หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเดชอุดม
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

[ ทั้งหมด   17 ต.ค. 2559   18 ต.ค. 2559   15 พ.ย. 2559   16 พ.ย. 2559   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 17 ต.ค. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 272 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 5303 17 ต.ค. 2559 09.00-11.00
2 273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 5401 17 ต.ค. 2559 09.00-11.00
3 650 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 5304 17 ต.ค. 2559 13.00-14.00
4 651 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 5301 17 ต.ค. 2559 13.00-14.00
5 652 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 5306 17 ต.ค. 2559 09.00-10.30
6 653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 5307 17 ต.ค. 2559 09.00-10.30
7 658 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 5305 17 ต.ค. 2559 09.00-11.00
8 657 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 5402 17 ต.ค. 2559 09.00-11.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 5203 17 ต.ค. 2559 09.00-12.00
2 677 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 5101 ห้องเมี่ยวเต๊ง 17 ต.ค. 2559 08.00-12.00
3 679 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 5201 17 ต.ค. 2559 08.00-12.00
4 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 5406 17 ต.ค. 2559 09.00-12.00
5 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 5404 17 ต.ค. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 4210 17 ต.ค. 2559 09.00-15.00
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 4309 17 ต.ค. 2559 09.00-15.00
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 4102 17 ต.ค. 2559 09.00-15.00
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 4204 17 ต.ค. 2559 09.00-15.00
5 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 4107 17 ต.ค. 2559 09.00-10.30
6 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 4109 17 ต.ค. 2559 09.00-12.00
7 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 4104 17 ต.ค. 2559 09.00-12.00
8 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 4105 17 ต.ค. 2559 09.00-12.00
9 662 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ หอประชุม 17 ต.ค. 2559 09.00-16.30
10 663 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ หอประชุม 17 ต.ค. 2559 09.00-16.30
11 664 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ หอประชุม 17 ต.ค. 2559 09.00-16.30

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง จริยธรรม 17 ต.ค. 2559 09.00-12.00
2 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง จริยธรรม 17 ต.ค. 2559 13.00-16.30

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 646 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง 6105 17 ต.ค. 2559 13.00-15.00
2 647 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง 6106 17 ต.ค. 2559 13.00-15.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 6201 17 ต.ค. 2559 09.00-12.00
2 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 6202 17 ต.ค. 2559 09.00-12.00
3 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 6203 17 ต.ค. 2559 09.00-12.00
4 049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 6204 17 ต.ค. 2559 09.00-12.00
5 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 6205 17 ต.ค. 2559 09.00-12.00
6 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 6206 17 ต.ค. 2559 09.00-12.00
7 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 6207 17 ต.ค. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 323 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 3 ห้อง SEAR 1 17 ต.ค. 2559 09.00-10.30
2 324 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 3 ห้อง SEAR 1 17 ต.ค. 2559 09.00-10.30
3 329 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 3 ห้อง SEAR 2 17 ต.ค. 2559 09.00-10.30
4 601 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 3 ห้อง SEAR 2 17 ต.ค. 2559 09.00-10.30
5 632 การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 3 ห้อง SEAR 1 17 ต.ค. 2559 10.30-12.00
6 633 การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 3 ห้อง SEAR 1 17 ต.ค. 2559 10.30-12.00
7 665 การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 3 ห้อง SEAR 2 17 ต.ค. 2559 10.30-12.00
8 666 การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 3 ห้อง SEAR 2 17 ต.ค. 2559 10.30-12.00
9 673 การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 3201 17 ต.ค. 2559 14.30-15.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนเดชอุดม ห้องสมุด 17 ต.ค. 2559 09.00-15.00
2 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนเดชอุดม ห้องสมุด 17 ต.ค. 2559 09.00-15.00
3 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนเดชอุดม ห้องสมุด 17 ต.ค. 2559 09.00-15.00
4 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนเดชอุดม ห้องสมุด 17 ต.ค. 2559 09.00-15.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 6305 17 ต.ค. 2559 09.00-12.00
2 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 6304 17 ต.ค. 2559 09.00-12.00
3 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 6303 17 ต.ค. 2559 09.00-12.00
4 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 6303 17 ต.ค. 2559 09.00-12.00
5 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 6303 17 ต.ค. 2559 09.00-12.00
6 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 6202 17 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
7 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 6202 17 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
8 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 6306 17 ต.ค. 2559 09.00-14.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนเดชอุดม ห้อง การงานอาชีพ 6 17 ต.ค. 2559 09.00-12.00
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนเดชอุดม ห้อง การงานอาชีพ 6 17 ต.ค. 2559 13.00-16.00
3 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนเดชอุดม ห้อง การงานอาชีพ 7 17 ต.ค. 2559 13.00-16.00
4 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนเดชอุดม ห้อง การงานอาชีพ 4 17 ต.ค. 2559 09.00-12.00
5 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนเดชอุดม ห้อง การงานอาชีพ 4 17 ต.ค. 2559 13.00-16.00
6 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนเดชอุดม ห้อง การงานอาชีพ 2 17 ต.ค. 2559 09.00-12.00
7 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนเดชอุดม ห้อง การงานอาชีพ 2 17 ต.ค. 2559 13.00-16.00
8 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนเดชอุดม ห้อง การงานอาชีพ 1 17 ต.ค. 2559 13.00-16.00
9 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนเดชอุดม ห้อง การงานอาชีพ 1 17 ต.ค. 2559 09.00-12.00
10 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเดชอุดม ห้อง การงานอาชีพ 7 17 ต.ค. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 021 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง 6101 17 ต.ค. 2559 09.00-16.30
2 029 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง 6101 17 ต.ค. 2559 09.00-16.30

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง 6101 17 ต.ค. 2559 09.00-16.30

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]