สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อุดรพิทยานุกูล 33 13 7 53 51 7 1 8 59
2 สตรีราชินูทิศ 21 21 10 52 63 6 2 6 71
3 บ้านหมากแข้ง 16 3 6 25 28 7 5 6 40
4 เพ็ญพิทยาคม 15 10 9 34 43 8 4 6 55
5 โนนสูงพิทยาคาร 12 3 8 23 35 4 1 4 40
6 อุดรพิชัยรักษ์พิทยา 9 11 8 28 42 11 4 16 57
7 สุมเส้าพิทยาคาร 7 9 6 22 28 8 7 18 43
8 ประจักษ์ศิลปาคาร 6 17 10 33 46 14 4 9 64
9 หนองวัวซอพิทยาคม 6 7 7 20 32 9 5 8 46
10 เทศบาล ๖ 5 5 2 12 15 2 5 5 22
11 เทศบาล ๓ 4 3 1 8 9 0 0 0 9
12 อุดรพัฒนาการ 3 5 4 12 20 4 1 6 25
13 จอมศรีพิทยาคาร 3 4 1 8 11 7 2 9 20
14 เชียงพังพัฒนวิช 3 1 1 5 12 2 1 0 15
15 อุดรธรรมานุสรณ์ 3 0 1 4 14 3 5 4 22
16 อุดรธานีพิทยาคม 2 2 4 8 15 5 0 8 20
17 สร้างคอมวิทยา 2 2 3 7 12 3 5 8 20
18 สามพร้าววิทยา 2 1 2 5 8 1 3 1 12
19 ราชินูทิศ ๒ 1 2 2 5 10 2 4 1 16
20 มัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี 1 1 1 3 6 1 0 6 7
21 นิคมสงเคราะห์วิทยา 1 1 0 2 3 2 1 3 6
22 อุดรพิทยานุกูล ๒ 0 3 0 3 8 0 1 11 9
23 หนองยางชุมพิทยาคม 0 2 2 4 4 2 3 0 9
24 แสงอร่ามพิทยาคม 0 1 4 5 15 6 3 1 24
25 ดอนบอสโกวิทยา 0 1 3 4 4 0 0 1 4
26 เชียงหวางพิทยาคาร 0 1 0 1 6 0 2 4 8
27 เซนต์เมรี่ 0 1 0 1 5 0 0 0 5
28 เทพนุสรณ์ 0 0 1 1 5 7 3 5 15
29 ยิ่งยวดพิทยานุกูล 0 0 1 1 5 3 3 4 11
30 ธาตุโพนทองวิทยาคม 0 0 0 0 7 3 3 8 13
31 อุดรพัฒนศึกษา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
32 พัฒนาปัญญา 0 0 0 0 0 0 1 3 1
33 คุณากรณ์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
รวม 155 130 104 389 564 127 80 169 771