สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนจอมศรีพิทยาคาร สพม. เขต ๒๐ (อุดรธานี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 กลุ่ม 1
ณ ร.ร.ประจักษ์ศิลปาคาร, ร.ร.อุดรพิทยานุกูล, ร.ร.สตรีราชินูทิศ และร.ร.อุดรพิชัยรักษ์พิทยา
ระหว่าง วันที่ 17 - 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 57.5 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายนพรัตน์  มาสุ่ม
 
1. นายสญชัย  อันภักดี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 50.5 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงอรญา  นาพังคะบุตร
 
1. นายสญชัย  อันภักดี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 14 1. นายณัฐวุฒิ  สาวะสิทธิ์
 
1. นายสญชัย  อันภักดี
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 13 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายนันทวัฒน์  บัวผัน
 
1. นายสิทธิโชตฺิ  โคตรกระพี้
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 16 1. นางสาวสุภานิกา  บัวจันทร์
 
1. นายนิติกร  พุทธรักษา
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ดงอุทิศ
 
1. นายนิติกร  พุทธรักษา
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. นางสาวชลดา  วงศ์ธร
2. นางสาวดรุณี  ศรีสุระ
3. นางสาวสุธิดา  สุนทะวงศ์
 
1. นายพรหมพิทักษ์  ศรีชนะ
2. นางสาวประภัสสร  พังตุ้ย
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวพรนภา  เหลี่ยมศรี
2. นางสาววราภรณ์  เผดิม
3. นางสาวสรัญญา  ศรีแก้วต่างวงษ์
 
1. นายไกรษร  โกมาลย์
2. นายพรหมพิทักษ์  ศรีชนะ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายอัษฎา  ตาลเพลิง
 
1. นายไมตรี  โมระดา