หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเดชอุดม
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ คณะกรรมการที่ปรึกษา
2 นางศิริยนต์ ถาวร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ คณะกรรมการที่ปรึกษา
3 นายฉัตรชัย ทองสุทธิ์ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ คณะกรรมการที่ปรึกษา
4 นางณัฐธภา ตรงดี ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ คณะกรรมการที่ปรึกษา
5 นายสมหมาย แสงสว่าง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการที่ปรึกษา
6 นายวิชิต ปุรินันต์ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการที่ปรึกษา
7 พ.ต.อ.ภัทรพล โพธิอะ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเดชอุดม คณะกรรมการที่ปรึกษา
8 นายกิจชัย สุภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา คณะกรรมการที่ปรึกษา
9 นายสุรชัย พันโสรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการอำนวยการ
10 นายสมัคร วนาสน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา คณะกรรมการอำนวยการ
11 นายทวี แสงสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนนากระแซงศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
12 นายเชาวลิต ขัมภรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ
13 นายประถมชัย ทุมเมฆ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำยืนวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
14 นายเฉลิมยุทธ ประทีปทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนาจะหลวย คณะกรรมการอำนวยการ
15 ดร.วีระศักดิ์ เอกศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโพธิ์วิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
16 นายมนัส โฉมฉลวย ผู้อำนวยการโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
17 นายองอาจ จูมสีมา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งศรีอุดม คณะกรรมการอำนวยการ
18 พ.อ.อ.ถาวร คำทุมพล ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
19 นายสุรพล ภูสิธานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาส่วงวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
20 นายสุพล ทิพย์สุข ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย คณะกรรมการอำนวยการ
21 นายไพบูลย์ บุณฑริก ผู้อำนวยการโรงเรียนปลาขาววิทยานุสรณ์ คณะกรรมการอำนวยการ
22 นายบัณฑิต พลอาษา ผู้อำนวยการโรงเรียนดงสว่างวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
23 นายสุระพันธ์ ศิลปศาสตร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการอำนวยการ
24 นายบัณฑิต พลอาษา ผู้อำนวยการโรงเรียนดงสว่างวิทยา คณะดำเนินงาน
25 นายชาตรี สุขช่วย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเดชอุดม คณะดำเนินงาน
26 นายกิตติคุณ เกลี้ยงเกลา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเดชอุดม คณะดำเนินงาน
27 นายศิริพจน์ พรมหล่อ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเดชอุดม คณะดำเนินงาน
28 นายชิติพันธ์ ต้นโสภา รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาส่วงวิทยา คณะดำเนินงาน
29 นายศรชัย สุโพธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งศรีอุดม คณะดำเนินงาน
30 นางสุพัตรา คำจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาโพธิ์วิทยา คณะดำเนินงาน
31 นางวิมล อินธิสอน รองผู้อำนวยการโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร คณะดำเนินงาน
32 นายสฤษดิ์ ศรีระดา รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา คณะดำเนินงาน
33 นายเสกสรร ยุภาศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา คณะดำเนินงาน
34 นายธำรงค์ วิเศษรอด รองผู้อำนวยการโรงเรียนนากระแซงศึกษา คณะดำเนินงาน
35 นายวรินทร ภวังวัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำยืนวิทยา คณะดำเนินงาน
36 นางธัญญาภรณ์ มีทองแสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา คณะดำเนินงาน
37 นางรวิษฎา พูลเพิ่ม รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย คณะดำเนินงาน
38 นายคฤหัสถ์ บุญเย็น รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาจะหลวย คณะดำเนินงาน
39 นายวินิจ บุญลือ รองผู้อำนวยการโรงเรียนดงสว่างวิทยา คณะดำเนินงาน
40 นายสุระพันธ์ ศิลปศาสตร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเดชอุดม คณะดำเนินงาน
41 นางนราภรณ์ โคลงชัย ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะดำเนินงาน
42 นางสุมาลี คุณโคตร พนักงานราชการครูโรงเรียนเดชอุดม คณะดำเนินงาน
43 ดร.วีระศักดิ์ เอกศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโพธิ์วิทยา คณะกรรมการกองเลขานุการ
44 นายบัณฑิต พลอาษา ผู้อำนวยการโรงเรียนดงสว่างวิทยา คณะกรรมการกองเลขานุการ
45 นายสุระพันธ์ ศิลปศาสตร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการกองเลขานุการ
46 นายจักรพันธ์ สุวรรณพิมพ์ ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการกองเลขานุการ
47 น.ส.ขวัญเรือน หนูย้อย ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการกองเลขานุการ
48 นางประวิณา แสงสว่าง ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการกองเลขานุการ
49 นายยุทธพงษ์ แก้วพล ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการกองเลขานุการ
50 นางจิราภา กูฏโสม ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการกองเลขานุการ
51 น.ส.ทัณฑิกา ชะบาศรี ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการกองเลขานุการ
52 นายเอกชัย โด่งวิริยะกุล ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการกองเลขานุการ
53 นางรัตนา สนุกพันธ์ ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการกองเลขานุการ
54 น.ส.กิติยวดี สิทธิวรเดช ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการกองเลขานุการ
55 น.ส.มัทนา สีแสด พนักงานราชการครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการกองเลขานุการ
56 น.ส.ศุจินทรา พลอาษา ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการกองเลขานุการ
57 นายณรงค์ฤทธิ์ เขียวบุตร ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการกองเลขานุการ
58 น.ส.นวลพรรณ จันทพิมพ์ ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการกองเลขานุการ
59 นายกัมพล ทองดา ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการกองเลขานุการ
60 น.ส.จิรวรรณ อยู่สุข ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการกองเลขานุการ
61 น.ส.สังวาลย์ วงค์สุทา ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการกองเลขานุการ
62 นางสุมาลี คุณโคตร พนักงานราชการครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการกองเลขานุการ
63 น.ส.จารุวรรณ ศรีลาทอง ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการกองเลขานุการ
64 น.ส.เกศราภรณ์ รวมธรรม ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการกองเลขานุการ
65 นายยุทธพงษ์ มาลา ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการกองเลขานุการ
66 นางนราภรณ์ โคลงชัย ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการกองเลขานุการ
67 น.ส.ศุภมาน นิชรัตน์ ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการกองเลขานุการ
68 นางณฐวรรษ์ ไสว ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการกองเลขานุการ
69 user1 โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการกองเลขานุการ
70 ดร.วีระศักดิ์ เอกศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโพธิ์วิทยา คณะกรรมการการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
71 นายศิริพจน์ พรมหล่อ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
72 นางจันทร์เพ็ญ คุณาพรสถิต ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
73 น.ส.ภัทรวดี อุทธา ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
74 นางสุดารักษ์ ผาดโผน ครูโรงเรียนนาโพธิ์วิทยา คณะกรรมการการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
75 นางสุพัตรา คำจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาโพธิ์วิทยา คณะกรรมการการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
76 นางสุริยันต์ รอดย้อย ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
77 นายสุรพล ภูสิธานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาส่วงวิทยา คณะกรรมจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
78 นายมนัส โฉมฉลวย ผู้อำนวยการโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา คณะกรรมจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
79 นายสุระพันธ์ ศิลปศาสตร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
80 นางธัญญาภรณ์ มีทองแสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา คณะกรรมจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
81 นางสุภาวดี ประสระบาล ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
82 นายชิติพันธ์ ต้นโสภา รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาส่วงวิทยา คณะกรรมจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
83 นายสลักเกียรติ ทองทับ ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
84 นายประถมชัย ทุมเมฆ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำยืนวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
85 นายสุระพันธ์ ศิลปศาสตร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
86 นางดอกใคร่ วงศ์สาลี ครูโรงเรียนน้ำยืนวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
87 นางรุ่งทิวา สารเสนา ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
88 นายพรเทพ ศาลาแก้ว ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
89 นายวรินทร ภวังค์วัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำยืนวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
90 นางศุภรดา วงศ์พุทธะ ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
91 นายบัณฑิต พลอาษา ผู้อำนวยการโรงเรียนดงสว่างวิทยา ณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
92 นายชาตรี สุขช่วย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเดชอุดม ณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
93 นายทรงพล จดจำ ครูโรงเรียนดงสว่างวิทยา ณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
94 นายจิรโชติ ชารีชุม ครูโรงเรียนเดชอุดม ณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
95 น.ส.วิไลลักษณ์ อักโข ครูโรงเรียนเดชอุดม ณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
96 นายสุวิทย์ นิยมสุข ครูโรงเรียนดงสว่างวิทยา ณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
97 นายวินิจ บุญลือ รองผู้อำนวยการโรงเรียนดงสว่างวิทยา ณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
98 นายสมาน โพธิ์สุวรรณ ครูโรงเรียนเดชอุดม ณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
99 นายสมาน โพธิ์สุวรรณ ครูโรงเรียนเดชอุดม ณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
100 นางศิริวรรณ บุญชิต ครูโรงเรียนนากระแซงศึกษา ณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
101 นายสมัคร วนาสน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
102 นายทวี แสงสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนนากระแซงศึกษา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
103 นายชาตรี สุขช่วย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
104 นายธำรงค์ วิเศษรอด รองผู้อำนวยการโรงเรียนนากระแซงศึกษา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
105 นายประสิทธิ์ สายลุน ครูโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
106 นางสกาวเดือน ชัยกลาง ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
107 นางเนตรนพิศ จิตวิขาม ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
108 นายเสกสรร ยุภาศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
109 นายวีระ ทองพิทักษ์ ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
110 นายเฉลิมยุทธ ประทีปทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนาจะหลวย คณะกรรมการจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)และหุ่นยนต์
111 นายชาตรี สุขช่วย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)และหุ่นยนต์
112 นายคฤหัสถ์ บุญเย็น รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาจะหลวย คณะกรรมการจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)และหุ่นยนต์
113 นางนงคราญ ขนทอง ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)และหุ่นยนต์
114 น.ส.วรรณภา พิลาทอง ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)และหุ่นยนต์
115 นายเด่นชัย ไวยวรรณ ครูโรงเรียนนาจะหลวย คณะกรรมการจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)และหุ่นยนต์
116 นายไพฑูรย์ กุลพันธ์ ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)และหุ่นยนต์
117 นายเฉลิมยุทธ ประทีปทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนาจะหลวย คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
118 นายกิตติคุณ เกลี้ยงเกลา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
119 นางศิริพร อุไรวงค์ ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
120 นางรังสิมา พลอาษา ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
121 นายคฤหัสถ์ บุญเย็น รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาจะหลวย คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
122 นายอนุชิต จันทป ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
123 น.ส.นุชจรีย์ อูปทอง ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
124 นายเชาวลิต ขัมภรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
125 นายกิตติคุณ เกลี้ยงเกลา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
126 นางวิมล อินธิสอน รองผ้อำนวยการโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
127 นายประชา อักโข ครูโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
128 น.ส.ชนนิกานต์ คำจันทร์ ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
129 น.ส.สาริศา วงศ์ไชยา ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
130 นายจำนงค์ พรมโลก ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
131 นายวรเกษ เตียตระกูล ครูโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
132 พ.อ.อ.ถาวร คำจุมพล ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
133 นายศิริพจน์ พรมหล่อ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
134 นางสุขฤดี บุญศรี ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
135 นางทัศนีย์ สุทธิพงษ์ประชา ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
136 นางณภัทรธิดา พิศวงษ์ ครูโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
137 นายสฤษดิ์ ศรีระดา รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
138 นายวุฒินันท์ เทียมสุวรรณ ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
139 นายสุพล ทิพย์สุข ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย คณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมท้องถิ่น
140 นายกิจชัย สุภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมท้องถิ่น
141 นายอรันยะ บุญสาลี ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมท้องถิ่น
142 นายชัยสิทธิ์ พลแก้ว ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมท้องถิ่น
143 นางสุภาวดี ประสระบาล ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมท้องถิ่น
144 นายธวัชชัย คูณทอง รองผู้อำนวยการ ร.ร.ชุมชนบ้านบุเปือย คณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมท้องถิ่น
145 นายสลักเกียรติ ทองทับ ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมท้องถิ่น
146 นายองอาจ จูมสีมา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งศรีอุดม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมเรียนร่วม
147 นายไพบูลย์ บุณฑริก ผู้อำนวยการโรงเรียนปลาขาววิทยานุสรณ์ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมเรียนร่วม
148 นายชาตรี สุขช่วย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมเรียนร่วม
149 นายขุนพัฒน์ แสนทวีสุข ครูโรงเรียนทุ่งศรีอุดม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมเรียนร่วม
150 นายอาชิระ ศรีประสาร ครูโรงเรียนทุ่งศรีอุดม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมเรียนร่วม
151 นายขุนพัฒน์ แสนทวีสุข ครูโรงเรียนทุ่งศรีอุดม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมเรียนร่วม
152 นายทองพูล เกตุศักดิ์ ครูโรงเรียนทุ่งศรีอุดม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมเรียนร่วม
153 นายศรชัย สุโพธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งศรีอุดม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมเรียนร่วม
154 นางกุหลาบทิพย์ สืบสา ครูโรงเรียนทุ่งศรีอุดม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมเรียนร่วม
155 นายกิตติคุณ เกลี้ยงเกลา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจร
156 นายสมาน โพธิ์สุวรรณ ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจร
157 นายพีระพงษ์ จำปาวัลย์ ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจร
158 นายยุทธพงษ์ แก้วพล ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจร
159 นายยุทธพงษ์ แก้วพล ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจร
160 ว่าที่ รอ.กชภูมิ ศรีละวรรณ ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจร
161 นายพงษ์พัฒน์ เจริญเชาว์ ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจร
162 นายชานุวัฒน์ กอมณี ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจร
163 นายกฤตกานต์ กอมณี ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจร
164 นายจักรพันธ์ สุวรรณพิมพ์ ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจร
165 นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนเดชอุดม ๓๐ นาย นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจร
166 นายชาตรี สุขช่วย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
167 นางสมสนิท แก้วสง่า ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
168 นางวิรากานต์ คุณโคตร ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
169 นางสมเพียร ริทัศโส แม่บ้านโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
170 นางบัวพันธ์ ใบศรี แม่บ้านโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
171 นางดวงฤทัย บุญประสงค์ แม่บ้านโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
172 นางยุพิน วิริยะพันธ์ แม่บ้านโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
173 นางเตือน หัตถกิจ แม่บ้านโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
174 นางจันที จันมณี แม่บ้านโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
175 นางวาสนา รูปโสม แม่บ้านโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
176 นางผ่องศรี พลสุข แม่บ้านโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
177 นางผ่องศรี พลสุข แม่บ้านโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
178 นางหนูทัด สดสร้อย แม่บ้านโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
179 นางจันทร โสมาพิมพ์ แม่บ้านโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
180 นางอุดม ฤทธิโล แม่บ้านโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
181 น.ส.ลำพึง เปี่ยมสติ ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
182 น.ส.นิออน วิชัย ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
183 นายศิริพจน์ พรมหล่อ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการการเงินและพัสดุ
184 นายพีระพงษ์ จำปาวัลย์ ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการการเงินและพัสดุ
185 นายทวีศักดิ์ นำผล ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการการเงินและพัสดุ
186 นางอุบลทิพย์ สิทธิ ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการการเงินและพัสดุ
187 นายณัฐพล ทองทวี ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการการเงินและพัสดุ
188 นายสุรสิทธิ์ ผลดี ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการการเงินและพัสดุ
189 น.ส.คริษฐา ทองคำ ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการการเงินและพัสดุ
190 นางสุพาภรณ์ โชคเหมาะ ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการการเงินและพัสดุ
191 น.ส.จุฬาลักษม์ ชะบาศรี ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการการเงินและพัสดุ
192 นางประยูร เยี่ยมจะบก ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการการเงินและพัสดุ
193 น.ส.อมรรัตน์ ศรีจันทอง ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการการเงินและพัสดุ
194 นางมยุรี เอกนิตย์ ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการการเงินและพัสดุ
195 น.ส.ศุภมาน นิชรัตน์ ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการการเงินและพัสดุ
196 น.ส.ขวัญเรือน หนูย้อย ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการการเงินและพัสดุ
197 นายสุระพันธ์ ศิลปศาสตร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบข้อมูลการแข่งขันและจัดทำเกียรติบัตร
198 นายไพฑูรย์ กุลพันธ์ ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบข้อมูลการแข่งขันและจัดทำเกียรติบัตร
199 นายยุทธพงษ์ แก้วพล ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบข้อมูลการแข่งขันและจัดทำเกียรติบัตร
200 นางณิชกานต์ นามวงศ์ ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบข้อมูลการแข่งขันและจัดทำเกียรติบัตร
201 นางจิตติมา โนนน้อย ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบข้อมูลการแข่งขันและจัดทำเกียรติบัตร
202 นางณฐวรรษ์ ไสว ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบข้อมูลการแข่งขันและจัดทำเกียรติบัตร
203 นายณัฐพล ทองทวี ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบข้อมูลการแข่งขันและจัดทำเกียรติบัตร
204 นายกิตติคุณ เกลี้ยงเกลา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
205 นายจิรโชติ ชารีชุม ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
206 นางนวลละออง ฉลวยแสง ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
207 น.ส.เยาวรัตน์ สายโน ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
208 นางอนงศรี โลมากาล ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
209 นายกิตติคุณ เกลี้ยงเกลา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
210 นายยุราช หาระสาร ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
211 ว่าที่ ร.ท.วุฒินันท์ เทียมสุวรรณ ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
212 นางจันทร์เพ็ญ คุณาพรสถิต ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
213 นางศิริพร อุไรวงศ์ ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
214 นายพรเทพ ศาลาแก้ว ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
215 นายสลักเกียรติ ทองทับ ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
216 นายสมาน โพธิ์สุวรรณ ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
217 นายจำนงค์ พรมโลก ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
218 นางพิสมัย ทุมเมฆ ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
219 นางศิวพร หาระสาร ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
220 น.ส.ขวัญเรือน หนูย้อย ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
221 นางแสงจันทร์ คาดสนิท ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
222 นางจิตติมา โนนน้อย ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
223 น.ส.ศุภมาน นิชรัตน์ ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
224 นางเนตรนพิศ จิตรวิขาม ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
225 น.ส.นันทพร เวธิตะ ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
226 นายวรัญชัย บุญฤทธิ์ พนักงานราชการครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
227 น.ส.สาวิตรี ทวีศรี ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
228 น.ส.เพ็ญพิชญา บุญจูง ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
229 นายยุทธพงษ์ มาลา ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
230 นักการภารโรงโรงเรียนเดชอุดม นักการภารโรงโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
231 แม่บ้านโรงเรียนเดชอุดม แม่บ้านโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
232 นายวีระ ทองพิทักษ์ ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
233 นางสกาวเดือน ชัยกลาง ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
234 นายสุระพันธ์ ศิลปศาสตร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและบันทึกภาพ
235 นางนงคราญ ขนทอง ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและบันทึกภาพ
236 นายณัฐพล ทองทวี ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและบันทึกภาพ
237 นายธนชาติ หาระสาร พนักงานราชการครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและบันทึกภาพ
238 นายจรรยา ขนทอง ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและบันทึกภาพ
239 นางเนตรนพิศ จิตรวิขาม ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและบันทึกภาพ
240 นางมาลินี วงศ์คำ ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและบันทึกภาพ
241 นางแสงจันทร์ คาดสนิท ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและบันทึกภาพ
242 นางจิราพร ศรีสันต์ ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและบันทึกภาพ
243 น.ส.นันทพร เวธิตะ ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและบันทึกภาพ
244 น.ส.นิพาภรณ์ ส่งเสริม ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและบันทึกภาพ
245 นายจิรโชติ ชารีชุม ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและบันทึกภาพ
246 ว่าที่ ร.ต.หญิงกมลทิพย์ ชารีชุม ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและบันทึกภาพ
247 น.ส.วิไลลักษณ์ อักโข ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและบันทึกภาพ
248 นายศรัณย์ วิเชียรศาสตร์ พนักงานราชการครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและบันทึกภาพ
249 น.ส.จิราพร ริทัศโส พนักงานราชการครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและบันทึกภาพ
250 น.ส.ปองหทัย เทียมสุวรรณ ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและบันทึกภาพ
251 นายพัทรพงษ์ ศิริสุวรรณ ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและบันทึกภาพ
252 น.ส.ไพลิน เต่าคำ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ รร.เดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและบันทึกภาพ
253 นางณฐวรรษ์ ไสว ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและบันทึกภาพ
254 นายชาตรี สุขช่วย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร และประชาสัมพันธ์
255 นางสุริยนต์ รอดย้อย ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร และประชาสัมพันธ์
256 นายอนุชิต จันทป ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร และประชาสัมพันธ์
257 น.ส.รณิดา อินทร์เลิศ ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร และประชาสัมพันธ์
258 นางนิภาพร เป็นมงคล ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร และประชาสัมพันธ์
259 นางนิภาพร เป็นมงคล ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร และประชาสัมพันธ์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]