สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสร้างคอมวิทยา สพม. เขต ๒๐ (อุดรธานี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 กลุ่ม 1
ณ ร.ร.ประจักษ์ศิลปาคาร, ร.ร.อุดรพิทยานุกูล, ร.ร.สตรีราชินูทิศ และร.ร.อุดรพิชัยรักษ์พิทยา
ระหว่าง วันที่ 17 - 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายสุกฤษฏ์  กะตะศิลา
 
1. นางสาวนิยม  อินทร์หาญ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 81 ทอง 9 1. นางสาวนัฐนิกา  ภานุเวศ
 
1. นางสาววนิดา  ศรีบุญพิมพ์สวย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 65 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงศศิวิมล  แนวเนียง
 
1. นางสาวอรพรรณ  จันทะผอง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 70 เงิน 7 1. นายพิชญ  บัวคอม
 
1. นางสาวพิชญา  นาไฮ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงชลธิชา  ดงชมพู
2. เด็กหญิงเนตรนภา  มาศรี
 
1. นางอภิรดี  ศิริกุล
2. นางสาวพิชญา  นาไฮ
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม 10 1. นางสาวพิชชาภา  ศิลาขวา
 
1. นายภาษิต  สัพโส
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 14 1. นายไชยวัฒน์  สาที
 
1. นายธนภัทร  สีอ่อน
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนนทวัฒน์  อาจภักดี
2. นายอรรคพล  ไตรฆ้อง
 
1. นางสาวประไพจิตร  บุญญะรัง
2. นางสาวจิตขจี  พึ่งผล
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. นายปรัชญา  ปิตาระเต
 
1. นางสาวอาริตา  แตงดี
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชนนิกานต์  ทองจันทา
 
1. นางสาวรสลิน  เกียงขวา
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เรณะสุระ
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  ดวงดี
3. เด็กหญิงอรพินท์  เสนาโยธี
 
1. นางสาวรุจิราวดี  บัวคอม
2. นางสาวดวงสมร  กองกูล
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 60.3 ทองแดง 9 1. นางสาวกุลญารัตน์  สิงห์สัตย์
2. นางสาวจุฑามาศ  ศรีสร้างคอม
3. นางสาวปวีร์ทิชา  อุปถัมภ์
 
1. นางสาววารุณี  ทองดี
2. นางสาวณพิชญา  ไม้หอม
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวบุษกร  จันทรวิเชียร
2. นางสาวรัชชุลี  ธุนันทา
3. นางสาวสิตมณี  พลสิงห์
 
1. นางวังอร  โยธาศรี
2. นางสาวณพิชญา  ไม้หอม
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  หงษ์ทอง
2. เด็กหญิงภัทรชาภรณ์  ศรีมหาโพธิ์
3. เด็กหญิงรจนา  พินโฮง
4. เด็กหญิงสวรรยา  คำจันทร์
5. เด็กหญิงอรวรรยา  ไชยสิน
 
1. นางสาวอภิญญา  นรสาร
2. นางปราณีย์  ไชยสุวรรณ์
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 82.33 ทอง 4 1. นางสาวณัฐธิดาพร  กรไธสง
2. นายณัฐพงษ์  นพสุรัตน์
3. นางสาวทิพย์ประภา  ธีระสาร
4. นายพงษ์ดนัย  ป้องพาล
5. นายสิทธิ์ศักดิ์  แสงอาวุธ
 
1. นางปราณีย์  ไชยสุวรรณ์
2. นายอธิบดี  เหล่านุกูล
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมลลักษณ์  สาระดี
2. นางสาวกัญญาวีร์  ประทุมวัน
3. นางสาวชไมพร  ศฤงคาร
4. นางสาวรัชนีพร  เกตุพิมล
5. นางสาวสโรชา  นกแก้ว
 
1. นายก้องเกียรติ  เทวสกุล
2. นายวสันต์  ทาสีลา
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงอรัญญา  ถังเงิน
 
1. นางปราณีย์  ไชยสุวรรณ์
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86.8 ทอง 14 1. นายมลฤดี  โฆษิต
2. เด็กชายสุรสิทธิ์  เพ็ชรพัน
 
1. นางสุฬานันท์  เหล่าคุณ
2. นางสาวอรอุมา  บุญศาสตร์
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 83.33 ทอง 12 1. นายกรวิทย์  หงษ์ชัยภูมิ
2. นางสาวภาวดี  ทาบัว
 
1. นางสุฬานันท์  เหล่าคุณ
2. นางสาวอภิญญา  นรสาร
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 86 ทอง 5 1. นางสาวบุณยรัตน์  ผาเงิน
 
1. นางสาวศิวัชญา  กันหาชิน
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพีระเดช  จันทร์โพธิ์
2. เด็กชายไตรพร  บัวคอม
 
1. นายศุภชัย  ขันดี
2. นางสาวพรพิมล  ยอดดงบัง
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  วอแพง
2. เด็กหญิงอภิญญา  บุรพันธุ์
 
1. นางสาวรมิดา  พลราชม
2. นายวสันต์  ทาสีลา
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงปฐมาวดี  เลิศและ
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  บุญเกิด
 
1. นายศุภชัย  ขันดี
2. นางสาวรมิดา  พลราชม
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐภัทร  ชนะบุญ
2. นายอดิศร  อ่างคำ
 
1. นายวสันต์  ทาสีลา
2. นายศุภชัย  ขันดี
 
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง 8 1. นายดลวัฒน์  โพธิ์พรม
2. นายธนภัทร  บัวคอม
 
1. นายวสันต์  ทาสีลา
2. นางสาวรมิดา  พลราชม
 
26 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงทัศนีย์  สมฤดี
2. เด็กหญิงภิรมญา  มากบุรี
3. เด็กหญิงวราทิพย์  ดุษดี
 
1. นางสาวมนสินี  นามลัง
2. นางสาวประไพจิตร  บุญญะรัง
 
27 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปาลตะวรรณ์  ชาวยศ
2. นางสาวศศิพิมพ์  ด้วงเสียว
3. นางสาวสิรินยา  แสงจันทร์
 
1. นางสาวมนสินี  นามลัง
2. นางสาวประไพจิตร  บุญญะรัง
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 81.5 ทอง 6 1. เด็กหญิงจิราวรรณ   วิธิบูรณ์
2. เด็กหญิงสุภาพร  โพนธาตุ
3. เด็กหญิงเด่นสุดา  หล้าคอม
 
1. นางเยาวลักษณ์  ณรงค์เพ็ชร
2. นายธวัช  ณรงค์เพ็ชร
 
29 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายภานุเดช  ธีระสาร
2. เด็กชายอชิตพล  หว่างอุ้น
3. เด็กชายอาทิตย์  เพ็ญสง่า
 
1. นางสาวประไพจิตร  บุญญะรัง
2. นางสาวมนสินี  นามลัง
 
30 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชนัญชิฎา  อุปะละ
 
1. นางสาวพิชญา  นาไฮ
 
31 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงพรธิดา  สิงห์สัตย์
2. เด็กหญิงเรืองลดา  จอหอ
 
1. นางสาวพิชญา  นาไฮ
2. นางสาวประไพจิตร  บุญญะรัง