หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 กลุ่ม 1
ณ ร.ร.ประจักษ์ศิลปาคาร, ร.ร.อุดรพิทยานุกูล, ร.ร.สตรีราชินูทิศ และร.ร.อุดรพิชัยรักษ์พิทยา
ระหว่าง วันที่ 17 - 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 ว่าที่ ร.ต.สมประสงค์ วงษ์อุบล ผู้อำนวยการโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ประธานอำนวยการศูนย์แข่งขัน
2 นายสุจินต์ ขาวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล รองประธานอำนวยการศูนย์แข่งขัน
3 ว่าที่ ร.ต.บรรจง มูลตรีแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา คณะกรรมการอำนวยการศูนย์แข่งขัน
4 นายประดิษฐ์ เตชะไพโรจน์ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีราชินูทิศ คณะกรรมการอำนวยการศูนย์แข่งขัน
5 นายราเชนท์ พุ่มแจ้ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรพัฒนาการ คณะกรรมการอำนวยการศูนย์แข่งขัน
6 นายชูชีพ ชำนาญเอื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนสร้างคอมวิทยา คณะกรรมการอำนวยการศูนย์แข่งขัน
7 นายอานน รักการ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการศูนย์แข่งขัน
8 นางสาวกุลสมบัติ หินซุย ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการศูนย์แข่งขัน
9 นายบรรจบ พรหมถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมศรีพิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการศูนย์แข่งขัน
10 นายพสิษฐ์ จรูญพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามพร้าววิทยา คณะกรรมการอำนวยการศูนย์แข่งขัน
11 นายกำธร หนูทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนยิ่งยวดพิทยานุกูล คณะกรรมการอำนวยการศูนย์แข่งขัน
12 นายปรมาณู มุกดาม่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 2 คณะกรรมการอำนวยการศูนย์แข่งขัน
13 นายอวยชัย ประกอบนิน ผู้อำนวยการโรงเรียนสิริวัณวรี 1 อุดรธานี คณะกรรมการอำนวยการศูนย์แข่งขัน
14 นายสนทยา เจริญพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช คณะกรรมการอำนวยการศูนย์แข่งขัน
15 นายบัญชา ชูพรหมวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการศูนย์แข่งขัน
16 นายศักดิ์ชัย พนารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา คณะกรรมการอำนวยการศูนย์แข่งขัน
17 นายจัดสันต์ ภักดีศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงหวางพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการศูนย์แข่งขัน
18 นายนรากร พูนศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุมเส้าพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการศูนย์แข่งขัน
19 นายอดุลย์ สุปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการศูนย์แข่งขัน
20 นางชุติมา ปราบมนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการศูนย์แข่งขัน
21 นายสานิตย์ พิมพ์ปัจฉิม ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการศูนย์แข่งขัน
22 นายบัญชา ห้าวหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรพัฒนศึกษา คณะกรรมการอำนวยการศูนย์แข่งขัน
23 นายศรายุทธ ธิศรีชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนราชินูทิศ 2 คณะกรรมการอำนวยการศูนย์แข่งขัน
24 นายสุรพล สุขประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมากแข้ง คณะกรรมการอำนวยการศูนย์แข่งขัน
25 นายเสน่ห์รัก อุปฮาด รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ คณะกรรมการอำนวยการศูนย์แข่งขัน
26 นายธีรพล ทะวาปี รองผู้อำนวยการโรงเรียนเพ็ญพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการศูนย์แข่งขัน
27 นายมงคล ทานะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการอำนวยการศูนย์แข่งขัน
28 นางสาวนพมาศ ตรีกุล ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการอำนวยการศูนย์แข่งขัน
29 นางนภาลัย ชาปลิก ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการอำนวยการศูนย์แข่งขัน
30 นางอรุณศรี เทพภูบาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
31 นายยงศักดิ์ นรินทร์ ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
32 นางสุกัญญา ตั้งอยู่ศิริ ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
33 นายธีรภัทร ป้องปิด ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
34 นายมาโนช เหรียญณรงค์ ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
35 นางพนิดา อินทะสีดา ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
36 นายประสงค์ อุณาพรหม ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
37 นางนาริสา เจิมขุนทด ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
38 นางนิรมล บาโลโย ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
39 นางศิริวรรณ มาตรเลี่ยม ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
40 นายสุพจน์ อินทะหอม ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
41 นางสุภาภรณ์ นรินทร์ ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
42 นางสุภาพร พละกรต ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
43 นางพนิดา อินทะสีดา ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
44 นางอรวรินทร์ อภิวิมลลักษณ์ ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
45 นางรุ่งทิวา ทองแสน ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
46 นางเพลินจิตร์ ใหญ่โสมานัง ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
47 นางสาวพอดี สมสะอื้น ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
48 นางอัจฉรา กิจนุกร ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
49 นางสาวสิริกานต์ ดงชมพู ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
50 นางสาวศุภธิดารัตน์ ไมยะปัน ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
51 นางสาวประเพ็ญ ดอนสมพงษ์ ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
52 นางสาวจริญา จำใบรัก ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
53 นางสาวตติญา สมอุ่มจารย์ ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
54 นางสาวธัญญธร ทิพวัจนา ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
55 นางสาวชาลินี กอผจญ ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
56 นางสาวนพารัตน์ ลอยสมิทธิ์ ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
57 นางอรุณศรี เทพภูบาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนศึกษา
58 นายนฤพล จันทู ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนศึกษา
59 นางนิรมล บาโลโย ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนศึกษา
60 นางนิจวิภา สุระเสียง ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนศึกษา
61 นางนิภาภัทร สาระคำ ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนศึกษา
62 นายสุภกิจ กลางนอก ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนศึกษา
63 นายสุรสิทธิ์ ชารีกัน ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนศึกษา
64 นายธนัติพงษ์ กิจนุกร ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนศึกษา
65 นายคฑาวุธ อ่อนผุย ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนศึกษา
66 นางสาวชาลินี กอผจญ ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนศึกษา
67 นางสุภาภรณ์ นรินทร์ ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนศึกษา
68 นางธัญพร ธนชาญเชาวน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายจราจร ความปลอดภัยและการสื่อสาร
69 นายยุทธพงษ์ ประเสริฐสังข์ ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายจราจร ความปลอดภัยและการสื่อสาร
70 นายณกรณ์ พลเวียง ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายจราจร ความปลอดภัยและการสื่อสาร
71 นายสุรศักดิ์ พันธ์คำ ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายจราจร ความปลอดภัยและการสื่อสาร
72 นายรชธร เตชะบำรุงศักดิ์ ช่างครุภัณฑ์ 3 คณะกรรมการฝ่ายจราจร ความปลอดภัยและการสื่อสาร
73 นายมาโนช เหรียญณรงค์ ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายจราจร ความปลอดภัยและการสื่อสาร
74 นางสาวนพมาศ ตรีกุล ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร
75 นางสุกัญญา ตั้งอยู่ศิริ ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร
76 นางศุภารมย์ นกอยู่ ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร
77 นายรณชิต ยศอ่อน ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร
78 นางสาวภัทราพร ใบลาศ ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร
79 นางศศิประไพ ภิเศก ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร
80 นางสาวอรุณ บริบูรณ์ พนักงานธุรการโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร
81 นางสาวชื่นสุคนธ์ เอนกประเสริฐ ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร
82 นางสาวฐจิรัช ภูมิมะลา ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร
83 นางอัญชุลี สนิทภักดี ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
84 นายยุทธพงษ์ ประเสริฐสังข์ ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
85 นางสาวนพารัตน์ ลอยสมิทธิ์ ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
86 นางนัทกมล ติยะวงศ์ ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
87 นางสุธัญญา วีระกุล ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
88 นายมงคล ทานะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูล
89 นางอมรฤทธิ์ แฝงทรัพย์ ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูล
90 นางสาวนพารัตน์ ลอยสมิทธิ์ ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูล
91 นางสาวอรุณ บริบูรณ์ พนักงานธุรการโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูล
92 นางสาวชื่นสุคนธ์ เอนกประเสริฐ ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูล
93 นางสาวฐจิรัช ภูมิมะลา ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูล
94 นางสาวภัทราพร ใบลาศ ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูล
95 นางสาวธัญชนก มาตย์นอก ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูล
96 นางศศิประไพ ภิเศก ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูล
97 นายมงคล ทานะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสรุปรายงานผลการประกวดแข่งขัน
98 นางสาววิยะดา ศิริกุล ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสรุปรายงานผลการประกวดแข่งขัน
99 นายประสงค์ อุณาพรหม ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสรุปรายงานผลการประกวดแข่งขัน
100 นางณัฎฐา พรหมสาขา ณ สกลนคร ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสรุปรายงานผลการประกวดแข่งขัน
101 นางสุทธิดา ราชฤทธิ์ ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสรุปรายงานผลการประกวดแข่งขัน
102 นางนภาลัย ชาปลิก ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสรุปรายงานผลการประกวดแข่งขัน
103 นางศศิประไพ ภิเศก ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสรุปรายงานผลการประกวดแข่งขัน
104 นางสาวชื่นสุคนธ์ เอนกประเสริฐ ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสรุปรายงานผลการประกวดแข่งขัน
105 นางสาวภัทราพร ใบลาศ ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสรุปรายงานผลการประกวดแข่งขัน
106 นางสาวฐจิรัช ภูมิมะลา ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสรุปรายงานผลการประกวดแข่งขัน
107 นางสาวกีรติกา ขุลีดี ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสรุปรายงานผลการประกวดแข่งขัน
108 นางสาวนพมาศ ตรีกุล ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสรุปรายงานผลการประกวดแข่งขัน
109 นางอรุณี นิรานนท์ ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสรุปรายงานผลการประกวดแข่งขัน
110 นางสาวชื่นสุคนธ์ เอนกประเสริฐ ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ดูแลระบบบริหารจัดการแข่งขัน
111 นายนพดล แก้ววิเศษ Admin กลาง สพม.20 ดูแลระบบบริหารจัดการแข่งขันของทุกศูนย์การแข่งขัน ของ สพม.๒๐

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]