หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-ubn5

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางพิสมัย ทุมเมฆโรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นางฉลวย โพธิ์ธาโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนารองประธานกรรมการ
3. นางสาวฐิติรัตน์ ชนะภัยโรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือยกรรมการ
4. นางสาววรรณาภรณ์ พระเมเดโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการ
5. นายประมวล โพธิ์ชัยโรงเรียนนาโพธิ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นางสุริยันต์ รอดย้อยโรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นายสงวนศักดิ์ พาสง่าโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนารองประธานกรรมการ
3. นางณัฐธิยา ยาพลังโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยากรรมการ
4. นางธัชกร สุตะพันธ์โรงเรียนนาส่วงวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุวภัทร คูณภาคโรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางกัลยา ผ่องเมืองปักโรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นางแสงจันทร์ ฉวีรักษ์โรงเรียนน้ำยืนวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสุภัชญา แสนจันทร์โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือยกรรมการ
4. นางพิมพ์พิชญา วันคำโรงเรียนนากระแซงศึกษากรรมการ
5. นายธนันท์รัฐ สินธุประสิทธิ์โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6
1. นางโชติกา วรัชจารุกุลโรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นางสาววราภรณ์ ตุนาโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนารองประธานกรรมการ
3. นางพนัชกร นิสาโรงเรียนนาจะหลวยกรรมการ
4. นางสาวพิชญาภา กาละพงษ์โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวอรทัย เจริญทัศน์โรงเรียนนาส่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางสาวลำดวน บุญไชยโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมพ์กัญญา คำดีโรงเรียนนาจะหลวยรองประธานกรรมการ
3. นางรติกร จันทปโรงเรียนเดชอุดมกรรมการ
4. นางสาวปุญญภัสมณฑ์ เนินทราย โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวมิลตรา รูตังติโรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6
1. นางมัลลิกา กองแก้วโรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นางสวรรยา สุภาพโรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือยรองประธานกรรมการ
3. นางพิมพ์เพ็ญ ไมล์โพธิ์โรงเรียนนาจะหลวยกรรมการ
4. นางหทัยกานต์ จันทรคลโรงเรียนนาโพธิ์วิทยากรรมการ
5. นางธันยาภรณ์ อักโขโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวจารุวรรณ พิมพานิชโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสุดารักษ์ ผาดโผนโรงเรียนนาโพธิ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางคำพลอย สายทองโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนารองประธานกรรมการ
3. นางนารี สิงห์ทองโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยากรรมการ
4. นางนิราวรรณ จะโรจรโรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการ
5. นางอุดมลักษณ์ บุญศรีโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการ
6. นายยุทธพงษ์ มาลาโรงเรียนเดชอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางดลพร พยัคฆ์โรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นางเสวิตา ศรีภาโรงเรียนทุ่งศรีอุดมรองประธานกรรมการ
3. นายอาคม ใจบุญโรงเรียนนาจะหลวยกรรมการ
4. นางสาวนัยนา วงศ์สาคำโรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวภัทรวดี อุทธาโรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นางพนิดา ทองเสี่ยนโรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการ
3. นางสาวรัชติพร กิ่งจันทร์โรงเรียนนาจะหลวยกรรมการ
4. นางสาวบุษราคัม คำเวียงโรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6
1. นางจันทร์เพ็ญ คุณาพรสถิตโรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นางสาวพิชญาภา กาละพงษ์โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการ
3. นายภานะเรศ บุตรดีขันธ์โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนากรรมการ
4. นางสาวระพีพร บุบผาชาติโรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางสาววาสนา โพธิสนธ์โรงเรียนนาโพธิ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสาวิตรี ทวีศรีโรงเรียนเดชอุดมกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา พื้นพรหมโรงเรียนนาจะหลวยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6
1. นางจิราพร ศรีสันต์โรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นางบัวพันธ์ กำเนิดสิงห์โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการ
3. นายอาคม ใจบุญโรงเรียนนาจะหลวยกรรมการ
4. นายภานะเรศ บุตรดีขันธ์โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนากรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายพิชาภพ ครองยุทธโรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นางณัฏฐชา พวงทองโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวจันทร์แจ่มฉาย สาสมคุณโรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือยกรรมการ
4. นางสาวศรรินทร์ เอกทันโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนากรรมการ
5. นางสาวกฤษณา ไชยโคตรโรงเรียนทุ่งศรีอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายเกรียงศักดิ์ ทรัพย์ศิริโรงเรียนน้ำยืนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอรวรรณ เครือคุณโรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอ้อมใจ บุญโสภาโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนากรรมการ
4. นายขันธ์ชัย พลแสนโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวกุลภรภัสน์ สายตาโรงเรียนทุ่งศรีอุดมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวกาญจน์สุดา พรมโลกโรงเรียนนาจะหลวยประธานกรรมการ
2. นางสาวกัลยา ขันละครโรงเรียนดงสว่างวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเกรียงไกร โสมรักษ์โรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการ
4. นางสาวจันทร์สุดา ธิมาธานโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการ
5. นางวิไลพร สุขนาโรงเรียนเดชอุดมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางวนิพร ศิลปศาสตร์โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนาประธานกรรมการ
2. นายสมยศ โฉมเฉลาโรงเรียนนาจะหลวยรองประธานกรรมการ
3. นางศรัณย์รักษ์ ทีฆายุพรรคโรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการ
4. นายธนเชษฐ์ วันนาโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการ
5. นายณปภัช บัวกิ่งโรงเรียนเดชอุดมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นายปุณณัตถ์ ไกรสรสวัสดิ์โรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นายวันชัย นาคพันธ์โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนารองประธานกรรมการ
3. นางธนพร งามเถื่อนโรงเรียนนากระแซงศึกษากรรมการ
4. นางสาวสุธิดา สายชาลีโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวมยุรี รอยแก้วโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
1. นางปฏิมาวรรณ์ จันทร์สมานโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายวันชัย นาคพันธ์โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนากรรมการ
3. นางศิริพร ชาญชิตโรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการ
4. นายวัฒนะ สีนาสันต์โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยากรรมการ
5. นางกนกอร พันธุ์ไพโรจน์โรงเรียนเดชอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางทัศวรรณ มีทรัพย์โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทิดา บุญตาโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสัมฤทธิ์ นาคำโรงเรียนนาจะหลวยกรรมการ
4. นางสาวนิจฉรา วงศ์โสมโรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการ
5. นางลินดา กิจไพบูลย์ชัยโรงเรียนเดชอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นางสาวศิริโชค เตียตระกูลโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางณภัทธิรา พิศวงษ์โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยารองประธานกรรมการ
3. นางวัชรินทร ตันติศิรินทร์โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนากรรมการ
4. นายปิยวัฒน์ พันธะมาเปรมสิริ โรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการ
5. นายเอกชัย โด่งวิริยะกุลโรงเรียนเดชอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางประภัสสร หวังดีโรงเรียนนาจะหลวยประธานกรรมการ
2. นางสาวพลอยไพลิน ใจใสโรงเรียนดงสว่างวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวอุมาพร มูลศรีโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนากรรมการ
4. นายศักดิ์นิรันต์ บุญชาติโรงเรียนทุ่งศรีอุดมกรรมการ
5. นางสาวพึ่งพร สุพรรณ์โรงเรียนนาโพธิ์วิทยากรรมการ
6. นางสาววิไลวรรณ ธรรมวัติโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการ
7. นายวรวิทย์ หอมหวลโรงเรียนดงสว่างวิทยากรรมการ
8. นางสุขฤดี บุญศรีโรงเรียนเดชอุดมกรรมการ
9. นางสาวดวงเนตร ดำริห์โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนากรรมการ
10. นางสาวปิยะนุช กุลบุตรโรงเรียนทุ่งศรีอุดมกรรมการ
11. นางสาวภัทรานิษฐ์ โกศัลวิตรโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการ
12. นางสาวไข่ขวัญ ชาปะวังโรงเรียนเดชอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางประภัสสร หวังดีโรงเรียนนาจะหลวยประธานกรรมการ
2. นางสาวพลอยไพลิน ใจใสโรงเรียนดงสว่างวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวอุมาพร มูลศรีโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนากรรมการ
4. นายศักดิ์นิรันต์ บุญชาติโรงเรียนทุ่งศรีอุดมกรรมการ
5. นางสาวพึ่งพร สุพรรณ์โรงเรียนนาโพธิ์วิทยากรรมการ
6. นางสาววิไลวรรณ ธรรมวัติโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการ
7. นายวรวิทย์ หอมหวลโรงเรียนดงสว่างวิทยากรรมการ
8. นางสุขฤดี บุญศรีโรงเรียนเดชอุดมกรรมการ
9. นางสาวดวงเนตร ดำริห์โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนากรรมการ
10. นางสาวปิยะนุช กุลบุตรโรงเรียนทุ่งศรีอุดมกรรมการ
11. นางสาวภัทรานิษฐ์ โกศัลวิตรโรงเรียนทุ่งศรีอุดมกรรมการ
12. นางสาวไข่ขวัญ ชาปะวังโรงเรียนเดชอุดมกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวนพวรรณ ดวงสินธุ์โรงเรียนนาโพธิ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายนครชัย วงศ์จันทร์โรงเรียนเดชอุดมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนิตยา ดวงโสมาโรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือยกรรมการ
4. นางสาวฬุจินันท์ พงษ์นาโรงเรียนนากระแซงศึกษากรรมการ
5. นางปรียา บุญผงโรงเรียนนาจะหลวยกรรมการ
6. นางบุษบง ดวงคำโรงเรียนนาโพธิ์วิทยากรรมการ
7. นางสาววราภรณ์ บุษดีโรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการ
8. นายนุพล มาลัยพาน โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางพรศรี เนินทรายโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางรักมณี วรรณดัดโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวอุไรวรรณ โคตะสาโรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือยกรรมการ
4. นางสาวพัชรีพร เชื้อเมืองพานโรงเรียนทุ่งศรีอุดมกรรมการ
5. นางทองสวย บัวใหญ่โรงเรียนนาจะหลวยกรรมการ
6. นางดาวัลย์ ดาวัลย์ โรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการ
7. นายจักพันธ์ สุวรรณพิมพ์โรงเรียนเดชอุดมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางมุกดา วิถีโรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐกฤตา วรพิมรัฐโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนารองประธานกรรมการ
3. นางสาวพัชราภรณ์ ช่วงหาราชโรงเรียนดงสว่างวิทยากรรมการ
4. นางสาวดาริกา ลาสุดตาโรงเรียนทุ่งศรีอุดมกรรมการ
5. นางสาววรรณภา สายมาตย์โรงเรียนนาจะหลวยกรรมการ
6. นายวิษณุ ม้วนสูงเนิน โรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการ
7. นางวิมลรัตน์ ทุมเมฆโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางรินทร์ชิสา ทองพันธ์สกุลโรงเรียนนาจะหลวยประธานกรรมการ
2. นางสาวทิฆัมพร กอมณีโรงเรียนดงสว่างวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวจริญญา ทันเต โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือยกรรมการ
4. นายไพศาล บุญรวมโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยากรรมการ
5. นายไผ่ พันธ์งามโรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการ
6. นางสาววิภาวดี บุดดาโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวเพ็ญพร ขจรกลิ่นโรงเรียนเดชอุดมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางวีรวรรณ หอมชื่น โรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นางอรวรรณ บัวใหญ่โรงเรียนน้ำยืนวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสุภาวดี โตนันต์โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนากรรมการ
4. นายเกรียงไกร ธรรมเที่ยง โรงเรียนทุ่งศรีอุดมกรรมการ
5. นางวิภาวดี อนันทวรรณโรงเรียนนากระแซงศึกษากรรมการ
6. นายจักรพันธ์ ไชยสิทธิ์ โรงเรียนนาจะหลวยกรรมการ
7. นางสาวรสจณี สิงหาเวชโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายบรรดล วังศรีโรงเรียนนาโพธิ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายทองคำ ริทัศน์โสโรงเรียนน้ำยืนวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายคมสันต์ พึ่งภพโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยากรรมการ
4. นางณัชชา สวัสดิ์ทา โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยากรรมการ
5. นางสาวอัจรา อิ่มอ้วนโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาววรทัย ทองอินทร์โรงเรียนเดชอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวสิรินันท์ ทองพิทักษ์ โรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นายปัณณทัต หมื่นหล้าโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัญชนัญญา ศิริพุฒ โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยากรรมการ
4. นางนิภาพร บัวชมโรงเรียนทุ่งศรีอุดมกรรมการ
5. นางสาวทิพวรรณ สุทธิประภาโรงเรียนนาจะหลวยกรรมการ
6. นางเพชราภรณ์ พิมพาโรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการ
7. นางสาวสุพัตรา บุญส่งโรงเรียนดงสว่างวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นายวีระพร ลาทอง โรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพวรรณ พลสมัครโรงเรียนนาจะหลวยรองประธานกรรมการ
3. นายสุทิน งามเถื่อนโรงเรียนนากระแซงศึกษากรรมการ
4. นางสาวจันทกร สืบสาวโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวเกศราพร ดาลุนโรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายประชา อักโขโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางนิษฐา อักโขโรงเรียนเดชอุดมรองประธานกรรมการ
3. นางอำพร เอี่ยมคำโรงเรียนนาจะหลวยกรรมการ
4. นายวิสุทธิ์ ชารีแก้วโรงเรียนนาโพธิ์วิทยากรรมการ
5. นายสมพงษ์ ศรีแก้วโรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการ
6. นางสาววลัยลักษณ์ คตะวงศ์โรงเรียนดงสว่างวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสุภาพร เรือนแก้วโรงเรียนนาจะหลวยประธานกรรมการ
2. นายสุนทร บุญสงค์โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายวัชระ ยาสัจถาโรงเรียนนากระแซงศึกษากรรมการ
4. นายภูวกฤต ใจหอมโรงเรียนนาโพธิ์วิทยากรรมการ
5. นายอำนวยชัย กิ่งแก้วโรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการ
6. นายสุขขี บันลือโรงเรียนเดชอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายวรเกษ เตียตระกูลโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายทองพูล เกตุศักดิ์โรงเรียนทุ่งศรีอุดมรองประธานกรรมการ
3. นายวิโกศล จิบจันทร์โรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการ
4. นายเกรียงไกร สายป้องโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนากรรมการ
5. นางวราภรณ์ ช่างถมโรงเรียนเดชอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายทองพูล เกตุศักดิ์โรงเรียนทุ่งศรีอุดมประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมศักดิ์ เชยจันทาโรงเรียนนาจะหลวยรองประธานกรรมการ
3. นายวิโกศล จิบจันทร์โรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการ
4. นายเกรียงไกร สายป้องโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนากรรมการ
5. นายศรัณย์ วิเชียรศาสตร์โรงเรียนเดชอุดมกรรมการ
6. นายผดุงศักดิ์ ไกรกลโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6
1. นายณัฐวัฒน์ ทุมเมฆโรงเรียนนาจะหลวยประธานกรรมการ
2. นายปัญญา สัมพะวงศ์โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีธนวิทย์ ศรีทองแดง โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางพัชร์สินีย์ พรมโลกโรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นางบุรารัตน์ เชยจันทาโรงเรียนนาจะหลวยกรรมการ
3. นายสุจินต์ อนุพันธ์โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยากรรมการ
4. นางดวงตะวัน เหลาคำโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางรุ่งทิวา สารเสนาโรงเรียนเดชอุดมกรรมการ
2. นางดอกใคร่ วงศ์สาลีโรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการ
3. นางสาวพิชญา โมฬาศรีโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยากรรมการ
4. นายศิริศักดิ์ สีหะวงศ์โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางไพรเวียง ทุมมากรโรงเรียนน้ำยืนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเดือนดารา พลแสน โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนารองประธานกรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ ลักษณะฉิมพลีโรงเรียนทุ่งศรีอุดมกรรมการ
4. นายธีรวัฒน์ เนินทรายโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการ
5. นางศุภรดา วงศ์พุทธะโรงเรียนเดชอุดมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายเชี่ยวชาญ โมฬีชาติโรงเรียนทุ่งศรีอุดมประธานกรรมการ
2. นางจิราพร พรพนมโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายสุริยะ เทียนอ่อน โรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการ
4. นายชัยยันต์ เรืองคำโรงเรียนกรรมการ
5. นางสาวชุติภัณฑ์ ธานีโรงเรียนเดชอุดมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายประจวบ กำเนิดสิงห์โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางโบตั๋น จันทร์ทองโรงเรียนน้ำยืนวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายภคพล พรมกองโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนากรรมการ
4. นายเปรมมินทร์ จันทร์ทองกวิน โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยากรรมการ
5. นายวรัญชัย บุญฤทธิ์โรงเรียนเดชอุดมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นางโบตั๋น จันทร์ทองโรงเรียนน้ำยืนวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประจวบ กำเนิดสิงห์โรงเรียนรองประธานกรรมการ
3. นายวรัญชัย บุญฤทธิ์โรงเรียนเดชอุดมกรรมการ
4. นายภคพล พรมกองโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนากรรมการ
5. นายเปรมมินทร์ จันทร์ทองกวิน โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางพัชร์สินีย์ พรมโลกโรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ พรมภักดีโรงเรียนนาจะหลวยกรรมการ
3. นางสาวกมณทรรศฉ์ ปัตทุมมา โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางสาวเพ็ญพิชชา บุญจูงโรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยเอกเอกพันธ์ ศรีหาเวช เอกพันธ์ ศรีหาเวช โรงเรียนเดชอุดมกรรมการ
3. นางสาวบุณฑริกา บุญกว้างโรงเรียนเดชอุดมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางแสงจันทร์ คาดสนิทโรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นายศริณยา รุ่งเรืองโรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการ
3. นายพิษณุ หอมสมบัติโรงเรียนดงสว่างวิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยโทพิทักษ์ชัย คำพะทาโรงเรียนนาโพธิ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางเยาวรัตน์ คำหล้าโรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาวดี บุสดีโรงเรียนทุ่งศรีอุดมรองประธานกรรมการ
3. นายพิษณุ หอมสมบัติโรงเรียนดงสว่างวิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยโทพิทักษ์ชัย คำพะทาโรงเรียนนาโพธิ์วิทยากรรมการ
5. นางรจนา บัวพุฒเจริญรักษ์โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายสุรัตน์ เย็นเสมอโรงเรียนนาจะหลวยประธานกรรมการ
2. นายพุธกันยา พรมชาติโรงเรียนเดชอุดมรองประธานกรรมการ
3. นางลักษณา พินากันโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนากรรมการ
4. นางปาริชาติ ทองชุมโรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการ
5. นางสาวชญานิษฐ์ บุบผาเผ่า โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นายสนอง คำทองโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนาประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ บุณฑริกโรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือยรองประธานกรรมการ
3. นายวีระชาติ กรินรักษ์โรงเรียนนาจะหลวยกรรมการ
4. นางเยาวรัตน์ คำหล้าโรงเรียนเดชอุดมกรรมการ
5. นางสาวหนึ่งนุช ช่วยสุขโรงเรียนนาโพธิ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
1. นายพรเทพ ศาลาแก้วโรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภัสสรา สุมะนาโรงเรียนทุ่งศรีอุดมรองประธานกรรมการ
3. นายไกรสร สีสุรัตน์โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการ
4. นายไชยศรี ชุมคำโรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายทรงพล จดจำโรงเรียนดงสว่างวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนิภาพร เป็นมงคลโรงเรียนเดชอุดมรองประธานกรรมการ
3. นางภัสรา โชคทรัพย์ โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนากรรมการ
4. นางสาวนฤมล ลาพุฒโรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสิทธิกร มูลมั่งโรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นายนิติพล จันทร์ดาสายโรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือยรองประธานกรรมการ
3. นายสุวิทย์ นิยมสุขโรงเรียนดงสว่างวิทยากรรมการ
4. นายพิทักษ์ แผงอ่อนโรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการ
5. นางสาวศุลีมาศ ศิลปศาสตร์โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายรักชาติ ลิ้มจิตรกรโรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นายอำนาจ ประสมทองโรงเรียนนาจะหลวยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวธิดารัตน์ วิวาสุขุโรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือยกรรมการ
4. นายประยงค์ สิทธิโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนากรรมการ
5. นางปานมุก ทองสายโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ศักดิ์ ศรีวะรมย์โรงเรียนนาส่วงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววิรัตน์ พิบูลวรรณพงษ์โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือยรองประธานกรรมการ
3. นายสุชาติ บุญอินทร์โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยากรรมการ
4. นายอธินัฎฐ์ ธิษาชัยโรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการ
5. นางมะลิวัลย์ รุ่งเรืองโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวนันทพร เวธิตะโรงเรียนเดชอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายณรงค์ศักดิ์ ศรีวะรมย์โรงเรียนนาส่วงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววิรัตน์ พิบูลวรรณพงษ์โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือยรองประธานกรรมการ
3. นายสุชาติ บุญอินทร์โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยากรรมการ
4. นายอธินัฎฐ์ ธิษาชัยโรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการ
5. นางมะลิวัลย์ รุ่งเรืองโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวนันทพร เวธิตะโรงเรียนเดชอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ศักดิ์ ศรีวะรมย์โรงเรียนนาส่วงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววิรัตน์ พิบูลวรรณพงษ์โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือยรองประธานกรรมการ
3. นายสุชาติ บุญอินทร์โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยากรรมการ
4. นายอธินัฎฐ์ ธิษาชัยโรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการ
5. นางมะลิวัลย์ รุ่งเรืองโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวนันทพร เวธิตะโรงเรียนเดชอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายณรงค์ศักดิ์ ศรีวะรมย์โรงเรียนนาส่วงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววิรัตน์ พิบูลวรรณพงษ์โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือยรองประธานกรรมการ
3. นายสุชาติ บุญอินทร์โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยากรรมการ
4. นายอธินัฎฐ์ ธิษาชัยโรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการ
5. นางมะลิวัลย์ รุ่งเรืองโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวนันทพร เวธิตะโรงเรียนเดชอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ศักดิ์ ศรีวะรมย์โรงเรียนนาส่วงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววิรัตน์ พิบูลวรรณพงษ์โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือยรองประธานกรรมการ
3. นายสุชาติ บุญอินทร์โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยากรรมการ
4. นายอธินัฎฐ์ ธิษาชัยโรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการ
5. นางมะลิวัลย์ รุ่งเรืองโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวนันทพร เวธิตะโรงเรียนเดชอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายณรงค์ศักดิ์ ศรีวะรมย์โรงเรียนนาส่วงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววิรัตน์ พิบูลวรรณพงษ์โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือยรองประธานกรรมการ
3. นายสุชาติ บุญอินทร์โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยากรรมการ
4. นายอธินัฎฐ์ ธิษาชัยโรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการ
5. นางมะลิวัลย์ รุ่งเรืองโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวนันทพร เวธิตะโรงเรียนเดชอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ศักดิ์ ศรีวะรมย์โรงเรียนนาส่วงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววิรัตน์ พิบูลวรรณพงษ์โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือยรองประธานกรรมการ
3. นายสุชาติ บุญอินทร์โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยากรรมการ
4. นายอธินัฎฐ์ ธิษาชัยโรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการ
5. นางมะลิวัลย์ รุ่งเรืองโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวนันทพร เวธิตะโรงเรียนเดชอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายณรงค์ศักดิ์ ศรีวะรมย์โรงเรียนนาส่วงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววิรัตน์ พิบูลวรรณพงษ์โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือยรองประธานกรรมการ
3. นายสุชาติ บุญอินทร์โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยากรรมการ
4. นายอธินัฎฐ์ ธิษาชัยโรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการ
5. นางมะลิวัลย์ รุ่งเรืองโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวนันทพร เวธิตะโรงเรียนเดชอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ศักดิ์ ศรีวะรมย์โรงเรียนนาส่วงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววิรัตน์ พิบูลวรรณพงษ์โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือยรองประธานกรรมการ
3. นายสุชาติ บุญอินทร์โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยากรรมการ
4. นายอธินัฎฐ์ ธิษาชัยโรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการ
5. นางมะลิวัลย์ รุ่งเรืองโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวนันทพร เวธิตะโรงเรียนเดชอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ศักดิ์ ศรีวะรมย์โรงเรียนนาส่วงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววิรัตน์ พิบูลวรรณพงษ์โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือยรองประธานกรรมการ
3. นายสุชาติ บุญอินทร์โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยากรรมการ
4. นายอธินัฎฐ์ ธิษาชัยโรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการ
5. นางมะลิวัลย์ รุ่งเรืองโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวนันทพร เวธิตะโรงเรียนเดชอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายณรงค์ศักดิ์ ศรีวะรมย์โรงเรียนนาส่วงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววิรัตน์ พิบูลวรรณพงษ์โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือยรองประธานกรรมการ
3. นายสุชาติ บุญอินทร์โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยากรรมการ
4. นายอธินัฎฐ์ ธิษาชัยโรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการ
5. นางมะลิวัลย์ รุ่งเรืองโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวนันทพร เวธิตะโรงเรียนเดชอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ศักดิ์ ศรีวะรมย์โรงเรียนนาส่วงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววิรัตน์ พิบูลวรรณพงษ์โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือยรองประธานกรรมการ
3. นายสุชาติ บุญอินโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยากรรมการ
4. นายอธินัฎฐ์ ธิษาชัยโรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการ
5. นางมะลิวัลย์ รุ่งเรืองโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวนันทพร เวธิตะโรงเรียนเดชอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายณรงค์ศักดิ์ ศรีวะรมย์โรงเรียนนาส่วงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววิรัตน์ พิบูลวรรณพงษ์โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือยรองประธานกรรมการ
3. นายสุชาติ บุญอินทร์โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยากรรมการ
4. นายอธินัฎฐ์ ธิษาชัยโรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการ
5. นางมะลิวัลย์ รุ่งเรืองโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวนันทพร เวธิตะโรงเรียนเดชอุดมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายสุธี บาตรสุวรรณโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมพ์ชนก เต่าทองโรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์ ชารีชุม โรงเรียนเดชอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายสุธี บาตรสุวรรณโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมพ์ชนก เต่าทองโรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์ ชารีชุม โรงเรียนเดชอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายสุธี บาตรสุวรรณโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมพ์ชนก เต่าทองโรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยเอกกมลทิพย์ ชารีชุม โรงเรียนเดชอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายสุธี บาตรสุวรรณโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมพ์ชนก เต่าทองโรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์ ชารีชุม โรงเรียนเดชอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายสุธี บาตรสุวรรณโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมพ์ชนก เต่าทองโรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์ ชารีชุม โรงเรียนเดชอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายสุธี บาตรสุวรรณโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมพ์ชนก เต่าทองโรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์ ชารีชุม โรงเรียนเดชอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสุธี บาตรสุวรรณโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมพ์ชนก เต่าทองโรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมล ชารีชุม โรงเรียนเดชอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายสุธี บาตรสุวรรณโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมพ์ชนก เต่าทองโรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์ ชารีชุม โรงเรียนเดชอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายสุธี บาตรสุวรรณโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมพ์ชนก เต่าทองโรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์ ชารีชุม โรงเรียนเดชอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายสุธี บาตรสุวรรณโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมพ์ชนก เต่าทองโรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์ ชารีชุม โรงเรียนเดชอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายสุธี บาตรสุวรรณโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมพ์ชนก เต่าทองโรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์ ชารีชุม โรงเรียนเดชอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายสุธี บาตรสุวรรณโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมพ์ชนก เต่าทองโรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์ ชารีชุม โรงเรียนเดชอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายสุธี บาตรสุวรรณโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมพ์ชนก เต่าทองโรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์ ชารีชุม โรงเรียนเดชอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายสุธี บาตรสุวรรณโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมพ์ชนก เต่าทองโรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์ ชารีชุม โรงเรียนเดชอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายสุธี บาตรสุวรรณโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมพ์ชนก เต่าทองโรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์ ชารีชุม โรงเรียนเดชอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายสุธี บาตรสุวรรณโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมพ์ชนก เต่าทองโรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์ ชารีชุม โรงเรียนเดชอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายสุธี บาตรสุวรรณโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมพ์ชนก เต่าทองโรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์ ชารีชุม โรงเรียนเดชอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายสุธี บาตรสุวรรณโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมพ์ชนก เต่าทองโรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์ ชารีชุม โรงเรียนเดชอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายสุธี บาตรสุวรรณโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมพ์ชนก เต่าทองโรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์ ชารีชุม โรงเรียนเดชอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายสุธี บาตรสุวรรณโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมพ์ชนก เต่าทองโรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์ ชารีชุม โรงเรียนเดชอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายสุธี บาตรสุวรรณโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมพ์ชนก เต่าทองโรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์ ชารีชุม โรงเรียนเดชอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายสุธี บาตรสุวรรณโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมพ์ชนก เต่าทองโรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์ ชารีชุม โรงเรียนเดชอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายสุธี บาตรสุวรรณโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมพ์ชนก เต่าทองโรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์ ชารีชุม โรงเรียนเดชอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายสุธี บาตรสุวรรณโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมพ์ชนก บาตรสุวรรณโรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์ ชารีชุม โรงเรียนเดชอุดมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายชวลิต กล้ายุทธโรงเรียนน้ำยืนวิทยาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีครรชิต เยาวเรศ โรงเรียนนาส่วงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายชัยรัตน์ จบศรีโรงเรียนนาจะหลวยกรรมการ
4. นางสาวเบญจมาศ ขันติวงษ์โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการ
5. นายอรันยะ บุญสาลีโรงเรียนเดชอุดมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายชวลิต กล้ายุทธโรงเรียนน้ำยืนวิทยาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีครรชิต เยาวเรศโรงเรียนนาส่วงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายชัยรัตน์ จบศรีโรงเรียนนาจะหลวยกรรมการ
4. นางสาวเบญจมาศ ขันติวงษ์โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการ
5. นายอรันยะ บุญสาลีโรงเรียนเดชอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีครรชิต เยาวเรศโรงเรียนนาส่วงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชัยรัตน์ จบศรีโรงเรียนนาจะหลวยกรรมการ
3. นายอัครวัฒน์ ไชยสัตย์โรงเรียนเดชอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายประสาน โยทองยศโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยาประธานกรรมการ
2. นายสถิตย์พงศ์ แพนลิ้นฟ้าโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวศุภาวรรณ พาลแก้วโรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือยกรรมการ
4. นางวาสนา อัปกาญจน์โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์ ชารีชุม โรงเรียนเดชอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสถิตย์พงศ์ แพนลิ้นฟ้าโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการ
2. นางสาวศุภาวรรณ พาลแก้วโรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือยกรรมการ
3. นางวาสนา อัปกาญจน์โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางวาสนา อัปกาญจน์โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนาประธานกรรมการ
2. นายสถิตย์พงศ์ แพนลิ้นฟ้าโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการ
3. นายประสาน โยทองยศโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยากรรมการ
4. นายพิศาล สืบมาโรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือยกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์ ชารีชุม โรงเรียนเดชอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายประสาน โยทองยศโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยาประธานกรรมการ
2. นายสถิตย์พงศ์ แพนลิ้นฟ้าโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวศุภาวรรณ พาลแก้วโรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือยกรรมการ
4. นายสุธี บาตรสุวรรณโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์ ชารีชุม โรงเรียนเดชอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายประสาน โยทองยศโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยาประธานกรรมการ
2. นายสถิตย์พงศ์ แพนลิ้นฟ้าโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการ
3. นายอรันยะ บุญสาลีโรงเรียนเดชอุดมกรรมการ
4. นางสาวศุภาวรรณ พาลแก้วโรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสถิตย์พงศ์ แพนลิ้นฟ้าโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการ
2. นายอรันยะ บุญสาลีโรงเรียนเดชอุดมกรรมการ
3. นางสาวศุภาวรรณ พาลแก้วโรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายประสาน โยทองยศโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยาประธานกรรมการ
2. นายสถิตย์พงศ์ แพนลิ้นฟ้าโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยเอกกมลทิพย์ ชารีชุม โรงเรียนเดชอุดมกรรมการ
4. นางสาวศุภาวรรณ พาลแก้วโรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายประสาน โยทองยศโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยาประธานกรรมการ
2. นายสถิตย์พงศ์ แพนลิ้นฟ้าโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์ ชารีชุม โรงเรียนเดชอุดมกรรมการ
4. นางสาวศุภาวรรณ พาลแก้วโรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสถิตย์พงศ์ แพนลิ้นฟ้าโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวศุภาวรรณ พาลแก้วโรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือยกรรมการ
3. นายประสาน โยทองยศโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสถิตย์พงศ์ แพนลิ้นฟ้าโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวศุภาวรรณ พาลแก้วโรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือยกรรมการ
3. นายภัทรพงษ์ ศิริสุวรรณโรงเรียนเดชอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสถิตย์พงศ์ แพนลิ้นฟ้าโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวศุภาวรรณ พาลแก้วโรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือยกรรมการ
3. นายอรันยะ บุญสาลีโรงเรียนเดชอุดมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสถิตย์พงศ์ แพนลิ้นฟ้าโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวศุภาวรรณ พาลแก้วโรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือยกรรมการ
3. นายนายภัทรพงษ์ ศิริสุวรรณโรงเรียนเดชอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายประสาน โยทองยศโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยาประธานกรรมการ
2. นายสถิตย์พงศ์ แพนลิ้นฟ้าโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการ
3. นายพิศาล สืบมาโรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือยกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์ ชารีชุม โรงเรียนเดชอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายประสาน โยทองยศโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยาประธานกรรมการ
2. นายสถิตย์พงศ์ แพนลิ้นฟ้าโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการ
3. นายพิศาล สืบมาโรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือยกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์ ชารีชุม โรงเรียนเดชอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายประสาน โยทองยศโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยาประธานกรรมการ
2. นายสถิตย์พงศ์ แพนลิ้นฟ้าโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการ
3. นายพิศาล สืบมาโรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือยกรรมการ
4. นายสุธี บาตรสุวรรณโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์ ชารีชุม โรงเรียนเดชอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายประสาน โยทองยศโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยาประธานกรรมการ
2. นายสถิตย์พงศ์ แพนลิ้นฟ้าโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการ
3. นายพิศาล สืบมาโรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือยกรรมการ
4. นายสุธี บาตรสุวรรณโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์ ชารีชุม โรงเรียนเดชอุดมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีครรชิต เยาวเรศโรงเรียนนาส่วงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวศุภาวรรณ พาลแก้วโรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือยกรรมการ
3. นายชัยรัตน์ จบศรีโรงเรียนนาจะหลวยกรรมการ
4. นายอัครวัฒน์ ไชยสัตย์โรงเรียนเดชอุดมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีครรชิต เยาวเรศโรงเรียนนาส่วงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวศุภาวรรณ พาลแก้วโรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือยรองประธานกรรมการ
3. นายชัยรัตน์ จบศรีโรงเรียนนาจะหลวยกรรมการ
4. นายสถิตย์พงศ์ แพนลิ้นฟ้าโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการ
5. นายอัครวัฒน์ ไชยสัตย์โรงเรียนเดชอุดมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีครรชิต เยาวเรศ โรงเรียนนาส่วงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวศุภาวรรณ พาลแก้วโรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือยกรรมการ
3. นายชัยรัตน์ จบศรีโรงเรียนนาจะหลวยกรรมการ
4. นายสถิตย์พงศ์ แพนลิ้นฟ้าโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการ
5. นายอัครวัฒน์ ไชยสัตย์โรงเรียนเดชอุดมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวราตรี ส่องเสนาโรงเรียนทุ่งศรีอุดมประธานกรรมการ
2. นางสาวหัสยา เหล่าสวัสดิ์โรงเรียนนาส่วงวิทยากรรมการ
3. นายชัยสิทธิ์ พลแก้วโรงเรียนเดชอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวราตรี ส่องเสนาโรงเรียนทุ่งศรีอุดมประธานกรรมการ
2. นายเขมภร สุรมิตรโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการ
3. นางสำอางค์ ชะบาศรีโรงเรียนเดชอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวราตรี ส่องเสนาโรงเรียนทุ่งศรีอุดมประธานกรรมการ
2. นายเขมภร สุรมิตรโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการ
3. นายสนอง ถมหิรัญโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางทัศนีย์ มุสิกสวัสดิ์โรงเรียนนากระแซงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเขมภมร สุรมิตรโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการ
3. นายสนอง ถมหิรัญโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายสนอง ถมหิรัญโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายชัยสิทธิ์ พลแก้วโรงเรียนเดชอุดมกรรมการ
3. นางสาวราตรี ส่องเสนาโรงเรียนทุ่งศรีอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางสาวรัตติยา นามวาโรงเรียนนาโพธิ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวราตรี ส่องเสนาโรงเรียนทุ่งศรีอุดมกรรมการ
3. นางสาวหัสยา เหล่าสวัสดิ์โรงเรียนนาส่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางทัศนีย์ มุสิกสวัสดิ์โรงเรียนนากระแซงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชัยสิทธิ์ พลแก้วโรงเรียนเดชอุดมกรรมการ
3. นายเขมภมร สุรมิตรโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางทัศนีย์ มุสิกสวัสดิ์โรงเรียนนากระแซงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตติยา นามวาโรงเรียนนาโพธิ์วิทยากรรมการ
3. นายเขมภมร สุรมิตรโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางทัศนีย์ มุสิกสวัสดิ์โรงเรียนนากระแซงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสนอง ถมหิรัญโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยากรรมการ
3. นายชัยสิทธิ์ พลแก้วโรงเรียนเดชอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางสุภาวดี ประสระบาลโรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ มุสิกสวัสดิ์โรงเรียนนากระแซงวิทยากรรมการ
3. นางสาวหัสยา เหล่าสวัสดิ์โรงเรียนนาส่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางวรรณภา ดวงเบ้าโรงเรียนนาจะหลวยประธานกรรมการ
2. นางกนกวรรณ บุณฑริกโรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือยกรรมการ
3. นางสาวนุชจรีย์ อูปทองโรงเรียนเดชอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางวรรณภา ดวงเบ้าโรงเรียนนาจะหลวยประธานกรรมการ
2. นางณัฐสุดา ขัมภรัตน์โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวปองหทัย เทียมสุวรรณโรงเรียนเดชอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวสุมาลี ปะระจะโรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นางสาวชนิดา โชคเหมาะโรงเรียนเดชอุดมกรรมการ
3. นางสาวดวงเนตร ดำริห์โรงเรียนทุงเทิงยิ่งวัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวสุมาลี ปะระจะโรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นางสาวชนิดา โชคเหมาะโรงเรียนเดชอุดมกรรมการ
3. นางสาวดวงเนตร ดำริห์โรงเรียนทุงเทิงยิ่งวัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางณัฐสุดา ขัมภรัตน์โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางวรรณภา ดวงเบ้าโรงเรียนนาจะหลวยกรรมการ
3. นางสาวนุชนาถ ชุมพลรบโรงเรียนเดชอุดมกรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางณัฐสุดา ขัมภรัตน์โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางวรรณภา ดวงเบ้าโรงเรียนนาจะหลวยกรรมการ
3. นางสาวนุชนาถ ชุมพลรบโรงเรียนเดชอุดมกรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวสุมาลี ปะระจะโรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นางสาวชนิดา โชคเหมาะโรงเรียนเดชอุดมกรรมการ
3. นางสาวดวงเนตร ดำริห์โรงเรียนทุงเทิงยิ่งวัฒนากรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวสุมาลี ปะระจะโรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นางสาวชนิดา โชคเหมาะโรงเรียนเดชอุดมกรรมการ
3. นางสาวดวงเนตร ดำริห์โรงเรียนทุงเทิงยิ่งวัฒนากรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางวรรณภา ดวงเบ้าโรงเรียนนาจะหลวยประธานกรรมการ
2. นางณัฐสุดา ขัมภรัตน์โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวปองหทัย เทียมสุวรรณโรงเรียนเดชอุดมกรรมการและเลขานุการ
ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางรังสิมา พลอาษาโรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นางณัฐสุดา ขัมภรัตน์โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการ
3. นางวรรณภา ดวงเบ้าโรงเรียนนาจะหลวยกรรมการและเลขานุการ
การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายมานพ มนัสโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนาประธานกรรมการ
2. นางจิราพร พรพนมโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายสมพงษ์ วงค์นรินทร์โรงเรียนดงสว่างวิทยากรรมการ
4. นายนิวัฒน์ บุญสร้อยโรงเรียนทุ่งศรีอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายวันชัย นาคพันธ์ โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนาประธานกรรมการ
2. นายนิวัฒน์ บุญสร้อยโรงเรียนทุ่งศรีอุดมรองประธานกรรมการ
3. นายอากาศ ราชรินทร์โรงเรียนนาจะหลวยกรรมการ
4. นางพรรณทิพย์ ศาสตรวาหาโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายอนันต์ สิงห์คงโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยาประธานกรรมการ
2. นางนวลละออง ฉลวยแสงโรงเรียนเดชอุดมกรรมการ
3. นางธันยาภรณ์ อักโขโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางนวลละออง ฉลวยแสงโรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นางอริศรา ชาญศิริโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการ
3. นางธันยาภรณ์ อักโขโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นายวีระพร ลาทองโรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นางอริศรา ชาญศิริโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการ
3. นางธันยาภรณ์ อักโขโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวสุจินดา ทับแสงโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางโชติกา วรัชจารุกุลโรงเรียนเดชอุดมรองประธานกรรมการ
3. นายภานะเรศ บุตรดีขันธ์โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนากรรมการ
4. นางสาวกาญจนา พื้นพรมโรงเรียนนาจะหลวยกรรมการ
5. นางสาวบัวลิน พันธ์แก่นโรงเรียนดงสว่างวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางคำพลอย สายทองโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนาประธานกรรมการ
2. นางปนัสยา กุลการีโรงเรียนดงสว่างวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางอุบล พุ่มแพโรงเรียนเดชอุดมกรรมการ
4. นางสาวรุ่งนภา ไชยทองโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวพนัชกร นิสาโรงเรียนนาจะหลวยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางยองใย ขัมภรัตน์โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาวเนตรนภา เทนคำปราบโรงเรียนเดชอุดมกรรมการ
3. นางสาวปวีณา คำวันโรงเรียนดงสว่างวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางสาวปวีณา คำวันโรงเรียนดงสว่างวิทยาประธานกรรมการ
2. นางยองใย ขัมภรัตน์โรงเรียนเดชอุดมกรรมการ
3. นางสาวเนตรนภา เทนคำปราบโรงเรียนเดชอุดมกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสุกันยา กระก่ำโรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นายพิทยา กิจไพบูลย์ชัยโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวกัญญรัตน์ นุ้ยเลี้ยงโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางจิตติมา โนนน้อยโรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นางรัชณีกร ทาสมบูรณ์โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยารองประธานกรรมการ
3. นางปชุนารัตน์ จันทร์เขียวโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนากรรมการ
4. นายเชิดชัย มีกุศลโรงเรียนนาโพธิ์วิทยากรรมการ
5. นางสาววิไลภรณ์ บรรพบุตรโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางจิตติมา โนนน้อยโรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นางปชุนารัตน์ จันทร์เขียวโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนารองประธานกรรมการ
3. นายชยุต พรมวิชัยโรงเรียนนาส่วงวิทยากรรมการ
4. นางสาววิไลภรณ์ บรรพบุตรโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสุกันยา กระก่ำโรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นายสังคม กุลสุวรรณโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางรัชณีกร ทาสมบูรณ์โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางณิชกานต์ นามวงศ์โรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นายชยุต พรมวิชัยโรงเรียนนาส่วงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายธวัชชัย พันธ์ศิริโรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการ
4. นายสังคม กุลสุวรรณโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาววรรณภา พิลาทองโรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นางสาวปภาดา ศรีนวลโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยารองประธานกรรมการ
3. นางปชุนารัตน์ จันทร์เขียวโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนากรรมการ
4. นายนิธิกร ประสาทศรีโรงเรียนนาส่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ กุลพันธ์โรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นายสมพร ทองใบโรงเรียนนาจะหลวยรองประธานกรรมการ
3. นายชยุต พรมวิชัยโรงเรียนนาส่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ กุลพันธ์โรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นางขวัญเรือน พันธ์ทองโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนารองประธานกรรมการ
3. นายนิรันดร์ บุตรสง่าโรงเรียนนาโพธิ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางนิพาภรณ์ ส่งเสริมโรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นางสาวขวัญเรือน พันธ์ทองโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนารองประธานกรรมการ
3. นายเชิดชัย มีกุศลโรงเรียนนาโพธิ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
1. นางณิชกานต์ นามวงศ์โรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นายสมพร ทองใบโรงเรียนนาจะหลวยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเขมิกา กุลาศรีโรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายณัฐพล ทองทวีโรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นางขวัญเรือน พันธ์ทองโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนารองประธานกรรมการ
3. นายภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์โรงเรียนนาจะหลวยกรรมการ
4. นายสังคม กุลสุวรรณโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายณัฐพงษ์พันธ์ จันทร์ธรรมพรโรงเรียนดงสว่างวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววิไลภรณ์ บรรพบุตรโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางขวัญเรือน พันธ์ทองโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายณัฐพงษ์พันธ์ จันทร์ธรรมพรโรงเรียนดงสว่างวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววิไลภรณ์ บรรพบุตรโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางขวัญเรือน พันธ์ทองโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายณัฐพล ทองทวีโรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นางขวัญเรือน พันธ์ทองโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนารองประธานกรรมการ
3. นายภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์โรงเรียนนาจะหลวยกรรมการ
4. นายนิรันดร์ บุตรสง่าโรงเรียนนาโพธิ์วิทยากรรมการ
5. นายนิธิกร ประสาทศรีโรงเรียนนาส่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นางนงคราญ ขนทองโรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นายสมพร ทองใบโรงเรียนนาจะหลวยรองประธานกรรมการ
3. นายปัญญา สัมพะวงศ์โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายจรรยา ขนทองโรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นายภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์โรงเรียนนาจะหลวยรองประธานกรรมการ
3. นายปัญญา สัมพะวงศ์โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นางนงคราญ ขนทองโรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นายสมพร ทองใบโรงเรียนนาจะหลวยรองประธานกรรมการ
3. นายปัญญา สัมพะวงศ์โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายจรรยา ขนทองโรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นายภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์โรงเรียนนาจะหลวยรองประธานกรรมการ
3. นายปัญญา สัมพะวงศ์โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นางนงคราญ ขนทองโรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นายปัญญา สัมพะวงศ์โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยารองประธานกรรมการ
3. นายภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์โรงเรียนนาจะหลวยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายจรรยา ขนทองโรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นายปัญญา สัมพะวงศ์โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยารองประธานกรรมการ
3. นายภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์โรงเรียนนาจะหลวยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายปัญญา สัมพะวงศ์โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมพร ทองใบโรงเรียนนาจะหลวยรองประธานกรรมการ
3. นายจรรยา ขนทองโรงเรียนเดชอุดมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายปัญญา สัมพะวงศ์โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยาประธานกรรมการ
2. นายภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์โรงเรียนนาจะหลวยรองประธานกรรมการ
3. นายจรรยา ขนทองโรงเรียนเดชอุดมกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายภาณุศักดิ์ นิชรัตน์โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาวช่อผกา บรรทะโกโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายขันพัฒน์ แสนทวีสุขโรงเรียนทุ่งศรีอุดมกรรมการ
4. นายเด่นชัย ไวยวรรณ์โรงเรียนนาจะหลวยกรรมการ
5. นายชนกรณ์ พิมาโรงเรียนเดชอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายขุนพัฒน์ แสนทวีสุขโรงเรียนทุ่งศรีอุดมประธานกรรมการ
2. นายชนกรณ์ พิมาโรงเรียนเดชอุดมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวช่อผกา บรรทะโกโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยากรรมการ
4. นายภาณุศักดิ์ นิชรัตน์โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนากรรมการ
5. นายเด่นชัย ไวยวรรณ์โรงเรียนนาจะหลวยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ สายลุนโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนาประธานกรรมการ
2. นางนิตยา พันธ์น้อยโรงเรียนเดชอุดมรองประธานกรรมการ
3. นายสุพจน์ เหลาศรีโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยากรรมการ
4. นางกุหลาบทิพย์ สืบสาโรงเรียนทุ่งศรีอุดมกรรมการ
5. นางสาวลดาวรรณ ลอออรรถพงศ์โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นางสาวลดาวรรณ ลอออรรถพงศ์โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางนิตยา พันธ์น้อยโรงเรียนเดชอุดมรองประธานกรรมการ
3. นายสุพจน์ เหลาศรีโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยากรรมการ
4. นางกุหลาบทิพย์ สืบสาโรงเรียนทุ่งศรีอุดมกรรมการ
5. นายประสิทธิ์ สายลุนโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสกาวเดือน ชัยกลางโรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นางสาวขวัญเรือน จะโรจรโรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือยรองประธานกรรมการ
3. นางสุดใจ ใจสว่างโรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการ
4. นางสุพิชญาภัค ปัญญาพันธ์โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยากรรมการ
5. นางพิสวาท ภาดีโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางพิสวาท ภาดีโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาวขวัญเรือน จะโรจรโรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือยรองประธานกรรมการ
3. นางสุดใจ ใจสว่างโรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการ
4. นางสุพิชญาภัค ปัญญาพันธ์โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยากรรมการ
5. นางสกาวเดือน ชัยกลางโรงเรียนเดชอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา สีลาไหมโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ เหลาศรีโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวปรียาภรณ์ ผิวจันทร์โรงเรียนนาจะหลวยกรรมการ
4. นางวัฒนา อ่อนประทุมโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการ
5. นายสิทธิพล ชลธีโรงเรียนเดชอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายสิทธิพล ชลธีโรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ เหลาศรีโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวปรียาภรณ์ ผิวจันทร์โรงเรียนนาจะหลวยกรรมการ
4. นางวัฒนา อ่อนประทุมโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการ
5. นางกาญจนา สีลาไหมโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสิฬาชัย จะโรจรโรงเรียนน้ำยืนวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอาชิระ ศรีประสารโรงเรียนทุ่งศรีอุดมรองประธานกรรมการ
3. นายอนุวัฒน์ สุรวิทย์โรงเรียนนาจะหลวยกรรมการ
4. นายสุรเชษฐ์ วิเชียรโรงเรียนนาโพธิ์วิทยากรรมการ
5. นางสาวช่อผกา บรรทะโกโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นางสาวทัศนีย์ กลิ่นหอมโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาวอรวรรณ เครือคุณโรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือยรองประธานกรรมการ
3. นายยศกร เจริญยุทธโรงเรียนเดชอุดมกรรมการ
4. นายปิยะพนธ์ ดอนแขมกลางโรงเรียนนาจะหลวยกรรมการ
5. นางมนัญชยา หาระชัยโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางกุหลาบทิพย์ สืบสาโรงเรียนทุ่งศรีอุดมประธานกรรมการ
2. นางอรทัย กุลบุตรโรงเรียนดงสว่างวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางมนัญชยา หาระชัยโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยากรรมการ
4. นางพิสวาท ภาดีโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนากรรมการ
5. นางสาวชุติมณฑน์ ศรีทองแดงโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางมนัญชยา หาระชัยโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยาประธานกรรมการ
2. นางกุหลาบทิพย์ สืบสาโรงเรียนทุ่งศรีอุดมรองประธานกรรมการ
3. นางพิสวาท ภาดีโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนากรรมการ
4. นางสาวชุติมณฑน์ ศรีทองแดงโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการ
5. นางอรทัย กุลบุตรโรงเรียนดงสว่างวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสุดใจ ใจสว่างโรงเรียนน้ำยืนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา สีลาไหมโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสุพิชญาภัค ปัญญาพันธ์โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยากรรมการ
4. นางสาวพุทธยา สารพัฒน์โรงเรียนเดชอุดมกรรมการ
5. นางศิริวรรณ บุญชิตโรงเรียนนากระแซงศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางศิริวรรณ บุญชิตโรงเรียนนากระแซงศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสุพิชญาภัค ปัญญาพันธ์โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสุดใจ ใจสว่างโรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการ
4. นางสาวพุทธยา สารพัฒน์โรงเรียนเดชอุดมกรรมการ
5. นางกาญจนา สีลาไหมโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ สายลุนโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนาประธานกรรมการ
2. นางศิริวรรณ บุญชิตโรงเรียนนากระแซงศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางสุดใจ ใจสว่างโรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการ
4. นางสาวชุติมณฑน์ ศรีทองแดงโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางศิริวรรณ บุญชิตโรงเรียนนากระแซงศึกษาประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ สายลุนโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนารองประธานกรรมการ
3. นางสาวชุติมณฑน์ ศรีทองแดงโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการ
4. นางสุดใจ ใจสว่างโรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสาวพุทธยา สารพัฒน์โรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นางสุดใจ ใจสว่างโรงเรียนน้ำยืนวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวภัทรวดี คงคาพันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือยกรรมการ
4. นางพิสวาท ภาดีโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนากรรมการ
5. นางกาญจนา สีลาไหมโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางกาญจนา สีลาไหมโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยากรรมการ
2. นางสุดใจ ใจสว่างโรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการ
3. นางสาวภัทรวดี คงคาพันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือยกรรมการ
4. นางพิสวาท ภาดีโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนากรรมการ
5. นางสาวพุทธยา สารพัฒน์โรงเรียนเดชอุดมกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางวาสนา อัปกาญจน์โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนาประธานกรรมการ
2. นายอนุพงค์ บุตรศรีโรงเรียนทุ่งศรีอุดมกรรมการ
3. นายสมพร ทองใบโรงเรียนนาจะหลวยกรรมการ
4. นางสาวสุภัสสรา สุมะนาโรงเรียนทุ่งศรีอุดมกรรมการ
5. นางสาวหนูกร เสนาะแก้วโรงเรียนทุ่งศรีอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางวาสนา อัปกาญจน์โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนาประธานกรรมการ
2. นายอนุพงค์ บุตรศรีโรงเรียนทุ่งศรีอุดมกรรมการ
3. นายสมพร ทองใบโรงเรียนนาจะหลวยกรรมการ
4. นางสาวสุภัสสรา สุมะนาโรงเรียนทุ่งศรีอุดมกรรมการ
5. นางสาวหนูกร เสาร์แก้วโรงเรียนทุ่งศรีอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาววาสนา อัปกาญจน์โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนาประธานกรรมการ
2. นายอนุพงค์ บุตรศรีโรงเรียนทุ่งศรีอุดมกรรมการ
3. นายสมพร ทองใบโรงเรียนนาจะหลวยกรรมการ
4. นางสาวสุภัสสรา มุมะนาโรงเรียนทุ่งศรีอุดมกรรมการ
5. นางสาวหนูกร เสนาะแก้วโรงเรียนทุ่งศรีอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางวาสนา อัปกาญจน์โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนาประธานกรรมการ
2. นายอนุพงค์ บุตรศรีโรงเรียนทุ่งศรีอุดมกรรมการ
3. นายสมพร ทองใบโรงเรียนนาจะหลวยกรรมการ
4. นางสาวสุภัสสรา สุมะนาโรงเรียนทุ่งศรีอุดมกรรมการ
5. นางสาวหนูกร เสาร์แก้วโรงเรียนทุ่งศรีอุดมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางวาสนา อัปกาญจน์โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนาประธานกรรมการ
2. นายอนุพงค์ บุตรศรีโรงเรียนทุ่งศรีอุดมกรรมการ
3. นายสมพร ทองใบโรงเรียนนาจะหลวยกรรมการ
4. นางสาวสุภัสสรา สุมะนาโรงเรียนทุ่งศรีอุดมกรรมการ
5. นางสาวหนูกร เสนาะแก้วโรงเรียนทุ่งศรีอุดมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางวาสนา อัปกาญจน์โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนาประธานกรรมการ
2. นายอนุพงค์ บุตรศรีโรงเรียนทุ่งศรีอุดมกรรมการ
3. นายสมพร ทองใบโรงเรียนนาจะหลวยกรรมการ
4. นางสาวสุภัสสรา สุมะนาโรงเรียนทุ่งศรีอุดมกรรมการ
5. นางสาวหนูกร เสาร์แก้วโรงเรียนทุ่งศรีอุดมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางวาสนา อัปกาญจน์โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนาประธานกรรมการ
2. นายอนุพงค์ บุตรศรีโรงเรียนทุ่งศรีอุดมกรรมการ
3. นายสมพร ทองใบโรงเรียนนาจะหลวยกรรมการ
4. นางสาวสุภัสสรา สุมะนาโรงเรียนทุ่งศรีอุดมกรรมการ
5. นางสาวหนูกร เสาร์แก้วโรงเรียนทุ่งศรีอุดมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นางวาสนา อัปกาญจน์โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนาประธานกรรมการ
2. นายอนุพงค์ บุตรศรีโรงเรียนทุ่งศรีอุดมกรรมการ
3. นายสมพร ทองใบโรงเรียนนาจะหลวยกรรมการ
4. นางสาวสุภัสสรา สุมะนาโรงเรียนทุ่งศรีอุดมกรรมการ
5. นางสาวหนูกร เสาร์แก้วโรงเรียนทุ่งศรีอุดมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางวาสนา อัปกาญจน์โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนาประธานกรรมการ
2. นายอนุพงค์ บุตรศรีโรงเรียนทุ่งศรีอุดมรองประธานกรรมการ
3. นายสมพร ทองใบโรงเรียนนาจะหลวยกรรมการ
4. นางสาวสุภัสสรา สุมะนาโรงเรียนทุ่งศรีอุดมกรรมการ
5. นางสาวหนูกร เสาร์แก้วโรงเรียนทุ่งศรีอุดมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายสลักเกียรติ ทองทับโรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นายสุธี บาตสุวรรณโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนารองประธานกรรมการ
3. นายนรัญ มณีนิลโรงเรียนนาจะหลวยกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีครรชิต เยาวเรศโรงเรียนนาส่วงวิทยากรรมการ
5. นายพิศาล สืบมาโรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6
1. นายสลักเกียรติ ทองทับโรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นายสุธี บาตสุวรรณโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนารองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีครรชิต เยาวเรศโรงเรียนนาส่วงวิทยากรรมการ
4. นายนรัญ มณีนิลโรงเรียนนาจะหลวยกรรมการ
5. นายพิศาล สืบมาโรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นายสลักเกียรติ ทองทับโรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นายสุธี บาตสุวรรณโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนารองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีครรชิต เยาวเรศโรงเรียนนาส่วงวิทยากรรมการ
4. นายนรัญ มณีนิลโรงเรียนนาจะหลวยกรรมการ
5. นายพิศาล สืบมาโรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6
1. นายสลักเกียรติ ทองทับโรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นายสุธี บาตสุวรรณโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนารองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีครรชิต เยาวเรศโรงเรียนนาส่วงวิทยากรรมการ
4. นายนรัญ มณีนิลโรงเรียนนาจะหลวยกรรมการ
5. นายพิศาล สืบมาโรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายสลักเกียรติ ทองทับโรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นายสุธี บาตสุวรรณโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนารองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยโทครรชิต เยาวเรศโรงเรียนนาส่วงวิทยากรรมการ
4. นายนรัญ มณีนิลโรงเรียนนาจะหลวยกรรมการ
5. นายพิศาล สืบมาโรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6
1. นายสลักเกียรติ ทองทับโรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นายสุธี บาตสุวรรณโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนารองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีครรชิต เยาวเรศโรงเรียนนาส่วงวิทยากรรมการ
4. นายนรัญ มณีนิลโรงเรียนนาจะหลวยกรรมการ
5. นายพิศาล สืบมาโรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นายธนายุทธ มุสิกสวัสดิ์โรงเรียนนากระแซงศึกษารองประธานกรรมการ
2. นายสลักเกียรติ ทองทับโรงเรียนเดชอุดมกรรมการ
3. นายประสิทธิ์ สายลุนโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6
1. นายสลักเกียรติ ทองทับโรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นายสุธี บาตสุวรรณโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนารองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีครรชิต เยาวเรศโรงเรียนนาส่วงวิทยากรรมการ
4. นายนรัญ มณีนิลโรงเรียนนาจะหลวยกรรมการ
5. นายพิศาล สืบมาโรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายสุธี บาตสุวรรณโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนาประธานกรรมการ
2. นายพิศาล สืบมาโรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวราตรี ส่องเสนาโรงเรียนทุ่งศรีอุดมกรรมการ
4. นางสาวหัสยา เหล่าสวัสดิ์โรงเรียนนาส่วงวิทยากรรมการ
5. นายสถิตพงษ์ แพนลิ้นฟ้าโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]