สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม สพม. เขต ๒๐ (อุดรธานี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 กลุ่ม 1
ณ ร.ร.ประจักษ์ศิลปาคาร, ร.ร.อุดรพิทยานุกูล, ร.ร.สตรีราชินูทิศ และร.ร.อุดรพิชัยรักษ์พิทยา
ระหว่าง วันที่ 17 - 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 56.5 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงเกสร  กันยาบุญ
 
1. นางสกาวรัตน์  เขาวงศ์ทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 75 เงิน 14 1. นางสาวกรรณิการ์  พลอยพุฒิ
 
1. นางสกาวรัตน์  เขาวงศ์ทอง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 52.5 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงมีนา  เพียงงาม
 
1. นางสกาวรัตน์  เขาวงศ์ทอง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 72 เงิน 5 1. นางสาวกัญญารัตน์  เพียรอุดม
 
1. นางสกาวรัตน์  เขาวงศ์ทอง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 80.34 ทอง 6 1. เด็กหญิงสิรินภา  วงษ์นารี
 
1. นางหนูนาถ  พลนิโคตร
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 6 1. นายตงวรรณ  พันธุ์พรม
 
1. นางหนูนาถ  พลนิโคตร
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 79 เงิน 6 1. เด็กหญิงนิติยา  ศิริพร
 
1. นางหนูนาถ  พลนิโคตร
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 7 1. นายณัฐพงศ์  มุกดากร
 
1. นางหนูนาถ  พลนิโคตร
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 10 1. นางสาวกัลยา  โคตะมี
2. นางสาวทิวาพร  ลือแรง
3. นางสาวพิมพ์ชนา  มาตะยา
 
1. นายสมภพ   วงษ์โสภา
2. นางจิราพร  ชื่นตา
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 81.33 ทอง 16 1. นายชัยธวัช  ไชยเกล้า
2. นางสาวณัฐชา  ยิ้มเสงี่ยม
 
1. นายสมเกียรติ  ไสยเลิศ
2. นางรุ่งรัศมี  เทกมล
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงภัคจิรา  มโนมณีรัตน์
2. เด็กหญิงสิริยะวรรณ  มนตรีอุปถัมป์
 
1. นายพงษ์พัฒน์  กิริมิตร
2. นายสุไรมาน  นามี
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายฉันทกร  บัวภา
2. นายธีระพันธ์  ภูมิมิตร
 
1. นายสุไรมาน  นามี
2. นายพงษ์พัฒน์  กิริมิตร
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 9 1. เด็กชายมงคลวัฒน์  สารีโท
 
1. นายวันชัย  สุ่มมาตย์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายจารุวัฒน์  สิทธิการ
 
1. นายวันชัย  สุ่มมาตย์
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายอนุชา  สารสิน
 
1. นายวันชัย  สุ่มมาตย์
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 15 1. เด็กหญิงจิรนันท์  สีมี
 
1. นายวันชัย  สุ่มมาตย์
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.3 ทอง 4 1. นางสาวจริยา  นิวงศา
 
1. นายวันชัย  สุ่มมาตย์
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายคัมภีร์  ศรีสร้อย
 
1. นายวันชัย  สุ่มมาตย์
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  ภักดีวงศ์
2. เด็กหญิงวริญญา  อินทะสัง
3. เด็กหญิงอารียา  เสนาวัง
 
1. นายวันชัย  สุ่มมาตย์
2. นางอ้อมอุษา  สุ่มมาตย์
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 83 ทอง 11 1. เด็กชายจิรเมธ  น้อยหัวหาด
2. เด็กชายภานุพงษ์  ลือสะท้าน
3. เด็กชายรัตนชัย  สุขสมบูรณ์
 
1. นางประดับศิลป์  คำดีบุญ
2. นางฉัตรวิมล  หมื่นกุล
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 87.58 ทอง 7 1. นางสาวกนกวรรณ  ขวาลำธาร
2. นายณัฐพงษ์  นามอาษา
3. นายภาคิน  พุทธสา
 
1. นางประดับศิลป์  คำดีบุญ
2. นางฉัตรวิมล  หมื่นกุล
 
22 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรุจิรา  ใหญ่คำโพด
2. เด็กหญิงสุภาดา  คำมุกชิก
3. เด็กหญิงอรปรียา  ดีโย
 
1. นายวันชัย  สุ่มมาตย์
2. นางอ้อมอุษา  สุ่มมาตย์
 
23 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอาทิตยา  เพียโคตร
 
1. นางอ้อมอุษา  สุ่มมาตย์
 
24 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  ทิพวัจนา
 
1. นายฉัตรวิมล  หมื่นกุล
 
25 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปราโมทย์  อดุลรัมย์
2. เด็กชายปุณยรีย์  โพธิ์ศรี
 
1. นางประดับศิลป์  คำดีบุญ
2. นางฉัตรวิมล  หมื่นกุล