ประกาศสหวิทยาเขต5 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 สหวิทยาเขต 5
ประกาศสหวิทยาเขต5 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 สหวิทยาเขต 5
วันอังคาร ที่ 04 ตุลาคม 2559 เวลา 13:40 น.