สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี สพม. เขต ๒๐ (อุดรธานี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 กลุ่ม 1
ณ ร.ร.ประจักษ์ศิลปาคาร, ร.ร.อุดรพิทยานุกูล, ร.ร.สตรีราชินูทิศ และร.ร.อุดรพิชัยรักษ์พิทยา
ระหว่าง วันที่ 17 - 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงจิราพร  ศรีสิงห์
 
1. นางสาวอรุณี  เขาราช
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 54.5 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายรุ่งอรุณ  ศรีจันทร์แก้ว
 
1. นางสาวอรุณี  เขาราช
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวลลนา  นานาวัน
 
1. นางสุภาวดี  เพ็ชรฤาชา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวจิราภรณ์  สุภดี
 
1. นางสุภาวดี  ้เพ็ชรฤาชา
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวกาฐจนา  หอมรื่น
2. นางสาวปวีณา  พรานน้อย
3. นางสาวมณฑกานต์  สาธารณะ
4. นางสาวศิรินภา  พรานน้อย
5. นางสาวศิโรรัตน์  คำมูล
6. นางสาวสิริวรรณ  วรรณชัย
7. นางสาวสุธิตา  สิมมา
8. นางสาวสุพัตรา  เป้าป่าเถื่อน
9. นางสาวสุวรรณี  นาร่อง
10. นางสาวอริสรา  ทรายหิน
 
1. นางสมสนุก  จวนสาง
2. นายสมบูรณ์  จวนสาง
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวศิริรัตน์  จินดาศรี
 
1. นางสาวภัทรพร  หล้ามงคล