หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-udn1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางสุวานิช นามมหาจักรโรงเรียนสตรีราชินูทิศประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ้งตะวัน กุลพันธ์โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคมกรรมการ
3. นางละมัย ชอบผลโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการ
4. นางวีณภารัตน์ คงวารีทรัพฏ์โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นางวัฒนา สิงหาบุตรโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ เหมือนจันทร์โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการ
3. นางสัจจา ภูพลผันโรงเรียนสุมเส้าพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางอมรฤทธิ์ แฝงทรัพย์โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารประธานกรรมการ
2. นางสกาวรัตน์ เขาวงศ์ทองโรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคมกรรมการ
3. นางวิณภารัตน์ คงวารีทรัพฎ์โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวสุพักตร์ษา มุกดาม่วงโรงเรียนเพ็ญพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6
1. นางศุภิญญา ประทุมศาลาโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวปรียาภรณ์ มาสาซ้ายโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
3. นางวัลลภา สุวรรณรินทร์โรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
4. นางสาวสุดารัตน์ อยู่แพโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางซ้องมาศ จารุพงษ์ทวิชโรงเรียนสตรีราชินูทิศประธานกรรมการ
2. นางสกุลรัตน์ อยู่ยงโรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคมกรรมการ
3. นายชาติชาย ศิริรัตนพงษ์โรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6
1. นางเพ็ญศรี ทองทวีโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยาประธานกรรมการ
2. นายสังวาลย์ โบราณกุลโรงเรียนสามพร้าววิทยากรรมการ
3. นางสาวกีรติกา ขุลีดีโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางหนูนาถ พลนิโคตรโรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพนิดา อินทะสีดาโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการ
3. นางสัจจา ภูพลผันโรงเรียนสุมเส้าพิทยาคารกรรมการ
4. นางเรียม ผ่องญาติโรงเรียนสามพร้าววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางลาวัลย์ พุ่มแจ้โรงเรียนสตรีราชินูทิศประธานกรรมการ
2. นางดามพวรรณ จันทมาลาโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
3. นางหนูนาถ พลนิโคตรโรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคมกรรมการ
4. นายศราวุธ ไหลหาโคตรโรงเรียนเพ็ญพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางกันยารัตน์ นาคบางโรงเรียนอุดรธานีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวารีรัตน์ ทองดีโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการ
3. นางสุรีย์พร ชัยกิจโรงเรียนสุมเส้าพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวทันสมัย เสียงล้ำโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6
1. นางสาวพวงพยอม ศรีหาบัติโรงเรียนสตรีราชินูทิศประธานกรรมการ
2. นางนิภาภรณ์ พรหมหาโรงเรียนอุดรธานีพิทยาคมกรรมการ
3. นางสุกัญญา ตั้งอยู่ศิริโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นายสุรัช ป้องพาลโรงเรียนเพ็ญพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสินีนาฏ นิวาสวัตโรงเรียนเพ็ญพิทยาคมกรรมการ
3. นางวิยดา ลุมภักดิ์โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวมณีพลอย จันทร์อุบโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6
1. นางสะอาด สิงนาคโรงเรียนสตรีราชินูทิศประธานกรรมการ
2. นางนวพร คำวงศ์โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคมกรรมการ
3. นางอัษฎา กำจัดภัยโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวงามจิต พรรณวิเชียรโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางจิราภรณ์ เป้าป่าเถื่อนโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
3. นางสาวสุรภี คำมีครโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการ
4. นางนวลใย สุกัลป์โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
5. นางเย็นฤดี ปลัดบางโรงเรียนสุมเส้าพิทยาคารกรรมการ
6. นายไพโรจน์ คำพิมานโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
7. นางใจชื่น ไกรเพชรโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายชัชวาลย์ กิตติฉัตรกุลโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางโอเรส กันเมล์โรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
3. นางปวิตา ไชยมาตย์โรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
4. นางรุ่งทิพย์ ภูขยันโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการ
5. นางสาวปุณณภา เหมะธุลินโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
6. นางปทุมทิพย์ ภูษาโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
7. นางศิริพร อินทะเสนโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางมยุรี คำมูลโรงเรียนสตรีราชินูทิศประธานกรรมการ
2. นางจรรยา จำนงนิจโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวพิกุล โสณโชติโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
4. นายคำสา สุโพธิ์โรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
5. นางไกรสร สีมืดโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายไพรรอด ศิริจันทร์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายประครอง ระติเดชโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
3. นางณัฐฐนนท์ นามสีฐานโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
4. นายศิริชัย ผาสุขธรรมโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารกรรมการ
5. นางวาระดี ศรีบัวเทพโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางปริสา วงษ์คำพระโรงเรียนสตรีราชินูทิศประธานกรรมการ
2. นางปภิชญา ค้าขายโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการ
3. นางละอองดาว เพ็งสาโรงเรียนอุดรธานีพิทยาคมกรรมการ
4. นางอ้อมอุษา สุ่มมาตย์โรงเรียนธาตุโพนทองพิทยาคมกรรมการ
5. นางนภาพร วิชัยพลโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
1. นางยุพา ภาคำโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางเกษณี ลาภกากรโรงเรียนเชียงพังพัฒนวิชกรรมการ
3. นางนิสา ชาติมนตรีโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
4. นางสาวประเพ็ญ ดอนสมพงษ์โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการ
5. นางไกรสร สีมืดโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางนันทนา เทนอิสระโรงเรียนสตรีราชินูทิศประธานกรรมการ
2. นางพิไลวรรณ สถิตโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์กรรมการ
3. นางสวนีย์ มากพิสุทธิ์โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการ
4. นางสาววรางศิริ คูณชัยรุ่งเรืองโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
5. นางพิสมัย เจริญรักษ์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
6. นางรัศมี พรมแสนปังโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
7. นางสุรีรัตน์ ศรีพันธบุตรโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายสุเทพ ตะไก่แก้วโรงเรียนสตรีราชินูทิศประธานกรรมการ
2. นายพรชัย ทุมพังโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
3. นายเกรียงไกร พัสดรโรงเรียนเซนต์เมรี่กรรมการ
4. นางสุภาพร จรูญพงษ์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
5. นางสวนีย์ มากพิสุทธิ์โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการ
6. นายภาณุพงษ์ ศรีพันธบุตรโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
7. นางสาวศิริมา พูนศรีโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสาวบุปผมาศ นันทโพธิเดชโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางวชิราภรณ์ พลไทยสงค์โรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
3. นายภราดล ศรีบุญเรืองโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
4. นายโกมินทร์ มงคลสิริสมบัติโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
5. นางนภาภรณ์ พาดีโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
6. นายวรวัฒน์ ชาญนราโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
7. นางปัญญา พาสอนโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
8. นายตฤณ แก้วเกตุโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการ
9. นายนวพล เพ็งลีโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
10. นายประวิทย์ มิ่งขวัญโรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคมกรรมการ
11. นายทองเยี่ยม อุไรโรงเรียนเพ็ญพิทยาคมกรรมการ
12. นางสุภาภรณ์ โรมเมืองโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายสมมาตร เป้าป่าเถื่อนโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางบุษบัน งามดีโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
3. นางถนอมจิตร พิมพ์จำปาโรงเรียนสามพร้าววิทยากรรมการ
4. นางสมศรี ท่าช่วงทำเลโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
5. นางนาฎฤดี ศรีวรกุลโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
6. นางสาวนราพร อาชนะชัยโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
7. นางพรสวรรค์ สงวนนามโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
8. นายตฤณ แก้วเกตุโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการ
9. นางปุณณภา เหมะธุลินโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
10. นายวิทยา เสนาเสถียรโรงเรียนเพ็ญพิทยาคมกรรมการ
11. นายศักดิ์ดา มิ่งมิตรมีโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางอรญา วุฒิพันธ์โรงเรียนอุดรพัฒนาการประธานกรรมการ
2. นางสุรีย์พร สารีแก้วโรงเรียนสามพร้าววิทยากรรมการ
3. นางธัญพร รัตนธัญโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
4. นางนงนุช มาบุตรโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
5. นางสาวจุฑาทิพย์ รามธรรมโรงเรียนเพ็ญพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวธนพันธ์ พิเดชโรงเรียนสุมเส้าพิทยาคารกรรมการ
7. นางฉันทนา พลวีโรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคมกรรมการ
8. นางสิริภัคร โคตรเพชรโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
9. นางสาวศุภธิดารัตน์ ไมยะปันโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางกชพร กลิ่นมาลีโรงเรียนสตรีราชินูทิศประธานกรรมการ
2. นางสาวสมพิศ ชินภักดีโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
3. นางสาวจริญา จำใบรักโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการ
4. นายปรารถนา เพชรฤทธิ์โรงเรียนเพ็ญพิทยาคมกรรมการ
5. นายนิธินันท์ ศรีสารคามโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
6. นางสาวนิรัติศัย เกิดศิลป์โรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคมกรรมการ
7. นายอำพัน วันธงไชยโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
8. นางจงกลณี โฮซินโรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสาวดวงสมร กองกูลโรงเรียนสร้างคอมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุเทพ แพทย์จันลาโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
3. นายมังกร แก้วโก่โรงเรียนสามพร้าววิทยากรรมการ
4. นางศิริกุล พลบูรณ์โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคมกรรมการ
5. นายศักดิ์ชัย วงษืวิลาศโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
6. นางประภาพันต์ กิจเจริญปัญญาโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
7. นางนิภาภัทร สาระคำโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นายศรายุทธ วุฒิเสนโรงเรียนสตรีราชินูทิศประธานกรรมการ
2. นายพิเชษฐ์ สุ่มมาตย์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
3. นางศิริพรรณ แพลือโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการ
4. นางสาวพจมาลย์ ไชยเจริญโรงเรียนเชียงหวางพิทยาคารกรรมการ
5. นางอนุสรา วันธงไชยโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
6. นางสาวลีราภรณ์ ชัยคีรีโรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคมกรรมการ
7. นายวิรัตน์ ปัตตาเนย์โรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายศรานนท์ วะปะแก้วโรงเรียนสตรีราชินูทิศประธานกรรมการ
2. นางสาวพวงเพชร นาเมืองรักษ์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
3. นางสาวจิรัชญา มังคะรัตน์โรงเรียนเพ็ญพิทยาคมกรรมการ
4. นางสุภาวดี สุทธานีโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
5. นายบุญมาก โพธิ์ชัยแก้วโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
6. นายประวัติวิทย์ ศรีเชียงสาโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางสาวนัฏฐกานต์ ดวงพรโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวพัฒน์นรี ศรีสุขโรงเรียนเพ็ญพิทยาคมกรรมการ
3. นายปาฏิหาริย์ สาฆ้องโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
4. นางรันดร ปากอุตสาห์โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคารกรรมการ
5. นางรัชฎา ศิริรัตนพงษ์โรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
6. นางทวีพร จันทร์รักษ์โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวมะลิจิตร แก้วไพฑูรย์โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารประธานกรรมการ
2. นางชุติมาศ อิ่มใจโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
3. นางพรเพ็ญ บุตรแสนโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
4. นางสาวเนตรนภา แก้วแสนเมืองโรงเรียนสุมเส้าพิทยาคารกรรมการ
5. นางอณุสรา บัวลอยโรงเรียนเพ็ญพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวเยาวลักษณ์ โคตรสมบูรณ์โรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
7. นางสาวณัฐรินีย์ ศิริมงคลโรงเรียนสร้างคอมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางสุธัญญา วีระกุลโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทพร พรมนาโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
3. นางสาวนนทยา เชิดทองโรงเรียนเพ็ญพิทยาคมกรรมการ
4. นางสุรีรัตน์ จำปาทองโรงเรียนสุมเส้าพิทยาคารกรรมการ
5. นางอรัญญา อุปพงษ์โรงเรียนเชียงหวางพิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวจุฑาทิพย์ นามสีฐานโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายลือชัย ศรีกุลดรโรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพรทิวา แต๊ะเฮงโรงเรียนเพ็ญพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวขวัญตา แสวงผลโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
4. นางสาวสุชาดา คันธบุปผาโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
5. นางสาวนัฐกานต์ ดวงพรโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
6. นางสาวกรกนก เนตรสุวรรณโรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคมกรรมการ
7. นายสราวุฒิ สุริยาโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายสหัสชัย ถมยาโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารประธานกรรมการ
2. นายอนันตศักดิ์ พาดีโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
3. นายอรุโนทัย เพ็งสีแสงโรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวศรีสมร ธวัชเมธีโรงเรียนเพ็ญพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวณัฐชยา แสนคำภาโรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวพัฒนี พันธผลโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายธีรภัทร์ ป้องปิดโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารประธานกรรมการ
2. นายไกรษร โกมาลย์โรงเรียนจอมศรีพิทยาคารกรรมการ
3. นายวสันต์ จันทร์พยาโรงเรียนเชียงพังพัฒนวิชกรรมการ
4. นางวันทนา สงครามภักดีโรงเรียนสุมเส้าพิทยาคารกรรมการ
5. นางสมจิตร จันทร์เพ็งโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
6. นางฐิติรัตน์ ศรีประใหม่มั่นโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
7. นายคฑาวุธ อ่อนผุยโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายธีรภัทร์ ป้องปิดโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารประธานกรรมการ
2. นายปิยะวัตร วุฒนามโรงเรียนสร้างคอมวิทยากรรมการ
3. นายพรหมพิทักษ์ ศรีชนะโรงเรียนจอมศรีพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวพัฒนี พันธผลโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
5. นางสาวณิฐฏิยา จำปาทองโรงเรียนสุมเส้าพิทยาคารกรรมการ
6. นางบุญธิดา ร่มสุขโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
7. นายถาวร บัวป่าโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
8. นายคฑาวุธ อ่อนผุยโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6
1. นายมังกร แก้วโก่โรงเรียนสามพร้าววิทยากรรมการ
2. นายถาวร บัวป่าโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
3. นายปิยะวัตร วุฒนามโรงเรียนสร้างคอมวิทยากรรมการ
4. นายพรหมพิทักษ์ ศรีชนะโรงเรียนจอมศรีพิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวพัฒนี พันธผลโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
6. นางสาวณิฐฏิยา จำปาทองโรงเรียนสุมเส้าพิทยาคารกรรมการ
7. นางบุญธิดา ร่มสุขโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
8. นายคฑาวุธ อ่อนผุยโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางกุหลาบ วงศ์คำช้างโรงเรียนสตรีราชินูทิศประธานกรรมการ
2. นางปราณี ไชยสุวรรณโรงเรียนสร้างคอมวิทยากรรมการ
3. นายสุรพงษ์ สำแดงชัยโรงเรียนเพ็ญพิทยาคมกรรมการ
4. นางกุศล ด้วงสะดีโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายสุรวัตร คำพรมมาภิรักษ์โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยาประธานกรรมการ
2. นางศิริวรรณ มาตรเลี่ยมโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการ
3. นางกฤษฎีกานต์ แสนสีแก้วโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารกรรมการ
4. นางอรวิชญ์ พลหล้าโรงเรียนอุดรธานีพิทยาคมกรรมการ
5. นางรัชนีภรณ์ นิลคำเกิดโรงเรียนสร้างคอมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวเรวดี จันทร์กองโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางยุภาวดี กาหาวงศ์โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
3. นางสุนันทา เหมวงษ์โรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
4. นายสุกรรรณ์ รอบรู้โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวดาวเรือง ธิสารสังข์โรงเรียนราชินูทิศ2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางศุภารมย์ นกอยู่โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารประธานกรรมการ
2. นายสุรางค์ หลงกุลโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์กรรมการ
3. นางมนรัตน์ สมสุขโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
4. นางปาจรีย์ นาระกุลโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
5. นางดวงมณี วรรณสุทธิ์โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยเอกวรันธร ทองบ่อโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญสุดา ฤทธิ์มนตรีโรงเรียนสุมเส้าพิทยาคารกรรมการ
3. นางวันทะนี ทองวิเศษโรงเรียนอุดรธานีพิทยาคมกรรมการ
4. นายสุริยน สัมมะโยโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
5. นางสุนันทา เหมวงษ์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
6. นายกีรติ กันตงโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยเอกวรันธร ทองบ่อโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญสุดา ฤทธิ์มนตรีโรงเรียนสุมเส้าพิทยาคารกรรมการ
3. นางวันทะนี ทองวิเศษโรงเรียนอุดรธานีพิทยาคมกรรมการ
4. นายสุริยน สัมมะโยโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
5. นางสุนันทา เหมวงษ์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
6. นายกีรติ กันตงโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางนงลักษณ์ วงษ์ศรีแก้วโรงเรียนสตรีราชินูทิศประธานกรรมการ
2. นางฐิติมา แจ่มพงศ์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
3. นางเดือนฉาย สิทธิบูรณ์โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
4. นางสาวพุทธชญานันท์ จันทร์โสมโรงเรียนจอมศรีพิทยาคารกรรมการ
5. นางสายสวาท สุวรรณชัยรบโรงเรียนอุดรพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางตรองเตือน พิมพ์พรรค์โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยาประธานกรรมการ
2. นางชนิภา ลายแก้วโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยากรรมการ
3. นางศิริ นิลฉวีโรงเรียนสิริวัณวรี 1 อุดรธานีกรรมการ
4. นางอมรรัตน์ จันทร์เขียวโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
5. นายอุทก อดุลทิฐิพัชรโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางดรุณี จันทร์สุวรรณโรงเรียนสิริวัณวรี 1 อุดรธานีประธานกรรมการ
2. นางอรวรรณ สำมะโยโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
3. นางนัยรัตน์ รุจิราศรีรัตน์โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์กรรมการ
4. นางทิภานุช ไชยเมืองโรงเรียนสุมเส้าพิทยาคารกรรมการ
5. นางพรทิพา กลางโยธีโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการ
6. นางปริศนา โคตรชนโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางมาลัย เทียมวงศ์โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางพัชรา สุดชาหาโรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคมกรรมการ
3. นางอุทัย พันอินากูลโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
4. นางรานี แก่นดีโรงเรียนราชินูทิศ2กรรมการ
5. นางสาวพุทธชญานันท์ จันทร์โสมโรงเรียนจอมศรีพิทยาคารกรรมการ
6. นางพอดี สมสะอื้นโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางปาริชาติ เสนาไชยโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยาประธานกรรมการ
2. นางปัทมากร ปณะราชโรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา ศรีลากัลย์โรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคมกรรมการ
4. นางรุ่งรัศมี เทกมลโรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคมกรรมการ
5. นางสุภาพร เพ็งวงษ์โรงเรียนสามพร้าววิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นายประจวบ พุกาธรโรงเรียนสามพร้าววิทยาประธานกรรมการ
2. นางสมสนุก จวนสางโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 1 อุดรธานีกรรมการ
3. นางปาริฉัตร บุญมาตุ่นโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
4. นางสาวอรอุมา บุญศาสตร์โรงเรียนสร้างคอมวิทยากรรมการ
5. นายพงษ์ศักดิ์ดา นามประมาโรงเรียนสุมเส้าพิทยาคารกรรมการ
6. นางศิริวรรณ ประวันทาโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
1. นางอำนวย แก้วจตุรัสโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยาประธานกรรมการ
2. นางประไพ เหรียญณรงค์โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการ
3. นางอรพินทร์ พระเอกโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
4. นางพิชชุดา คทาเหมโรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคมกรรมการ
5. นางเพ็ญจันทร์ สุวิตธรรมโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
6. นางรัตนา วงศ์พรมโรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคมกรรมการ
7. นางรัตนาพร อาจอำนวยโรงเรียนเพ็ญพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายวิโรจน์ แพนศรีโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายอารีย์ สุพรโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
3. นายศักดา กาหาวงศ์โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
4. นายสุพจน์ อินทหอมโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางทัศนีย์ ปลัดศรีช่วยโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางเสาวคนธ์ ไมยะปันโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
3. นายสุไรมาน นามีโรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุรวุฒิ พิเดชโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีนรินทร์ โพธิ์ทรัพย์โรงเรียนเทศบาล 3กรรมการ
6. นายยงศักดิ์ นรินทร์โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นางทัศนีย์ ปลัดศรีช่วยโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางเสาวคนธ์ ไมยะปันโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
3. นายสุไรมาน นามีโรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุรวุฒิ พิเดชโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีนรินทร์ โพธิ์ทรัพย์โรงเรียนเทศบาล 3กรรมการ
6. นายยงศักดิ์ นรินทร์โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายอัมรินทร์ บุพศิริมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานีประธานกรรมการ
2. นายเรืองศักดิ์ ปัดถาวะโรมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานีกรรมการ
3. นายสมมาตร คำเพิ่มพูลโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายอัมรินทร์ บุพศิริมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานีกรรมการ
2. นายเรืองศักดิ์ ปัดถาวะโรมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานีกรรมการ
3. นายสมมาตร คำเพิ่มพูลโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายอัมรินทร์ บุพศิริมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานีประธานกรรมการ
2. นายเรืองศักดิ์ ปัดถาวะโรมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานีกรรมการ
3. นายสมมาตร คำเพิ่มพูลโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายอัมรินทร์ บุพศิริมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานีประธานกรรมการ
2. นายเรืองศักดิ์ ปัดถาวะโรมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานีกรรมการ
3. นายสมมาตร คำเพิ่มพูลโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายอัมรินทร์ บุพศิริมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานีประธานกรรมการ
2. นายเรืองศักดิ์ ปัดถาวะโรมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานีกรรมการ
3. นายประยุทธ จันดาเวียงโรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายอัมรินทร์ บุพศิริมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานีกรรมการ
2. นายเรืองศักดิ์ ปัดถาวะโรมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานีกรรมการ
3. นายประยุทธ จันดาเวียงโรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายอัมรินทร์ บุพศิริมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานีประธานกรรมการ
2. นายเรืองศักดิ์ ปัดถาวะโรมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานีกรรมการ
3. นายวันชัย สุ่มมาตย์โรงเรียนธาตุโพนทองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายอัมรินทร์ บุพศิริมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานีประธานกรรมการ
2. นายเรืองศักดิ์ ปัดถาวะโรมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานีกรรมการ
3. นายประยุทธ จันดาเวียงโรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายอัมรินทร์ ปัดถาวะโรมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานีประธานกรรมการ
2. นายเรืองศักดิ์ ปัดถาวะโรมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานีกรรมการ
3. นายธนพล พรหมราชโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายอัมรินทร์ บุพศิริมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานีประธานกรรมการ
2. นายเรืองศักดิ์ ปัดถาวะโรมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานีกรรมการ
3. นายธนพล พรหมราชโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายอัมรินทร์ บุพศิริมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานีประธานกรรมการ
2. นายเรืองศักดิ์ ปัดถาวะโรมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานีกรรมการ
3. นายธนพล พรหมราชโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายอัมรินทร์ บุพศิริมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานีประธานกรรมการ
2. นายธนพล พรหมราชโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการ
3. นายเรืองศักดิ์ ปัดถาวะโรมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานีกรรมการ
4. นายอานนท์ ศรีอรพิมพ์โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายอัมรินทร์ บุพศิริมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีประธานกรรมการ
2. นายธนพล พรหมราชโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการ
3. นายเรืองศักดิ์ ปัดถาวะโรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีกรรมการ
4. นายอานนท์ ศรีอรพิมพ์โรงเรียนสุมเส้าวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย ผ่องญาติโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางญาธิดา ภักดิ์วาปีโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
3. นายอภิชาติ โยธะพลโรงเรียนโสตศึกษาอุดรธานีกรรมการ
4. นางสาวแสงดาว แสนคำรางโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
5. นายเอกมล ภูษาวิโศธน์โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายธวัชชัย ผ่องญาติโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางญาธิดา ภักดิ์วาปีโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
3. นายอภิชาติ โยธะพลโรงเรียนโสตศึกษาอุดรธานีกรรมการ
4. นางสาวแสงดาว แสนคำรางโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
5. นายเอกมล ภููษาวิโศธน์โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย ผ่องญาติโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางญาธิดา ภักดิ์วาปีโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
3. นายอภิชาติ โยธะพลโรงเรียนโสตศึกษาอุดรธานีกรรมการ
4. นางสาวแสงดาว แสนคำรางโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
5. นายเอกมล ภูษาวิโศธน์โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายธวัชชัย ผ่องญาติโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางญาธิดา ภักดิ์วาปีโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
3. นายอภิชาติ โยธะพลโรงเรียนโสตศึกษาอุดรธานีกรรมการ
4. นางสาวแสงดาว แสนคำรางโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
5. นายเอกมล ภูษาวิโศธน์โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย ผ่องญาติโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางญาธิดา ภักดิ์วาปีโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
3. นายอภิชาติ โยธะพลโรงเรียนโสตศึกษาอุดรธานีกรรมการ
4. นางสาวแสงดาว แสนคำรางโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
5. นายเอกมล ภูษาวิโศธน์โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายธวัชชัย ผ่องญาติโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางญาธิดา ภักดิ์วาปีโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
3. นายอภิชาติ โยธะพลโรงเรียนโสตศึกษาอุดรธานีกรรมการ
4. นางสาวแสงดาว แสนคำรางโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
5. นายเอกมล ภูษาวิโศธน์โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย ผ่องญาติโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางญาธิดา ภักดิ์วาปีโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
3. นายอภิชาติ โยธะพลโรงเรียนโสตศึกษาอุดรธานีกรรมการ
4. นางสาวแสงดาว แสนคำรางโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
5. นายเอกมล ภูษาวิโศธน์โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายธวัชชัย ผ่องญาติโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางญาธิดา ภักดิ์วาปีโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
3. นายอภิชาติ โยธะพลโรงเรียนโสตศึกษาอุดรธานีกรรมการ
4. นางสาวแสงดาว แสนคำรางโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
5. นายเอกมล ภูษาวิโศธน์โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย ผ่องญาติโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางญาธิดา ภักดิ์วาปีโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
3. นายอภิชาติ โยธะพลโรงเรียนโสตศึกษาอุดรธานีกรรมการ
4. นางสาวแสงดาว แสนคำรางโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
5. นายเอกมล ภูษาวิโศธน์โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายธวัชชัย ผ่องญาติโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางญาธิดา ภักดิ์วาปีโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
3. นายอภิชาติ โยธะพลโรงเรียนโสตศึกษาอุดรธานีกรรมการ
4. นางสาวแสงดาว แสนคำรางโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
5. นายเอกมล ภูษาวิโศธน์โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย ผ่องญาติโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางญาธิดา ภักดิ์วาปีโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
3. นายอภิชาติ โยธะพลโรงเรียนโสตศึกษาอุดรธานีกรรมการ
4. นางสาวแสงดาว แสนคำรางโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
5. นายเอกมล ภูษาวิโศธน์โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายธวัชชัย ผ่องญาติโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางญาธิดา ภักดิ์วาปีโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
3. นายอภิชาติ โยธะพลโรงเรียนโสตศึกษาอุดรธานีกรรมการ
4. นางสาวแสงดาว แสนคำรางโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
5. นายเอกมล ภูษาวิโศธน์โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย ผ่องญาติโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางญาธิดา ภักดิ์วาปีโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
3. นายอภิชาติ โยธะพลโรงเรียนโสตศึกษาอุดรธานีกรรมการ
4. นางสาวแสงดาว แสนคำรางโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
5. นายเอกมล ภูษาวิโศธน์โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายธวัชชัย ผ่องญาติโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางญาธิดา ภักดิ์วาปีโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
3. นายอภิชาติ โยธะพลโรงเรียนโสตศึกษาอุดรธานีกรรมการ
4. นางสาวแสงดาว แสนคำรางโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
5. นายเอกมล ภูษาวิโศธน์โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย ผ่องญาติโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางญาธิดา ภักดิ์วาปีโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
3. นายอภิชาติ โยธะพลโรงเรียนโสตศึกษาอุดรธานีกรรมการ
4. นางสาวแสงดาว แสนคำรางโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
5. นายเอกมล ภูษาวิโศธน์โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายธวัชชัย ผ่องญาติโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางญาธิดา ภักดิ์วาปีโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
3. นายอภิชาติ โยธะพลโรงเรียนโสตศึกษาอุดรธานีกรรมการ
4. นางสาวแสงดาว แสนคำรางโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
5. นายเอกมล ภูษาวิโศธน์โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย ผ่องญาติโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางญาธิดา ภักดิ์วาปีโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
3. นายอภิชาติ โยธะพลโรงเรียนโสตศึกษาอุดรธานีกรรมการ
4. นางสาวแสงดาว แสนคำรางโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
5. นายเอกมล ภูษาวิโศธน์โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายธวัชชัย ผ่องญาติโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางญาธิดา ภักดิ์วาปีโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
3. นายอภิชาติ โยธะพลโรงเรียนโสตศึกษาอุดรธานีกรรมการ
4. นางสาวแสงดาว แสนคำรางโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
5. นายเอกมล ภูษาวิโศธน์โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย ผ่องญาติโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางญาธิดา ภักดิ์วาปีโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
3. นายอภิชาติ โยธะพลโรงเรียนโสตศึกษาอุดรธานีกรรมการ
4. นางสาวแสงดาว แสนคำรางโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
5. นายเอกมล ภูษาวิโศธน์โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายธวัชชัย ผ่องญาติโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางญาธิดา ภักดิ์วาปีโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
3. นายอภิชาติ โยธะพลโรงเรียนโสตศึกษาอุดรธานีกรรมการ
4. นางสาวแสงดาว แสนคำรางโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
5. นายเอกมล ภูษาวิโศธน์โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายธวัชชัย ผ่องญาติโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางญาธิดา ภักดิ์วาปีโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
3. นายอภิชาติ โยธะพลโรงเรียนโสตศึกษาอุดรธานีกรรมการ
4. นางสาวแสงดาว แสนคำรางโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
5. นายเอกมล ภูษาวิโศธน์โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายธวัชชัย ผ่องญาติโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางญาธิดา โยธะพลโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
3. นายอภิชาติ โยธะพลโรงเรียนโสตศึกษาอุดรธานีกรรมการ
4. นางสาวแสงดาว แสนคำรางโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
5. นายเอกมล ภูษาวิโศธน์โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายธวัชชัย ผ่องญาติโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางญาธิดา ภักดิ์วาปีโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
3. นายอภิชาติ โยธะพลโรงเรียนโสตศึกษาอุดรธานีกรรมการ
4. นางสาวแสงดาว แสนคำรางโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
5. นายเอกมล ภูษาวิโศธน์โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายธวัชชัย ผ่องญาติโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางญาธิดา ภักดิ์วาปีโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
3. นายอภิชาติ โยธะพลโรงเรียนโสตศึกษาอุดรธานีกรรมการ
4. นางสาวแสงดาว แสนคำรางโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
5. นายเอกมล ภูษาวิโศธน์โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายธีรพล ทะวาปีโรงเรียนเพ็ญพิทยาคมประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยโทวิรัตน์ แก้วสุดโรงเรียนอุดรธานีพิทยาคมกรรมการ
3. นายเสนีย์ ขันขวาโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
4. นายณัฎณ์พิชญ์ สวัสศรีโรงเรียนเพ็ญพิทยาคมกรรมการ
5. นายประสงค์ อุณาพรหมโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายธีรพล ทะวาปีโรงเรียนเพ็ญพิทยาคมประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยโทวิรัตน์ แก้วสุดโรงเรียนอุดรธานีพิทยาคมกรรมการ
3. นายเสนีย์ ขันขวาโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
4. นายณัฎณ์พิชญ์ สวัสศรีโรงเรียนเพ็ญพิทยาคมกรรมการ
5. นายวิษณุวัฒน์ วันจงคำโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายธีรพล ทะวาปีโรงเรียนเพ็ญพิทยาคมประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยโทวิรัตน์ แก้วสุดโรงเรียนอุดรธานีพิทยาคมกรรมการ
3. นายเสนีย์ ขันขวาโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
4. นายณัฎณ์พิชญ์ สวัสศรีโรงเรียนเพ็ญพิทยาคมกรรมการ
5. นายประสงค์ อุณาพรหมโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายธีรพล ทะวาปีโรงเรียนเพ็ญพิทยาคมประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยโทวิรัตน์ แก้วสุดโรงเรียนอุดรธานีพิทยาคมกรรมการ
3. นายเสนีย์ ขันขวาโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
4. นายณัฎณ์พิชญ์ สวัสศรีโรงเรียนเพ็ญพิทยาคมกรรมการ
5. นายประสงค์ อุณาพรหมโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายภากร ศิษยศาสตร์โรงเรียนสตรีราชินูทิศประธานกรรมการ
2. นายสถาปัตย์ สมสุขโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
3. นายเสริมชนม์ ดวงไพชุมโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
4. นายเฉลิมเกียรติ โง่นแก้วโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายภากร ศิษยศาสตร์โรงเรียนสตรีราชินูทิศประธานกรรมการ
2. นายสถาปัตย์ สมสุขโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
3. นายเสริมชนม์ ดวงไพชุมโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
4. นายเฉลิมเกียรติ โง่นแก้วโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายภากร ศิษยศาสตร์โรงเรียนสตรีราชินูทิศประธานกรรมการ
2. นายสถาปัตย์ สมสุขโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
3. นายเสริมชนม์ ดวงไพชุมโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
4. นายเฉลิมเกียรติ โง่นแก้วโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายภากร ศิษยศาสตร์โรงเรียนสตรีราชินูทิศประธานกรรมการ
2. นายสถาปัตย์ สมสุขโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
3. นายเสริมชนม์ ดวงไพชุมโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
4. นายเฉลิมเกียรติ โง่นแก้วโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวษุวัฒน์ วันจงคำโรงเรียนอุดรพัฒนาการประธานกรรมการ
2. นายจิรพันธุ์ ทองทาโรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคมกรรมการ
3. นายทศพร สุปัญญาโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายทศพร สุปัญญาโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายจิรพันธุ์ ทองทาโรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคมกรรมการ
3. นายวษุวัฒน์ วันจงคำโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายทศพร สุปัญญาโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายจิรพันธุ์ ทองทาโรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคมกรรมการ
3. นายวษุวัฒน์ วันจงคำโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายทศพร สุปัญญาโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายจิรพันธุ์ ทองทาโรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคมกรรมการ
3. นายวษุวัฒน์ วันจงคำโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายกฤษณะ ศักดิ์อุบลโรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวญาดาสินี สมอดีโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
3. นายทินกร มหาพรมโรงเรียนสามพร้าววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายกฤษณะ ศักดิ์อุบลโรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวญาดาสินี สมอดีโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
3. นายทินกร มหาพรมโรงเรียนสามพร้าววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายกฤษณะ ศักดิ์อุบลโรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวญาดาสินี สมอดีโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
3. นายทินกร มหาพรมโรงเรียนสามพร้าววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายกฤษณะ ศักดิ์อุบลโรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวญาดาสินี สมอดีโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
3. นายทินกร มหาพรมโรงเรียนสามพร้าววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายไชยเนตร กรมธรรมมาโรงเรียนสร้างคอมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายยุทธการ รอดขันธ์เมืองโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
3. นายเอกวัส เพ็งคำโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายไชยเนตร กรมธรรมมาโรงเรียนสร้างคอมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายยุทธการ รอดขันธ์เมืองโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
3. นายเอกวัส เพ็งคำโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายไชยเนตร กรมธรรมมาโรงเรียนสร้างคอมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายยุทธการ รอดขันธ์เมืองโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
3. นายเอกวัส เพ็งคำโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายไชยเนตร กรมธรรมมาโรงเรียนสร้างคอมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายยุทธการ รอดขันธ์เมืองโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
3. นายเอกวัส เพ็งคำโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6
1. นายธีรพล ทะวาปีโรงเรียนเพ็ญพิทยาคมประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยโทวิรัตน์ แก้วสุตโรงเรียนอุดรธานีพิทยาคมกรรมการ
3. นายเสนีย์ ขันขวาโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
4. นายณัฏณ์พิชญ์ สวัสศรีโรงเรียนเพ็ญพิทยาคมกรรมการ
5. นายประสงค์ อุณาพรหมโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายทศพร สุปัญญาโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายจิรพันธุ์ ทองทาโรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคมกรรมการ
3. นายวษุวัฒน์ วันจงคำโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายทศพร สุปัญญาโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายจิรพันธุ์ ทองทาโรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคมกรรมการ
3. นายวษุวัฒน์ วันจงคำโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางปาริชาติ ตาสว่างโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางวิยะดา พีรัตน์โรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
3. นางสาวมิ่งขวัญ พุทธเสนโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางปาริชาติ ตาสว่างโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางวิยะดา พีรัตน์โรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
3. นางพัชรา ทิพย์อาสน์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
4. นายปรีชา กันเสนาโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 1 อุดรธานีกรรมการ
5. นางสาวมิ่งขวัญ พุทธเสนโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายธงชัย บุญพิทักษ์โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยาประธานกรรมการ
2. นางมณฑลี สิงหพงษ์โรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
3. นางศิวพร ราชพรหมมาโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
4. นางสุภาภรณ์ วงศ์คำจันทร์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายธงชัย บุญพิทักษ์โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยาประธานกรรมการ
2. นางมณฑลี สิงหพงษ์โรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
3. นางศิวพร ราชพรหมมาโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
4. นางสุภาภรณ์ วงศ์คำจันทร์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายปรีชา กันเสนาโรงเรียนสิริวัณวรี 1 อุดรธานีประธานกรรมการ
2. นางพัชรา ทิพย์อาสน์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
3. นางจิราภรณ์ ไชยวังราษฎร์โรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
4. นางปาริชาติ ตาสร้างโรงเรียนโนนสูงพิทยานุกูลกรรมการ
5. นางอรพิมล ป้องเรือโรงเรียนเพ็ญพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นายปรีชา กันเสนาโรงเรียนสิริวัณวรี 1 อุดรธานีประธานกรรมการ
2. นางพัชรา ทิพย์อาสน์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
3. นางจิราภรณ์ ไชยวังราษฎร์โรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
4. นางอรพิมล ป้องเรือโรงเรียนเพ็ญพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางอรพิมล ป้องเรือโรงเรียนเพ็ญพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวปรุงใจ ศรีบานแจ่มโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
3. นายวีระยุทธ ชุมทะสอนโรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคมกรรมการ
4. นางภัทรปภา พนิชพงศ์โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางอรพิมล ป้องเรือโรงเรียนเพ็ญพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวปรุงใจ ศรีบานแจ่มโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
3. นายวีระยุทธ ชุมทะสอนโรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคมกรรมการ
4. นางภัทรปภา พนิชพงศ์โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายสมมาศ พรหมเจตน์โรงเรียนเพ็ญพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเรวดี ศิริกุลโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
3. นางวิไลลักษณ์ อำนาจดีโรงเรียนสร้างคอมวิทยากรรมการ
4. นายสังกาส ลือดีโรงเรียนเพ็ญพิทยาคมกรรมการ
5. นายฐณภัชร์ พูนสวัสดิ์โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางนาริสา เจิมขุนทดโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารประธานกรรมการ
2. นางจันทร์เพ็ญ ภัทรมานนท์โรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
3. นางวิไลลักษณ์ อำนาจดีโรงเรียนสร้างคอมวิทยากรรมการ
4. นางอนุรักษ์ ศรีรโสโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
5. นางสาวนพระพี ชูน้ำเที่ยงโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
6. นางอรัญญา ธาตุชัยโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
7. นางจิราภรณ์ ไชยวังราษฎร์โรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวพรทิพย์ หาญชัยโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. MissChen Shuangโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
3. MissKong Yaningโรงเรียนเพ็ญพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวธนัฐฎา เหมมีโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
5. นายอธิพันธ์ ไชยพันธุ์โรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
6. นางสาวเบญจรัตน์ สุวภักดิ์โรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางพรทิพย์ หาญชัยโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. MissChen Shuangโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
3. นายธนะเศรษฐ์ เกษกุโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
4. Mr.Kong Yaningโรงเรียนเพ็ญพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวเบญจรัตน์ สุวภักดิ์โรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสุุภาวดี การะเกตุโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายปิยรัตน์ แสนวังศรีโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
3. Mr.Nao Itoโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
4. Mr.Taro Uchidaโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
5. นางสาวชลดา สมคะเณย์โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสุภาวดี การะเกตุโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายปิยรัตน์ แสนวังศรีโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
3. Mr.Nao Itoโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
4. Mr.Taro Uchidaโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
5. นางสาวชลดา สมคะเณย์โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางจินตนา ศรีวงษ์ชัยโรงเรียนสตรีราชินูทิศประธานกรรมการ
2. นางมะลิวัลย์ ศรีตระกูลโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
3. นางสาวเพาพงา ลืลาศโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
4. นางสาวสุรีย์มาศ บุญลือโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
5. นางจุฬาภรณ์ น้อยบุดดีโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นางสาวสุหัธยา เงินขาวโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายเวชศักดิ์ หลักชัยโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. MissLi Hao Ranโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
3. นายธนะเศรษฐ์ เกษกุโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
4. Mrs.Yang Lijuanโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายเวชศักดิ์ หลักชัยโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. MissLi Hao Ranโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
3. นางสาวรินรดา อุดรทักษ์โรงเรียนเพ็ญพิทยาคมกรรมการ
4. Mr.Qin Yueyueโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสุภาวดี การะเกตุโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
2. นายปิยรัตน์ แสนวังศรีโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
3. Mr.Nao Itoโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
4. Mr.Taro Uchidaโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
5. นางสาวชลดา สมคะเณย์โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสุภาวดี การะเกตุโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายปิยรัตน์ แสนวังศรีโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
3. Mr.Nao Itoโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
4. Mr.Taro Uchidaโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
5. นางสาวชลดา สมคะเณย์โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางสาวจินตนา ศรีวงษ์ชัยโรงเรียนสตรีราชินูทิศประธานกรรมการ
2. นางมะลิวัลย์ ศรีตระกูลโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
3. นางสาวเพาพงา ลีลาศโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
4. นางสาวสุรีย์มาศ บุญลือโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นางสาวสุหัธยา เงินขาวโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยาประธานกรรมการ
ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสุรภี นามเสนาโรงเรียนสตรีราชินูทิศประธานกรรมการ
2. MissXie Wuyuanโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
3. นางสาวพรทิพย์ หาญชัยโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
4. MissLi Hao Ranโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
5. นางธนัฐฎา เหมมีโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการและเลขานุการ
ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสุภาวดี การะเกตุโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายปิยรัตน์ แสนวังศรีโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
3. Mr.Nao Itoโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
4. Mr.Taro Uchidaโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
5. นางสาวชลดา สมคะเณย์โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการและเลขานุการ
ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางสาวจินตนา ศรีวงษ์ชัยโรงเรียนสตรีราชินูทิศประธานกรรมการ
2. นางสาวสุริมาศ บุญลือโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
3. นางมะลิวัลย์ ศรีตระกูลโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
4. นางสาวเพาพงา ลีลาศโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
5. นางจุฬาภรณ์ น้อยบุดดีโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นางสาวสุหัธยา เงินขาวโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยาประธานกรรมการ
การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางนฤมล ไพยรินท์โรงเรียนสตรีราชินูทิศประธานกรรมการ
2. MissCheng Qianliโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
3. MissChen Sisiโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
4. นางสาวพัชรี ไทยใหม่โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสุภาวดี การะเกตุโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายปิยรัตน์ แสนวังศรีโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
3. Mr.Nao Itoโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
4. Mr.Taro Uchidaโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
5. นางสาวชลดา สมคะเณย์โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางสาวจินตนา ศรีวงษ์ชัยโรงเรียนสตรีราชินูทิศประธานกรรมการ
2. นางสาวสุริมาศ บุญลือโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
3. นางมะลิวัลย์ ศรีตระกูลโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
4. นางสาวเพาพงา ลีลาศโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
5. นางจุฬาภรณ์ น้อยบุดดีโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นางสาวสุหัธยา เงินขาวโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยาประธานกรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายจารุวัติ บรรเลงรมย์โรงเรียนสามพร้าววิทยาประธานกรรมการ
2. นายชาญชัย เวียนเตียงโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
3. นายมาโนช เหรียญณรงค์โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการ
4. นายสังคม พลวีโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
5. นายปาฏิหาริย์ สาฆ้องโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีไสว ศิริรัตนพงษ์โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
7. นายชาญศักดิ์ สกุณีโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
8. นายวัชรวิทย์ บุญตาระวะโรงเรียนนาไหมพิทยาคมกรรมการ
9. นายชวลิต พูลสุวรรณโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
10. นายนันทนนท์ เชษฐสุราษฎร์โรงเรียนตาดทองพิทยากรรมการ
11. นางผ่องศรี มาตย์นอกโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการ
12. นายณัฐวิทย์ ไขว้วงศ์โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายจารุวัติ บรรเลงรมย์โรงเรียนสามพร้าววิทยาประธานกรรมการ
2. นายชาญชัย เวียนเตียงโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
3. นายมาโนช เหรียญณรงค์โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการ
4. นายสังคม พลวีโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
5. นายปาฏิหาริย์ สาฆ้องโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีไสว ศิริรัตนพงษ์โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
7. นายชาญศักดิ์ สกุณีโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
8. นายวัชรวิทย์ บุญตาระวะโรงเรียนนาไหมพิทยาคมกรรมการ
9. นายชวลิต พูลสุวรรณโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
10. นายนันทนนท์ เชษฐสุราษฎร์โรงเรียนตาดทองพิทยากรรมการ
11. นางผ่องศรี มาตย์นอกโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการ
12. นายณัฐวิทย์ ไขว้วงศ์โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นางพรทิพย์ บาเปียโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางอุษาวดี พนารัตน์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
3. นายอภินันท์ พรหมแสงโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการ
4. นางดวงแข ช้างรักษาโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
5. นางอัชราภรณ์ โสกัณทัตโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
6. นายสังคม พลวีโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางวิลัยพร หลาบเงินโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารประธานกรรมการ
2. นางเรณู สุทธิพงษ์โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการ
3. นางรังสิมา เบ็ญจกุลโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางวิลัยพร หลาบเงินโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารประธานกรรมการ
2. นางเรณู สุทธิพงษ์โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการ
3. นางรังสิมา เบ็ญจกุลโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางพิรญาณ์ ไชยนิลวรรณโรงเรียนสตรีราชินูทิศประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา ธนาฤกษ์มงคลโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
3. นางยุวดี พิมพ์ปัจฉิมโรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางณัฐกาญจน์ กฤษณนนท์โรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
2. นางอ้อมอุษา สุุ่มมาตย์โรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคมกรรมการ
3. นายเกรียงไกร เพชรเสถียรโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
4. นางสุเทวา สินธุพันธ์โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสุเทวา สินธุพันธ์โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารประธานกรรมการ
2. นางสุชีรา สร้อยวงษาโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวพิชญ์พิมล เปี่ยมปิติธนกูรโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
4. นางณฐากร พาดฤทธิ์โรงเรียนสิริวัณวรี 1 อุดรธานีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางสุเทวา สินธุพันธ์โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารประธานกรรมการ
2. นางสุชีรา สร้อยวงษาโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวพิชญ์พิมล เปี่ยมปิติธนกูรโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
4. นางณฐากร พาดฤทธิ์โรงเรียนสิริวัณวรี 1 อุดรธานีกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายสาธิต วิศรีโรงเรียนสตรีราชินูทิศประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ จันทร์แดงโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
3. นายวิทยา มุณีจันทร์โรงเรียนอุดรพัฒนศึกษากรรมการ
4. สิบเอกพลวิสิษฐ์ นามีผลโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางชวนชม คนขยันโรงเรียนสามพร้าววิทยากรรมการ
2. นางสาวปภิชญา เรืองโคโรงเรียนยิ่งยวดพิทยานุกูลกรรมการ
3. นางสาวเอมอร วัฒนสุชาติโรงเรียนสุมเส้าพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวจามจุรี ไชยกิจโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
5. นางภาวินี อ้วนศรีเมืองโรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคมกรรมการ
6. นางวีณา ภูคานาโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายวิทยา วงศ์กลางโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีภัสภูมิ กิตติรัตนบุตรโรงเรียนจอมศรีพิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวภาวินี อ้วนศรีเมืองโรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคมกรรมการ
4. นางวีณา ภูคานาโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. สิบเอกพลวิสิษฐ์ นามีผลโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายวสันต์ ทาสีลาโรงเรียนสร้างคอมวิทยากรรมการ
3. นายบรรพต โสดากุลโรงเรียนเชียงหวางพิทยาคารกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีภัสภูมิ กิตติรัตนบุตรโรงเรียนจอมศรีพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางบุญญาพร สาฆ้องโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยาประธานกรรมการ
2. นายวสันต์ ทาสีลาโรงเรียนสร้างคอมวิทยากรรมการ
3. นางปิยภรณ์ ขุสุวรรณโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
4. นายวิทยา มุณีจันทร์โรงเรียนอุดรพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายสุทธิพล การดีโรงเรียนธาตุโพนทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางธาราทิพย์ อินทะเกษโรงเรียนเชียงพังพัฒนวิชกรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ พยอมโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
4. นายสมพงค์ คนขยันโรงเรียนราชินูทิศ ๒กรรมการ
5. นางสาวกัลยานี ภานุรักษ์โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวจินดา นะธิศรีโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายณัฐวุฒิ อันทะราสีโรงเรียนเพ็ญพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางปิยภรณ์ ขุสุวรรณโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
3. นายนรวัฒน์ พนมพิพัฒน์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
4. นายรณชิต ยศอ่อนโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. จ.ส.อ.นาวา เพ็งวงษ์โรงเรียนสามพร้าววิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวฉัตรขวัญ พยอมโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
3. นางทิพวัลย์ ไชยวานโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวสุรภา สุโพธิ์แสนโรงเรียนอุดรพิชัยพิทยากรรมการ
5. นางสาวปาณิสรา ตอนเหนือโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. สิบเอกพลวิสิษฐ์ นามีผลโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวเอมอร วัฒนสุชาติโรงเรียนสุมเส้าพิทยาคารกรรมการ
3. นางชวนชม คนขยันโรงเรียนสามพร้าววิทยากรรมการ
4. นางสาวฉัตรขวัญ พยอมโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
1. นางสาวจินดา นะธิศรีโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล2กรรมการ
2. นางสาวปาณิสรา ตอนเหนือโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
3. นางสาวจารุวรรณ อินทรประเสริฐโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
4. นายกิตติศักดิ์ พยอมโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายณัฐวุฒิ อันทะราสีโรงเรียนเพ็ญพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ จันทร์แดงโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
3. นางสาวรมิดา พลราชมโรงเรียนสร้างคอมวิทยากรรมการ
4. นายนรวัฒน์ พนมพิพัฒน์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายชัยวัฒน์ โพธิ์นาโรงเรียนสตรีราชินูทิศประธานกรรมการ
2. นางบุญญาพร สาฆ้องโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
3. นางสาวเอมอร วัฒนสุชาติโรงเรียนสุมเส้าพิทยาคารกรรมการ
4. นายวิทยา มุณีจันทร์โรงเรียนอุุดรพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางธาราทิพย์ อินทะเกษโรงเรียนเชียงพังพัฒนวิชประธานกรรมการ
2. นายสุทธิพล การดีโรงเรียนธาตุโพนทองพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปภิชญา เรืองโคโรงเรียนยิ่งยวดพิทยานุกูลกรรมการ
4. นางสาวอมรรัตน์ ศรมยุราโรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุรภา สุโพธิ์แสนโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. จ.ส.อ.นาวา เพ็งวงษ์โรงเรียนสามพร้าววิทยาประธานกรรมการ
2. นางทิพวัลย์ ไชยวานโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารกรรมการ
3. นายรณชิต ยศอ่อนโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการ
4. นางสาวเอมอร วัฒนสุชาติโรงเรียนสุมเส้าพิทยาคารกรรมการ
5. นายเกียรติศักดิ์ สิทธิราชโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายไพศาล ดาแร่มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานีประธานกรรมการ
2. ดร.นพรัตน์ ธรรมวงษามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานีกรรมการ
3. ผศ.กฤษณพงศ์ สมสุขมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานีกรรมการ
4. นายศรุติ อัศวเรืองสุขมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานีกรรมการ
5. นายสหัสชัย ถมยาโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. ดร.นพรัตน์ ธรรมวงษามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานีประธานกรรมการ
2. นายไพศาล ดาแร่มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานีกรรมการ
3. นายศรุติ อัศวเรืองสุขมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานีกรรมการ
4. ผศ.กฤษณพงศ์ สมสุขมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานีกรรมการ
5. นายสหัสชัย ถมยาโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. ผศ.กฤษณพงศ์ สมสุขมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานีประธานกรรมการ
2. นายไพศาล ดาแร่มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานีกรรมการ
3. ดร.นพรัตน์ ธรรมวงษามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานีกรรมการ
4. นายศรุติ อัศวเรืองสุขมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานีกรรมการ
5. นายสหัสชัย ถมยาโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. ดร.นพรัตน์ ธรรมวงษามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานีประธานกรรมการ
2. นายไพศาล ดาแร่มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานีกรรมการ
3. ผศ.ดร.คณิศร จี้กระโทกมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานีกรรมการ
4. นายปณวรรค คงธนบวรกุลมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานีกรรมการ
5. นายสหัสชัย ถมยาโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายไพศาล ดาแร่มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานีประธานกรรมการ
2. ดร.นพรัตน์ ธรรมวงษามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานีกรรมการ
3. นายศรุติ อัศวเรืองสุขมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานีกรรมการ
4. ผศ.กฤษณพงศ์ สมสุขมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานีกรรมการ
5. นายสหัสชัย ถมยาโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. ดร.นพรัตน์ ธรรมวงษามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานีประธานกรรมการ
2. นายไพศาล ดาแร่มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานีกรรมการ
3. นายศรุติ อัศวเรืองสุขมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานีกรรมการ
4. ผศ.กฤษณพงศ์ สมสุขมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานีกรรมการ
5. นายสหัสชัย ถมยาโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. ผศ.กฤษณพงศ์ สมสุขมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานีประธานกรรมการ
2. นายไพศาล ดาแร่มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานีกรรมการ
3. ดร.นพรัตน์ ธรรมวงษามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานีกรรมการ
4. นายศรุติ อัศวเรืองสุขมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานีกรรมการ
5. นายสหัสชัย ถมยาโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. ดร.นพรัตน์ ธรรมวงษามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานีประธานกรรมการ
2. นายไพศาล ดาแร่มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานีกรรมการ
3. นายศรุติ อัศวเรืองสุขมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานีกรรมการ
4. ผศ.กฤษณพงศ์ สมสุขมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานีกรรมการ
5. นายสหัสชัย ถมยาโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางประดับศิลป์ คำดีบุญโรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายรุ่ง งามวงศ์โรงเรียนสามพร้าววิทยากรรมการ
3. นายสะอ้าน เมืองผางโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์กรรมการ
4. นางกรรวี ผิวเผือกโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
5. นายสุรสิทธิ์ ชารีกันโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นางประดับศิลป์ คำดีบุญโรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายรุ่ง งามวงศ์โรงเรียนสามพร้าววิทยากรรมการ
3. นายสะอ้าน เมืองผางโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์กรรมการ
4. นางกรรวี ผิวเผือกโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
5. นายสุรสิทธิ์ ชารีกันโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายประไพ สิงหพงษ์โรงเรียนสตรีราชินูทิศประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
3. นายทรงศักดิ์ คุนานันท์โรงเรียนจอมศรีพิทยาคารกรรมการ
4. นางคำพลอย ชัยทุมมาโรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคมกรรมการ
5. นายเกียรติชัย คู่วัจนกุลโรงเรียนสร้างคอมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายประไพ สิงหพงศ์โรงเรียนสตรีราชินูทิศประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
3. นายทรงศักดิ์ คุนานันท์โรงเรียนจอมศรีพิทยาคารกรรมการ
4. นางคำพลอย ชัยทุมมาโรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคมกรรมการ
5. นายเกียรติชัย คู่วัจนกุลโรงเรียนสร้างคอมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางอุไร บุบผามาลาโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางพวงผกา พุธธาวังโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยากรรมการ
3. นางสาววิยะดา ศิริกุลโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการ
4. นางนริศรา อยู่ศักดาโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
5. นางคันธนีย์ จันทูโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางอุไร บุบผามาลาโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางพวงผกา พุธธาวังโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยากรรมการ
3. นางสาววิยะดา ศิริกุลโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการ
4. นางนริศรา อยู่ศักดาโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
5. นางคันธนีย์ จันทูโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายภานุวัตร ติยะวรรณโรงเรียนสตรีราชินูทิศประธานกรรมการ
2. นายชาติเจริญ แก้วมณีโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยากรรมการ
3. นายนพดล สุทธิอาจโรงเรียนสามพร้าววิทยากรรมการ
4. นางสุรีย์รักษ์ พรศักดาโรงเรียนราชินูทิศ 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายภานุวัตร ติยะวรรณโรงเรียนสตรีราชินูทิศประธานกรรมการ
2. นายชาติเจริญ แก้วมณีโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยากรรมการ
3. นายนพดล สุทธิอาจโรงเรียนสามพร้าววิทยากรรมการ
4. นางสุรีย์รักษ์ พรศักดาโรงเรียนราชินูทิศ 2กรรมการ
5. นางปานทอง ธนูรัตน์โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสุทิน สิมงามโรงเรียนเพ็ญพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ สถิตโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์กรรมการ
3. นายวีรพล นาคบางโรงเรียนอุดรพัฒนศึกษากรรมการ
4. นายสุชาติ ศักดิ์ปฏิมากรโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
5. นายนฤพล จันทูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการ
6. นายเพิ่มศักดิ์ โพธิ์ทิพย์โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคมกรรมการ
7. นางฉัตรวิมล หมื่นกุลโรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายสุทิน สิมงามโรงเรียนเพ็ญพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายไพฑูล สถิตโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์กรรมการ
3. นายวีรพล นาคบางโรงเรียนเชียงพังพัฒนวิชกรรมการ
4. นางธนิษฐา ดวงตาผาโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
5. นายนฤพล จันทูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการ
6. นายเพิ่มศักดิ์ โพธิ์ทิพย์โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคมกรรมการ
7. นางฉัตรวิมล หมื่นกุลโรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสาวประภารัตน์ เกื้อธวัชเกียรติโรงเรียนราชินูทิศ 2ประธานกรรมการ
2. นางสมร สุริยโรจน์โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคารกรรมการ
3. นางประภาพรรณ แก้วมีโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
4. นางวิลาวรรณ สะตะโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
5. นางสาวกรรณิการ์ ชัยมังโรงเรียนเชียงพังพัฒนวิชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางสาวประภารัตน์ เกื้อธวัชเกียรติโรงเรียนราชินูทิศ 2ประธานกรรมการ
2. นางสมร สุริยโรจน์โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคารกรรมการ
3. นางประภาพรรณ แก้วมีโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
4. นางวิลาวรรณ สะตะโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
5. นางกรรณิการ์ ชัยมังโรงเรียนเชียงพังพัฒนวิชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางจันทร์งาม แก้วมณีโรงเรียนสตรีราชินูทิศประธานกรรมการ
2. นางนงลักษมี เชิดทองโรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคมกรรมการ
3. นางดวงเดือน มงคลเคหาโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการ
4. นางเดือนเพ็ญ อเนกะเวียงโรงเรียนราชินูทิศ 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางจันทร์งาม แก้วมณีโรงเรียนสตรีราชินูทิศประธานกรรมการ
2. นางลักษมี เชิดทองโรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคมกรรมการ
3. นางดวงเดือน มงคลเคหาโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการ
4. นางเดือนเพ็ญ อเนกะเวียงโรงเรียนราชินูทิศ 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสมร กองอุดมโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางชลธารารักษ์ ประจิมทิศโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 2กรรมการ
3. นางกรวีร์ อ่ำครองธรรมโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
4. นางพัชรินทร์ สมพงษ์โรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคมกรรมการ
5. นางนิรมล บาโลโยโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางสมร กองอุดมโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางชลธารารักษ์ ประจิมทิศโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 2กรรมการ
3. นางกรวีร์ อ่ำครองธรรมโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
4. นางพัชรินทร์ สมพงษ์โรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคมกรรมการ
5. นางนิรมล บาโลโยโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสายพิณ ศรีสมจักร์โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารประธานกรรมการ
2. นางธันยาภรณ์ ลาสมโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวจินตนา ประสงค์ศิลป์โรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคมกรรมการ
4. นางจริยา ญาณไพศาลโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
5. นางเกศินี วงษ์อุบลโรงเรียนสามพร้าววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางสายพิณ ศรีสมจักร์โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารประธานกรรมการ
2. นางธันยาภรณ์ ลาสมโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวจินตนา ประสงค์ศิลป์โรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคมกรรมการ
4. นางจริยา ญาณไพศาลโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
5. นางเกศินี วงษ์อุบลโรงเรียนสามพร้าววิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสมัย กุตระแสงโรงเรียนเชียงพังพัฒนวิชประธานกรรมการ
2. นางฐิติโชค อย่างสวยโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการ
3. นางสาวดาวเรือง ธิสารสังข์โรงเรียนราชินูทิศ ๒กรรมการ
4. นางศิริพร สุขเกษมโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสมัย กุตระแสงโรงเรียนเชียงพังพัฒนวิชประธานกรรมการ
2. นางฐิติโชค อย่างสวยโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการ
3. นางสาวดาวเรือง ธิสารสังข์โรงเรียนราชินูทิศ ๒กรรมการ
4. นางศิริพร สุขเกษมโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวกรรณิการ์ แก้วเกิดมีโรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษาประธานกรรมการ
2. นางพูลศรี จันโทพลังโรงเรียนหนองแดงวิทโยดมกรรมการ
3. นางสาวรุ่งรวี หลานวงศ์โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางบัวเงิน มหาเพชรโรงเรียนหนองแดงวิทโยดมประธานกรรมการ
2. นายวัชรพงศ์ สิทธิมาตย์โรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการ
3. นางสุรีย์พร สารีแก้วโรงเรียนสามพร้าววิทยากรรมการ
4. นายสุระศักดิ์ อุปพระจันทร์โรงเรียนราชินูทิศ ๒กรรมการ
5. นางสาวบุตชรินทร์ คะสีทองโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางบัวเงิน มหาเพชรโรงเรียนหนองแดงวิทโยดมประธานกรรมการ
2. นายวัชรพงศ์ สิทธิมาตย์โรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการ
3. นางสุรีย์พร สารีแก้วโรงเรียนสามพร้าววิทยากรรมการ
4. นายสุระศักดิ์ อุปพระจันทร์โรงเรียนราชินูทิศ ๒กรรมการ
5. นางสาวบุตชรินทร์ คะสีทองโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางกุหลาบ เหลืองกระโทกโรงเรียนโนนสูงวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางพจนีย์ อัตรสารโรงเรียนเชียงพังพัฒนวิชกรรมการ
3. นางวนิดา ศรีคำหาญโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการ
4. นางมลิวรรณ ต้นพนมโรงเรียนราชินูทิศ ๒กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางกุหลาบ เหลืองกระโทกโรงเรียนโนนสูงวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางพจนีย์ อัตรสารโรงเรียนเชียงพังพัฒนวิชกรรมการ
3. นางวนิดา ศรีคำหาญโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการ
4. นางมลิวรรณ ต้นพนมโรงเรียนราชินูทิศ ๒กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางกุหลาบ เหลืองกระโทกโรงเรียนโนนสูงวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางพจนีย์ อัตรสารโรงเรียนเชียงพังพัฒนวิชกรรมการ
3. นางวนิดา ศรีคำหาญโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการ
4. นางมลิวรรณ ต้นพนมโรงเรียนราชินูทิศ ๒กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางกุหลาบ เหลืองกระโทกโรงเรียนโนนสูงวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางพจนีย์ อัตรสารโรงเรียนเชียงพังพัฒนวิชกรรมการ
3. นางวนิดา ศรีคำหาญโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการ
4. นางมลิวรรณ ต้นพนมโรงเรียนราชินูทิศ ๒กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวพิชญา นาไฮโรงเรียนสร้างคอมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเจษฎา บัณฑิตรักการค้าโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการ
3. นางพัชรินทร์ ปัดชาสีโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการ
4. นางไพรวัลย์ มาต์ย์เทพโรงเรียนหนองแดงวิทโยดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวพิชญา นาไฮโรงเรียนสร้างคอมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเจษฎา บัณฑิตรักการค้าโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการ
3. นางพัชรินทร์ ปัดชาสีโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการ
4. นางไพรวัลย์ มาต์ย์เทพโรงเรียนหนองแดงวิทโยดมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีอดิศักดิ์ สาคมิตรโรงเรียนบ้านหมากแข้งประธานกรรมการ
2. นางอรนิจ แผ้วชมภูโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
3. นายอภิชาติ โยธะพลโรงเรียนโสตศึกษาอุดรธานีกรรมการ
4. นายยุทธการ รอดขันเมืองโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีอดิศักดิ์ สาคมิตรโรงเรียนบ้านหมากแข้งประธานกรรมการ
2. นางอรนิจ แผ้วชมภูโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
3. นายอภิชาติ โยธะพลโรงเรียนโสตศึกษาอุดรธานีกรรมการ
4. นายยุทธการ รอดขวัญเมืองโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นายอภิชาติ โยธะพลโรงเรียนโสตศึกษาอุดรธานีประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีอดิศักดิ์ สาคมิตรโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
3. นายยุทธการ รอดขันเมืองโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
4. นางอรนิจ แผ้วชมภูโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6
1. นายอภิชาติ โยธะพลโรงเรียนโสตศึกษาอุดรธานีประธานกรรมการ
2. นายยุทธการ รอดขวัญเมืองโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีอดิศักดิ์ สาคมิตรโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
4. นางอรนิจ แผ้วชมภูโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นางอรนิจ แผ้วชมภูโรงเรียนสตรีราชินูทิศประธานกรรมการ
2. นายอภิชาติ โยธะพลโรงเรียนโสตศึกษาอุดรธานีกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีอดิศักดิ์ สาคมิตรโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
4. นายยุทธการ รอดขวัญเมืองโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6
1. นางอรนิจ แผ้วชมภูโรงเรียนสตรีราชินูทิศประธานกรรมการ
2. นายอภิชาติ โยธะพลโรงเรียนโสตศึกษาอุดรธานีกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีอดิศักดิ์ สาคมิตรโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
4. นายยุทธการ รอดขันเมืองโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีอดิศักดิ์ สาคมิตรโรงเรียนบ้านหมากแข้งประธานกรรมการ
2. นายยุทธการ รอดขันเมืองโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
3. นายอภิชาติ โยธะพลโรงเรียนโสตศึกษาอุดรธานีกรรมการ
4. นางอรนิจ แผ้วชมภูโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีอดิศักดิ์ สาคมิตรโรงเรียนบ้านหมากแข้งประธานกรรมการ
2. นายอภิชาติ โยธะพลโรงเรียนโสตศึกษาอุดรธานีกรรมการ
3. นายยุทธการ รอดขวัญเมืองโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
4. นางอรนิจ แผ้วชมภูโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายอภิชาติ โยธะพลโรงเรียนโสตศึกษาอุดรธานีประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีอดิศักดิ์ สาคมิตรโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
3. นางอรนิจ แผ้วชมภูโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
4. นายยุทธการ รอดขันเมืองโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]