รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจำลองลักษณ์   ประสาน
 
1. นางขันแก้ว  รัฐิรมย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร 1. นางสาววรรณวิภา  โพธิ์แสง
 
1. นางมนธิรา  ผดุงเกียรติโสภณ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวารินชำราบ 1. เด็กหญิงนริศรา  ญาณะพันธ์
 
1. นางเสาวคนธ์  มุสะกะ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ 1. นางสาวชุติมา  สิงหาภู
 
1. นางสาวเพียรทรัพย์  ทองถม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงประภาภรณ์  พงหันษา
 
1. นางลักขณา  ไชยรัตน์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวปวีนา  สงคำเหลา
 
1. นางขวัญแก้ว  ครองยุติ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงพรพิมล  ไธสง
 
1. นางวริชิญา  อามาตย์มนตรี
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายอัครเดช  บัวหอม
 
1. นางเกศินี  พุทธศรี
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงชลธิชา  สีดารักษ์
2. เด็กหญิงพัชรา  เงินมั่น
3. เด็กหญิงสุนิษา  ไชยกุมาร
 
1. นางทิพวรรณ  พรมแก้ว
2. นางสาวสุกัญญา  สำราญใจ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวกัญญารัตน์  มัควา
2. นายนราชิต  หัตถมา
3. นางสาววรัญญา  ทองมูล
 
1. นางกมลพรรณ  โสมรักษ์
2. นางสาวนวัตลักษณ์  รักพรม
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวารินชำราบ 1. เด็กหญิงช่อทิพย์  วินัง
2. เด็กหญิงปนัดดา  จำปางาม
 
1. นางสาววรนุช  ประเสริฐ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวารินชำราบ 1. นางสาวชลิตา  โพธิจร
2. นางสาวรวิวรรณ  ทัดเทียม
 
1. นางสาววรนุช  ประเสริฐ
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวกุลธิดา  สุพรม
 
1. นางยุภา  นิยมวงศ์
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวนภดาราวรรษ  ไชยสัจ
 
1. นายอังกูร  บุญมาลี
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  คำมุงคุล
2. เด็กหญิงพิไลพร  ปาคำทอง
3. เด็กชายอานนท์  ลาสิงห์หาญ
 
1. นางบุญส่ง  สาคะศุภฤทธิ์
2. นางพลอยนรินทร์  จันทร์ชนะ
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวชลลดา  สิงห์คง
2. นายมังกร  ส่งเสริม
3. นางสาวศศิธร  สันติกุลธานี
 
1. นางเนาวรัตน์  โพธิ์ศิริ
2. นางสาวยุวดี  ศรีสมบูรณ์
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิจิตราพิทยา 1. เด็กหญิงกมลชนก  คำเชิด
2. เด็กชายณัฏฐ์  หล่อเกษมศานต์
3. เด็กหญิงหรรษา  ธานี
 
1. นางพัชริยา  สารสุข
2. นางหทัยรัตน์  รุ่งธนศักดิ์
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาววรัญญา  พิมพ์พงษ์
2. นางสาวสุภาพร  จรลี
3. นางสาวอนินทิตา  ภู่ไพจิตร์กุล
 
1. นายณัฐพงศ์  พรมลี
2. นางกิตติมา  จินนารัตน์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวณิชารัตน์  แสงสุวรรณ
2. นางสาววาสนา  ขันคูณ
 
1. นางพิกุล  บัวป่า
2. นายสุระสิทธิ์  คุดนา
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายภากร  สารีบุตร
2. นางสาวลักษณพร  นิลบารันต์
 
1. นางศิริวรรณ  คลังทอง
2. นายประสาน  มืดภา
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร 1. เด็กชายทวีศักดิ์  โพธิ์กุล
 
1. นางนงคราญ  ศิริอำนาจ
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวชุติมา  พิมพ์พงษ์
 
1. นายสถาพร  เหมะนัค
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงชรัตดา  จันทิมาตย์
2. เด็กหญิงนันทัชพร  ผาอิดดี
3. เด็กหญิงปัญจมพร  สายยืน
 
1. นางสาวนฤดี  สีแสง
2. นางสาวพรทิพย์  เมืองแก้ว
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายภัทรธร  คำแน่น
2. นางสาววัลนิภา  สุวรรณกูฏ
3. นางสาวสิยามณท์  คำล้าน
 
1. นางดวงจันทร์    เตียตระกูล
2. นางสาวรัตนา  รัตนเมธานันท์
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวชุตินันท์  สันทาลุนัย
2. นางสาวฑิตฐิตา  ทองปัญญา
3. เด็กหญิงวันเดือนเต็ม  ปราณี
 
1. นางรำไพ  โพธิ์ไชยแสน
2. นายมงคล  วิลามาศ
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก 1. นางสาววริยา  คำนะ
2. นางสาวอัมรินทร์  ก้อนหิน
3. นายอัษฎาวุธ  แก่นท้าว
 
1. นางอนงค์  พิมพาวัตร
2. นางศิริ  อนันทวรรณ
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงชนัญญา  สาระวัน
2. เด็กหญิงพัชริดา  เต็มดวง
3. เด็กหญิงยุพารัตน์  สระทอง
 
1. นายมงคล  วิลามาศ
2. นางรำไพ  โพธิ์ไชยแสน
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ 1. นางสาวทิพย์วรรณ  ทองเนตร
2. นางสาวปิยะพร  หม่องคำทิ
3. นายวราวุฒิ  โพพรม
 
1. นางจิตติมา  วัฒราช
2. นางสาวยุวภา  เหลากลม
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงพันวสา  ธะดานิล
2. เด็กหญิงภัทรจิตรา  เนียมหอม
3. เด็กหญิงศุภิสรา  กุลบุตร
 
1. นายวิสิทธิ์  ตามสีวัน
2. นางเอื้องฟ้า  สุนันท์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายธนวัฒน์  เถาวัฒนะ
2. นางสาวภัทรนันท์  เนตรสง่า
3. นางสาวเนตรนภิส  ศุภโกศล
 
1. นายวิสิทธิ์  ตามสีวัน
2. นางเอื้องฟ้า  สุนันท์
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงบุญฤทัย  ศาลาน้อย
2. เด็กหญิงปรารถนา  บัวแย้ม
 
1. นายนิกร  สายเชื้อ
2. นายโกเมน  ตาน้อย
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวกฤชญาภา  ทานะขันธ์
2. นายวิษณุ  สิงห์ทอง
 
1. นางวนา  คำอุดม
2. นางพัชรี  สุขยิ่ง
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายปฐม  ป้อมพิทักษ์
2. เด็กชายเสกสรร  พัดทอง
 
1. นายจิรศักดิ์  เลขะสันต์
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายอรรถชัย  ภูมิโชติ
2. เด็กชายเจษฎา  รัสระตะ
 
1. นางอุทัยวรรณ  โสภาพิศ
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายณัฐวุฒิ  สมบัติหลาย
2. นายภคพล  กุลบุญญา
3. นางสาวโสรยา  ผังดี
 
1. นางรำไพ  โพธิ์ไชยแสน
2. นายมงคล  วิลามาศ
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงธาริยา  ธานี
2. เด็กหญิงประกายมาศ  พวงพั่ว
3. เด็กหญิงศุุภนิดา  บุญอาจ
4. เด็กหญิงหทัยรัตน์  ขันทอง
5. เด็กหญิงอริศรา  ตรงประเสริฐ
 
1. นายชัยพิพัฒน์  ละเลิศ
2. นางสาวพิชญา  สายเลน
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวจิราวรรณ  กาสา
2. นางสาวณัฐวรรณ  ถิ่นขาม
3. นางสาวมริสา  สมสมัย
4. นางสาวสุพัฒตรา  โทถม
5. นางสาวอรชพร  ลาผ่าน
 
1. นายชัยพิพัฒน์  ละเลิศ
2. นางสาวอรวรรณ  ศรีผุย
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  คำมุงคุล
2. เด็กหญิงภัทรสุดา  เทียนเครือ
3. เด็กหญิงรพีพัฒน์  มณเทียรอาสน์
4. เด็กหญิงสุธา  มงคลนำ
5. เด็กหญิงสุธิดา  คูณทัน
 
1. นางลำเพย  เรืองคำ
2. นางรัชนี  แนวจำปา
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวกมลชนก  เจริญรัตน์
2. นางสาวญาณิสา  บุตรมาศ
3. นางสาววรรัตน์  ศรีสุรัตน์
4. นางสาวศิริรัตน์  กันหาวัน
5. นายสมยศ  เกิดสุวรรณ
 
1. นางสาวสุภาพร  สายตา
2. นางพิมพ์วิมล  พลภูมิชัย
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวารินชำราบ 1. เด็กหญิงกาญจนา  วงศ์คะพันธ์
2. นายธีรวัฒน์  สลักลาย
3. เด็กหญิงประไพวรรณ์  ดำริห์
4. นายราชันย์  ศรีพลาย
5. เด็กหญิงเบ็ญจิราพร  เกษมสิงห์
 
1. นางสุพิศ  วงษ์บ้านหล่อ
2. นายธวัชชัย  ริ้วทอง
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 89.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวณัฐกานต์  ใจภักดี
2. นายตนุสรณ์  กัญญ์ยะวงศ์หา
3. นางสาวนฤชา  แก้วเคนมา
4. นางสาวภัณฑิรา  มั่นกลาง
5. นางสาววรรณพร  แก้ววันนา
 
1. นายสุวิจักขณ์  ศรีทาบ
2. นายประธาร  วสวานนท์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวารินชำราบ 1. เด็กหญิงนันทนา  ชุสาวัน
 
1. นางสมลักษณ์  มาตชัยเคน
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวกนกพร  อารีย์
 
1. นางสาวพิชญา  สายเลน
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  คุณสมบัติ
2. เด็กชายณัฐชนน  สาลีงาม
 
1. นางนิลวรรณ  สีชนะ
2. นางบุษกร  วรรณโชติ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวประภัสสร  ดวงงอก
2. นายศตวรรษ  พันธ์บุตร
 
1. นางพงษ์ลดา  ชลที
2. นางปณิฑิตา  เสาเวียง
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงชณัฐดา  ประเสริฐ
2. นางสาวนนธิยา  สิงสมุท
3. นางสาวนราทิพย์  สิงสมุท
4. นางสาวนฤมล  บุ้งทอง
5. นางสาวปภาวรินทร์  สุวรรณพิงคา
6. เด็กหญิงพุทธธิดา  ดวงบุบผา
7. เด็กหญิงภรณ์ธิดา  พิลาสันต์
8. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  คำหาร
9. เด็กหญิงสุวรรณธา  ผิวก่ำ
10. เด็กหญิงเมธาวี  คูณทอง
 
1. นางเพ็ญพร  โคพะทา
2. นางสาววลัยพร  นามวี
3. นางณิรัญชญา  กอมณี
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวนาตอนงค์  มนัส
2. นางสาวปิ่นหทัย  บรรลือทรัพย์
3. นางสาวพรรณพัชร  ทีฆะนาม
4. นางสาวพิมพ์ลภัส  อาจอง
5. นางสาวภัทรียา  มูลแสง
6. นางสาวมณีวรรณ  ไพกะเพศ
7. นางสาวมลธิรา  วรรณศรี
8. นางสาววีรญา  ชนะเคน
9. เด็กหญิงสุวัจนีย์  รักษาพล
10. นางสาวอภิญญา  สุภะนามัย
11. นางสาวอรทัย  แสนสร้อย
12. นางสาวอรอนงค์  จันทร์พวง
13. นางสาวอรอนงค์  จำปาพันธ์
14. นางสาวอุไรวรรณ  โสภาพิมพ์
15. นางสาวเนตรชนก  จันทโสม
 
1. นายเกียรติศักดิ์  พลภูมิชัย
2. นายยรรยง  เสาเวียง
3. นางมาลาศรี  อภัยจิตต์
4. นางพิมพ์วรรณ   สุดสวาสดิ์
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  เลือกนารี
2. เด็กชายฐิตินันทวัช  ทองสิงหา
 
1. นางมาลาศรี  อภัยจิตต์
2. นายยรรยง  เสาเวียง
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวารินชำราบ 1. นางสาวณัฐฌา  โพธิ์จันทร์
2. นางสาวสุวรรณิสา  พลนอก
 
1. นางวัลลภา  จิตถวิล
2. นางขวัญข้าว  พูลจิตต์
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงอารียา  คงนาคา
 
1. นายมุณี  ธานี
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวสนิตา  สุกใส
 
1. นายมุณี  ธานี
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงอรณี  กิด่วน
 
1. นายมุณี  ธานี
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวนุษบา  อธิเดช
 
1. นายอธิวัฒน์  จันทรวิจิตร
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวสุดาพร  อุณาศรี
 
1. นายอธิวัฒน์  จันทรวิจิตร
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวเกศินี  แสนทวีสุข
 
1. นายอธิวัฒน์  จันทรวิจิตร
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิจิตราพิทยา 1. เด็กชายปวุต  อารมย์
 
1. นายสัณหภาส  อุทธา
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวนัยนา  ชมภูเกษ
 
1. นายอธิวัฒน์  จันทรวิจิตร
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวารินชำราบ 1. เด็กชายภูตะวัน  จำเริญ
2. เด็กชายวัชรพล  ประสิทธิเวช
 
1. นายพันธ์ศักดิ์  พูลเสมา
2. นายพิษณุ  พูลเสมา
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงฟ้าประทานพร  ศรีพราย
 
1. นางสาวศิรินทร์ทิพย์  บุญยืน
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวารินชำราบ 1. นายวัฒนา  คิดโสม
 
1. นายพิษณุ  พูลเสมา
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงจิดาภา  เชื้อหม่อม
2. เด็กหญิงนพมาศ  กาญจนเสน
3. เด็กชายสมเดช  ถาวรพงษ์
 
1. นายสมศักดิ์  สมปรารถนา
2. นางสาวพนิดา  วงษ์สมบัติ
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิจิตราพิทยา 1. นายธนาวุธ  วิสาท
2. นายบรรลุสิทธิ์  เดยังรัมย์
3. นายเจษฎา  ปราณีวัฒ
 
1. นายสัณหภาส  อุทธา
2. นางจันทิมา  บัวหยาด
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายลัทธพล  ทองแก้ว
 
1. นางสาวนภาพร  ชนะชัย
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กชายปรเมศวร์  กลางมงคล
 
1. นางสาวนภาพร  ชนะชัย
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวคุนัญญา  เสมอสุข
 
1. นางสาวนภาพร  ชนะชัย
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวปัทมะธิดา  โปริสา
 
1. นางสาวนภาพร  ชนะชัย
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายเพชรรัตน์  กอแก้ว
 
1. นางสาวนภาพร  ชนะชัย
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวณัฐณิชา  มุสิกสวัสดิ์
 
1. นางสาวนภาพร  ชนะชัย
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงแพนพรรณ  วังชา
 
1. นางสาวนภาพร  ชนะชัย
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงกุลิศรา  นิลโท
 
1. นางสาวนภาพร  ชนะชัย
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวกุลิศรา  นิลโท
2. นางสาวคุนัญญา  เสมอสุข
3. นายชัยชนะ  คุ้มหินลาด
4. นางสาวณัฐณิชา  มุสิกสวัสดิ์
5. เด็กชายธีรภัทร  รุ่งอรุณกาญจน์
6. เด็กชายปรเมศวร์  กลางมงคล
7. นางสาวปัทมะธิดา  โปริสา
8. เด็กชายปุรเชษฐ์  สมสะอาด
9. เด็กชายรวีรุจ  ดานุวงศ์
10. เด็กชายลัทธพล  ทองแก้ว
11. นายเพชรรัตน์  กอแก้ว
12. นางสาวเพชรรัตน์  พรมรัตน์
 
1. นางนภาพร  ชนะชัย
2. นางจิรกานต์  สุภสร
3. นางสุวดี  สดแสนรัตน์
4. นางสาวธันยนันท์  กาทอง
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงชิตชนก  สินสุวรรณ์
2. เด็กชายณัฐริกา  สีดาบุตร
3. นางสาวธมลวรรณ  เสนบุญ
4. นางสาวธิดารัตน์  ทวีดี
5. นายธีรศักดิ์  จิตภักดี
6. เด็กหญิงนรีรัตน์  นาริกุล
7. นายปริญญา  จิตเสนาะ
8. เด็กหญิงปิยะวรรณ  ปัทมะ
9. นายพงศธร  เลิศประยูรศิริ
10. นายภาคภูมิ  สอนบุญ
11. นางสาวรุ่งธิวา  กุคำรักษ์
12. เด็กหญิงลลิตา  ก้อนคำดี
13. เด็กหญิงวนิดา  สีแสด
14. เด็กหญิงศลิษา  แสนสุข
15. นายศักดิ์สิทธิ์  ด้วงทอง
16. นายศุภวัฒน์  สีนาสันต์
17. เด็กหญิงสุธาวัลย์  ศรีสว่าง
18. นางสาวสุภาวดี  ทองศิริ
19. เด็กหญิงอนัญญา  ผลคูณ
20. เด็กหญิงอัจจิมา  เพ็งสาธร
 
1. นายศตวรรษ  หนูกอง
2. นายณัฐพงศ์  พรมลี
3. นางพัชริดา  สุวรรณกูฏ
4. นายประทีป  กระจายพันธ์
5. นายจิรกานต์  สุภสร
6. นางสาวนิรมล  อินทร์โสม
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิจิตราพิทยา 1. เด็กชายกันตพงศ์  จอมหงส์
2. เด็กชายกันตพงศ์  ละม่อม
3. เด็กชายทักษิณ  แสงสุวรรณ
4. เด็กชายภานุวัฒน์  หัตสดี
5. เด็กชายวิทวัส  ศิริบูรณ์
6. เด็กชายอนุชา  พงษ์พิลา
 
1. นายรุ่งศักดิ์  ปทุมบาล
2. นายพลากร  ชูหา
3. นางจันทรา  เทภาสิต
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายจิรยุทย์  พินธุรักษ์
2. นายธารา  ลิกขไชย
3. นายนครินทร์  สารักษ์
4. นายศุภชัย  ศรีศิริกุล
5. นายเจษฎากร  ผลคำเจริญ
 
1. นายศตวรรษ  หนูกอง
2. นางพัชริดา  สุวรรณกูฏ
3. นายณัฐพงศ์  พรมลี
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายสุรสิทธิ์  ประทุมมา
 
1. นางรัติกร  คงนิล
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายวุฒิชัย  บุญไพโรจน์
 
1. นายเทอดศักดิ์  เถินมงคล
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงศรีวิลัย  ปาคำทอง
 
1. นางจิรายุ  บุญสะอาด
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวสุวิภาดา  ปุยฝ้าย
 
1. นางจิรายุ  บุญสะอาด
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กชายธนากร  โพธิจักร
 
1. นายมนูญ  แสวงวงค์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายภูมินทร์  มุ่งซ่อนกลาง
 
1. นายเทอดศักดิ์  เถินมงคล
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงศรีวิลัย  ปาคำทอง
 
1. นางจิรายุ  บุญสะอาด
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิจิตราพิทยา 1. นางสาวพรทิพย์  เลิศเดชะ
 
1. นายพลากร  ชูหา
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิจิตราพิทยา 1. เด็กชายอภิรักษ์  แสนนาม
 
1. นายพลากร  ชูหา
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายภูมินทร์  มุ่งซ่อนกลาง
 
1. นายเทอดศักดิ์  เถินมงคล
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ 1. เด็กหญิงทัศน์วรรณ  บุญฤทธิ์
 
1. นางสายสุดา  กุลเกลี้ยง
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิจิตราพิทยา 1. นางสาวอารีย์ลักษ์  ดีสมสกุลพันธ์
 
1. นายพลากร  ชูหา
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กชายธนากร  โพธิจักร
 
1. นายเทอดศักดิ์  เถินมงคล
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายภูมินทร์  มุ่งซ่อนกลาง
 
1. นายเทอดศักดิ์  เถินมงคล
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงธณัฐตา  สกุลไทย
 
1. นางจิรายุ  บุญสะอาด
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวฉัตรจินดา  โรจน์วนิชนิกุล
 
1. นางจิรายุ  บุญสะอาด
 
91 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงกมลชนก  นามห่อ
2. เด็กชายกิตติพันธ์  อ่อนจันทร์
3. เด็กหญิงฉัตราภรณ์  อุทธา
4. เด็กหญิงปริญธร  กุจพันธ์
5. เด็กหญิงปิยะมาศ  ชากุลชอบ
6. เด็กชายวสันต์  วารินทร์
7. เด็กหญิงวันเดือนเต็ม  ปราณี
8. เด็กชายอานนท์  ลาสิงห์หา
9. เด็กชายเกษม  จันทาโทอ่อน
10. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เฉลิมรัตน์
 
1. นางสาวศิรนริศา  โสภากุ
2. นางสาวจิรัชญา  พวงจำปา
3. นางจิรกานต์  สุภสร
 
92 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิจิตราพิทยา 1. นางสาวกรรณิการ์  แก้วบัวสา
2. นางสาวธนภรณ์  สมหวัง
3. นางสาวธมลวรรณ  แก้วใส
4. นายธวัชชัย  นามเจริญ
5. นางสาวศิริลักษณ์  กาญจนพัฒน์
6. นางสาวสุวภัทร์  คำนา
 
1. นางจันทิมา  บัวหยาด
 
93 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวารินชำราบ 1. เด็กหญิงกชกร  ตันเฮง
2. เด็กหญิงกรรณิกา  สุดขุนทด
3. เด็กหญิงทิพวรรณ  วงศ์มั่น
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  ใจชอบ
5. เด็กหญิงพัชริดา  ทำทอง
6. เด็กหญิงภัทรมณี  บุญทา
7. เด็กหญิงศิรินภา  ชัยยอง
8. เด็กหญิงอังสุมาริน  อุดมรัตน์
 
1. นางพวงพร  ศรีสมบูรณ์
2. นางตุ้มแก้ว  ทองแสง
3. นางเพ็ญจันทร์  กงเพชร
 
94 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวารินชำราบ 1. นางสาวกมลรัตน์  ไชยสา
2. เด็กหญิงกฤติญา  ขันทะวัตร์
3. เด็กหญิงฐิติกมล  วรรณวัลย์
4. นางสาวณัฐพร  พิมขุนทด
5. นางสาวน้ำทิพย์  พิมพ์วงษ์
6. นางสาวปริตา  ตรีถัน
7. เด็กหญิงพาทินธิดา  เสนสุข
8. นางสาววชิรญาณ์  คลาดแคล้ว
 
1. นางพวงพร  ศรีสมบูรณ์
2. นางตุ้มแก้ว  ทองแสง
3. นางเพ็ญจันทร์  กงเพชร
 
95 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร 1. นายกิตติพัฒน์  วงษาลุน
2. นายต่อพงษ์  ป้อมพิทักษ์
3. นางสาวนริศราภรณ์  บุญสาลี
4. นางสาวบุษราภรณ์  คำโสภา
5. นายพนม  ลาชินิน
6. นางสาวพรชิตา  สิงห์สวัสดิ์
7. นายพันธวัช  ทำมาทอง
8. นายพีระพล  ไขแสง
9. นางสาวภัทรวดี  แก้วรักษา
10. นางสาวมยุริน  เมฆอรุณ
11. นางสาวมินตรา  กลนอก
12. นายยุทธพิชัย  ละเลิศ
13. นางสาวศิริตาร์  บุญบุตร
14. นายสิทธิพันธ์  แก้วสาลี
15. นางสาวอนันยาพร  พิมพร
16. นางสาวอารียา  สุตัญตั้งใจ
 
1. นางนิพพาพร  ส่งศรี
2. นางสาวเกศินี  วงศ์ชาลี
3. นางสาวสุวภัทร  รูปศรี
4. สิบเอกศุภชัย  แก้วสาลี
5. นางมารัตยา  วงศ์สุวรรณ์
 
96 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ 1. นางสาวฐิติมา  พิมพ์จันทร์
2. นางสาวยุภาวรรณ  พลัน
3. นางสาวสุนันทา  ศรีสุธรรม
4. นางสาวสุนิตา  จันทร์ดาชาติ
5. นางสาวสุภาวดี  นามฮุง
 
1. นางจิตติมา  วัฒราช
2. นางปิรันชนา  วงศ์แหล้
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 91.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร 1. เด็กหญิงสิริพักตร์  ดวงภูธร
 
1. นางสาวศุภรางค์  แสงหิรัญ
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวกฤษณา  โคตะสา
 
1. นางจุฑารัตน์  มุขมณี บุญเฉลียว
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงณิชาภา  ชาวระนอง
 
1. นางสาวรัตนา  สุดหลักทอง
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิจิตราพิทยา 1. นางสาวทัศนีย์วรรณ  หมูนคำ
 
1. นายวรพงศ์  ปรัสพันธ์
 
101 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงสุกัญญา  วิโย
 
1. นางสาวอรุโณทัย  สายโสภา
 
102 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวอนัญญา  ต้นโนนเชียง
 
1. นางจุฑารัตน์  มุขมณี บุญเฉลียว
 
103 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิจิตราพิทยา 1. เด็กหญิงอารียา  ปัญญา
 
1. นางจิระภา  สินธุประสิทธิ์
 
104 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 83.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวจุฑามณี  เหมือนมาตร
 
1. Mr.Tadashi  Mima
 
105 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิจิตราพิทยา 1. นางสาวณัฐชยา  แดงวงศ์
2. นายปรเมศ  ยกแสง
3. นางสาวพุดธิดา  พวงจันทร์
4. นางสาวอรนภา  ฐานะวันดี
5. นางสาวอุบลวรรณ  นาคำ
 
1. นายธงชัย  ปุยฝ้าย
2. นางอนงค์  สารสิทธิธรรม
 
106 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 95.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิจิตราพิทยา 1. นางสาวกชพรรณ   จันทร์ส่อง
2. นางสาวยิ่งอนงค์  ศรีสว่าง
3. นางสาวลักษมี  ไชยระ
4. นางสาววราพร  หงษ์ทอง
5. นางสาวอริชา  พลพวก
 
1. นายวรพงศ์  ปรัสพันธ์
2. Mr.Kawano  Fumio
 
107 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวฐิติพร  จันดาบุตร
2. นางสาวอารยา  แสงสุกวาว
 
1. นางจุฬาลักษณ์  ชูกำแพง
 
108 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวกนกวรรณ  ตลับไธสง
2. นางสาวธิติสุดา  วงษ์เสงี่ยมรัตนา
 
1. นางสาวสุรนิมาศ  นามโคตร
 
109 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายจรูญพันธ์  ผลึกรุ่งโรจน์
2. เด็กชายธนพงษ์  สมนึก
3. เด็กชายธนาวุฒิ  สมนึก
4. เด็กชายธวัชชัย  ประสงค์เสียง
5. เด็กชายธวัชชัย  ศิลาที
6. เด็กชายปริญญา  ภูครองทอง
7. เด็กชายสิงหนาท  ชื่นพิมาย
8. เด็กชายเทวา  สุวรรณศิล
 
1. นายอำนาจ  แสวงทรัพย์
2. นายอภิชัย  ชื่นเย็น
3. นางสุภัค  ถนอมพันธ์
 
110 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวารินชำราบ 1. นายกฤษฎา  รุมแสง
2. นายชนทัต  ปีกบินกลาง
3. นายพัชรพล  คำบ่อ
4. นายสิทธิกร  ภาพประกอบ
5. นายอดิศร  แสงกล้า
6. นายเกรียงไกร  สัทธรรม
 
1. นายอานุสิน  สีชนะ
2. นายสำรอง  สิงทองทัศน์
3. นางนวลฉวีวรรณ  คำศรี
 
111 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวณิศาชล  ประถาวร
2. นายพรประสิทธิ์  สายตา
3. นางสาวพรเพชรรัตน์  ศรีหนองห้าง
4. นายภานุวัฒน์  อุทุมพันธ์
5. นางสาวภาวิดา  ทองสิน
6. นางสาววนิดา  ภะวัง
7. นางสาววิลาสินี  ตะนะโส
8. นายอภิชาติ  พุทธาเกิด
9. นายเศรษฐศักดิ์  โสวรรณ
 
1. นางวัลธนีย์  มีโชติ
2. นางปิยะนุช  สืบสม
3. นางสาวชุติมณฑน์   บาดาล
 
112 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ 1. เด็กหญิงณัฐวดี  กระโพธิ์
2. เด็กหญิงพรวลัย  แก้วยอดคง
3. เด็กหญิงพรสินี  แก้วยอดคง
 
1. นางสาวเพียรทรัพย์  ทองถม
2. นางสาวดาราทิพย์  แสนทวีสุข
 
113 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ 1. นางสาวทัศนันท์  จันทร์เวียง
2. นายปิยวัฒน์  โพพิพัฒน์
3. นางสาวอรวรรณ  มุงคุลดา
 
1. นางสาวเพียรทรัพย์  ทองถม
2. นางสาวดาราทิพย์  แสนทวีสุข
 
114 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  จันท้าว
2. เด็กหญิงนิภาพร  พิลารัตน์
3. เด็กหญิงอนุธิดา  ธานี
 
1. นางอนงค์รัตน์  ศรีนอ
2. นางสาวกนกอร  บุญประชุม
 
115 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร 1. เด็กชายกฤษฎา  ผลพุฒ
2. เด็กชายสัญชัย  บุริบัน
 
1. นางสาวรัตนาวรรณ   บุญใหญ่
2. นางจีรวรรณ  คำประเสริฐ
 
116 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวารินชำราบ 1. เด็กชายราเชนทร์  ขันรักษา
2. เด็กชายโอภาส  เจริญราษฎร์
 
1. นายสุระชัย  ชอบเสียง
2. นางดวงใจ  เคนนี่
 
117 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวารินชำราบ 1. นายธนาวัฒน์  แม่นมั่น
2. นายภานุพันธ์  ดาวประสงค์
 
1. นายสุระชัย  ชอบเสียง
2. นางดวงใจ  เคนนี่
 
118 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กชายฉัตรชัย  ชาญกล้า
2. เด็กชายชินรัตน์  เยือกเย็น
 
1. นางวาสนา   เกษียร
2. นายณรงค์วิทย์  สิงคิบุตร
 
119 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวารินชำราบ 1. นายสุทธิชัย  คำมินเสก
2. นายเจตพล  ไชยพจน์
 
1. นายสุรพล  กิ่มเกลี้ยง
 
120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงปาลิตา  บุตรคาม
2. เด็กหญิงพัชราภา  สินธุประสิทธิ์
 
1. นางสาวยุพาภรณ์  บุญไพโรจน์
2. นายณิชพงศ์   บุตราช
 
121 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา   วราวุธวิเชียร
2. เด็กชายอาร์เรียน  ยาสดานพานา
 
1. นายพัฒนพงษ์  พิมพ์ทอง
2. นางสุพัตรา  ทองปน
 
122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กชายชตฤณ  สุวรรณรัตน์
2. เด็กชายธนกฤต  เครือคำ
 
1. นางวาสนา   เกษียร
2. นายณรงค์วิทย์  สิงคิบุตร
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายนิติธร   พอกล้า
2. นายสรรเสริญ   เมืองซอง
 
1. นายณรงค์วิทย์  สิงคิบุตร
2. นางสาวยุพาภรณ์  บุญไพโรจน์
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายกวิภัฏ  อุดม
2. นายนรวิชญ์   นระแสน
 
1. นายณรงค์วิทย์  สิงคิบุตร
2. นางสาวยุพาภรณ์  บุญไพโรจน์
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายปรมพล  ดวงพอง
2. นายสุทธิราช  ภูโท
 
1. นางวาสนา   เกษียร
2. นายณรงค์วิทย์  สิงคิบุตร
 
126 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวกนกอร   แสงกล้า
2. เด็กชายสัทธาทร   สุกใส
3. เด็กชายหริรักษ์  โสภา
 
1. นางวาสนา   เกษียร
2. นางสุพัตรา  ทองปน
 
127 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวปิยธิดา  วงค์เสนา
2. นายอำนาจ  แสนทวีสุข
3. นายอิศรา  หงษาวัน
 
1. นางวาสนา   เกษียร
2. นางสุพัตรา  ทองปน
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวารินชำราบ 1. นางสาวนิสาชล  ศรีลาภา
2. นางสาวสุภัสสร  เจริญศรี
 
1. นายประสิทธิ์  สายสุวรรณ
2. นายสำรอง  สิงทองทัศน์
 
129 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกนกพร  หอมดวงศรี
2. เด็กหญิงดรุณี  อ่อนสาลุน
3. เด็กหญิงรัตนาพร   ยอดมาลี
 
1. นางรัชดา   วิลามาศ
2. นางจินดาวรรณ  อริกุล
 
130 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวขนิษฐา  มุ่งกลาง
2. นางสาวพรบิดา  พิลาสันต์
3. นางสาววรารัตน์  โสภี
 
1. นางโสภิตนภา  กาญจนรักษ์
2. นางสาวเปรมจิตต์  ไชยประณิธาน
 
131 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร 1. เด็กหญิงวรรณชนก  บุญช่วย
2. เด็กหญิงวรินยุพา  โคตรสมพงษ์
3. เด็กหญิงอาริยา  ตาทุวัน
 
1. นางรัชดา   วิลามาศ
2. นางจินดาวรรณ  อริกุล
 
132 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 93.88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวนลินทิพย์  กองพร
2. นางสาวสุนิสา  โกสม
3. นางสาวอารียา  บุญยิ่ง
 
1. นางโสภิตนภา  กาญจนรักษ์
2. นางสาวเปรมจิตต์  ไชยประณิธาน
 
133 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิตตา  ศิริคำ
2. เด็กหญิงนิภาศิริ  นารีษา
3. เด็กหญิงนิรมล  จันสีโห
4. เด็กหญิงสาวิตรี  คำโสภา
5. เด็กหญิงสุภาวรรณ  สุวรรณสิงห์
6. เด็กหญิงเรณุกา  สาวันดี
 
1. นางรัชดา  วิลามาศ
2. นายจินดา  ศิริบูรณ์
3. นางจินดาวรรณ  อริกุล
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวดรุณี  ดวงบุปผา
2. นางสาวนันทนา  โกศล
3. นางสาวปิยฉัตร  สายน้ำ
4. นางสาววรรณภา  วรพิมรัตน์
5. นางสาวสุพรรณี  พันทอง
6. นายเกรียงไกร  เจริญ
 
1. นางโสภิตนภา  กาญจนรักษ์
2. นางสาวเปรมจิตต์  ไชยประณิธาน
3. นางสาวนุจรินทร์  พะวัง
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปียวรรณ  กันหาสาย
2. เด็กหญิงอรทัย  จำปาคำ
3. เด็กหญิงอรพรรณ  จำปาคำ
 
1. นางรัชดา  วิลามาศ
2. นายยุทธนา  เสนคำสอน
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร 1. นางสาวจันทร์จิรา  บุตรโท
2. นายธีระชัย  ทารักษ์
3. นางสาวอุบล  จุลหอม
 
1. นางรัชดา  วิลามาศ
2. นางจินดาวรรณ   อริกุล
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิจิตราพิทยา 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  บุราเลข
2. เด็กหญิงธัญชนก  สืบศรี
3. เด็กหญิงสุพรรษา  ป้อมพิทักษ์
 
1. นายสมโภชน์  สุภะนามัย
2. นางสุภาพร  แต้สงเคราะห์
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 96.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวจริยา  ทีอุทิศ
2. นางสาวณัฐพร  พลที
3. นางสาวสิริโสภา  สุขเกษม
 
1. นายนรุทธิ์  สิมาวัน
2. นางสาวนุจรินทร์  พะวัง
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา 1. เด็กหญิงราตรี  กุลบุตรดี
2. เด็กหญิงวิภาดา  บรรพชาติ
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  ศรีทอง
 
1. นางสมปอง  ไชยนา
2. นางสาวรัชนี  พรหมดี
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ 1. นางสาวกวินตรา  วรรณทวี
2. นางสาวชวนฝัน  ดาวประสงค์
3. นางสาวสุไพรัตน์  สูงสุมาลย์
 
1. นางสาวศิราณี  ศรีเสมอ
2. นางสาวยุวภา  เหลากลม
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงจันทนิภา  กันหารินทร์
2. เด็กหญิงจิตรานุช  ดอนพล
3. เด็กหญิงณัฐญา  นาโค
 
1. นางโสภิตนภา  กาญจนรักษ์
2. นางสาวเปรมจิตต์  ไชยประณิธาน
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวจันจิรา  สีราช
2. นางสาวณัฐนันท์  พันธ์ยงค์
3. นางสาวพรทิพย์  พันธุ์เฉย
 
1. นางจิราพร   ยศศรีสุราษฎร์
2. นางกาญจนา  สกุลพอง
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา 1. เด็กหญิงทิพวัลย์  มูลคำเหลา
2. เด็กชายวสิษฐ์พล  วัญญะ
3. เด็กหญิงสิริยา  ศรีแก้ว
 
1. นางสมปอง  ไชยนา
2. นางสาวรัชนี  พรหมดี
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวปัทมาวรรณ์  ทินโนรส
2. นางสาวพัชราภรณ์  แสงสุริยะ
3. นางสาวเสาวภา  พิลาสันต์
 
1. นางสาวนุจรินทร์  พะวัง
2. นายนรุทธิ์  สิมาวัน
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงจิตตานุรักษ์  เครือแก้ว
2. เด็กหญิงปพิชญา  คุลธี
3. เด็กหญิงสุจิรา  คำโฮม
 
1. นางจิราพร  ยศศรีสุราษฏร์
2. นางศิริมา  สุดชารี
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ใจภักดี
2. นางสาวปิ่นมณี  บุตลีสาย
3. นายวิชิต  อ่อนสมัย
 
1. นางลำเพย  เรืองคำ
2. นางจิราพร  ยศศรีสุราษฎร์
 
147 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ 1. เด็กชายบัณฑิต  บัวใหญ่
 
1. นางสาวดาราทิพย์  แสนทวีสุข
 
148 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ 1. นายจีระศักดิ์  ขะยอมดอก
 
1. นางกนกกาญจน์  โคตรรักษา
 
149 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา 1. นายกฤษณพงษ์  ต้นวงค์ษา
 
1. นางสุนันทา  สุภาพ
 
150 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวารินชำราบ 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  ดาลาด
 
1. นายทิวากร  ธรรมมา
 
151 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ 1. นายรัตนชัย  คงมั่นประกายกิจ
 
1. นายวีรยุทธ  บุดดาโจม
 
152 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวารินชำราบ 1. เด็กชายฉัตรมงคล  สองสี
 
1. นายทิวากร  ธรรมมา
 
153 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ 1. นายธนายุทธ  หาญวิชัย
 
1. นายวีรยุทธ  บุตรดาโจม
 
154 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวารินชำราบ 1. เด็กชายอาณาจักร  มาลัยพวง
 
1. นายทิวากร  ธรรมมา
 
155 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายพรชัย  จำปารัส
 
1. นายศตวรรษ  หนูกอง
 
156 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ 1. เด็กชายชราวุฒิ  แย้มยิ้ม
 
1. นายวีรยุทธ  บุตรดาโจม
 
157 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิจิตราพิทยา 1. นายจักรพรรดิ์  แก่นกายศ
 
1. นายพลากร  ชูหา
 
158 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ 1. เด็กชายกฤษณพล  บุญวัน
2. นายกฤษณะ  เฉื่อยราษฎร์
3. นายกิตติศักดิ์  ลายทอง
4. นางสาวจุฑาทิพย์  รองสุพันธ์
5. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  วงษ์นคร
6. เด็กชายชราวุฒิ  แย้มยิ้ม
7. นายชัชฎาภรณ์  เจริญชัย
8. เด็กหญิงทิพย์สุดา  ทำทอง
9. นายธนายุทธ  หาญวิชัย
10. เด็กชายนคร  อุตทะวง
11. เด็กหญิงนริศรา  สารรัตน์
12. นางสาวน้ำทิพย์  มหาอินทร์
13. เด็กหญิงปนัดดา  แนนที
14. เด็กหญิงพรรณวษา  ประทุมพิมพ์
15. เด็กหญิงพรรณิภา  อินทมาตย์
16. เด็กชายพัชรพงศ์  ทอนไสระ
17. นางสาวพิมลวรรณ  ทองสรรค์
18. เด็กชายภัทรพล  วรรณโคตร
19. นางสาวยุวดี  ยากัน
20. เด็กชายรัตนชัย  คงมั่นประกายกิจ
21. เด็กหญิงวรรณศิริ  เฉื่อยราษฎร์
22. นางสาววรัญญา  ภูมิเขียน
23. นายสมพร  ไชยนา
24. นางสาวสุปราณี  สุขเสมอ
25. นางสาวสุรัตนา  แก้วยอดคง
26. เด็กชายอิทธิกร  เหมือนลา
27. นายเจษฎา  วงษาอาจ
28. เด็กหญิงเบญจมาศ  พงษ์เส็ง
29. นางสาวแก้วตา  บุญตาแสง
30. นางสาวไพรินทร์  วงษาเสน
 
1. นางณัชปภา  พรรัตนธร
2. นายวีรยุทธ  บุตรดาโจม
3. นางสาวพัชนี  จารุตันติ์
4. นายวสันต์  จินาพร
5. นางสายสุดา  กุลเกลี้ยง
6. นางสนธยา  ทัดศรี