รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเดชอุดม
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม 1. เด็กหญิงวิภาพร  เจือจันทร์
 
1. นางพิสมัย  ทุมเมฆ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม 1. นางสาวนันทวดี  อุ่มจันทร์
 
1. นางสุริยันต์  รอดย้อย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา 1. เด็กหญิงวนิดา  ผาสุข
 
1. นางสาวชรัญดา  บัวงาม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม 1. นางสาวขวัญชนก  แสนตรี
 
1. นางโชติกา  วรัชจารุกุล
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 95.12 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจะหลวย 1. เด็กหญิงอารยา  ระติเดช
 
1. นางสาวพิมพ์กัญญา  คำดี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา 1. นางสาวตะวันฉาย  ราชพันธ์
 
1. นางหทัยกานต์  จันทรคล
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม 1. เด็กชายจอมจักรภพ  สุวอ
 
1. นายยุทธพงษ์  มาลา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม 1. นางสาวธรรมรินทร์  การกล้า
 
1. นางดลพร  พยัคฆ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  โสสว่าง
2. เด็กหญิงณัฐสุดา  ปาทาธนวัชต์
3. เด็กหญิงพรธิดา  โคตรตัสสา
 
1. นางสาวภัทรวดี  อุทธา
2. นางกัลยา  ผ่องเมืองปัก
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำยืนวิทยา 1. นางสาวพัชริดา  นามบุตร
2. นางสาววิลาวัลย์  คำศรี
3. นางสาวสุจรินทร์  ริทัศน์โส
 
1. นางพนิดา  ทองเสี่ยน
2. นางสาวระพีพร  บุบผาชาติ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  มูลผง
2. เด็กหญิงภัทรวดี  สมจันทร์
 
1. นางสาวสาวิตรี  ทวีศรี
2. นางโชติกา  วรัชจารุกุล
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม 1. นางสาววราภรณ์  สิงห์สุด
2. นางสาวเกตุวดี  คุนานัง
 
1. นางจิราพร  ศรีสันต์
2. นางจันทร์เพ็ญ  คุณาพรสถิตย์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม 1. เด็กหญิงนิจชยา  ตรีผลา
 
1. นายเอกชัย   โด่งวิริยะกุล
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม 1. นางสาวลัดดา  แดนดี
 
1. นายพิชาภพ  ครองยุทธ
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจะหลวย 1. เด็กหญิงวรินยุพา  นิลพัฒน์
2. เด็กหญิงสิริมา  สูงเรือง
3. เด็กหญิงสุทธิดา  อุใจยา
 
1. นายสมยศ  โฉมเฉลา
2. นางสาวปาริชาติ  รักพรม
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา 1. นางสาวจุฑารัตน์  สมนึก
2. นางสาวธนาพร  ชูเศียร
3. นางสาวพรชิตา  หงษ์วิเศษ
 
1. นางทัศน์วรรณ  มีทรัพย์
2. นางวนิพร  ศิลปศาสตร์
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจะหลวย 1. เด็กหญิงชนากานต์  บังศรี
2. เด็กหญิงปาริฉัตต์  ปัสสาคำ
3. เด็กหญิงพรรวษา  สารัชชู
 
1. นายสมยศ  โฉมเฉลา
2. นางสาวสินีนาฏ  พุฒพิมพ์
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม 1. นางสาวดรุณี  บุญเพ็ง
2. นายมนต์รัก  หมื่นกุล
3. นายสพลดนัย  นารักษ์
 
1. นายวิรัชต์  ทรัพย์ศิริ
2. ว่าที่ร้อยโทวุฒินันท์  เทียมสุวรรณ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจะหลวย 1. เด็กชายธนากร  พานะ
2. เด็กชายรัชพล  บุญผง
 
1. นางประภัสสร  หว้งดี
2. นางสาวกาญจนา  คำเหลือง
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำยืนวิทยา 1. นางสาวรัชนีกร  ทองจันทร์
2. นางสาวอรจิรา  ปะติ
 
1. นายปิยวัฒน์  พันธะมาเปรมสิริ
2. นายเกรียงไกร  โสมรักษ์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจะหลวย 1. นายอุกฤษณ์  อินทร์ขาว
 
1. นายสัมฤทธิ์  นาคำ
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา 1. นางสาวเบญจลักษณ์  เค้าทอง
 
1. นางสาวพึ่งพร  สุพรรณ์
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกมลศรี  พลปัญญา
2. เด็กหญิงลดาวัลย์  พรมวัน
3. เด็กหญิงอัยปรียา  ศรีทะนาม
 
1. นางพรศรี  เนินทราย
2. นางสาวพณิญากรณ์  คณาญาติ
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม 1. นางสาวรัตนาภรณ์  ทิพมาลา
2. นายสุทธิพงศ์  อ่อนศรี
3. นายสุรชาติ  เสนานนท์
 
1. นางสาวลำพึง  เปี่ยมสติ
2. นางนวลละออง  ฉลวยแสง
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88.49 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกริม  สุทธิวโรตมะกุล
2. เด็กหญิงสุพิชญา  เนาว์มณีฐญาณ์
3. เด็กหญิงหงษ์ฟ้า  กงวิรัตน์
 
1. นางสาวรสจณี  สิงหาเวช
2. นางสาววิภาวดี  บุดดา
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1. นางสาวกุสุมา  ยาประกัลป์
2. นางสาวธารารัตน์  เกลี้ยงรส
3. นางสาวรวิวรรณ  แย้มชาติ
 
1. นางสาววิมลรัตน์  ทุมเมฆ
2. นางสาวนฤมล  พูลเพิ่ม
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม 1. เด็กชายกฤษฎา  จันทะริด
2. นายปภาวรินทร์  เกลี้ยงเกลา
3. เด็กหญิงอภิชญา  จันทร์มะโฮง
 
1. นายจำนงค์  พรมโลก
2. นายจักรพันธ์  สุวรรณพิมพ์
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำยืนวิทยา 1. นางสาวจิราพร  แก้วพรหม
2. นางสาวสุทานันท์  ลอยแก้ว
3. นางสาวเสาวลักษณ์  ราศรี
 
1. นางอรวรรณ  บัวใหญ่
2. นางวิลาวัณย์  จิบจันทร์
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม 1. เด็กหญิงญาดา  แก้วจันทร์
2. นางสาวนลพร  เลิศกาญจนกนก
3. เด็กหญิงศศิกร  พรมโลก
 
1. นางสาวนิออน  วิชัย
2. นางสาวชนนิกานต์  คำจันทร์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม 1. นางสาวชนัญธิดา  ขันธวัตร
2. นางสาวปนัดดา   คงมาก
3. นายวัชรา  ข่ายทอง
 
1. นางสาววรทัย  ทองอินทร์
2. นางสาวกิติยวดี  สิทธิวรเดช
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำยืนวิทยา 1. เด็กชายธีรยุทธ  ทะรินทร์
2. เด็กชายอิสระ  สางห้วยไพร
 
1. นายวิษณุ  ม้วนสุงเนิน
2. นายพินิจ  ดวงสวัสดิ์
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำยืนวิทยา 1. นายชัยวัฒน์  เสาวัง
2. นายวีรากร  มูลจิตร
 
1. นายสมพงษ์  ศรีแก้ว
2. นายทองคำ  ริทัศน์โส
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา 1. เด็กชายวรเทพ  วันสี
2. เด็กชายศราวุธ  สายสิงห์
 
1. นายเกรียงไกร  สายป้อง
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1. เด็กชายพัฒน์พงศ์  อุดมกรรณ์
2. เด็กชายพิชัย  ภายสร้อย
 
1. นายสืบพงค์  สุดตา
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา 1. นายณัฐวุฒิ  สุขัง
2. นายธนวรรธน์  พาลี
3. นายวุฒิชัย  นาแค
 
1. นางดวงใจ  สมบูรณ์ผล
2. นายรุ่งระวี  แสนคำ
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  หนูมะเริง
2. เด็กหญิงจิตรานุช  แสวงศรี
3. เด็กหญิงธารทิพย์  ศรีโกศล
4. เด็กหญิงปาลินี  สมจิตร
5. เด็กหญิงพรธิดา  พรมลิ
 
1. นางรุ่งทิวา  สารเสนา
2. นางสาวเพ็ญพิชชา  บุญจูง
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 93.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม 1. นางสาวกิ่งแก้ว  เทศสุพล
2. นางสาวจิรารัตน์  สิงห์ทอง
3. นางสาวนลินนิภา  บาลวงศ์ษา
4. นางสาวรุจิรา  พรมเกษ
5. นางสาวอรัญญา  บุรารัตน์
 
1. นางรุ่งทิวา  สารเสนา
2. นางภัทรานิษฐ์  สิงห์ทอง
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชุติมาศ  วงค์เดือน
2. เด็กหญิงศศิธร  อุทังสังข์
3. เด็กหญิงศิรินนิภา  วิยานันต์
4. เด็กหญิงสรณา  ชารีสมบัติ
5. เด็กหญิงเมษกรานต์  ผลหอม
 
1. นางเกษร  ยอดจักร์
2. นายประจวบ  กำเนิดสิงห์
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1. นายธีระภัทร  ศรีนวล
2. นายสมา  พรมชัย
3. นายอดิศักดิ์  วงษ์เกษ
4. นายอัฐกร  แก้วหาวงค์
5. นายอานนท์  สัจสุวรรณ
 
1. นางจิราพร  พรพนม
2. นางเกษร  ยอดจักร์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำยืนวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  รัตนิล
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ขันแก้ว
3. เด็กหญิงปิยะธิดา  ประพันธา
4. เด็กหญิงพิมลพรรณ  เวียงคำ
5. เด็กหญิงวิภาพร  วราห์คำ
 
1. นางโบตั๋น  จันทร์ทอง
2. นายพินิจ  สีหะนันท์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา 1. นางสาวณิชา  จันทวฤทธิ์
2. นายธีรวัฒน์  หม้อแก้ว
3. นายปิยะพงษ์  ธงหิมะ
4. นางสาวปิยะมาศ  อุดไชยา
5. นายพัทธนันท์  อินทร์ขันตี
 
1. นายเปรมมินทร์  จันทร์กองกวิน
2. นางสาวพิชญา  โมฬาศรี
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจะหลวย 1. นายทศพร  ศรีสุระ
2. นางสาวทิพวรรณ  จันทร์ศรี
3. นายนรฉัตร  บุญล้น
4. นางสาวนริตา  บุญพิลา
5. นางสาวประภัสสร  ละม่อม
6. เด็กชายพงศพัศ  ไชยรส
7. นางสาวพรพนา  โตนันท์
8. นางสาวพัชรี  เกื้อทาน
9. นางสาวพิทยารัตน์  ไชยเลิศ
10. นางสาวศรัสชนา  พวงจำปา
11. นางสาวศุภลักษณ์  วรเวชย์มงคล
12. นายสิทธิชัย  ศรีคำ
13. นางสาวสุทัตตา  วงค์สมบัติ
14. นางสาวสุภัสรา  ประวา
15. นางสาวเสาวลักษณ์  เรืองศรี
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  พรมภักดี
2. นางบุษรารัตน์  เชยจันทา
3. นางพิศมัย  ปริหา
4. นางสาวบุหงา  ศรียงยศ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย 1. เด็กชายวุฒิคุณ  วินิจบุตร
 
1. นางนวลสมร  ธรรมวงษ์ศา
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม 1. นางสาวภัคมน  จำปาแดง
 
1. นางพัชร์สินีย์  พรมโลก
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำยืนวิทยา 1. เด็กชายกฤษฎา  นาคีรักษ์
2. เด็กหญิงวรรณพร  มหาชัย
 
1. นางปาริชาติ  ทองชุม
2. นางสาวฉัตรศิริ  สืบเคน
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม 1. นายพนธกร  สารเสนา
2. นางสาววลัยพร  บัวใหญ่
 
1. นางรุ่งทิวา  สารเสนา
2. นางพุธกันยา  พรมชาติ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม 1. เด็กหญิงฐิตารีย์  ชิณโคตรพงษ์
2. เด็กหญิงปวีณา  โสดี
3. เด็กชายปุระชัย  สาธร
4. นางสาวพัสสุดาพร  พรมเกษ
5. เด็กชายพิชยุทธ  วงศ์ศรีแก้ว
6. นางสาวมัทนา  ทองแจ่ม
7. เด็กชายวรเมษ  บุญขัน
8. นายวีระพล  พิณากัณฑ์
9. เด็กหญิงสุทธิดา  ปล้องคำลา
10. นายเริงฤทธิ์  สุพิน
 
1. นายพรเทพ  ศาลาแก้ว
2. นางรุ่งทิวา  สารเสนา
3. นางสาวบุณฑริกา  บุญกว้าง
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำยืนวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  สานทอง
2. เด็กหญิงประภาภรณ์  ลังกา
 
1. นายพิทักษ์  แผงอ่อน
2. นายพิชญุตม์  บัวใหญ่
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย 1. นางสาวบุษบา  เติมจิตร์
2. นายภัทรวิทย์  ปลื้มจิตร์
 
1. นางสาวธิดารัตน์  วิวาสุขุ
2. นางสาววิรัตน์  พิบูลวรรณพงษ์
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา 1. เด็กหญิงนุจรินทร์  จันทร์ตา
 
1. นายสุชาติ  บุญอินทร์
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา 1. นางสาวจริยา  พรมราช
 
1. นายสุชาติ  บุญอินทร์
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจะหลวย 1. เด็กชายศุภชัย  แสงศิริ
 
1. นายธนภัทร  ดวงเบ้า
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจะหลวย 1. นายอภิสิทธิ์  สรแสง
 
1. นายธนภัทร  ดวงเบ้า
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา 1. เด็กหญิงกุสุมา  สุตาสุข
 
1. นางอรนุช  บุญอินทร์
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจะหลวย 1. นายวีระศักดิ์  วิธีดี
 
1. นายธนภัทร  ดวงเบ้า
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา 1. เด็กชายภราดร  อ่อนศรี
 
1. นางอรนุช  บุญอินทร์
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา 1. นางสาวอินทินันท์  สุนันทา
 
1. นางอรนุช  บุญอินทร์
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย 1. เด็กหญิงณัฐริกา  สุวรรณกูฎ
2. เด็กหญิงวิระดา  พระมะโท
 
1. นางสาววิรัตน์  พิบูลวรรณพงษ์
2. นางสาวธิดารัตน์  วิวาสุขุ
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา 1. เด็กหญิงนัดดา  บรรโล
 
1. นายสุชาติ  บุญอินทร์
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา 1. นางสาววิภาพร  สีเข้ม
 
1. นายสุชาติ  บุญอินทร์
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาส่วงวิทยา 1. เด็กหญิงจิตรฤทัย  มาลัยพวง
2. เด็กชายชัยพร  ตันสุ
3. เด็กชายนภดล  อารีย์
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  ศรีวะรมย์
2. นายบรรยง  พรมสีใหม่
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาส่วงวิทยา 1. นายชินกร  วันแสวง
2. นางสาวปวีณา  ใจภักดี
3. นางสาวอารียา  ศรีจันทร์
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  ศรีวะรมย์
2. นายพีรวัส  โสระเวช
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจะหลวย 1. เด็กหญิงรจนา  มีชัย
 
1. นายนรัญ  มณีนิล
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา 1. เด็กหญิงรำไพ  สีสด
 
1. นายสุธี  บาตสุวรรณ
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม 1. นางสาวสิริญญาพร  ตะริโส
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์  ชารีชุม
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม 1. เด็กชายโชคอนันตื  มะลิลา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์  ชารีชุม
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำยืนวิทยา 1. นายณัฐดนัย  กันยาพงษ์
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  เต่าทอง
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สมสี
 
1. นายสุธี  บาตสุวรรณ
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม 1. นางสาวศุภากร  ปรีชาเลิศ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์  ชารีชุม
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำยืนวิทยา 1. เด็กหญิงปาริชาต  โล่ห์คำ
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  เต่าทอง
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม 1. นายศวิกร  วงศ์วัน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์  ชารีชุม
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจะหลวย 1. เด็กชายนันทพงศ์  พระทิพย์วงศา
 
1. นายปริญญวุฒิ  ผุดผ่อง
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจะหลวย 1. นางสาวมณีกานต์  ใสแสง
 
1. นายชัยรัตน์  จบศรี
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำยืนวิทยา 1. เด็กชายวีระวัฒน์  ประเสรฺิฐสังข์
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  เต่าทอง
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม 1. นายสุรทิน  ศรีโชค
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์  ชารีชุม
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  วงศ์หาญ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์  ชารีชุม
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำยืนวิทยา 1. นายธนวัฒน์  สันทะรา
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  เต่าทอง
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำยืนวิทยา 1. เด็กชายพนธกร  ธานี
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  เต่าทอง
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม 1. นายพงษ์อานนท์  ครั้งพิบูล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์  ชารีชุม
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม 1. เด็กหญิงวิลาสินี  ศรีสุข
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์  ชารีชุม
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม 1. นายวิศรุต  วิลาวรรณ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์  ชารีชุม
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม 1. เด็กหญิงกชกร  วุฒิเสลา
2. นางสาวบุษกร  ขันโท
3. นางสาวประกายทิพย์  พิมทรัพย์
4. นางสาวปาริฉัตร  ศรีนวล
5. นายพงษ์อานนท์  ครั้งพิบูล
6. นายวิศรุต  วิลาวรรณ
7. นายศวิกร  วงศ์วัน
8. นางสาวศุภากร  ปรีชาเลิศ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์  ชารีชุม
2. นายจิรโชติ  ชารีชุม
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม 1. เด็กหญิงขณิตรา  จันทร์แจ้ง
2. เด็กชายณัฐณรงค์  สมรักษ์
3. เด็กหญิงทรงพร  พรมภักดี
4. นางสาวบุษกร  ขันโท
5. เด็กชายปวริศร์  หล่าบรรเทา
6. นายภากร  สมสมัย
7. เด็กชายรัชพล  เจริญศรี
8. นายวิศรุต  วิลาวรรณ
9. นายศวิกร  วงศ์วัน
10. นายศุภณัฐชาคร  ชารีชุม
11. นางสาวศุภากร  ปรีชาเลิศ
12. นายสหรัฐ  ฤทธิ์ธา
13. นางสาวสิริญญาพร  ตะริโส
14. นายสุรทิน  ศรีโชค
15. เด็กชายโชคอนันตื  มะลิลา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์  ชารีชุม
2. นายจิรโชติ  ชารีชุม
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา 1. เด็กหญิงกนกพร  สีหาบุตร
2. เด็กหญิงจิรัชฌา  บุญชาลี
3. เด็กหญิงธัญสุดา  ยาเลิศ
4. เด็กหญิงนิรชรา  บุตรสาวะ
5. เด็กหญิงรำไพ  สีสด
6. นายสหัสวรรษ  หนองพุดชา
7. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  บานชื่น
8. เด็กชายอกนิษฐ์  หนูกอง
9. เด็กหญิงอทิตยา  ทองแสง
10. เด็กหญิงอาทิตยา  โบราณ
11. เด็กหญิงเกศราภรณ์  สุขดี
12. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สมสี
 
1. นายสุธี  บาตสุวรรณ
2. นายจงรัก  วิเศษรอด
3. นางวาสนา  อัปกาญจน์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม 1. เด็กหญิงกชกร  วุฒิเสลา
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  สีแสง
3. เด็กหญิงขณิตรา  จันทร์แจ้ง
4. เด็กหญิงณีรนุช  สาจะลี
5. เด็กหญิงทรงพร  พรมภักดี
6. เด็กหญิงน้ำค้าง  เปี่ยมสติ
7. เด็กชายปวริศร์  หล่าบรรเทา
8. เด็กหญิงพรชิตา  วันริโก
9. เด็กหญิงพรชิตา  พิมพามี
10. เด็กหญิงพิรดา  บุญเนต
11. เด็กชายรัชพล  เจริญศรี
12. เด็กหญิงวนัสนันท์  พิมพ์มาตย์
13. เด็กหญิงวริศรา  ศิลา
14. เด็กหญิงวายุรี  โทนา
15. นายวิศรุต  วิลาวรรณ
16. เด็กหญิงศศิภา  ศิริณู
17. นายศุภณัฐชาคร  ชารีชุม
18. เด็กหญิงอริสรา  เอื้อทาน
19. เด็กหญิงอัจฉรา  โชตะวัน
20. เด็กหญิงอารียา  ภาระวัน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์  ชารีชุม
2. นายจิรโชติ  ชารีชุม
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาส่วงวิทยา 1. เด็กชายณัฐพงษ์  แก้วคำ
2. เด็กชายธนากร  สิมสุวรรณ
3. เด็กชายนัฐวุฒิ  สายชนะ
4. เด็กชายบรรดิฐ  ทองชัย
5. เด็กหญิงวนัสนันท์  คำมุงคุณ
6. เด็กชายอนุวัฒน์  โพธิ์งาม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีครรชิต  เยาวเรศ
2. นายชยุต  พรมวิชัย
3. นายนิธิกร  ประสาทศรี
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม 1. นายธนาวุฒิ  โมคทิพย์
2. นายนนท์กฤช  ศุภโกศล
3. นายปฏิภาณ  ศิริสำราญ
4. นายพัฒนพงษ์  พละการ
5. เด็กชายวุฒิชัย  ไชยรัตน์
6. นางสาวสไมพร  ศรีสุพรรณ
 
1. นายสลักเกียรติ  ทองทับ
2. นายอรันยะ  บุญสาลี
3. นายอัครวัฒน์  ไชยสัตย์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำยืนวิทยา 1. นางสาวชญานุช  คำลุน
2. เด็กชายชนินทร  บุญช่วย
3. นางสาวชัชฎาภรณ์  จันทร์ดี
4. เด็กชายณัฏฐมล  แก้วคำสอน
5. นางสาวณัฐกุล  โศกศรี
6. นางสาวธัญญาลักษณ์  ศิริปี
7. นายธีรยุทธ  ส่องแสง
8. เด็กชายธีระชัย  ใจทอง
9. นายนวมินทร์  สีทำมา
10. เด็กหญิงนิภาดา  สีหาบุตร
11. นางสาวนุชบา  พวงมะลี
12. เด็กชายปรเมษฐ์  บุญทอง
13. นางสาวฟ้ารุ่ง  พวงมะลี
14. นางสาวภัทรานิษฐ์  ดวงชูถาวรชัย
15. นายภานุวัฒน์  อุดมพันธ์
16. นายภานุวัฒน์  ทองเกลี้ยง
17. เด็กชายภูมิใจ  ใจสว่าง
18. เด็กชายรัฐศาสตร์  ประทุมทอง
19. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  ขันทา
20. เด็กชายวชิรวิทย์  อบมาสุ่ย
21. เด็กหญิงวรรณิษา  ไกรแพร
22. เด็กหญิงวรรษมล  สมพร
23. นางสาววราวรรณ  ทองละมุน
24. นายวุฒิพงษ์  บุญยิน
25. เด็กชายศิวเวท  วงษาบุตร
26. นายสองเมือง  ใจสว่าง
27. นายสุรจิตร  โคตรวงษ์
28. เด็กชายสุรชัย  ดีดวงพันธ์
29. เด็กชายสุริยา  สิมาวัน
30. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ปัดทอง
31. เด็กชายอนุกุล  ไชยสุข
32. เด็กหญิงอริศรา  สำหรับสุข
33. เด็กชายอุดมลักษณ์  พชรศีล
34. เด็กชายอุ้มทรัพย์  แก้วคำสอน
35. นายเกรียงไกร  ทองสัมฤทธิ์
36. เด็กหญิงเกษสุดา  สมแสวง
37. เด็กชายเข้มแข็ง  สมุทรเวช
38. นายเจษฎา  สัญจร
39. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  สาระพันธ์
40. เด็กชายโชคทวี  ดรุณพันธ์
 
1. นายยุธิน  พิชัย
2. นายชวลิต  กล้ายุทธ
3. นายไพวัลย์  ปาคำทอง
4. นางสาวจุฑามาศ  ศรีนวล
5. นางสาวนารี  แพงรูป
6. นายใผ่  พันงาม
7. นายตะวัน  บุดดาแพน
8. นางสาวอรอนงค์  พิลาล้ำ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย 1. เด็กชายเทพธนดล  สุกรรณ์
 
1. นายพิศาล  สืบมา
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1. นายอัฐกร  แก้วหาวงค์
 
1. นางสาวเบญจมาศ  ขันติวงษ์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำยืนวิทยา 1. เด็กหญิงเกษสุดา  สมแสวง
 
1. นายชวลิต  กล้ายุทธ
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา 1. นางสาวเสาวลักษณ์  ปานสูงเนิน
 
1. นายสฤษส์  ศรีระดา
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา 1. เด็กชายชัยศิริ  พรมกอง
 
1. นายประสาน  โยทองยศ
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม 1. นายสาคร  ป้อมรักษา
 
1. นางสุภาวดี  ประสระบาล
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาส่วงวิทยา 1. เด็กหญิงวนัสนันท์  คำมุงคุณ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีครรชิต  เยาวเรศ
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1. นางสาวประภาพรรณ  ปทิทัง
 
1. นางสาวเบญจมาศ  ขันติวงษ์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจะหลวย 1. เด็กชายกิตติพัชญ์  สิรไชยพัฒน์
 
1. นายชัยรัตน์  จบศรี
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา 1. นายธนายุส  ศรีโกศล
 
1. นายประสาน  โยทองยศ
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม 1. เด็กหญิงกุลปภัส  มั่งคั่ง
 
1. นางสุภาวดี  ประสระบาล
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา 1. นางสาวสุภัทรา  มีสุข
 
1. นายสิริทัช  ไผ่ล้อม
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจะหลวย 1. เด็กชายกิตติพัชญ์  สิรไชยพัฒน์
 
1. นายชัยรัตน์  จบศรี
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา 1. นายธนายุทธ  ศรีโกศล
 
1. นายประสาน  โยทองยศ
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม 1. นางสาวอัญชลี  กันหาสาย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์  ชารีชุม
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจะหลวย 1. นางสาวนิรชา  มณีสาย
 
1. นายชัยรัตน์  จบศรี
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำยืนวิทยา 1. เด็กชายคมสันต์  ป้อมชัย
2. นายธีรยุทธ  ส่องแสง
3. นายพิษณุชัย  นิยม
4. นายภานุพงค์  คำภิรมย์
5. เด็กชายภูมิใจ  ใจสว่าง
6. เด็กชายรัฐศาสตร์  ประทุมทอง
7. นายศักดิ์นรินทร์  เกสุด
8. นายสองเมือง  ใจสว่าง
9. เด็กชายอนุกูล  ไชยสุข
10. เด็กชายอุ้มทรัพย์  แก้วคำสอน
 
1. นายชวลิต  กล้ายุทธ
2. นายไพวัลย์  ปาคำทอง
3. นายยุธิน  พิชัย
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พลราช
2. เด็กหญิงกมลนิตย์  ทรงกลด
3. นายกษมา  สายบัว
4. เด็กหญิงขนิษฐา  นวลจันทร์
5. เด็กชายคุณานนท์  กุลบุตรดี
6. เด็กหญิงจารุวรรณ  ชาวสองคอน
7. เด็กหญิงจิราพัชร  สีหราช
8. เด็กหญิงชฏาพร  บุญมาเรือง
9. เด็กชายณัฐพล  สุพรม
10. เด็กหญิงตรีรัตน์  ถาวร
11. เด็กชายธนพล  เสนานนท์
12. เด็กหญิงธนาภรณ์  ธรรมเกษ
13. เด็กชายปฏิภาณ  หล่าบรรเทา
14. เด็กหญิงประติภา  บับพิบูลย์
15. เด็กชายพงศธร  อบมาพันธ์
16. เด็กชายพลวัตร  จำปาแย้ม
17. เด็กหญิงพัชรพร  กุลเกลี้ยง
18. เด็กชายพัษรพงษ์  วงศ์อำมาตย์
19. เด็กชายพิทักษ์  โมคทิพย์
20. เด็กหญิงมัณฑนา  เค้าทอง
21. เด็กชายรัชภูมิ  ปัฐมาศ
22. เด็กหญิงรัตนาวดี  ตรีเมฆ
23. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  พิมพ์กิ่ง
24. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  สายแวว
25. เด็กชายวรรณชนะ  ยืนสุข
26. เด็กหญิงวริสราภรณ์  กาสิทธิ์
27. เด็กหญิงวาสนา  ประเทศ
28. เด็กชายศรานุวัฒน์  คำเวช
29. เด็กชายศุภณัฐ  สามศรี
30. เด็กชายสิริศักดิ์  หมายเกื้อ
31. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุธรรมวิจิตร
32. เด็กหญิงสุธิดา  บัวดก
33. เด็กชายสุภัทรชัย  มากแสน
34. เด็กหญิงหทัยภัทร  สมทรัพร
35. เด็กชายอดิวิชญ์  สามศรี
36. เด็กหญิงอังคณา  สายเสนา
37. เด็กหญิงอารีพรรณ  ขันตีสาย
38. เด็กชายเทพฤทธิ์  ทองเกลียว
39. เด็กหญิงเบญจกัลยา  ประกอบศรี
40. เด็กหญิงเรืองวรี  เสนคำสอน
 
1. นายสลักเกียรติ  ทองทับ
2. นางสุภาวดี  ประสระบาล
3. นายอรันยะ  บุญสาลี
4. นายอัครวัฒน์  ไชยสัตย์
5. นายชัยสิทธิ์  พลแก้ว
6. นางสาวนันทพร  เวธิตะ
7. นายพัทรพงษ์  ศิริสุวรรณ
8. นายวรัญชัย  บุญฤทธิ์
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม 1. นางสาวกนกภรณ์  นามแสง
2. นางสาวกฤติมา  มุตรพันธ์
3. นางสาวกัญญาณัฐ  บุดดาวัน
4. นายกิติศักดิ์  เทศนา
5. นายจตุภรณ์  รอตเสียงล้ำ
6. นางสาวชมนาฎ  พวงคต
7. นางสาวชลธิชา  แก้วพวง
8. นายชวกร  ศรีวงษ์ษา
9. นายชินพัทธ์  จันทมาศ
10. นายณัฐพงษ์  ตงแก้ว
11. นางสาวทรรศสิกา  วงค์วรรณ
12. นางสาวทัตทิชา  โพธิมาตย์
13. นายธวัชชัย  สีหาวงค์
14. นายธีรภัทร  ชุมนวล
15. นายธีรเดช  พลราช
16. นายนนท์กฤช  สุภโกศล
17. นายนพณัฐ  โพธิ์ศิริ
18. นายนันทวัฒน์  นาจาน
19. นายประจักษ์  พรโสม
20. นางสาวประไพพร  ประมูลพง
21. นางสาวพรวลัย  มูลชื่นพันธ์
22. นายพัชรพล  กลิ่นบัว
23. นางสาวมยุรา  เกตุรักษา
24. นายมัทธกานต์  เลี่ยงแก้ว
25. นายรณชัย  ปรโม
26. นางสาวลลิตภัทร  ประทีปทอง
27. นายวิทวัช  บุญถม
28. นายศตวรรต  คงคาพันธ์
29. นายศุภกร  จำปานาค
30. นางสาวสรัญญา  สังกะเพศ
31. นายสหัสวรรษ  กิ่งแก้ว
32. นายสุขวิชญ์  ทุมมา
33. นางสาวสุทธดา  ไชยบัวรินทร์
34. นางสาวสุธาดา  วงษาคำ
35. นายอนาวิล  หัดทะมา
36. นางสาวอภัสรา  บุญโสภา
37. นายอภิสิทธิ์  แซ่จุง
38. นางสาวอาทิตยา  ลำเพือย
39. นางสาวอินทิรา  โบราณ
40. นายไวทิน  อกอุ่น
 
1. นายสลักเกียรติ  ทองทับ
2. นางสุภาวดี  ประสระบาล
3. นายอรันยะ  บุญสาลี
4. นายอัครวัฒน์  ไชยสัตย์
5. นายชัยสิทธิ์  พลแก้ว
6. นายพัทรพงษ์  ศิริสุวรรณ
7. นางสาวนันทพร  เวธิตะ
8. นายวรัญชัย  บุญฤทธิ์
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา 1. เด็กหญิงกมลฉัตร  ไชยบัวรินทร์
2. เด็กชายจักรพรรดิ  แสงสว่าง
3. เด็กชายณัฐภูมิ  พิม์สวัสดิ์
4. เด็กชายธนากรณ์  ทวียา
5. เด็กชายนนทกร  ผาสุข
6. เด็กหญิงนภาพร  ศรีกูล
7. เด็กหญิงปนัดดา  โคตรตัสสา
8. เด็กหญิงวิลาสินี  คล้ายกระโทก
9. เด็กชายวุฒิไกร  ป้องคำ
10. เด็กหญิงอัจฉริยา  แก้ววงษา
 
1. นางอุไร  แสงนวล
2. นางสาวปาริชาติ  เกื้อกูล
3. นางสาวนภาพร  จวงสอน
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา 1. นางสาวนิตยา  ทะรัน
2. นางสาวนิภาพร  สีตา
3. นางสาวปวีณา  หลังคา
4. นางสาวรัตติญากรณ์  ดวงบุปผา
5. นายวรัญชิต  ศรีสุธรรม
6. นายสรวิชญ์  วิลานันท์
7. นายอนุพงษ์  ภักดี
8. นางสาวอรวรรณ  นะมี
9. นายอิศรา  เฉลิมพระจง
10. นายไพรวัลย์  ใจน้อย
 
1. นายสนอง  ถมหิรัญ
2. นางสาววราภรณ์  พิชิตมาร
3. นางสาวนุชรินทร์  รังษีกาญจน์ส่อง
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพรรณิชา  สุรมิตร
2. เด็กหญิงพิมชนก  บัวใหญ่
3. เด็กหญิงภัทรวดี  ดีสม
4. เด็กหญิงวริศรา  นิลดวงดี
5. เด็กหญิงอธิติยา  บุปผา
6. เด็กหญิงเกศกนก  ทิมา
 
1. นายเขมภร  สุรมิตร
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา 1. นายฐิติกร  กลิ่นบัว
2. นายศิริเดช  คำบ่อ
3. นางสาวสุกัญญา  โสภา
4. นางสาวสุดารักษ์  จดจำ
5. นางสาวสุวนันท์  พวงสวัสดิ์
6. นายอาทิตย์  เกษหอม
 
1. นางสาวรัตติยา  นามวา
2. ว่าที่ร้อยโทพิทักษ์ชัย  คำพะทา
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 99.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาส่วงวิทยา 1. นางสาวกมลวรรณ  วงศ์มุล
2. เด็กหญิงนนทิชา  ศุภภูตานนท์
3. เด็กหญิงนพรัตน์  นาห่อม
4. เด็กหญิงปนัดดา  อนุการ
5. นางสาวพัชรา  จันทเนร
6. เด็กหญิงวรรณรดา  เตชะ
7. เด็กหญิงสุกัญญา  ศรีปัด
8. เด็กหญิงสุดารัตน์  เทียงกระโทก
 
1. นางสาวหัสยา  เหล่าสวัสดิ์
2. นางสุดารัตน์  ฉลาดดี
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม 1. นางสาวกษมา  สุเพ็ญ
2. นางสาวชลิตา  บุญยศยิ่ง
3. นางสาวณัฐรุจา  เสียงเสนาะ
4. นางสาวดวงดาว  จุลเจิม
5. นางสาวน้ำทิพย์  แสงใส
6. นางสาวปนัดดา  กัญญาพันธ์
7. นางสาววิยะดา  สุธิแพทย์
8. นางสาวอุไรพร  กมุทรัตน์
 
1. นางสุภาวดี  ประสระบาล
2. นายชัยสิทธิ์  พลแก้ว
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา 1. เด็กหญิงกชกร  มาสาโน
2. เด็กหญิงฐาปณี  วัลภา
3. เด็กชายนันทวัฒน์  นิพวงลา
4. เด็กหญิงน้ำฝน  ขุมคำ
5. เด็กหญิงปราถนา  ชนะชาญ
6. เด็กหญิงภัณฑิรา  จันทร์สิน
7. เด็กหญิงมนธิลา  นันทะนา
8. เด็กหญิงรจนา  พรมบุตร
9. เด็กชายวรัญชิต  ศรีสุธรรม
10. เด็กหญิงสกุนา  อนันตภักดิ์
11. เด็กชายสิรวิชญ์  ทันสา
12. เด็กหญิงสุธีมนต์  ไผ่โส
13. เด็กชายอดิศักดิ์  ทะรัน
14. เด็กหญิงอุไรพร  สมศรี
15. เด็กหญิงเบญจวรรณ  บุณกัณฑ์
16. เด็กหญิงโชติกา  สาริก
 
1. นายสนอง  ถมหิรัญ
2. นางสาววราภรณ์  พิชิตมาร
3. นายธีระวัฒน์  สืบเสน
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งศรีอุดม 1. นางสาวกรรณิการ์  พัดทาป
2. นางสาวจริยา  ปินะทานัง
3. นางสาวจุฑาวรรณ  คำภาคต
4. นางสาวตะวัน  นามวงษา
5. นางสาวธัญญลักษณ์  คำน้อย
6. นางสาวธีระดา  จันทะกุล
7. นางสาวนิศาชล  บุญมาทน
8. นางสาวมณีรัตน์  หัตถวงค์
9. นางสาวรัตน์ชนก  พลกายา
10. นางสาวสิรินยา  เหล่าเมือง
11. นางสาวสโรชา  แก้วพาปราบ
12. นางสาวอณิฐี  พรมบุญ
 
1. นางสาวราตรี  ส่องเสนา
2. นางสาวกฤษณา  ไชยโคตร
3. นายศราวุธ  แก้วพาปราบ
4. นางนิภาพร  บัวชม
5. นายกิตติศักดิ์  ลักษณะฉิมพลี
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งศรีอุดม 1. นายชนะชัย  รัตนา
2. เด็กชายนิติวัฒน์  โสจิต
3. นายภูวนัย  ศรีสุข
4. เด็กชายภูวนารถ  พรมสว่าง
5. นายมงคล  ชัยมูล
 
1. นายอานุภาพ  บัวศรียอด
2. นายศักดิ์นิรันติ์  บุญชาติ
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม 1. นายศุภณัฐชาคร  ชารีชุม
2. เด็กหญิงสุจิตรา  สีดาพล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์  ชารีชุม
2. นายจิรโชติ  ชารีชุม
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 89.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม 1. เด็กหญิงอรยา  สิมมา
 
1. นางสาวปองหทัย  เทียมสุวรรณ
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 96.19 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม 1. นางสาวสายธาร  หลักพรม
 
1. นางสาวนุชจรีย์  อูปทอง
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา 1. เด็กหญิงสุปรียา  จันทง
 
1. นางสาวดวงเนตร  ดำริห์
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา 1. นายฤทธิชัย  ดวงจิต
 
1. นางสาวดวงเนตร  ดำริห์
 
122 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 82.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม 1. เด็กหญิงวิภาดา  ขันติ
 
1. นางรังสิมา  พลอาษา
 
123 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม 1. นางสาวสุฐิตา  นิลในหิน
 
1. นางสาวนุชนาถ  ชุมพลรบ
 
124 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา 1. เด็กหญิงพัชรา  พวงประภา
 
1. นางสาวดวงเนตร  ดำริห์
 
125 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา 1. นายฉัตรชัย  สีหาภาค
 
1. นางสาวดวงเนตร  ดำริห์
 
126 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม 1. นางสาวดวงเนตร  คำกระจาย
2. นายพัฒนายุ  แก้วดวงดี
3. นางสาววรรณศิลป์  เหล่างาม
4. นางสาวศิริมาภรณ์  บุญช่วง
5. นายโรแบโต้  โตรีโน่
 
1. นางสาวนุชจรีย์  อูปทอง
2. นางสาวปองหทัย  เทียมสุวรรณ
 
127 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 83.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม 1. นางสาวจิตอารีย์  พูลเรือง
2. นางสาวสุทธิตา  กล่ำมา
 
1. นางสาวนุชนาถ  ชุมพลรบ
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา 1. เด็กชายนพรัตน์  สว่างเนตร
2. เด็กชายพร้อมพงศ์  จันทร์วงศ์ราช
3. เด็กชายภานุวัฒน์  สิทธิธรรม
4. เด็กชายวุฒิชัย  เห็มภาค
5. เด็กชายอนุชัย  คำอ่อน
6. เด็กชายอภิสิทธิ์  ฤทธิ์รัมย์
7. เด็กชายเศรษฐศักดิ์  สร้อยสระ
8. เด็กชายเสกสันต์  พรมเคน
 
1. นายมานพ  มนัส
2. นายพรพนม  ปรัสพันธ์
3. นางวนิพร  ศิลปศาสตร์
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งศรีอุดม 1. นายกฤษฎา  ปรัสพันธ์
2. นายนันวิวัฒน์  ณ ลุนลี
3. นายรัฐธรรมนูญ  บรรจง
4. นายวัฒนา  มีคำนิล
5. นายเกียรติศักดิ์  เหลืองวิเศษ
6. นายเมธี  กุลเกลี้ยง
 
1. นายนิวัฒน์  บุญสร้อย
2. นายศราวุธ  แก้วพาปราบ
3. นางสุพินิจ  ธุรี
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1. นางสาวจันทร์จิรา  นนทมาลย์
2. นางสาวชลิตา  ประพันธ์
3. นายต่อลาภ  ศรีอาจ
4. นางสาวธนภรณ์  อ่อนประทุม
5. นางสาวผกาทิพย์  พูลภาพ
6. นางสาวรุ่งรุจี   พรโสม
7. นางสาววิภาพร  พรมโคตร
8. นายวุฒิศักดิ์  พรมณี
9. นางสาวสุดารัตน์  ศรีสุระ
10. นางสาวสุพรรษา  ทะเม้า
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  ไชยมาศ
2. นางธันยาภรณ์  อักโข
3. นายประชา  อักโข
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม 1. เด็กหญิงฉัตราวดี  แก้วศรี
2. เด็กหญิงชยานันท์  โพธิ์สุวรรณ
3. เด็กหญิงปาณิสรา  สมพร
4. เด็กหญิงพิมพ์มาตา  พันธุ์งาม
5. เด็กหญิงเด็กหญิงอรุณวดี  หมั่นนิยม
 
1. นายวีระพร  ลาทอง
2. นายนครชัย  วงศ์จันทร์
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม 1. นางสาวทิวากร  บุญศรี
2. นางสาวธิดารัตน์  ทรัพย์สิน
3. นายภาณุพงษ์  เหยียบประโคน
4. นางสาวมธุรา  กาฬพัฒน์
5. นางสาวศิริลักษณ์  สายไหม
 
1. นายวีระพร  ลาทอง
2. นางนวลละออง  ฉลวยแสง
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจะหลวย 1. เด็กหญิงขนิษฐากานต์  นนท์พรมมา
2. เด็กหญิงพัชรพร  พรมศร
3. เด็กหญิงศศิธร  ลีสี
 
1. นางสาวรัชติพร  กิ่งจันทร์
2. นางสาวกาญจนา  พื้นพรหม
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจะหลวย 1. นางสาวกัญณัชราภรณ์  ยะราช
2. นางสาวนฤมล  แดงอาจ
3. นางสาวภัคนิช  ศรีระทุน
 
1. นางพนัชกร  นิสา
2. นายอาคม  ใจบุญ
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม 1. เด็กหญิงชาลีรัตน์  สิงห์คูณ
2. เด็กหญิงรัชตารี  จิ้งโจ้
3. เด็กหญิงอรอนงค์  วงษ์พิมพ์
 
1. นางยองใย  ขัมภรัตน์
2. นางสาวเนตรนภา  เทนคำปราบ
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงสว่างวิทยา 1. นายนเรศ  นามศร
2. นางสาววริศรา  วิชาศิริสุข
3. นางสาวหนึ่งฤทัย  พันธ์เจริญ
 
1. นางสาวทิฆัมพร  กอมณี
2. นางสาวกัลยา  ขันละคร
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนภาภรณ์  คำวิเศษ
2. เด็กชายปิติพร  ไตรยสุทธิ์
 
1. นางสาววิไลภรณ์  บรรพบุตร
2. นางสาวกัญญรัตน์  นุ้ยเลี้ยง
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา 1. เด็กชายชัยมงคล  ทาสมบูรณ์
2. เด็กชายพัทรพงษ์  ชะนาเทศ
 
1. นางรัชณีกร  ทาสมบูรณ์
2. นายพิทยา  กิจไพบูลย์ชัย
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา 1. นายธวัชชัย  ไชยสำแดง
2. นายพีระวงค์  บัวใหญ่
 
1. นายเชิดชัย   มีกุศล
2. นายนิรันดร์  บุตรสง่า
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม 1. เด็กชายธราดล  ประดับวงศ์
2. เด็กชายเทพฤทธิ์  มาลาดาษ
 
1. นางสุกันยา  กระก่ำ
2. นางจิตติมา  โนนน้อย
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำยืนวิทยา 1. นายจักรพันธ์  ทองเขียว
2. นายสุริยา  ปะถะมา
 
1. นายธวัชชัย  พันธ์ศิริ
2. นางสาวเขมิกา  กุลาศรี
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม 1. เด็กชายปวรุฒน์  แสนทวีสุข
2. เด็กชายยศวัจน์  วงศ์ลาวรรณ
 
1. นางสาววรรณภา  พิลาทอง
2. นางณิชกานต์  นามวงศ์
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจะหลวย 1. เด็กชายณัฐพงษ์  สาวะการ
2. เด็กชายพัชรพล  พรหมเกษ
 
1. นายสมพร  ทองใบ
2. นางสาวปรียาภรณ์  ผิวจันทร์
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม 1. เด็กชายปรเมษฐ์  คาดสนิท
2. เด็กหญิงเสาวภา  พรมวงค์
 
1. นายไพฑูรย์  กุลพันธ์
2. นางสาวนิพาภรณ์  ส่งเสริม
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม 1. นายณัฐวุฒิ  จันทรา
2. นางสาวบุณยาพร  สุมามาลย์
 
1. นายไพฑูรย์  กุลพันธ์
2. นางสาวนิพาภรณ์  ส่งเสริม
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม 1. นายฐิติวัฒน์  ฉิมพลี
2. นายรัฐธรรมนูญ  หนูแท่น
 
1. นางสาววรรณภา  พิลาทอง
2. นางณิชกานต์  นามวงศ์
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1. นายจตุรวิทย์  สีกาศรี
2. นายธีรนัท  ศรีพุทธ
 
1. นายสังคม  กุลสุวรรณ
2. นางกัญญรัตน์  แสงเสถียร
 
148 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา 1. เด็กหญิงกาญจนา  พรมแสง
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  งามโดยดี
3. เด็กหญิงนวลปราง  ธรรมนิยม
 
1. นางสาวปภาดา  ศรีนวล
2. นางรัชณีกร  ทาสมบูรณ์
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม 1. นางสาวนาตยา  ละนิโส
2. เด็กชายสิทธิพล  ทองคำอวน
 
1. นางณฐวรรษ์  ไสว
2. นายณัฐพล  ทองทวี
 
150 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา 1. เด็กหญิงจิราพร  สายนวลเวช
2. เด็กชายชาคริสต์  เวทนา
3. เด็กหญิงอิสราภรณ์  อ่อนศรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัญชนัญญา   ศิริพุฒ
2. นายปัญญา  สัมพะวงศ์
 
151 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา 1. นางสาวนิยะดา  พาตาโส
2. นายภูริเดช  บุญล้อม
3. นายวันชัย  แสวงผล
 
1. นายปัญญา  สัมพะวงศ์
2. นางณัชชา   สวัสดิ์ทา
 
152 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1. เด็กชายธราดล  ภูธร
2. เด็กชายธีระวัฒน์  จักรศรี
3. เด็กชายศราวุฒิ  สุธรรม
 
1. นายสืบพงค์  สุดตา
 
153 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา 1. นายชัยยา  วงสุทา
2. นายบรรพต  ศรีสุวรรณ
3. นายอภิชัย  คำภาพันธุ์
 
1. นายปัญญา  สัมพะวงศ์
2. นางณัชชา   สวัสดิ์ทา
 
154 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจะหลวย 1. เด็กชายนพชัย  กุลากุล
2. เด็กชายอดิศักดิ์  วงษ์ศรีแก้ว
3. เด็กชายอธิวัช  มณีสาย
 
1. นางสุภาพร  เรือนแก้ว
2. นางอำพร  คำเอี่ยม
 
155 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจะหลวย 1. นายขัตติพงค์  น้อยคำพวง
2. นายธีรภัทร  อุดทภู
3. นายธีรเดช  ปริทา
 
1. นางสุภาพร  เรือนแก้ว
2. นางอำพร  คำเอี่ยม
 
156 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  บุญเททิม
2. เด็กชายธนากร   สานทอง
3. เด็กชายธวัชชัย  สายป้อง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัญชนัญญา   ศิริพุฒ
2. นายปัญญา  สัมพะวงศ์
 
157 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจะหลวย 1. นายทวีทัศน์  เข็มมา
2. นายนครินทร์  ทองเพ็ญ
3. นายวาสุเทพ  เคลือดี
 
1. นางสาววรรณภา  สายมาตย์
2. นางอำพร  คำเอี่ยม
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำยืนวิทยา 1. เด็กชายเจษฎา  พันธุมาศ
2. เด็กชายเจษฎา  สายดวง
3. เด็กชายเสกสรร  วันตะโคตร
 
1. นายสิฬาชัย  จะโรจร
2. นางนิราวรรณ  จะโรจร
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม 1. นายณัฐพล  แสนสุพรรณ
2. นายวัชรพงษ์  วงษ์แก้ว
3. นายอานนท์  จันทร์สาขา
 
1. นายชนกรณ์  พิมา
2. นางผกา  โพธิ์ไกร
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา 1. เด็กหญิงดารารัตน์  บุญสาลี
2. เด็กหญิงปภัสรา  กวดนอก
3. เด็กหญิงปลายฟ้า  สาระพันธ์
 
1. นายประสิทธิ์  สายลุน
2. นางพิสวาท  ภาดี
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม 1. นางสาวกรรณิการ์  บุตรคำดี
2. นางสาวรัชนี  บุญทิม
3. นางสาวเฟื่องลัดดา  พาระนา
 
1. นางผกา  โพธิ์ไกร
2. นางนิตยา  พันธ์น้อย
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา 1. เด็กหญิงปาริชาติ  พิมพารัตน์
2. เด็กหญิงสุพิชชา  วงค์บุตรดี
3. เด็กหญิงเขมจิรา  แก่นหอม
4. เด็กหญิงเบญจลักษณ์  โดนสุข
5. เด็กหญิงเพ็ญนภา  โคพะนา
6. เด็กหญิงเมศินี  เพ็ญปรัง
 
1. นางพิสวาท  ภาดี
2. นายประสิทธิ์  สายลุน
3. นางสิรินทรา  สายป้อง
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา 1. นางสาวดาริกา  พวงประภา
2. นายธัญกร  ย่อมไธสง
3. นายธีรพงษ์  วันทา
4. นางสาวปรียา  เพ็งคำมูล
5. นางสาวสไบทอง  กออำไพ
6. นายเศรษฐพงศ์  แก้วคำกอง
 
1. นายประสิทธิ์  สายลุน
2. นางพิสวาท  ภาดี
3. นางสิรินทรา  สายป้อง
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม 1. เด็กชายชินวัตร  สาคำ
2. เด็กชายณัฐพงศ์  วรพิมพ์รัตน์
3. เด็กชายพัฒนเดช  โกมาลย์
 
1. นายชนกรณ์  พิมา
2. นายสิทธิพล  ชลธี
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม 1. นายชำนาญ  อินถา
2. นายวรนันท์  ศรีหาเวช
3. นายศิวานนท์  ไพกะเพศ
 
1. นางนิตยา  พันธ์น้อย
2. นายสิทธิพล  ชลธี
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา 1. เด็กหญิงนัยเนตร  พิมาน
2. เด็กชายปรมินทร์  ธรรมแก้ว
3. เด็กชายอิสระ  วังตะเคน
 
1. นางสาวทัศนีย์  กลิ่นหอม
2. นางสาวศิริวรรณ  ละบาป
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา 1. นายจิรายุ  สุพะนามัย
2. นายนนทวัฒน์  สาธุจรัญ
3. นางสาวนัณชยา  กัญญาสาย
 
1. นางสาวทัศนีย์  กลิ่นหอม
2. นางสาวศิริวรรณ  ละบาป
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1. เด็กหญิงดรุณี  ดาราช
2. เด็กหญิงนรินทร  อินโสม
3. เด็กหญิงวันทนวิภา  นิจภักดี
 
1. นางสาวชุติมณฑน์  ศรีทองแดง
2. นางสาวปัทมาภรณ์  นามประเทือง
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1. นางสาวพัชรี  สุนีย์
2. นางสาวศิริรัตน์  วินาโล
3. นางสาวอัญฐริกา  ศรีสุข
 
1. นางสาวชุติมณฑน์  ศรีทองแดง
2. ว่าที่ร้อยตรีธนวิทย์  ศรีทองแดง
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  สุพรม
2. เด็กหญิงทิพประภา  ทองชุม
3. เด็กหญิงอภิญญา  ทวีพัฒน์
 
1. นางสุพิชญาภัค   ปัญญาพันธ์
2. นางสาวธัญญาพร  วงษ์นาม
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งศรีอุดม 1. นางสาวกนกวรรณ  สีถาการ
2. นางสาวอรอุมา  อ่อนคำวงค์
3. นายเจษฎาภรณ์  กัญญาศรี
 
1. นางกุหลาบทิพย์  สืบสา
2. นายขุนพัฒน์  แสนทวีสุข
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งศรีอุดม 1. เด็กหญิงนิภาภรณ์  ไชยเศษ
2. เด็กหญิงปนัดดา  คำภาคต
3. เด็กชายประดิษฐ์  แก้วพาปราบ
 
1. นางกุหลาบทิพย์  สืบสา
2. นางสาวปิยะนุช  กุลบุตร
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำยืนวิทยา 1. นางสาวศริญญา  ปัตพรรณา
2. นางสาวเกศินี  สุวรรณสิงห์
3. นางสาวเพชรไพลิน  เชื้อแก้ว
 
1. นางสุดใจ  ใจสว่าง
2. นางละมัย  สุวรรณสิงห์
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำยืนวิทยา 1. เด็กหญิงพัชรา  ทัดสิงห์
2. เด็กหญิงสกุลแก้ว  จันทะไข่สร
3. เด็กหญิงสุพัตรา  ชาตรีสาย
 
1. นางสุดใจ  ใจสว่าง
2. นายสิทธิชัย  ใจสว่าง
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา 1. นางสาวพรชิตา  สิ่วทอง
2. นางสาวอารยา  อ่อนศรี
3. นางสาวเสาวลักษณ์  พานทอง
 
1. นางกาญจนา  สีลาไหม
2. นายสุรศักดิ์  อาจสาลี
 
176 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งศรีอุดม 1. เด็กหญิงมลธิกา  คำสุข
 
1. นางสาวหนูกร  เสาร์แก้ว
 
177 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งศรีอุดม 1. เด็กหญิงดวงมณี  หงษ์ทอง
 
1. นางนิภาพร  บัวชม
 
178 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจะหลวย 1. เด็กชายชโนชัย  นาขาวกอ
 
1. นางสาวรัชติพร  กิ่งจันทร์
 
179 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา 1. เด็กหญิงวิชญาดา  จันทะวงษ์
 
1. นางวาสนา  อัปกาญจน์
 
180 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งศรีอุดม 1. เด็กหญิงศิริเพ็ญนภา  อรรคธรรม
 
1. นางสาวสุภัสสรา  สุมะนา
 
181 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งศรีอุดม 1. นางสาวสุชัญญา  สีหาพงษ์
 
1. นายเชี่ยวชาญ  โมฬีชาติ
 
182 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจะหลวย 1. นางสาวเนาวรัตน์  แซ่โง
 
1. นายสมพร  ทองใบ
 
183 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งศรีอุดม 1. เด็กชายถาวร  ทาเพียรถุ
2. เด็กชายอาณาจักร์  จันดาคูณ
 
1. นายอนุพงศ์  บุตรศรี
2. นางสาวดาริกา  ลาสุดตา
 
184 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม 1. เด็กชายไวทย์ณัช    บัวชุม
 
1. นายสลักเกียรติ  ทองทับ
 
185 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจะหลวย 1. นายศักรินทร์  เรืองขำ
 
1. นายนรัญ  มณีนิล
 
186 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนากระแซงศึกษา 1. เด็กชายนวพล  ธานีวัลย์
 
1. นางทัศนีย์  มุสิกสวัสดิ์
 
187 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา 1. นายอิทธิพล  ศุภบุตร
 
1. นายประสิทธิ์  สายลุน
 
188 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำยืนวิทยา 1. เด็กชายวชิรวิทย์  อบมาสุ่ย
 
1. นายชวลิต  กล้ายุทธ
 
189 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม 1. นายปฏิภาณ   ศิริสำราญ
 
1. นายอรันยะ  บุญสาลี
 
190 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนากระแซงศึกษา 1. เด็กชายนิติวัฒน์  กาหลง
 
1. นายธนายุทธ  มุสิกสวัสดิ์
 
191 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งศรีอุดม 1. นายธนพล  เพ็งพงษ์ษา
 
1. นายศราวุธ  แก้วพาปราบ
 
192 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม 1. เด็กชายกฤษฎา  ภูษา
2. นางสาวกษมา  สุเพ็ญ
3. นางสาวชญานุช  วันแสวง
4. นางสาวชลิตา  บุญยศยิ่ง
5. นางสาวณัฐรุจา  เสียงเสนาะ
6. นายดนัยฤทธิ์  จันทมุด
7. นางสาวดวงดาว  จุลเจิม
8. เด็กชายตระกูล  ดอกคำ
9. เด็กชายธนากร   มูลวงษ์
10. นายธนาวุฒิ  โมคทิพย์
11. นายนิรุตติ์  ก่ำจัตุรัส
12. นางสาวน้ำทิพย์  แสงใส
13. นายปฏิภาณ   ศิริสำราญ
14. นางสาวปนัดดา  กัญญาพันธ์
15. นางสาวปิยะดา  วงศ์กลาง
16. เด็กชายพรรณกร  โคตรวงษา
17. เด็กชายพลเฉลิม  รินไธสง
18. นางสาวพุทธชาติ  ลาพัง
19. นายพูนศักดิ์  มีทองเหลา
20. นางสาววัชสุฏา   สุทธิวรรค
21. นางสาววิกาดา  เค้ามูล
22. นางสาววิยะดา  สุธิแพทย์
23. นายวีระพล  พิณากัณฑ์
24. นายวุฒิชัย  ไชยรัตน์
25. นางสาวสุพรรณี  ขันแก้ว
26. นายสุวิทย์  เอกาพันธ์
27. เด็กหญิงอริสรา  เดชอนันต์
28. นางสาวอุไรพร  กมุทรัตน์
29. เด็กหญิงเกลวลี  เจริญชัย
30. เด็กชายไวทย์ณัช   บัวชุม
 
1. นายสลักเกียรติ   ทองทับ
2. นายชัยสิทธิ์  พลแก้ว
3. นางสุภาวดี  ประสระบาล
4. นางสาวขนิษฐา  ดวงแก้ว