สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร สพม. เขต ๒๐ (อุดรธานี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 กลุ่ม 1
ณ ร.ร.ประจักษ์ศิลปาคาร, ร.ร.อุดรพิทยานุกูล, ร.ร.สตรีราชินูทิศ และร.ร.อุดรพิชัยรักษ์พิทยา
ระหว่าง วันที่ 17 - 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 78 เงิน 5 1. นางสาวกรกนก  นิรันดร
2. นางสาวพิมลภัทร  พาโฮม
3. นางสาวสุธาทิพย์  วิชาชัย
 
1. นางสุพิน  วิวิจไชย
2. นางกัลยกร  ศรีพรหม
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 77 เงิน 5 1. นางสาวอรอนงค์  ทิพจักร์
 
1. นายวิเชียร  ศิริวงษ์
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 78 เงิน ชนะเลิศ 1. นางสาวนัยนา  ชูเลิศ
2. นางสาวปวีณา  วงศรีดา
3. นางสาวปัฐมาพร  แก้วเกิดมี
4. นางสาวพรสวรรค์  ปลั่งกลาง
5. นางสาวภัคจิรา  ไชยแสงบริกุล
 
1. นางสุพิน  วิวิจไชย
2. นางวัฒนา  สิงหาบุตร
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 4 1. เด็กชายศราวุธ  พิลารักษ์
2. เด็กชายอชิตพล  ศรีอุดม
 
1. นางทิพวัลย์  ไชยวาน
2. นางสาวจันทร์จิรา  สุรันนา