สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร สพม. เขต ๒๐ (อุดรธานี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 กลุ่ม 1
ณ ร.ร.ประจักษ์ศิลปาคาร, ร.ร.อุดรพิทยานุกูล, ร.ร.สตรีราชินูทิศ และร.ร.อุดรพิชัยรักษ์พิทยา
ระหว่าง วันที่ 17 - 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 1. นางสาวกนกรดา  บุตรดีจีน
 
1. นางวิไลวรรณ  เหมือนจันทร์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 66.5 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงอภิญญา  เนื้อแก่น
 
1. นางพนิดา  อินทะสีดา
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 69 ทองแดง 5 1. นายณรงค์กร  โสนาชัย
2. นายปรัชญากร  ขาวขำ
 
1. นายสุพจน์  อินทหอม
2. นางกัลยา  สุพรรณเภสัช
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 68.2 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพุทธศักดิ์  วงศ์อินทร์
 
1. นายเฉลิมเกียรติ  โง่นแก้ว