สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนจอมศรีพิทยาคาร สพม. เขต ๒๐ (อุดรธานี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 กลุ่ม 1
ณ ร.ร.ประจักษ์ศิลปาคาร, ร.ร.อุดรพิทยานุกูล, ร.ร.สตรีราชินูทิศ และร.ร.อุดรพิชัยรักษ์พิทยา
ระหว่าง วันที่ 17 - 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 57.5 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายนพรัตน์  มาสุ่ม
 
1. นายสญชัย  อันภักดี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 79 เงิน 10 1. นางสาวอาภาพร   ลือดี
 
1. นายสญชัย  อันภักดี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 50.5 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงอรญา  นาพังคะบุตร
 
1. นายสญชัย  อันภักดี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 14 1. นายณัฐวุฒิ  สาวะสิทธิ์
 
1. นายสญชัย  อันภักดี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  วงศ์หาริมาตร์
 
1. นายสญชัย  อันภักดี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 77 เงิน 7 1. เด็กหญิงธัญชนก  ไชยวงศ์
 
1. นายสญชัย  อันภักดี
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 13 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายนันทวัฒน์  บัวผัน
 
1. นายสิทธิโชตฺิ  โคตรกระพี้
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 16 1. นางสาวสุภานิกา  บัวจันทร์
 
1. นายนิติกร  พุทธรักษา
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ดงอุทิศ
 
1. นายนิติกร  พุทธรักษา
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. นางสาวชลดา  วงศ์ธร
2. นางสาวดรุณี  ศรีสุระ
3. นางสาวสุธิดา  สุนทะวงศ์
 
1. นายพรหมพิทักษ์  ศรีชนะ
2. นางสาวประภัสสร  พังตุ้ย
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวพรนภา  เหลี่ยมศรี
2. นางสาววราภรณ์  เผดิม
3. นางสาวสรัญญา  ศรีแก้วต่างวงษ์
 
1. นายไกรษร  โกมาลย์
2. นายพรหมพิทักษ์  ศรีชนะ
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐวุฒิ  สาวะสิทธิ์
 
1. นางสาวพุทธชญานันท์  จันทร์โสม
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 81.33 ทอง 16 1. นางสาวอทิตยา  ลือดี
2. นายอนุสรณ์  นาพังคะบุตร
 
1. นางสาวพุทธชญานันท์  จันทร์โสม
2. นายสญชัย  อันภักดี
 
14 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 67 ทองแดง 4 1. นางสาวจันทะวรรณ  ผมไผ
2. นางสาวไผ่งาม  มุจสุรินทร์
 
1. นายอนันต์  ตาลรอด
2. นายพิชิต  บุรีสูงเนิน
 
15 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 72 เงิน 4 1. นางสาวพรนภา  เหลี่ยมศรี
2. นางสาววราภรณ์  เผดิม
 
1. นายพิชิต  บุรีสูงเนิน
2. นายอนันต์  ตาลรอด
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงนันทิดา  ดวงพัง
 
1. นายไมตรี  โมระดา
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 77 เงิน 5 1. นายอิทธิพงษ์  วงศ์ประชุม
 
1. นายไมตรี  โมระดา
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายอดิศร  เชิดทอง
 
1. นายไมตรี  โมระดา
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายอัษฎา  ตาลเพลิง
 
1. นายไมตรี  โมระดา
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายยุทธพิชัย  โยธาแข็ง
2. นายอมรเทพ  ตาลอินทร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีภัสภูมิ  กิตติรัตนบุตร
2. นายทรงศักดิ์  คุนานันท์
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 8 1. เด็กหญิงพิยดา  สุภาแดง
2. นางสาวภัคจีรา  ตันนารัตน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีภัสภูมิ  กิตติรัตนบุตร
2. นายทรงศักดิ์  คุนานันท์
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 9 1. นางสาวกัญญารัตน์  อุบลหลง
2. นางสาวนฤมล  นาคำ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีภัสภูมิ  กิตติรัตนบุตร
2. นายทรงศักดิ์  คุนานันท์
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐวัตร  พังตุ้ย
2. นายปกรณ์  สมสร้าง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีภัสภูมิ  กิตติรัตนบุตร
2. นายทรงศักดิ์  คุนานันท์
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายทัศนัย  โพธิบาย
2. นายสิทธิชัย  ชัยอามาตย์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีภัสภูมิ  กิตติรัตนบุตร
2. นายทรงศักดิ์  คุนานันท์
 
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  สิมมาหลวง
2. เด็กชายภานุพงศ์  ศรีรักษา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีภัสภูมิ  กิตติรัตนบุตร
2. นายทรงศักดิ์  คุนานันท์
 
26 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 76 เงิน 5 1. นางสาวชนากานต์  เชิดทอง
2. นางสาวอริสา  สุขขัง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีภัสภูมิ  กิตติรัตนบุตร
2. นายทรงศักดิ์  คุนานันท์
 
27 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 10 1. นางสาวกัญญารัตน์  บางหลวง
2. นางสาวอภิญญา  พันธ์ุใหญ่
 
1. ว่าที่ร้อยตรีภัสภูมิ  กิตติรัตนบุตร
2. นายทรงศักดิ์  คุนานันท์
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นายบรรชัย  เกษนัส
2. นายมนตรี  เจนจุลพร
3. นายสุทธิศักดิ์  หูตินนุ
 
1. นายทรงศักดิ์  คุนานันท์
2. ว่าที่ร้อยตรีภัสภูมิ  กิตติรัตนบุตร
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสนธยา  ส่องแสง
2. นายสรศักดิ์  ม่วงเพชร
3. นายอำนวยศักดิ์  หนาดเสน
 
1. นายทรงศักดิ์  คุนานันท์
2. ว่าที่ร้อยตรีภัสภูมิ  กิตติรัตนบุตร