สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพม. เขต ๒๐ (อุดรธานี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 กลุ่ม 1
ณ ร.ร.ประจักษ์ศิลปาคาร, ร.ร.อุดรพิทยานุกูล, ร.ร.สตรีราชินูทิศ และร.ร.อุดรพิชัยรักษ์พิทยา
ระหว่าง วันที่ 17 - 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 68 ทองแดง 16 1. นางสาวจันทร์ฉาย  วงค์สาเนา
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  มาสาซ้าย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 60 ทองแดง 12 1. นางสาวธัญญาเรศ  ศรีวงค์
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  มาสาซ้าย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 67.3 ทองแดง 4 1. นายกรณ์ดนัย  วาจารัตน์
2. นายจักรพงศ์  ศิริโส
3. นายจาตุรงค์  ชัยวงษ์
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  บุญประเสริฐ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 68 ทองแดง 6 1. นางสาวศิรประภา  ไชยา
2. นางสาวเกสรา  พรรณรังษี
 
1. นางปวิตา  ไชยมาตย์
2. นางพรสวรรค์  สงวนนาม
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 10 1. นางสาวจีน่า  ฟาซส์
2. นายฉัตรบดินทร์  ดวงศรี
3. นายธีรภัทร  พลขันธ์
 
1. นายเมฆหลา  คันธี
2. นายเศรษฐา  เรืองไชย