สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร สพม. เขต ๒๐ (อุดรธานี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 กลุ่ม 1
ณ ร.ร.ประจักษ์ศิลปาคาร, ร.ร.อุดรพิทยานุกูล, ร.ร.สตรีราชินูทิศ และร.ร.อุดรพิชัยรักษ์พิทยา
ระหว่าง วันที่ 17 - 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 1. นางสาวกนกรดา  บุตรดีจีน
 
1. นางวิไลวรรณ  เหมือนจันทร์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 76 เงิน 13 1. นางสาวพรทิพย์  ขุนหอม
 
1. นางอมรฤทธิ์  แฝงทรัพย์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 66.5 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงอภิญญา  เนื้อแก่น
 
1. นางพนิดา  อินทะสีดา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 70 เงิน 7 1. นายกายเพชร  ธูปพุดชา
 
1. นางอมรฤทธิ์  แฝงทรัพย์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 86.34 ทอง 4 1. นางสาวปรียานุช  วาสโสหา
 
1. นางละมัย  ชอบผล
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 77.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนพล  จันทร์ศรีนวล
 
1. นางสาวนพมาศ  ตรีกุล
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. นางสาวจิรภัทร  สนทนา
 
1. นางละมัย  ชอบผล
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจักรพล  พร้อมใจ
 
1. นางสุกัญญา  ตั้งอยู่ศิริ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 76.66 เงิน 5 1. เด็กหญิงกรองทอง  ไฮ้ย้อย
2. เด็กหญิงภัทริดา  เฉื่อยผูก
3. นางสาวรุจิศญา  วิเศษศรี
 
1. นางวิไลวรรณ  เหมือนจันทร์
2. นางอมรฤทธิ์  แฝงทรัพย์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 70.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายภัคพงศ์  ทินภูมิ
2. นางสาวมนัสนันท์  สมบัติพานิชกุล
3. นางสาวรุ่งนภา  ประเสริฐวงค์
 
1. นางอมรฤทธิ์  แฝงทรัพย์
2. นางวารีรัตน์  ทองดี
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอนิสา  กองสุวรรณ
2. นายเฉลิมเกียรติ  หาชารี
 
1. นางสาวกีรติกา  ขุลีดี
2. นางวารีรัตน์  ทองดี
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายกฤตพาส  รุณพันธ์
 
1. นางสาวประเพ็ญ  ดอนสมพงษ์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 4 1. นางสาวอินทิรา  สีอ่อนแสง
 
1. นางนฤมล  สกุลคู
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนากานต์  พลพะนาน
2. เด็กหญิงสุมิตรา  ปาปะกัง
3. เด็กหญิงอโณมา  ผดุงวัฒน์
 
1. นางสาวประเพ็ญ  ดอนสมพงษ์
2. นางสุภา  กอล์ท
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 81.5 ทอง 4 1. นายกรกนก  ทองสี
2. นายจิรศักดิ์  อินทรกง
3. นายนำโชค  นามวงษ์
 
1. นางนฤมล  สกุลคู
2. นายประมวล  ไชยโคตร
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชญานันท์  จันทร์แสงศรี
2. เด็กชายธรรมรัตน์  คำรักษ์
 
1. นางสุภา  กอล์ท
2. นางวิภา  เมืองมิ่ง
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาวกุลจิรา  โยธากุล
2. นายฉัตรตรา  แก้ววันนา
 
1. นางนฤมล  สกุลคู
2. นางปรีญาภร  กวีกุล
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายชินวัตร  รินเพ็ง
 
1. นางสกุณา  อยู่ยืน
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 18 เข้าร่วม 12 1. นายพีรณัฐ  บุญคง
 
1. นายสุภกิจ  กลางนอก
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 7 1. เด็กหญิงกนกลดา  ปัญญาสาร
2. เด็กหญิงกัลยา  บุญจันทร์
3. เด็กหญิงศุภรัตน์  ภาพโสภา
 
1. นางสาวศุภธิดารัตน์  ไมยะปัน
2. นางอัญชุลี  สนิทภักดี
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 74.6 เงิน 4 1. นายธีรวัฒน์  ขันสีนวล
2. นายพศุตม์  โคตรภักดี
3. นางสาวสุพรรษา  หัตถีชาติ
 
1. นางสาวบุษราภรณ์  พันธุ์เลิศเมธี
2. นางศิริพร  สุริยา
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 78 เงิน 5 1. นางสาวณัฐธิดา  สมศรี
2. นายภานุวัฒน์  โสภากุล
3. นางสาวอรฤทัย  โคตะมี
 
1. นางสาวจริญา  จำใบรัก
2. นางศิริพร  สุริยา
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายจิรวัฒน์  เสริฐผล
2. นายปรางค์นิธิ  อินทะวงษ์
3. นางสาวภัทรสุฎา  อินทะวงษ์
 
1. นายสหัสชัย  ถมยา
2. นางสาวสิริพงษ์  พิจารณ์จันทร์
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 82 ทอง 6 1. เด็กชายพงศธร  ศิลธร
2. เด็กหญิงสุภาดา  โมมะณี
3. เด็กหญิงอาริยา  เหล่าศรีชัย
 
1. นางสาวมะลิจิตร  แก้วไพฑูรย์
2. นางนิภาภัทร  สาระคำ
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกรกนก  ม่วงมิตร
2. นายฐาปกรณ์  เถกิงเดช
3. นางสาวเบญญทิพย์  บัวศรี
 
1. นางสาวฐจิรัช  ภูมิมะลา
2. นางสุธัญญา  วีระกุล
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายขจรศักดิ์  ไวเสน
2. เด็กหญิงพิยะดา  แสนปากดี
 
1. นายสราวุฒิ  สุริยา
2. นายกฤษดา  สุดทวี
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนกฤต  วัฒนะจรรยา
2. นายปรัชญาพล  ไม่เศร้า
 
1. นางทวีพร  จันทร์รักษ์
2. นางสาวจริญา  จำใบรัก
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปริทัศน์  ทองปัญญา
2. เด็กชายศักดิ์ชาย  ธรรมวงศรี
 
1. นายคฑาวุธ  อ่อนผุย
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนพรัตน์  ธานีกุล
2. เด็กชายบัณฑิต  ขวาลำธาร
 
1. นายกฤษดา  สุดทวี
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชัยวัฒน์  สุระอุดร
2. นายธนัชชา  ศรีคราม
3. นายปิยทัศน์  นวกิจวัฒนา
 
1. นายสหัสชัย  ถมยา
2. นายคฑาวุธ  อ่อนผุย
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลิดา  บุญดอนกลาง
2. เด็กหญิงปริดาวัลย์  จันทะวงศ์
3. เด็กหญิงวัชราพร  ศรีชานิล
4. เด็กหญิงศิริประภา  ใจสุทธิ์
5. เด็กหญิงอินทิรา  จันทะปะขาว
 
1. นางศิริวรรณ  มาตรเลี่ยม
2. นางสาวเมษวรรษ  แซงจันดา
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกฤษดา  เจริญสุขพิบูลย์
2. นายธนู  ชุมศรีแก้ว
3. นายนพรุจน์  ทูลไธสง
4. นายภัทรพงษ์  บ่อคำเกิด
5. นางสาวละอองดาว  ริโยธา
 
1. ว่าที่ร้อยเอกวรันธร  ทองบ่อ
2. นางกุณฑรี  ดุสิตพันธ์
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.66 ทอง 4 1. เด็กหญิงอลิสา  ขันเขตร
 
1. นางกษมล  เสิกภูเขียว
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.6 ทอง 4 1. นางสาวพรรณิภา  สาริสุทธิ์
 
1. นางศุภารมย์  นกอยู่
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92.4 ทอง 4 1. เด็กหญิงชมพูนุท  เทพสุวรรณ์
2. เด็กชายนภัส  ขันเดช
 
1. นางบัญญัติ  ชนเพชร
2. นางเพลินจิตร์  ใหญ่โสมานัง
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 87.33 ทอง 9 1. นายธนัญชัย  สุ่นศรี
2. นางสาวพรหมพร  ชูพรหมวงศ์
 
1. นายอภินันท์  พรหมแสง
2. นางศุภารมย์  นกอยู่
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิรพรรณ  มณีวงษ์
2. เด็กหญิงณัฐริกา  รัตน์เพชร
3. เด็กชายณัฐวัตร  ภูเงิน
4. เด็กชายดวงดี  ศรีทา
5. เด็กหญิงนิชนันท์  เกียรติกมลเลิศ
6. เด็กหญิงปิยภรณ์  กนิษฐวงศ์
7. เด็กชายพัชรพร  หล่อตระกูล
8. เด็กชายรุจกรณ์  ไชยวัน
9. เด็กชายศศิวงศ์  ติยะวงศ์
10. เด็กหญิงอักษรินทร์  ธุวภาควิทย์
 
1. นางสาวชาลินี  กอผจญ
2. นางศุภารมย์  นกอยู่
3. นางบัญญัติ  ชนเพชร
 
38 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรพรรณ  ศรีพวง
2. เด็กชายเกียรติภูมิ  จันทร์อ่อนสี
 
1. นายสุพจน์  อินทหอม
2. นางสุรีพร  กลั่นเกิด
 
39 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 69 ทองแดง 5 1. นายณรงค์กร  โสนาชัย
2. นายปรัชญากร  ขาวขำ
 
1. นายสุพจน์  อินทหอม
2. นางกัลยา  สุพรรณเภสัช
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายทศพล  บุญมาน้อย
 
1. นายพนัส  วีระชัย
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายคนาบุญ  บุญวิเศษ
2. นายนพชัย  แก้ววันนา
3. นายพีรพัฒน์  บุญทองอ่อน
4. นางสาววันทินี  ศรีคำภา
5. เด็กหญิงศิโรรัตน์  ดวงพรม
 
1. นายเฉลิมเกียรติ  โง่นแก้ว
2. นายสุทธิศักดิ์  แซ่โง้ว
3. นายภัทรพงษ์  ขัติยะมาตย์
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 83.8 ทอง 4 1. นายกรรณพล  อวนอ่อน
2. นายกัมพล  บุญศรีงาม
3. นายนพชัย  ทองเทพ
4. นายพงษ์ระพี  จำปาสี
5. นายระพีพัฒน์  ทิพยเลิศ
6. นางสาวสัญญานัน  ปัญญาชัยสิทธิ์
 
1. นายประสงค์  อุณาพรหม
2. นายสุทธิศักดิ์  แซ่โง้ว
3. นายภัทรพงษ์  ขัติยะมาตย์
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม    
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.6 ทอง 5 1. นายบารมี  เหมือนน้อย
 
1. นายประสงค์  อุณาพรหม
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม    
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง 5 1. นางสาวรัชฎาพร  ส่อนราช
 
1. นายประสงค์  อุณาพรหม
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 68.2 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพุทธศักดิ์  วงศ์อินทร์
 
1. นายเฉลิมเกียรติ  โง่นแก้ว
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนัชชา  ศรีคราม
 
1. นายประสงค์  อุณาพรหม
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.2 ทอง 5 1. นางสาวกนกวรรณ  เพียสุระ
 
1. นายเฉลิมเกียรติ  โง่นแก้ว
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวพัชรินทร์  สีหาวงศ์
 
1. นายประสงค์  อุณาพรหม
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.5 ทอง 4 1. นางสาววันทินี  ศรีคำภา
 
1. นายเฉลิมเกียรติ  โง่นแก้ว
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง 7 1. นางสาวลลิตา  ศิริเมือง
 
1. นายประสงค์  อุณาพรหม
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เพียสุระ
2. เด็กหญิงกฤษฎาภรณ์  พลัน
3. เด็กชายกฤษดา  นันทะแพทย์
4. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุขสบาย
5. นางสาวกัลยา  บุดดี
6. เด็กชายจิรเมธ  กองพล
7. เด็กหญิงชนิตา  สัจจทองดี
8. นายณัฐวุฒิ  อินอุ่นโชติ
9. เด็กหญิงดวงนภา  ขนานแข็ง
10. เด็กหญิงดาราพร  แสงสกุล
11. นายธนากร  ผารุธรรม
12. เด็กชายธนาวุฒิ  เกษทองมา
13. เด็กชายธีรพล  ระวีโรจน์
14. นางสาวนิศารัตน์  กนกกาญจนานนท์
15. นายพงศ์พิสุทธิ์  ศรีรักษา
16. นายพรเทพ  ชลายนาวิน
17. เด็กชายภูวดล  ดาลม
18. เด็กหญิงมัลฑินีย์  ภูริศรี
19. นางสาวลลิษา  ศิริเมือง
20. นายวงศกร  พาสีอินทร์
21. เด็กหญิงวรรณศิริ  ขาวสะอาด
22. นายวุฒิกร  คลังเดช
23. เด็กชายศุภชัย  สมภาพ
24. นายศุภฤกษ์  พลสมบัติ
25. นางสาวสุกิตรา  เประกันยา
26. นางสาวสุดารัตน์  คำชาลี
27. เด็กหญิงสุนิสา  ผ่านสำแดง
28. นายอภิวัฒน์  อเนกา
29. เด็กหญิงอังคณา  มีนาชัย
30. เด็กชายเอกภพ  สนสายสิงห์
 
1. นายประสงค์  อุณาพรหม
2. นายเฉลิมเกียรติ  โง่นแก้ว
3. นายสุทธิศักดิ์  แซ่โง้ว
4. นายภัทรพงษ์  ขัติยะมาตย์
 
54 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  แสวงดี
2. เด็กหญิงกุลสตรี  ชำมะลี
3. เด็กหญิงจิรนันท์  วงษ์รุมเงิน
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศิริรวย
5. เด็กชายธนิสร  ผลาผล
6. เด็กชายปฏิพล  คงโนนกอก
7. เด็กชายภานุชา  ธาตุไพบูลย์
8. เด็กหญิงศศิธร  อินทะขีณี
9. เด็กชายอภิสิทธิ์  ภักดีสวัสดิ์
10. เด็กหญิงอรสา  อินคำคา
 
1. นางภัทรปภา  พนิชพงศ์
2. นางสาวจินตนาพร  ทองสี
3. นางสาวมัญชุกานต์  แสนโยธา
 
55 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 82.66 ทอง 4 1. เด็กหญิงกิตติยา  นันทะแสง
2. เด็กหญิงจันทร์ทิมา  โถปาคำ
3. เด็กหญิงณัฐพัชร์  ปัญญาทิณรัตน์
4. เด็กหญิงทิพวรรณ  โสวัน
5. เด็กหญิงธนาภรณ์  ผึ้งทอง
6. เด็กหญิงธันยพร  คำศักดิ์
7. เด็กหญิงสะแกวัลย์  ดวงแก้ว
8. เด็กหญิงอัญมณี  ศรีรักษา
9. เด็กหญิงอิฐติยาภรณ์  ยังสีชาติ
 
1. นางภัทรปภา  พนิชพงศ์
2. นางสาวจินตนาพร  ทองสี
3. นางสาวมัญชุกานต์  แสนโยธา
 
56 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 88.2 ทอง 5 1. นางสาวกิตติภา  สิทธิสาร
2. นายธนชัย  เกษศิริโยธิน
3. นายนพรุจน์  ทูลไธสง
4. นางสาวละอองดาว  ริโยธา
5. นายอภิสิทธิ์  พันธ์สิงห์
 
1. นางภัทรปภา  พนิชพงศ์
2. นางสาวจินตนาพร  ทองสี
 
57 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 93.27 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนิภรณ์  ขันธวิชัย
 
1. Mrs.ัYang  Lijuan
 
58 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 79 เงิน 4 1. นางสาวจันทร์จิรา  นามภูมี
 
1. MissNAN  RUNTIAN
 
59 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกัลยา  บุดดี
 
1. Mrs.ัYANG  LIJUAN
 
60 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวจันจิรา  สุริโย
 
1. นายสมบูรณ์  โนนคู่เขตโขง
 
61 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจตุรภัทร  แสนปาลี
2. เด็กชายจิรายุส  หารินทะชาติ
3. เด็กชายชัชวาล  สีเตา
4. เด็กชายภัทรพงศ์  ดงบัง
5. เด็กชายวิษณุ  แก้วโสภา
6. เด็กชายสาวิน  ศรีตะบุตร
7. เด็กชายอนุกิตติ  ไชยเทพ
8. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ชาวนาแอง
 
1. นายสุรศักดิ์  พันธุ์คำ
2. นายอนุชิต  งามเสน่ห์
3. นายมาโนช  เหรียญณรงค์
 
62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชบา  จำปา
2. นางสาวดวงฤทัย  พันธ์ประเสริฐ
3. นางสาวธิตินันท์  เสพสุข
4. นางสาวพรสวรรค์  มูลสอน
5. นางสาวมณีรัตน์  นิรงค์บุตร
6. นายสิทธิโชค  ผลบุญ
7. นางสาวหิรัณยา  โชติพินิจ
8. นายเจริญวิทย์  ธรรมธาตุ
 
1. นายอภินันท์  พรหมแสง
2. นายคฑาวุธ  อ่อนผุย
3. นางผ่องศรี  มาตย๋นอก
 
63 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ภักดีวงศ์
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  สุภาพพงษ์
3. เด็กหญิงมัณฑนา  ศรีภูวงษ์
 
1. นางสุเทวา  สินธุพันธ์
2. นางสาวธัญญธร  ทิพวัจนา
 
64 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปิยะธิดา  แสงโชติ
2. นางสาวพัชรินทร์  โสมงคล
3. นางสาวสุวิมล  พลลาภ
 
1. นางสุเทวา  สินธุพันธ์
2. นางสาวธัญญธร  ทิพวัจนา
 
65 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีรภาพ  แก้วสอน
2. เด็กหญิงปวีณ์นุช  สิทธิประภาพร
3. เด็กหญิงศิริกร  ดอกรังกูล
 
1. นางสุเทวา  สินธุพันธ์
2. นางสาวธัญญธร  ทิพวัจนา
 
66 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวบุษกร  บัวผัน
2. นางสาววรรณภา  รักษางาม
3. นางสาวเนาวรัตน์  วิจารณรงค์
 
1. นางสุเทวา  สินธุพันธ์
2. นางสาวธัญญธร  ทิพวัจนา
 
67 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวจามจุรี  สุรดะนัย
2. นายณัฐพล  ภูริศรี
 
1. นางสาวภัทราพร  ใบลาศ
2. นางสาวชื่นสุคนธ์  เอนกประเสริฐ
 
68 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกฤษดา  เจริญสุขพิบูลย์
2. นายภัทรพงษ์  บ่อคำเกิด
 
1. นายรณชิต  ยศอ่อน
2. นางศศิประไพ  ภิเศก
 
69 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชาลิดา  บ่อคำเกิด
2. นายฑาภากูร  สารีโท
3. นายวัชรินทร์  ขันศิลา
 
1. นายสหัสชัย  ถมยา
2. นางสาวสิริพงษ์  พิจารณ์จันทร์
 
70 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 82.25 ทอง 5 1. นางสาวกนกวรรณ  ผางจันทร์ดา
2. นางสาวภัควลัญช์  แสงอาจ
3. นายอัมรินทร์  เสมอวงศ์
 
1. นายนฤพล  จันทู
2. นางนิรมล  บาโลโย
 
71 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัญญรัตน์  สุขสบาย
2. เด็กหญิงชนิตา  สัจจทองดี
3. เด็กหญิงลลิษา  ศิริเมือง
 
1. นายนฤพล  จันทู
2. นายเทพนม  ศิรินคร
 
72 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 92.41 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัณฐมนี  นิวงศ์ษา
2. นางสาวขนิษฐา  สมสิงห์
3. นางสาวช่อผกา  ภูเงิน
 
1. นายนฤพล  จันทู
2. นายเทพนม  ศิรินคร
 
73 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวมัลฑินีย์  ภูริศรี
2. นางสาวสุกิตรา  เประกันยา
3. นายอัมรินทร์  เสมอวงษ์
 
1. นายนฤพล  จันทู
2. นางนิรมล  บาโลโย
 
74 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปรารถนา  แย้มเสาธง
2. นางสาวพรภัทร์  วรรณอาภา
3. เด็กหญิงอารยา  ถูกดี
 
1. นางนิรมล  บาโลโย
 
75 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 87.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชไมพร  กุลภา
2. เด็กหญิงพรวลัย  ป้องนู
3. เด็กหญิงอรวรรณ  ป้องนู
 
1. นายนฤพล  จันทู
2. นางนิรมล  บาโลโย
 
76 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจิรโชติ  บุตรแสนลี
 
1. นายเฉลิมเกียรติ  โง่นแก้ว
 
77 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนิสรณ์  บุตรแสนลี
 
1. นายเฉลิมเกียรติ  โง่นแก้ว
 
78 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายธนิสรณ์  บุตรแสนลี
 
1. นายเฉลิมเกียรติ  โง่นแก้ว