หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเดชอุดม
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

[ ทั้งหมด   17 ต.ค. 2559   18 ต.ค. 2559   15 พ.ย. 2559   16 พ.ย. 2559   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 18 ต.ค. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 5401 18 ต.ค. 2559 09.00-12.00
2 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 5301 18 ต.ค. 2559 09.00-12.00
3 654 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 5304 18 ต.ค. 2559 10.00-15.00
4 655 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 5303 18 ต.ค. 2559 10.00-15.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 5204 18 ต.ค. 2559 09.00-12.00
2 678 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 5101 ห้องเมี่ยวเต๊ง 18 ต.ค. 2559 08.00-12.00
3 680 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 5201 18 ต.ค. 2559 08.00-12.00
4 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 5406 18 ต.ค. 2559 09.00-12.00
5 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 5404 18 ต.ค. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 2201 18 ต.ค. 2559 09.00-12.00
2 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 2207 18 ต.ค. 2559 09.00-12.00
3 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง โสตทัศนศึกษา 1 18 ต.ค. 2559 09.00-12.00
4 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง โสตทัศนศึกษา 1 18 ต.ค. 2559 13.00-16.00
5 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง จริยธรรม 18 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 6201 18 ต.ค. 2559 09.00-12.00
2 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 6202 18 ต.ค. 2559 09.00-12.00
3 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 6203 18 ต.ค. 2559 09.00-12.00
4 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 6204 18 ต.ค. 2559 09.00-12.00
5 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 6206 18 ต.ค. 2559 09.00-12.00
6 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 6207 18 ต.ค. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเดชอุดม หลังประตูฟุตบอล ฝั่งหน้าโรงเรียน 18 ต.ค. 2559 09.00-12.00
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนเดชอุดม สนามฟุตซอล ข้างอาคาร 6 18 ต.ค. 2559 09.00-10.30
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 6101 18 ต.ค. 2559 09.00-12.00
4 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง 6101 18 ต.ค. 2559 09.00-12.00
5 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง 6101 18 ต.ค. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 6304 18 ต.ค. 2559 09.00-14.00
2 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 6305 18 ต.ค. 2559 09.00-12.00
3 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 6306 18 ต.ค. 2559 09.00-14.00
4 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 6306 18 ต.ค. 2559 09.00-14.00
5 089 การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 6304 18 ต.ค. 2559 09.00-14.00
6 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 6303 18 ต.ค. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 682 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง 6105 18 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
2 683 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง 6105 18 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
3 684 การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง 6105 18 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
4 685 การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง 6105 18 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
5 163 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง 6105 18 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
6 166 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง 6105 18 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
7 627 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง 6106 18 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
8 628 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง 6106 18 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนเดชอุดม ห้อง การงานอาชีพ 6 18 ต.ค. 2559 09.00-12.00
2 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนเดชอุดม ห้อง การงานอาชีพ 6 18 ต.ค. 2559 09.00-12.00
3 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนเดชอุดม ห้อง การงานอาชีพ 4 18 ต.ค. 2559 13.00-16.00
4 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนเดชอุดม ห้อง การงานอาชีพ 2 18 ต.ค. 2559 09.00-12.00
5 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนเดชอุดม ห้อง การงานอาชีพ 2 18 ต.ค. 2559 13.00-16.00
6 623 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนเดชอุดม ห้อง การงานอาชีพ 1 18 ต.ค. 2559 09.00-12.00
7 624 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนเดชอุดม ห้อง การงานอาชีพ 1 18 ต.ค. 2559 13.00-16.00
8 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนเดชอุดม ห้อง การงานอาชีพ 4 18 ต.ค. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]