สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 1]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สตรีราชินูทิศ 63 6 2 6 71
2 อุดรพิทยานุกูล 51 7 1 8 59
3 ประจักษ์ศิลปาคาร 46 14 4 9 64
4 เพ็ญพิทยาคม 43 8 4 6 55
5 อุดรพิชัยรักษ์พิทยา 42 11 4 16 57
6 โนนสูงพิทยาคาร 35 4 1 4 40
7 หนองวัวซอพิทยาคม 32 9 5 8 46
8 สุมเส้าพิทยาคาร 28 8 7 18 43
9 บ้านหมากแข้ง 28 7 5 6 40
10 อุดรพัฒนาการ 20 4 1 6 25
11 แสงอร่ามพิทยาคม 15 6 3 1 24
12 อุดรธานีพิทยาคม 15 5 0 8 20
13 เทศบาล ๖ 15 2 5 5 22
14 อุดรธรรมานุสรณ์ 14 3 5 4 22
15 สร้างคอมวิทยา 12 3 5 8 20
16 เชียงพังพัฒนวิช 12 2 1 0 15
17 จอมศรีพิทยาคาร 11 7 2 9 20
18 ราชินูทิศ ๒ 10 2 4 1 16
19 เทศบาล ๓ 9 0 0 0 9
20 สามพร้าววิทยา 8 1 3 1 12
21 อุดรพิทยานุกูล ๒ 8 0 1 11 9
22 ธาตุโพนทองวิทยาคม 7 3 3 8 13
23 มัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี 6 1 0 6 7
24 เชียงหวางพิทยาคาร 6 0 2 4 8
25 เทพนุสรณ์ 5 7 3 5 15
26 ยิ่งยวดพิทยานุกูล 5 3 3 4 11
27 เซนต์เมรี่ 5 0 0 0 5
28 หนองยางชุมพิทยาคม 4 2 3 0 9
29 ดอนบอสโกวิทยา 4 0 0 1 4
30 นิคมสงเคราะห์วิทยา 3 2 1 3 6
31 อุดรพัฒนศึกษา 2 0 0 0 2
32 พัฒนาปัญญา 0 0 1 3 1
33 คุณากรณ์ 0 0 1 0 1
รวม 564 127 80 169 940