สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม สพม. เขต ๒๐ (อุดรธานี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 กลุ่ม 1
ณ ร.ร.ประจักษ์ศิลปาคาร, ร.ร.อุดรพิทยานุกูล, ร.ร.สตรีราชินูทิศ และร.ร.อุดรพิชัยรักษ์พิทยา
ระหว่าง วันที่ 17 - 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 80.34 ทอง 6 1. เด็กหญิงสิรินภา  วงษ์นารี
 
1. นางหนูนาถ  พลนิโคตร
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 81.33 ทอง 16 1. นายชัยธวัช  ไชยเกล้า
2. นางสาวณัฐชา  ยิ้มเสงี่ยม
 
1. นายสมเกียรติ  ไสยเลิศ
2. นางรุ่งรัศมี  เทกมล
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 15 1. เด็กหญิงจิรนันท์  สีมี
 
1. นายวันชัย  สุ่มมาตย์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.3 ทอง 4 1. นางสาวจริยา  นิวงศา
 
1. นายวันชัย  สุ่มมาตย์
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  ภักดีวงศ์
2. เด็กหญิงวริญญา  อินทะสัง
3. เด็กหญิงอารียา  เสนาวัง
 
1. นายวันชัย  สุ่มมาตย์
2. นางอ้อมอุษา  สุ่มมาตย์
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 83 ทอง 11 1. เด็กชายจิรเมธ  น้อยหัวหาด
2. เด็กชายภานุพงษ์  ลือสะท้าน
3. เด็กชายรัตนชัย  สุขสมบูรณ์
 
1. นางประดับศิลป์  คำดีบุญ
2. นางฉัตรวิมล  หมื่นกุล
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 87.58 ทอง 7 1. นางสาวกนกวรรณ  ขวาลำธาร
2. นายณัฐพงษ์  นามอาษา
3. นายภาคิน  พุทธสา
 
1. นางประดับศิลป์  คำดีบุญ
2. นางฉัตรวิมล  หมื่นกุล
 
8 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรุจิรา  ใหญ่คำโพด
2. เด็กหญิงสุภาดา  คำมุกชิก
3. เด็กหญิงอรปรียา  ดีโย
 
1. นายวันชัย  สุ่มมาตย์
2. นางอ้อมอุษา  สุ่มมาตย์
 
9 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  ทิพวัจนา
 
1. นายฉัตรวิมล  หมื่นกุล
 
10 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปราโมทย์  อดุลรัมย์
2. เด็กชายปุณยรีย์  โพธิ์ศรี
 
1. นางประดับศิลป์  คำดีบุญ
2. นางฉัตรวิมล  หมื่นกุล