สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อุดรพิทยานุกูล 36 13 8 57 55 7 1 12 63
2 สตรีราชินูทิศ 21 22 10 53 64 6 2 6 72
3 บ้านหมากแข้ง 16 4 6 26 29 7 5 6 41
4 เพ็ญพิทยาคม 15 10 9 34 43 8 4 6 55
5 โนนสูงพิทยาคาร 12 3 8 23 35 4 1 4 40
6 อุดรพิชัยรักษ์พิทยา 10 11 8 29 43 11 4 16 58
7 ราชินูทิศ ๒ 8 5 2 15 20 3 4 1 27
8 ประจักษ์ศิลปาคาร 7 18 10 35 48 14 4 10 66
9 สุมเส้าพิทยาคาร 7 9 7 23 29 8 7 21 44
10 หนองวัวซอพิทยาคม 6 7 7 20 32 9 5 8 46
11 เทศบาล ๖ 5 5 2 12 15 2 5 5 22
12 สามพร้าววิทยา 4 6 4 14 16 2 3 3 21
13 เทศบาล ๓ 4 3 1 8 9 0 0 0 9
14 เชียงพังพัฒนวิช 4 2 1 7 15 2 1 0 18
15 อุดรพัฒนาการ 3 5 4 12 20 4 1 6 25
16 จอมศรีพิทยาคาร 3 4 1 8 11 7 2 9 20
17 อุดรธานีพิทยาคม 3 2 4 9 16 5 0 8 21
18 อุดรธรรมานุสรณ์ 3 0 2 5 17 4 5 4 26
19 เทศบาล ๗ 2 3 0 5 5 0 0 3 5
20 สร้างคอมวิทยา 2 2 3 7 13 3 5 8 21
21 มัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี 1 1 1 3 6 1 0 6 7
22 นิคมสงเคราะห์วิทยา 1 1 0 2 3 2 1 3 6
23 ธาตุโพนทองวิทยาคม 1 0 3 4 10 4 3 8 17
24 อุดรพิทยานุกูล ๒ 0 3 0 3 8 1 1 11 10
25 หนองยางชุมพิทยาคม 0 2 2 4 4 2 3 0 9
26 แสงอร่ามพิทยาคม 0 1 4 5 15 6 3 1 24
27 ดอนบอสโกวิทยา 0 1 3 4 4 0 0 1 4
28 เชียงหวางพิทยาคาร 0 1 0 1 6 0 2 4 8
29 เซนต์เมรี่ 0 1 0 1 5 0 0 0 5
30 เทพนุสรณ์ 0 0 1 1 5 7 3 5 15
31 ยิ่งยวดพิทยานุกูล 0 0 1 1 5 3 3 4 11
32 อุดรพัฒนศึกษา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
33 พัฒนาปัญญา 0 0 0 0 0 0 1 3 1
34 คุณากรณ์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
รวม 174 145 112 431 608 132 80 182 820