สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 1]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สตรีราชินูทิศ 64 6 2 6 72
2 อุดรพิทยานุกูล 55 7 1 12 63
3 ประจักษ์ศิลปาคาร 48 14 4 10 66
4 อุดรพิชัยรักษ์พิทยา 43 11 4 16 58
5 เพ็ญพิทยาคม 43 8 4 6 55
6 โนนสูงพิทยาคาร 35 4 1 4 40
7 หนองวัวซอพิทยาคม 32 9 5 8 46
8 สุมเส้าพิทยาคาร 29 8 7 21 44
9 บ้านหมากแข้ง 29 7 5 6 41
10 อุดรพัฒนาการ 20 4 1 6 25
11 ราชินูทิศ ๒ 20 3 4 1 27
12 อุดรธรรมานุสรณ์ 17 4 5 4 26
13 อุดรธานีพิทยาคม 16 5 0 8 21
14 สามพร้าววิทยา 16 2 3 3 21
15 แสงอร่ามพิทยาคม 15 6 3 1 24
16 เทศบาล ๖ 15 2 5 5 22
17 เชียงพังพัฒนวิช 15 2 1 0 18
18 สร้างคอมวิทยา 13 3 5 8 21
19 จอมศรีพิทยาคาร 11 7 2 9 20
20 ธาตุโพนทองวิทยาคม 10 4 3 8 17
21 เทศบาล ๓ 9 0 0 0 9
22 อุดรพิทยานุกูล ๒ 8 1 1 11 10
23 มัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี 6 1 0 6 7
24 เชียงหวางพิทยาคาร 6 0 2 4 8
25 เทพนุสรณ์ 5 7 3 5 15
26 ยิ่งยวดพิทยานุกูล 5 3 3 4 11
27 เทศบาล ๗ 5 0 0 3 5
28 เซนต์เมรี่ 5 0 0 0 5
29 หนองยางชุมพิทยาคม 4 2 3 0 9
30 ดอนบอสโกวิทยา 4 0 0 1 4
31 นิคมสงเคราะห์วิทยา 3 2 1 3 6
32 อุดรพัฒนศึกษา 2 0 0 0 2
33 พัฒนาปัญญา 0 0 1 3 1
34 คุณากรณ์ 0 0 1 0 1
รวม 608 132 80 182 1,002