สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร สพม. เขต ๒๐ (อุดรธานี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 กลุ่ม 1
ณ ร.ร.ประจักษ์ศิลปาคาร, ร.ร.อุดรพิทยานุกูล, ร.ร.สตรีราชินูทิศ และร.ร.อุดรพิชัยรักษ์พิทยา
ระหว่าง วันที่ 17 - 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายพิเศษศักดิ์  พาดี
 
1. นางนวลสวาท  มหาโคตร
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 22 เข้าร่วม 11 1. นายสัญญา  แสงตารัตน์
 
1. นางวนาพร  วังคำแหง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวชลิญญา  ลีละสุทธานันท์
2. นางสาวปัฐมาพร  แก้วเกิดมี
3. นางสาวปาริฉัตร  นิ่มวัฒน์
4. นางสาวอภิญญา  กุลพลเมือง
5. นางสาวอรัญญา  มหาเสนา
 
1. นางปัทมา  อาจหาญ
2. นางกฤษฎีกานต์  แสนสีแก้ว
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงณัชชา  จักขุลี
2. เด็กหญิงปริศนา  บุตรพรม
3. เด็กหญิงอรัญญา  โพพะนา
4. เด็กหญิงอริษา  พากุล
5. เด็กหญิงไนทีน  ดวงจำปา
 
1. นางปัทมา  อาจหาญ
2. นางชนากานต์  บัวพิศ