หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลการแข่งขัน  
2 นางสาวจิรัชญา พวงจำปา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลการแข่งขัน  
3 นายมนูญ แสวงค์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลการแข่งขัน  
4 นางกาญจนา ลีลาศสง่างาม โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลการแข่งขัน  
5 นายมนูญ แสวงวงค์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลการแข่งขัน  
6 ชาณุวัฒน์ มหาศักดิ์ณรงค์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลการแข่งขัน  
7 นายองอาสน์ ศิริเวช โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลการแข่งขัน  
8 นางสาวพัชราวรรณ ธนะโภค โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลการแข่งขัน  
9 นางสาวพัชราวรรณ ธนะโภค โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ บันทึกคะแนนและประมวลผลการแข่งขัน  
10 นางสาวจิรัชญา พวงจำปา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ บันทึกคะแนนและประมวลผลการแข่งขัน  
11 นางกาญจนา ลีลาศสง่างาม โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ บันทึกคะแนนและประมวลผลการแข่งขัน  
12 นายมนูญ แสวงวงค์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ บันทึกคะแนนและประมวลผลการแข่งขัน  
13 นายองอาสน์ ศิริเวช โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ บันทึกคะแนนและประมวลผลการแข่งขัน  
14 นายชานุวัฒน์ มหาศักดิ์ณรงค์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ บันทึกคะแนนและประมวลผลการแข่งขัน  
15 นายณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ บันทึกคะแนนและประมวลผลการแข่งขัน  
16 นายณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เจ้าหน้าที่พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน  
17 นางสาวพัชราวรรณ ธนะโภค โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เจ้าหน้าที่พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน  
18 นางสาวจิรัชญา พวงจำปา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เจ้าหน้าที่พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน  
19 นางกาญจนา ลีลาศสง่างาม โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เจ้าหน้าที่พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน  
20 นายมนูญ แสวงวงค์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เจ้าหน้าที่พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน  
21 นายองอาสน์ ศิริเวช โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เจ้าหน้าที่พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน  
22 นายชานุวัฒน์ มหาศักดิ์ณรงค์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เจ้าหน้าที่พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]