญิงเข็มพร  แสนอุบล
 
1. นางปิยะนุช  พรมสุทธิ์
2. นางกัลยา  สมบูรณ์
 
29 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกฤษฎา  แก้วก่อง
2. เด็กชายกิตติเทพ  ชาวกล้า
3. นางสาวคนึงนิจ  พิมพ์สว่าง
4. นายจิติวัช  มั่งมูล
5. นายชลากร  บุญพา
6. นายณัฐพล  บัวทัน
7. นายดนุสรณ์  สิงกาฬ
8. นายธวัชชัย  ชาวป่า
9. นายธวัชชัย  เริงไชยภูมิ
10. นายธีระพันธ์  จิณารักษ์
11. นางสาวนนทิยา  สมบุตร
12. นายนัฐพล  ชนะบุญ
13. นางสาวนิภาพร  งามบาง
14. นางสาวนิยดา  ถึงอินทร์
15. นางสาวประกายแก้ว  พันธ์พัฒน์
16. นายปริญญา  พิมโสดา
17. นายพลวัตร  บัวบุตร
18. นางสาวพีรยา  หล้ากุล
19. นายภีรศักดิ์  พาพง
20. นางสาววทันยา  เขียวขำ
21. นายวัฒนชัย  สืบเพ็ง
22. นายวิสาข์  สมบูรณ์
23. นายวีรวัฒน์  บัวบาน
24. เด็กหญิงศศินภา  วิรามาศ
25. เด็กหญิงศิริรุ่งอรุณ  บุญละ
26. นางสาวสรินยา  จันเลิศ
27. นางสาวสุรินทิพย์  ยืนนาน
28. นางสาวอารญาภรณ์  น้ำรักษ์
29. นางสาวเกษราภรณ์  คนดี
30. นายเจตนันท์  บัวผัน
 
1. นายอานนท์  ศรีอรพิมพ์
2. นางเพ็ญสุดา  ฤทธิ์มนตรี
3. นายกมล  สัตพันธ์
4. นางอรุณี  เอรินเดอร์
5. นางกัลยา  สมบูรณ์
6. นางสาวสาวิกา  แก้วแก่น
7. นางสาววิไลวรรณ  มูลลิสาร