หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-ubn4

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นายสุรชัย โสภาพรมโรงเรียนสว่างวีระวงศ์ประธานกรรมการ
2. นายไพชยนต์ บุญสุภาโรงเรียนสว่างวีระวงศ์รองประธานกรรมการ
3. นางกนกกาญจน์ พรมลาโรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการ
4. นางสาวกนกอร บุญประชุมโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นางณิรัญชญา กอมณีโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. นางมนธิรา ผดุงเกียรติโสภณโรงเรียนสำโรงวิทยาคารกรรมการ
7. นางเกศินี พุทธศรีโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นายสุรชัย โสภาพรมโรงเรียนสว่างวีระวงศ์ประธานกรรมการ
2. นายไพชยนต์ บุญสุภาโรงเรียนสว่างวีระวงศ์รองประธานกรรมการ
3. นางกนกกาญจน์ พรมลาโรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการ
4. นางสาวกนกอร บุญประชุมโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นางณิรัญชญา กอมณีโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. นางมนธิรา ผดุงเกียรติโสภณโรงเรียนสำโรงวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวบุญเรือง คำโฮมโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นายสุรชัย โสภาพรมโรงเรียนสว่างวีระวงศ์ประธานกรรมการ
2. นายไพชยนต์ บุญโสภาโรงเรียนสว่างวีระวงศ์รองประธานกรรมการ
3. นายวินิจ แสงงามโรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการ
4. นางชลกาญจน์ ใจบริสุทธิ์โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นายสาคร ก้อนทรัพย์โรงเรียนสำโรงวิทยาคารกรรมการ
6. นางสุภาภรณ์ ทางทองโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6
1. นายสุรชัย โสภาพรมโรงเรียนสว่างวีระวงศ์ประธานกรรมการ
2. นายไพชยนต์ บุญสุภาโรงเรียนสว่างวีระวงศ์รองประธานกรรมการ
3. นายวินิจ แสงงามโรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการ
4. นางชลกาญจน์ ใจบริสุทธิ์โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นายสาคร ก้อนทรัพย์โรงเรียนสำโรงวิทยาคารกรรมการ
6. นายธัชชัย ธนูทองโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นายอภิชาติ โสภาพรมโรงเรียนสว่างวีระวงศ์ประธานกรรมการ
2. นายไพชยนต์ บุญสุภาโรงเรียนสว่างวีระวงศ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวฐิติรัชช์ ไตรวัฒนธงไชยโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา กรรมการ
4. นางขวัญแก้ว ครองยุทธโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางสาววันธัญญา การัตน์โรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
6. นางลักขณา ไชยรัตน์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6
1. นายอภิชาติ โสภาพรมโรงเรียนสว่างวีระวงศ์ประธานกรรมการ
2. นายไพชยนต์ บุญสุภาโรงเรียนสว่างวีระวงศ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวฐิติรัชช์ ไตรวัฒนธงไชยโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา กรรมการ
4. นางขวัญแก้ว ครองยุทธโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางสาววันธัญญา การัตน์โรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
6. นางเพชรา พึ่งเพ็งโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายอภิชาติ โสภาพรมโรงเรียนสว่างวีระวงศ์ประธานกรรมการ
2. นายไพชยนต์ บุญสุภาโรงเรียนสว่างวีระวงศ์รองประธานกรรมการ
3. นางกองเพชร นวลศิริโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา กรรมการ
4. นางสาววริชิญา อามาตย์มนตรีโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางนิพพาพร ส่งศรีโรงเรียนสำโรงวิทยาคารกรรมการ
6. นายชนาธิป บาททองโรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
7. นางสาวสุกัญญา สำราญใจโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นายอภิชาติ โสภาพรมโรงเรียนสว่างวีระวงศ์ประธานกรรมการ
2. นายไพชยนต์ บุญสุภาโรงเรียนสว่างวีระวงศ์รองประธานกรรมการ
3. นางกองเพชร นวลศิริโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา กรรมการ
4. นางสาววริชิญา อามาตย์มนตรีโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางนิพพาพร ส่งศรีโรงเรียนสำโรงวิทยาคารกรรมการ
6. นายชนาธิป บาททองโรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
7. นางสาวนภาพร ชนะชัยโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นายอภิชาติ โสภาพรมโรงเรียนสว่างวีระวงศ์ประธานกรรมการ
2. นายไพชยนต์ บุญสุภาโรงเรียนสว่างวีระวงศ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุคิด ทองกลึงโรงเรียนสำโรงวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวศิรินันท์ แก่นจันทร์โรงเรียนวัดนาเยียวิทยากรรมการ
5. นางสาวเพียรทรัพย์ ทองถมโรงเรียนสว่างวีระวงศ์กรรมการ
6. นางทิพวรรณ พรมแก้ว โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6
1. นายอภิชาติ โสภาพรมโรงเรียนสว่างวีระวงศ์ประธานกรรมการ
2. นายไพชยนต์ บุญสุภาโรงเรียนสว่างวีระวงศ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุคิด ทองกลึงโรงเรียนสำโรงวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวศิรินันท์ แก่นจันทร์โรงเรียนวัดนาเยียวิทยากรรมการ
5. นางสาวเพียรทรัพย์ ทองถมโรงเรียนสว่างวีระวงศ์กรรมการ
6. นางกมลพรรณ โสมรักษ์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นายอภิชาติ โสภาพรมโรงเรียนสว่างวีระวงศ์ประธานกรรมการ
2. นายไพชยนต์ บุญสุภาโรงเรียนสว่างวีระวงศ์รองประธานกรรมการ
3. นายสากล นูคำเฮืองโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางสาววรนุช ประเสริฐโรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
5. นางอนงค์รัตน์ ศรีนอโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์กรรมการ
6. นางสาวอันน์ธิฌา พิมพ์สอนโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์กรรมการ
7. นางกนกนันทน์ บานชื่นโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6
1. นายอภิชาติ โสภาพรมโรงเรียนสว่างวีระวงศ์ประธานกรรมการ
2. นายไพชยนต์ บุญสุภาโรงเรียนสว่างวีระวงศ์รองประธานกรรมการ
3. นายสากล นูคำเฮืองโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางสาววรนุช ประเสริฐโรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
5. นางอนงค์รัตน์ ศรีนอโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์กรรมการ
6. นางสาวอันน์ธิฌา พิมพ์สอนโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์กรรมการ
7. นายภุชงค์ กำแมดโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวฝอยทอง สมดีโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายนพรัตน์ ทองแสง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบประธานกรรมการ
2. นายประทีป กระจายพันธ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิราณี ศรีเสมอโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวยุพิน คำบุญมา โรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
5. นางนงคราญ ศิริอำนาจโรงเรียนสำโรงวิทยาคาร กรรมการ
6. นางสุวจี นูรักษาโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
7. นางสาววันเพ็ญ เจริญราษฎร์โรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการ
8. นางบุญส่ง สาคะศุภฤกษ์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายนพรัตน์ ทองแสง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบประธานกรรมการ
2. นายประทีป กระจายพันธ์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบรองประธานกรรมการ
3. นายนิรวัตร ไชยสัจโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นายทัศนันต์ หงษ์ทองโรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
5. นายชิโนรส นุชพิเลนโรงเรียนสำโรงวิทยาคารกรรมการ
6. นางพิสมัย ก้อนทองดีโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
7. นายประพันธ์ แพงศรีโรงเรียนวิจิตราพิทยา กรรมการ
8. นางสาวผ่องใส สายราชโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา กรรมการ
9. นางสาวศิลาณี ธนะรุ่งโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายนพรัตน์ ทองแสง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบประธานกรรมการ
2. นายประทีป กระจายพันธ์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบรองประธานกรรมการ
3. นางนภัค สุธรรมวิรัชโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นายอานุสิน สีชนะโรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
5. นางมณีวัตน์ โสมรักษ์โรงเรียนสำโรงวิทยาคารกรรมการ
6. นางณภัทรรพินทร์ บรรเทิงโรงเรียนสำโรงวิทยาคารกรรมการ
7. นางหทัยรัตน์ รุ่งธนศักดิ์โรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการ
8. นางพลอยนรินทร์ จันทร์ชนะโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายนพรัตน์ ทองแสง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบประธานกรรมการ
2. นายประทีป กระจายพันธ์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบรองประธานกรรมการ
3. นางนภัค สุธรรมวิรัชโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นายอานุสิน สีชนะโรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
5. นางมณีวัตน์ โสมรักษ์โรงเรียนสำโรงวิทยาคารกรรมการ
6. นางณภัทรรพินทร์ บรรเทิงโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
7. นางหทัยรัตน์ รุ่งธนศักดิ์โรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการ
8. นางพลอยนรินทร์ จันทร์ชนะโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นายนพรัตน์ ทองแสง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบประธานกรรมการ
2. นายประทีป กระจายพันธ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบรองประธานกรรมการ
3. นางนภัค สุธรรมวิรัชโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นายอานุสิน สีชนะโรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
5. นางมณีวัตน์ โสมรักษ์โรงเรียนสำโรงวิทยาคารกรรมการ
6. นางณภัทรรพินทร์ บรรเทิงโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
7. นางหทัยรัตน์ รุ่งธนศักดิ์โรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการ
8. นางพลอยนรินทร์ จันทร์ชนะโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
1. นายนพรัตน์ ทองแสง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบประธานกรรมการ
2. นายประทีป กระจายพันธ์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบรองประธานกรรมการ
3. นางนภัค สุธรรมวิรัช โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นายอานุสิน สีชนะโรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
5. นางประภา ยืนมั่นโรงเรียนสำโรงวิทยาคารกรรมการ
6. นายพันธ์ศักดิ์ ภูทองโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีชัยชนะ วรสุทธิ์โรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการ
8. นายณัฐพงศ์ พรมลีโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายนพรัตน์ ทองแสง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบประธานกรรมการ
2. นายประทีป กระจายพันธ์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบรองประธานกรรมการ
3. นางปาณิสรา รัฐสถาวร โรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
4. นางสาวเกศินี วงศ์ชาลี โรงเรียนสำโรงวิทยาคารกรรมการ
5. นางพิกุล บัวป่าโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. นายรังสรรค์ มั่นใจโรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการ
7. นางวัลธนีย์ มีโชติโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายนพรัตน์ ทองแสง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบประธานกรรมการ
2. นายประทีป กระจายพันธ์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบรองประธานกรรมการ
3. นางอุ่นจิตร รัตนภูโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา กรรมการ
4. นายสุระสิทธิ์ คุดนาโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นายสกุลศักดิ์ วงษ์คำโรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการ
6. นางสุจิตรา เถาว์โทโรงเรียนสว่างวีระวงศ์กรรมการ
7. นางสาวยุวดี ศรีสมบูรณ์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายนพรัตน์ ทองแสง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบประธานกรรมการ
2. นายประทีป กระจายพันธ์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบรองประธานกรรมการ
3. นางนรา ภาคศิริโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นางประดุจเพชร เกศรินหอมหวนโรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
5. นายสุริยกรศาสตร์ ปริโยทัยโรงเรียนสำโรงวิทยาคารกรรมการ
6. นางพัชริยา สารสุขโรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการ
7. นางสาวสีดา สีลากุลโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา กรรมการ
8. นายอังกูร บุญมาลีโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายนพรัตน์ ทองแสง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบประธานกรรมการ
2. นายประทีป กระจายพันธ์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบรองประธานกรรมการ
3. นางสาวยุภา หวังยศโรงเรียนวัดนาเยียวิทยากรรมการ
4. นางวาสนา ละมั่งมองโรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
5. นางกฤติยาณี รู้สุขโรงเรียนสว่างวีระวงศ์กรรมการ
6. นางมวลทรัพย์ ปาละวงศ์โรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการ
7. นายธีระศักดิ์ เขียวอ้วนโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา กรรมการ
8. นางรัชดาพร ประกอบกิจ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
9. นางเนาวรัตน์ โพธิ์ศิริโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
10. นางกิตติมา จินนารัตน์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
11. นางศิริวรรณ คลังทองโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
12. นายประสาน มืดภาโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
13. นายแดน คลังทอง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
14. นางยุภา นิยมวงศ์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
15. นางนิชาภา ธนูทองโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
16. นายสถาพร เหมะนัคโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
17. นายเชษฐา เสาเวียงโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
18. นายไพจิตร ชิดชมโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายนพรัตน์ ทองแสง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบประธานกรรมการ
2. นางจิรกานต์ สุภสรโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบรองประธานกรรมการ
3. นางจิราพร ภูมิภาคโรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการ
4. นางมารศรี มงคลชัยโรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
5. นายนพดล นาคแนวดี โรงเรียนสำโรงวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวพัชรินทร์ พานอิ่มมะเริงโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา กรรมการ
7. นายอภิชัย ชื่นเย็นโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์กรรมการ
8. นางสาวโสรัจจิ ปทุมทองโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
9. นางสาวนฤดี สีแสงโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายนพรัตน์ ทองแสง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบประธานกรรมการ
2. นางจิรกานต์ สุภสรโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบรองประธานกรรมการ
3. นางนันทิยา ภาระเวชโรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการ
4. นางนงยันต์ ขัมภรัตน์โรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
5. นางอุทัยวรรณ โสภาพิศ โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์กรรมการ
6. นางนิตยา ส่งศรีสุขโรงเรียนสำโรงวิทยาคารกรรมการ
7. นางชลิตา ละเลิศโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
8. นางสาวรัตนา รัตนเมธานันท์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายนพรัตน์ ทองแสง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบประธานกรรมการ
2. นางจิรกานต์ สุภสรโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบรองประธานกรรมการ
3. นางสนธยา ทัดศรีโรงเรียนสว่างวีระวงศ์กรรมการ
4. นางสาวรสสุคนธ์ ขันทะวัตรโรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
5. นายมงคล วิลามาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นายนพรัตน์ ทองแสง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบประธานกรรมการ
2. นางจิรกานต์ สุภสรโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบรองประธานกรรมการ
3. นางอนงค์ พิมพาวัตรโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางสุภาพร แสนเสาร์โรงเรียนสำโรงวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวปิยภรณ์ ศกุนตานุรักษ์โรงเรียนสว่างวีระวงศ์กรรมการ
6. นางสาวยุวภา เหลากลมโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์กรรมการ
7. นางสาวพรทิพย์ เมืองแก้วโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายนพรัตน์ ทองแสง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบประธานกรรมการ
2. นางจิรกานต์ สุภสรโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบรองประธานกรรมการ
3. นายอริยะ ชาววังโรงเรียนสำโรงวิทยาคารกรรมการ
4. นายอดิศักดิ์ สุวรัตน์ชัยโรงเรียนสว่างวีระวงศ์กรรมการ
5. นางจิตติมา วัฒราชโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์กรรมการ
6. นางพัชรี สุขยิ่งโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายนพรัตน์ ทองแสง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบประธานกรรมการ
2. นางจิรกานต์ สุภสรโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบรองประธานกรรมการ
3. นายอริยะ ชาววังโรงเรียนสำโรงวิทยาคารกรรมการ
4. นายอดิศักดิ์ สุวรัตน์ชัยโรงเรียนสว่างวีระวงศ์กรรมการ
5. นางจิตติมา วัฒราชโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์กรรมการ
6. นางพัชรี สุขยิ่งโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายนพรัตน์ ทองแสง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบประธานกรรมการ
2. นางจิรกานต์ สุภสรโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบรองประธานกรรมการ
3. นางจุลนี คำมุนโรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการ
4. นางจิราพร โสระเวชโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา กรรมการ
5. นางสาวราตรี ธรรมราช โรงเรียนวัดนาเยียวิทยากรรมการ
6. นางเอื้องฟ้า สุนันท์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นายนพรัตน์ ทองแสง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบประธานกรรมการ
2. นางจิรกานต์ สุภสรโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบรองประธานกรรมการ
3. นางสมบูรณ์ทรัพย์ ฤทธิแผลงโรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการ
4. นางสาวราตรี ธรรมราช โรงเรียนวัดนาเยียวิทยากรรมการ
5. นายวิสิทธิ์ ตามสีวัน โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายนพรัตน์ ทองแสง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบประธานกรรมการ
2. นางจิรกานต์ สุภสรโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบรองประธานกรรมการ
3. นายสถาพร โลมารักษ์โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางไขแสง บุญโสภาโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา กรรมการ
5. นางสาวศิริพร อินทรีย์โรงเรียนวัดนาเยียวิทยากรรมการ
6. นางสุพรรณี บุญดกโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายนพรัตน์ ทองแสง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบประธานกรรมการ
2. นางจิรกานต์ สุภสรโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบรองประธานกรรมการ
3. นายสถาพร โลมารักษ์โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางสาวคณิตา ศรีสุรัตน์โรงเรียนสำโรงวิทยาคารกรรมการ
5. นางวนา คำอุดมโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายนพรัตน์ ทองแสง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบประธานกรรมการ
2. นางจิรกานต์ สุภสรโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบรองประธานกรรมการ
3. นายชาญชัย ทำสะอาดโรงเรียนสำโรงวิทยาคารกรรมการ
4. นายวีระศักดิ์ พูลศรีโรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
5. นายสมเจต บุญดกโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายนพรัตน์ ทองแสง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบประธานกรรมการ
2. นางจิรกานต์ สุภสรโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกฤษณา ชำนินอกโรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการ
4. นายจิระศักดิ์ เลขะสันต์โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นางรำไพ โพธิ์ไชยแสนโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6
1. นายนพรัตน์ ทองแสง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบประธานกรรมการ
2. นางจิรกานต์ สุภสรโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบรองประธานกรรมการ
3. นายเถกิงศักดิ์ ศรีศิลป์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
4. นายเชนทร์ ผางนินธนกุลโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
5. นายนิกร สายเชื้อโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
6. นางโสภา ศิริชัยวัฒนกุลโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
7. นางณัชชานษฐ์ เดชาติวงษ์ ณ อยุธยาโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
8. นายสำเภา พรมลาโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
9. จ.ส.อ.หญิงนุจนาท ศรีวงษาโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
10. นางปิยะนุช สืบสมโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
11. นางสาวนวลหงษ์ ชาดดาโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
12. นางสาวชรินทิพย์ ทักษิณกานนท์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
13. นายเจริญ สุทธิอาคารโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
14. นายโกเมน ตาน้อยโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายบรรพต บุญประมวลโรงเรียนสำโรงวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายวีระชัย มณีพิมพ์ โรงเรียนสำโรงวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายชัยพิพัฒน์ ละเลิศโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางสุพิศ วงษ์บ้านหล่อโรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
5. นางอสมา บุดดีเสาร์โรงเรียนสำโรงวิทยาคารกรรมการ
6. นายวุฒินันท์ มณีโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์กรรมการ
7. นางลัดดาวัลย์ คงพลปานโรงเรียนสว่างวีระวงศ์กรรมการ
8. นางบุษกร วรรณโชติโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
9. นางนิชรา พุทธรังษีโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายบรรพต บุญประมวลโรงเรียนสำโรงวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายวีระชัย มณีพิมพ์ โรงเรียนสำโรงวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางปัทมาวรรณ ยิ่งอำนวยชัยโรงเรียนสำโรงวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวนิ่มนวล แสงสวยโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวอรุณี วงศ์เศรษฐโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา กรรมการ
6. นางสาววีราญา บุญสาดีโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา กรรมการ
7. นายวสันต์ จินาพรโรงเรียนสว่างวีระวงศ์กรรมการ
8. นางสาวสุภาพร สายตาโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
9. นางลำเพย เรืองคำโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายบรรพต บุญประมวลโรงเรียนสำโรงวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายวีระชัย มณีพิมพ์ โรงเรียนสำโรงวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายธวัชชัย ริ้วทองโรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
4. นายสมบูรณ์ สาธรโรงเรียนสำโรงวิทยาคารกรรมการ
5. นายสฤษดิ์เดช สารสุขโรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการ
6. นายสุวิจักษณ์ ศรีทาบโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายบรรพต บุญประมวลโรงเรียนสำโรงวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายวีระชัย มณีพิมพ์ โรงเรียนสำโรงวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางวิไล ชำนาญพนาโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา กรรมการ
4. นางเพ็ญพร โคพะทาโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นายมงคล วิชยานานนท์โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์กรรมการ
6. นางสมลักษณ์ มาตชัยเคนโรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
7. นางพรสวรรค์ มาลัยโรงเรียนสว่างวีระวงศ์กรรมการ
8. นางจีรพา คำเสนาะโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
9. นางเศวตกนิษฐ์ ศรีสนายโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายบรรพต บุญประมวลโรงเรียนสำโรงวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายวีระชัย มณีพิมพ์ โรงเรียนสำโรงวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวณรัชช์อร คงลิ้ม โรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
4. นางสาวพิชญา สายเลนโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางวันเพ็ญ วงศ์ษาบุตรโรงเรียนสว่างวีระวงศ์กรรมการ
6. นางจิรวรรณ นนธิจันทร์โรงเรียนสำโรงวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวอลิศรา ทองทวีโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์กรรมการ
8. นางเพชรมณี วรรณพินิจโรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการ
9. นางนิลวรรณ สีชนะ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นายบรรพต บุญประมวลโรงเรียนสำโรงวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายวีระชัย มณีพิมพ์ โรงเรียนสำโรงวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ วงศ์ษาบุตรโรงเรียนสว่างวีระวงศ์กรรมการ
4. นางสาวทิพวรรณ อ่อนจันทร์โรงเรียนวัดนาเยียวิทยากรรมการ
5. นางวรณี ประเสริฐโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา กรรมการ
6. นางสาวพิชญา สายเลนโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
7. นางสาวณรัชช์อร คงลิ้มโรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
8. นางจิรวรรณ นนธิจันทร์โรงเรียนสำโรงวิทยาคารกรรมการ
9. นางสาวเฉลิมพรรณ เสนาชัยโรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการ
10. นางพงษ์ลดา ชลธีโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
1. นายบรรพต บุญประมวลโรงเรียนสำโรงวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายวีระชัย มณีพิมพ์ โรงเรียนสำโรงวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ พรมสอนโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางสาววลัยพร นามวีโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. Mr.Julius Enow Agborโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา กรรมการ
6. นางสาวนุชจิรา ผาวันดี โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา กรรมการ
7. นางสุวดี สดแสนรัตน์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
8. นางรัชนี ดวงจำปาโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
9. ว่าที่พันตรีนพรัตน์ วัฒนสิงห์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
10. นางสมใจ วิบูลย์กิจธนากรโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
11. นางปณิทิตา เสาเวียงโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
12. นายประธาร วสวานนท์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
13. นางพิมพ์วิมล พลภูมิชัยโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
14. นางศศิกานต์ เทียนแก้วโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
15. นายประกอบกิจ สุนันท์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายอภิชาติ ทองแจ่มโรงเรียนวิจิตราพิทยาประธานกรรมการ
2. นายจำลอง ชมอินทร์โรงเรียนวิจิตราพิทยารองประธานกรรมการ
3. นายนรินทร์ พลศักดิ์โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา กรรมการ
4. นายสุพัฒน์ ธิศาเวชโรงเรียนสว่างวีระวงศ์กรรมการ
5. นายสมัย โสมา โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. นางสิรยา ไชยกาลโรงเรียนสำโรงวิทยาคารกรรมการ
7. นางสุภัค ถนอมพันธ์โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์กรรมการ
8. นางสาววิจิตรา สำเภานนท์โรงเรียนวัดนาเยียวิทยากรรมการ
9. ว่าที่ร้อยตรีมนตรี แห่งธรรมโรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายอภิชาติ ทองแจ่มโรงเรียนวิจิตราพิทยาประธานกรรมการ
2. นายจำลอง ชมอินทร์โรงเรียนวิจิตราพิทยารองประธานกรรมการ
3. นางขวัญข้าว พูลจิตต์โรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
4. นายเรืองศักดิ์ พรมเภาโรงเรียนสำโรงวิทยาคารกรรมการ
5. นางปราณี นนธิโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. นายสุพัฒน์ ธิศาเวชโรงเรียนสว่างวีระวงศ์กรรมการ
7. นางพิมพ์วรรณ สุดสวาสดิ์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายอภิชาติ ทองแจ่มโรงเรียนวิจิตราพิทยาประธานกรรมการ
2. นายจำลอง ชมอินทร์โรงเรียนวิจิตราพิทยารองประธานกรรมการ
3. นางวัลลภา จิตถวิลโรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
4. นางประภัสสร ทองคำผุยโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางพิมพ์รดา หงษ์อินทร์โรงเรียนวัดนาเยียวิทยากรรมการ
6. นางนันทา ธิปัตดีโรงเรียนสำโรงวิทยาคารกรรมการ
7. นายกิตติศักดิ์ คำสามารถโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
8. นางมาลาศรี อภัยจิตต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
9. นางวราภรณ์ วัฒนสุขโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
10. นายกฤษศนุ อมรวงศ์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
11. นายยงค์ พรมแก้วโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
12. นายยรรยง เสาเวียงโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
13. นางสินีนาฏ สูนานนท์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
14. นางคนึงนิจ บุญเนื้อโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
15. นายเกียรติศักดิ์ พลภูมิชัยโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายทองเสาร์ แก้วหลวงโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายคำภู วัฒราชโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายอารมย์ บุญห่อโรงเรียนวารินชำราบรองประธานกรรมการ
4. นายพันธ์ศักดิ์ พูลเสมาโรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
5. นางรุ่งรัตน์ ธุสาวันโรงเรียนสำโรงวิทยาคารกรรมการ
6. นางจันทรา เทภาสิตโรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการ
7. นายมุณี ธานีโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายทองเสาร์ แก้วหลวงโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายคำภู วัฒราชโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายอารมย์ บุญห่อโรงเรียนวารินชำราบรองประธานกรรมการ
4. นายพันธ์ศักดิ์ พูลเสมาโรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
5. นางรุ่งรัตน์ ธุสาวันโรงเรียนสำโรงวิทยาคารกรรมการ
6. นางจันทรา เทภาสิตโรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการ
7. นายมุณี ธานีโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายทองเสาร์ แก้วหลวงโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายคำภู วัฒราชโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายอารมย์ บุญห่อโรงเรียนวารินชำราบรองประธานกรรมการ
4. นายพันธ์ศักดิ์ พูลเสมาโรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
5. นางรุ่งรัตน์ ธุสาวันโรงเรียนสำโรงวิทยาคารกรรมการ
6. นางจันทรา เทภาสิตโรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการ
7. นายมุณี ธานีโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายทองเสาร์ แก้วหลวงโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายคำภู วัฒราช โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายอารมย์ บุญห่อโรงเรียนวารินชำราบรองประธานกรรมการ
4. นายพันธ์ศักดิ์ พูลเสมาโรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
5. นางรุ่งรัตน์ ธุสาวันโรงเรียนสำโรงวิทยาคารกรรมการ
6. นางจันทรา เทภาสิตโรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการ
7. นายมุณี ธานีโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายทองเสาร์ แก้วหลวงโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายคำภู วัฒราชโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายอารมย์ บุญห่อโรงเรียนวารินชำราบรองประธานกรรมการ
4. นายพันธ์ศักดิ์ พูลเสมาโรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
5. นางรุ่งรัตน์ ธุสาวันโรงเรียนสำโรงวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวศิรินทร์ทิพย์ บุญยืนโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์กรรมการ
7. นายเอกชัย พิณทองโรงเรียนวัดนาเยียวิทยากรรมการ
8. นายอธิวัฒน์ จันทรวิจิตรโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายทองเสาร์ แก้วหลวงโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายคำภู วัฒราชโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายอารมย์ บุญห่อโรงเรียนวารินชำราบรองประธานกรรมการ
4. นายพันธ์ศักดิ์ พูลเสมาโรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
5. นางรุ่งรัตน์ ธุสาวันโรงเรียนสำโรงวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวศิรินทร์ทิพย์ บุญยืนโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์กรรมการ
7. นายเอกชัย พิณทองโรงเรียนวัดนาเยียวิทยากรรมการ
8. นายอธิวัฒน์ จันทรวิจิตรโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายทองเสาร์ แก้วหลวงโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายคำภู วัฒราชโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายอารมย์ บุญห่อโรงเรียนวารินชำราบรองประธานกรรมการ
4. นายพันธ์ศักดิ์ พูลเสมาโรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
5. นางรุ่งรัตน์ ธุสาวันโรงเรียนสำโรงวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวศิรินทร์ทิพย์ บุญยืนโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์กรรมการ
7. นายเอกชัย พิณทองโรงเรียนวัดนาเยียวิทยากรรมการ
8. นายอธิวัฒน์ จันทรวิจิตรโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายทองเสาร์ แก้วหลวงโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายคำภู วัฒราชโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายอารมย์ บุญห่อโรงเรียนวารินชำราบรองประธานกรรมการ
4. นายพันธ์ศักดิ์ พูลเสมาโรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
5. นางรุ่งรัตน์ ธุสาวันโรงเรียนสำโรงวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวศิรินทร์ทิพย์ บุญยืนโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์กรรมการ
7. นายเอกชัย พิณทองโรงเรียนวัดนาเยียวิทยากรรมการ
8. นายอธิวัฒน์ จันทรวิจิตรโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายทองเสาร์ แก้วหลวงโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายคำภู วัฒราชโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายอารมย์ บุญห่อโรงเรียนวารินชำราบรองประธานกรรมการ
4. นายพันธ์ศักดิ์ พูลเสมาโรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
5. นางรุ่งรัตน์ ธุสาวันโรงเรียนสำโรงวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวศิรินทร์ทิพย์ บุญยืนโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์กรรมการ
7. นางสาวพนิดา วงศ์สมบัติโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายทองเสาร์ แก้วหลวงโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายคำภู วัฒราชโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายอารมย์ บุญห่อโรงเรียนวารินชำราบรองประธานกรรมการ
4. นายพันธ์ศักดิ์ พูลเสมาโรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
5. นางรุ่งรัตน์ ธุสาวันโรงเรียนสำโรงวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวศิรินทร์ทิพย์ บุญยืนโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์กรรมการ
7. นางสาวพนิดา วงศ์สมบัติโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายทองเสาร์ แก้วหลวงโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายคำภู วัฒราชโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายอารมย์ บุญห่อโรงเรียนวารินชำราบรองประธานกรรมการ
4. นายพันธ์ศักดิ์ พูลเสมาโรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
5. นางรุ่งรัตน์ ธุสาวันโรงเรียนสำโรงวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวศิรินทร์ทิพย์ บุญยืนโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์กรรมการ
7. นางสาวพนิดา วงศ์สมบัติโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายทองเสาร์ แก้วหลวงโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายคำภู วัฒราชโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายอารมย์ บุญห่อโรงเรียนวารินชำราบรองประธานกรรมการ
4. นายพันธ์ศักดิ์ พูลเสมาโรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
5. นางรุ่งรัตน์ ธุสาวันโรงเรียนสำโรงวิทยาคารกรรมการ
6. นายสมศักดิ์ สมปรารถนาโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายทองเสาร์ แก้วหลวงโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายคำภู วัฒราชโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายอารมย์ บุุญห่อโรงเรียนวารินชำราบรองประธานกรรมการ
4. นายพันธ์ศักดิ์ พูลเสมาโรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
5. นางรุ่งรัตน์ ธุสาวันโรงเรียนสำโรงวิทยาคารกรรมการ
6. นายสมศักดิ์ สมปรารถนาโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายทองเสาร์ แก้วหลวงโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายคำภู วัฒราชโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายอารมย์ บุญห่อโรงเรียนวารินชำราบรองประธานกรรมการ
4. นายชัยสงวน พรมมาโฮม โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นายศตวรรษ หนูกองโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายทองเสาร์ แก้วหลวงโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายคำภู วัฒราชโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายอารมย์ บุญห่อโรงเรียนวารินชำราบรองประธานกรรมการ
4. นายชัยสงวน พรมมาโฮม โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นายศตวรรษ หนูกองโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายทองเสาร์ แก้วหลวงโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายคำภู วัฒราชโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายอารมย์ บุญห่อโรงเรียนวารินชำราบรองประธานกรรมการ
4. นางจิรายุ บุญสะอาดโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
5. นางรัติกร คงนิลโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. นางสายสุดา กุลเกลี้ยงโรงเรียนสว่างวีระวงศ์กรรมการ
7. นางสาวศิริวรรณ จันทะเสนโรงเรียนวัดนาเยียวิทยากรรมการ
8. นางสาวกนกวรรณ แก่นจันทร์โรงเรียนวัดนาเยียวิทยากรรมการ
9. นางสาวพนมพร สายราชโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา กรรมการ
10. นางลาวัลย์ พูลศรีโรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
11. Ms.Julius Agbor Enowโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา กรรมการ
12. นายเทอดศักดิ์ เถินมงคลโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายทองเสาร์ แก้วหลวงโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายคำภู วัฒราชโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายอารมย์ บุญห่อโรงเรียนวารินชำราบรองประธานกรรมการ
4. นางจิรายุ บุญสะอาดโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
5. นางรัติกร คงนิลโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. นางสายสุดา กุลเกลี้ยงโรงเรียนสว่างวีระวงศ์กรรมการ
7. นางสาวศิริวรรณ จันทะเสนโรงเรียนวัดนาเยียวิทยากรรมการ
8. นางสาวพนมพร สายราชโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา กรรมการ
9. นางลาวัลย์ พูลศรีโรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
10. Ms.Julius Agbor Enowโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา กรรมการ
11. นางสาวกนกวรรณ แก่นจันทร์โรงเรียนวัดนาเยียวิทยากรรมการ
12. นายเทอดศักดิ์ เถินมงคลโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายทองเสาร์ แก้วหลวงโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายคำภู วัฒราช โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายอารมย์ บุญห่อโรงเรียนวารินชำราบรองประธานกรรมการ
4. นางจิิรายุ บุญสะอาดโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
5. นางรัติกร คงนิลโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. นางสายสุดา กุลเกลี้ยงโรงเรียนสว่างวีระวงศ์กรรมการ
7. นางสาวศิริวรรณ จันทะเสนโรงเรียนวัดนาเยียวิทยากรรมการ
8. นางสาวกนกวรรณ แก่นจันทร์โรงเรียนวัดนาเยียวิทยากรรมการ
9. นางสาวพนมพร สายราชโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา กรรมการ
10. นางลาวัลย์ พูลศรีโรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
11. Ms.Julius Agbor Enowโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา กรรมการ
12. นายเทอดศักดิ์ เถินมงคลโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายทองเสาร์ แก้วหลวงโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายคำภู วัฒราชโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายอารมย์ บุญห่อโรงเรียนวารินชำราบรองประธานกรรมการ
4. นางจิรายุ บุญสะอาดโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
5. นางรัติกร คงนิลโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. นางสายสุดา กุลเกลี้ยงโรงเรียนสว่างวีระวงศ์กรรมการ
7. นางสาวศิริวรรณ จันทะเสนโรงเรียนวัดนาเยียวิทยากรรมการ
8. นางสาวกนกวรรณ แก่นจันทร์โรงเรียนวัดนาเยียวิทยากรรมการ
9. นางสาวพนมพร สายราชโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา กรรมการ
10. นางลาวัลย์ พูลศรีโรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
11. Ms.Julius Agbor Enowโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา กรรมการ
12. นายเทอดศักดิ์ เถินมงคลโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายทองเสาร์ แก้วหลวงโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายคำภู วัฒราชโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายอารมย์ บุญห่อโรงเรียนวารินชำราบรองประธานกรรมการ
4. นางจิรายุ บุญสะอาดโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
5. นางรัติกร คงนิลโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. นางสายสุดา กุลเกลี้ยงโรงเรียนสว่างวีระวงศ์กรรมการ
7. นางสาวศิริวรรณ จันทะเสนโรงเรียนวัดนาเยียวิทยากรรมการ
8. นางสาวกนกวรรณ แก่นจันทร์โรงเรียนวัดนาเยียวิทยากรรมการ
9. นางสาวพนมพร สายราชโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา กรรมการ
10. นางลาวัลย์ พูลศรีโรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
11. Ms.Julius Agbor Enowโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา กรรมการ
12. นายเทอดศักดิ์ เถินมงคลโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายทองเสาร์ แก้วหลวงโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายคำภู วัฒราชโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายอารมย์ บุญห่อโรงเรียนวารินชำราบรองประธานกรรมการ
4. นางจิรายุ บุญสะอาดโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
5. นางรัติกร คงนิลโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. นางสายสุดา กุลเกลี้ยงโรงเรียนสว่างวีระวงศ์กรรมการ
7. นางสาวศิริวรรณ จันทะเสนโรงเรียนวัดนาเยียวิทยากรรมการ
8. นางสาวกนกวรรณ แก่นจันทร์โรงเรียนวัดนาเยียวิทยากรรมการ
9. นางสาวพนมพร สายราชโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา กรรมการ
10. นางลาวัลย์ พูลศรีโรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
11. Ms.Julius Agbor Enowโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา กรรมการ
12. นายเทอดศักดิ์ เถินมงคลโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายทองเสาร์ แก้วหลวงโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายคำภู วัฒราชโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายอารมย์ บุญห่อโรงเรียนวารินชำราบรองประธานกรรมการ
4. นางจิรายุ บุญสะอาดโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
5. นางรัติกร คงนิลโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. นางสายสุดา กุลเกลี้ยงโรงเรียนสว่างวีระวงศ์กรรมการ
7. นางสาวศิริวรรณ จันทะเสนโรงเรียนวัดนาเยียวิทยากรรมการ
8. นางสาวกนกวรรณ แก่นจันทร์โรงเรียนวัดนาเยียวิทยากรรมการ
9. นางสาวพนมพร สายราชโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา กรรมการ
10. นางลาวัลย์ พูลศรีโรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
11. Ms.Julius Agbor Enowโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา กรรมการ
12. นายเทอดศักดิ์ เถินมงคลโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายทองเสาร์ แก้วหลวงโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายคำภู วัฒราชโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายอารมย์ บุญห่อโรงเรียนวารินชำราบรองประธานกรรมการ
4. นางจิรายุ บุญสะอาดโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
5. นางรัติกร คงนิลโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. นางสายสุดา กุลเกลี้ยงโรงเรียนสว่างวีระวงศ์กรรมการ
7. นางสาวศิริวรรณ จันทะเสนโรงเรียนวัดนาเยียวิทยากรรมการ
8. นางสาวกนกวรรณ แก่นจันทร์โรงเรียนวัดนาเยียวิทยากรรมการ
9. นางสาวพนมพร สายราชโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา กรรมการ
10. นางลาวัลย์ พูลศรีโรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
11. Ms.Julius Agbor Enowโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา กรรมการ
12. นายเทอดศักดิ์ เถินมงคลโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายทองเสาร์ แก้วหลวงโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายคำภู วัฒราชโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายอารมย์ บุญห่อโรงเรียนวารินชำราบรองประธานกรรมการ
4. นางจิิรายุ บุญสะอาดโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
5. นางรัติกร คงนิลโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. นางสายสุดา กุลเกลี้ยงโรงเรียนสว่างวีระวงศ์กรรมการ
7. นางสาวศิริวรรณ จันทะเสนโรงเรียนวัดนาเยียวิทยากรรมการ
8. นางสาวกนกวรรณ แก่นจันทร์โรงเรียนวัดนาเยียวิทยากรรมการ
9. นางสาวพนมพร สายราชโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา กรรมการ
10. นางลาวัลย์ พูลศรีโรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
11. Ms.Julius Agbor Enowโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา กรรมการ
12. นายเทอดศักดิ์ เถินมงคลโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายทองเสาร์ แก้วหลวงโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายคำภู วัฒราชโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายอารมย์ บุญห่อโรงเรียนวารินชำราบรองประธานกรรมการ
4. นางจิรายุ บุญสะอาดโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
5. นางรัติกร คงนิลโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. นางสายสุดา กุลเกลี้ยงโรงเรียนสว่างวีระวงศ์กรรมการ
7. นางสาวศิริวรรณ จันทะเสนโรงเรียนวัดนาเยียวิทยากรรมการ
8. นางสาวกนกวรรณ แก่นจันทร์โรงเรียนวัดนาเยียวิทยากรรมการ
9. นางสาวพนมพร สายราชโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา กรรมการ
10. นางลาวัลย์ พูลศรีโรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
11. Ms.Julius Agbor Enowโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา กรรมการ
12. นายเทอดศักดิ์ เถินมงคลโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายทองเสาร์ แก้วหลวงโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายคำภู วัฒราชโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายอารมย์ บุญห่อโรงเรียนวารินชำราบรองประธานกรรมการ
4. นางจิรายุ บุญสะอาดโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
5. นางรัติกร คงนิลโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. นางสายสุดา กุลเกลี้ยงโรงเรียนสว่างวีระวงศ์กรรมการ
7. นางสาวศิริวรรณ จันทะเสนโรงเรียนวัดนาเยียวิทยากรรมการ
8. นางสาวกนกวรรณ แก่นจันทร์โรงเรียนวัดนาเยียวิทยากรรมการ
9. นางสาวพนมพร สายราชโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา กรรมการ
10. นางลาวัลย์ พูลศรีโรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
11. Ms.Julius Agbor Enowโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา กรรมการ
12. นายเทอดศักดิ์ เถินมงคลโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายทองเสาร์ แก้วหลวงโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายคำภู วัฒราชโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายอารมย์ บุญห่อโรงเรียนวารินชำราบรองประธานกรรมการ
4. นางจิรายุ บุญสะอาดโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
5. นางรัติกร คงนิลโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. นางสายสุดา กุลเกลี้ยงโรงเรียนสว่างวีระวงศ์กรรมการ
7. นางสาวศิริวรรณ จันทะเสนโรงเรียนวัดนาเยียวิทยากรรมการ
8. นางสาวกนกวรรณ แก่นจันทร์โรงเรียนวัดนาเยียวิทยากรรมการ
9. นางสาวพนมพร สายราชโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา กรรมการ
10. นางลาวัลย์ พูลศรีโรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
11. Ms.Julius Agbor Enowโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา กรรมการ
12. นายเทอดศักดิ์ เถินมงคลโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายทองเสาร์ แก้วหลวงโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายคำภู วัฒราชโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายอารมย์ บุญห่อโรงเรียนวารินชำราบรองประธานกรรมการ
4. นางจิรายุ บุญสะอาดโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
5. นางรัติกร คงนิลโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. นางสายสุดา กุลเกลี้ยงโรงเรียนสว่างวีระวงศ์กรรมการ
7. นางสาวศิริวรรณ จันทะเสนโรงเรียนวัดนาเยียวิทยากรรมการ
8. นางสาวกนกวรรณ แก่นจันทร์โรงเรียนวัดนาเยียวิทยากรรมการ
9. นางลาวัลย์ พูลศรีโรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
10. นางสาวพนมพร สายราชโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา กรรมการ
11. Ms.Julius Agbor Enowโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา กรรมการ
12. นายเทอดศักดิ์ เถินมงคลโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายทองเสาร์ แก้วหลวงโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายคำภู วัฒราชโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายอารมย์ บุญห่อโรงเรียนวารินชำราบรองประธานกรรมการ
4. นางจิิรายุ บุญสะอาดโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
5. นางรัติกร คงนิลโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. นางสายสุดา กุลเกลี้ยงโรงเรียนสว่างวีระวงศ์กรรมการ
7. นางสาวศิริวรรณ จันทะเสนโรงเรียนวัดนาเยียวิทยากรรมการ
8. นางสาวกนกวรรณ แก่นจันทร์โรงเรียนวัดนาเยียวิทยากรรมการ
9. นางสาวพนมพร สายราชโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา กรรมการ
10. นางลาวัลย์ พูลศรีโรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
11. Ms.Julius Agbor Enowโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา กรรมการ
12. นายเทอดศักดิ์ เถินมงคลโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายทองเสาร์ แก้วหลวงโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายคำภู วัฒราชโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายอารมย์ บุญห่อโรงเรียนวารินชำราบรองประธานกรรมการ
4. นางจิรายุ บุญสะอาดโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
5. นางรัติกร คงนิลโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. นางสายสุดา กุลเกลี้ยงโรงเรียนสว่างวีระวงศ์กรรมการ
7. นางสาวศิริวรรณ จันทะเสนโรงเรียนวัดนาเยียวิทยากรรมการ
8. นางสาวกนกวรรณ แก่นจันทร์โรงเรียนวัดนาเยียวิทยากรรมการ
9. นางสาวพนมพร สายราชโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา กรรมการ
10. นางลาวัลย์ พูลศรีโรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
11. Ms.Julius Agbor Enowโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา กรรมการ
12. นายเทอดศักดิ์ เถินมงคลโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายทองเสาร์ แก้วหลวงโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายคำภู วัฒราชโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายอารมย์ บุญห่อโรงเรียนวารินชำราบรองประธานกรรมการ
4. นางจิรายุ บุญสะอาดโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
5. นางรัติกร คงนิลโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. นางสายสุดา กุลเกลี้ยงโรงเรียนสว่างวีระวงศ์กรรมการ
7. นางสาวศิริวรรณ จันทะเสนโรงเรียนวัดนาเยียวิทยากรรมการ
8. นางสาวกนกวรรณ แก่นจันทร์โรงเรียนวัดนาเยียวิทยากรรมการ
9. นางสาวพนมพร สายราชโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา กรรมการ
10. นางลาวัลย์ พูลศรีโรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
11. Ms.Julius Agbor Enowโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา กรรมการ
12. นายเทอดศักดิ์ เถินมงคลโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6
1. นายทองเสาร์ แก้วหลวงโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายคำภู วัฒราชโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายอารมย์ บุญห่อโรงเรียนวารินชำราบรองประธานกรรมการ
4. นางจิรายุ บุญสะอาดโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
5. นางรัติกร คงนิลโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. นางสายสุดา กุลเกลี้ยงโรงเรียนสว่างวีระวงศ์กรรมการ
7. นางสาวศิริวรรณ จันทะเสนโรงเรียนวัดนาเยียวิทยากรรมการ
8. นางสาวกนกวรรณ แก่นจันทร์โรงเรียนวัดนาเยียวิทยากรรมการ
9. นางสาวพนมพร สายราชโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา กรรมการ
10. นางลาวัลย์ พูลศรีโรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
11. Ms.Julius Agbor Enowโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา กรรมการ
12. นายเทอดศักดิ์ เถินมงคลโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายทองเสาร์ แก้วหลวงโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายคำภู วัฒราชโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายอารมย์ บุญห่อโรงเรียนวารินชำราบรองประธานกรรมการ
4. นางจิรายุ บุญสะอาดโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
5. นางรัติกร คงนิลโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. นางสายสุดา กุลเกลี้ยงโรงเรียนสว่างวีระวงศ์กรรมการ
7. นางสาวศิริวรรณ จันทะเสนโรงเรียนวัดนาเยียวิทยากรรมการ
8. นางสาวกนกวรรณ แก่นจันทร์โรงเรียนวัดนาเยียวิทยากรรมการ
9. นางสาวพนมพร สายราชโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา กรรมการ
10. นางลาวัลย์ พูลศรีโรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
11. Ms.Julius Agbor Enowโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา กรรมการ
12. นายเทอดศักดิ์ เถินมงคลโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายทองเสาร์ แก้วหลวงโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายคำภู วัฒราชโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายอารมย์ บุญห่อโรงเรียนวารินชำราบรองประธานกรรมการ
4. นางจิรายุ บุญสะอาดโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
5. นางรัติกร คงนิลโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. นางสายสุดา กุลเกลี้ยงโรงเรียนสว่างวีระวงศ์กรรมการ
7. นางสาวศิริวรรณ จันทะเสนโรงเรียนวัดนาเยียวิทยากรรมการ
8. นางสาวกนกวรรณ แก่นจันทร์โรงเรียนวัดนาเยียวิทยากรรมการ
9. นางสาวพนมพร สายราชโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา กรรมการ
10. นางลาวัลย์ พูลศรีโรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
11. Mr.Julius Agbor Enowโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา กรรมการ
12. นายเทอดศักดิ์ เถินมงคลโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายทองเสาร์ แก้วหลวงโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายคำภู วัฒราชโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายอารมย์ บุญห่อโรงเรียนวารินชำราบรองประธานกรรมการ
4. นางพวงพร ศรีสมบูรณ์โรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
5. นางสาวเอกรัก พันสายโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. นางนิพพาพร ส่งศรีโรงเรียนสำโรงวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวศิิรนริศา โสภากุโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายทองเสาร์ แก้วหลวงโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายคำภู วัฒราชโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายอารมย์ บุญห่อโรงเรียนวารินชำราบรองประธานกรรมการ
4. นางพวงพร ศรีสมบูรณ์โรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
5. นางสาวเอกรัก พันสายโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. นางนิพพาพร ส่งศรีโรงเรียนสำโรงวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวศิรนริศา โสภากุโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายทองเสาร์ แก้วหลวงโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายคำภู วัฒราชโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายอารมย์ บุญห่อโรงเรียนวารินชำราบรองประธานกรรมการ
4. นางพวงพร ศรีสมบูรณ์โรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
5. นางสาวเอกรัก พันสายโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. นางนิพพาพร ส่งศรีโรงเรียนสำโรงวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวศิรนริศา โสภากุโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายทองเสาร์ แก้วหลวงโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายคำภู วัฒราชโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายอารมย์ บุญห่อโรงเรียนวารินชำราบรองประธานกรรมการ
4. นางพวงพร ศรีสมบูรณ์โรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
5. นางสาวเอกรัก พันสายโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. นางนิพพาพร ส่งศรีโรงเรียนสำโรงวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวศิรนริศา โสภากุโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายทองเสาร์ แก้วหลวงโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายคำภู วัฒราชโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายอารมย์ บุญห่อโรงเรียนวารินชำราบรองประธานกรรมการ
4. นางพวงพร ศรีสมบูรณ์โรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
5. นางสาวเอกรัก พันสายโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. นางนิพพาพร ส่งศรีโรงเรียนสำโรงวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวศิิรนริศา โสภากุโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นายทองเสาร์ แก้วหลวงโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายคำภู วัฒราชโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายอารมย์ บุญห่อโรงเรียนวารินชำราบรองประธานกรรมการ
4. นางพวงพร ศรีสมบูรณ์โรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
5. นางสาวเอกรัก พันสายโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. นางนิพพาพร ส่งศรีโรงเรียนสำโรงวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวศิรนริศา โสภากุโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายทองเสาร์ แก้วหลวงโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายคำภู วัฒราชโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายอารมย์ บุญห่อโรงเรียนวารินชำราบรองประธานกรรมการ
4. นางพวงพร ศรีสมบูรณ์โรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
5. นางสาวเอกรัก พันสายโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. นางนิพพาพร ส่งศรีโรงเรียนสำโรงวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวศิรนริศา โสภากุโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นายทองเสาร์ แก้วหลวงโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายคำภู วัฒราชโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายอารมย์ บุญห่อโรงเรียนวารินชำราบรองประธานกรรมการ
4. นางพวงพร ศรีสมบูรณ์โรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
5. นางสาวเอกรัก พันสายโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. นางนิพพาพร ส่งศรีโรงเรียนสำโรงวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวศิรนริศา โสภากุโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายทองเสาร์ แก้วหลวงโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายคำภู วัฒราชโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายอารมย์ บุญห่อโรงเรียนวารินชำราบรองประธานกรรมการ
4. นางพวงพร ศรีสมบูรณ์โรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
5. นางสาวเอกรัก พันสายโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. นางนิพพาพร ส่งศรีโรงเรียนสำโรงวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวศิรนริศา โสภากุโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายทองเสาร์ แก้วหลวงโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายคำภู วัฒราชโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายอารมย์ บุญห่อโรงเรียนวารินชำราบรองประธานกรรมการ
4. นางพวงพร ศรีสมบูรณ์โรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
5. นางสาวเอกรัก พันสายโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. นางนิพพาพร ส่งศรีโรงเรียนสำโรงวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวศิรนริศา โสภากุโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3
1. ดร.บุญธรรม กล้าหาญโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา ประธานกรรมการ
2. นายกฤษดา ผุยพรมโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา รองประธานกรรมการ
3. MissYang Cheng Lingโรงเรียนนารีนุกูล กรรมการ
4. นางรวีวรรณ ดวงโสภาโรงเรียนกันทรารมย์กรรมการ
5. นางสาวชุติฉัตร สมวงษ์โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม กรรมการ
6. นางศุภรางค์ แสงหิรัญโรงเรียนสำโรงวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวเพียงใจ อินทรมงคลโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวอารีรัตน์ ศรีระดาโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6
1. ดร.บุญธรรม กล้าหาญโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา ประธานกรรมการ
2. นายกฤษดา ผุยพรมโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา รองประธานกรรมการ
3. MissYang Cheng Lingโรงเรียนนารีนุกูล กรรมการ
4. นางสาวรวีวรรณ ดวงโสภาโรงเรียนกันทรารมย์กรรมการ
5. นางสาวชุติฉัตร สมวงษ์โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม กรรมการ
6. นางศุภรางค์ แสงหิรัญโรงเรียนสำโรงวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวเพียงใจ อินทรมงคลโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวอารีรัตน์ ศรีระดาโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. ดร.บุญธรรม กล้าหาญโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา ประธานกรรมการ
2. นายกฤษดา ผุยพรมโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา รองประธานกรรมการ
3. Mr.Yohei Sasakiวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีกรรมการ
4. นางสาวเสาวลักษณ์ หีบแก้วมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกรรมการ
5. นางสาวจันทร์รวี เจริญชนม์โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์กรรมการ
6. นางสาวรัตนา สุดหลักทองโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
7. นางจิรภา สินธุประสิทธิ์โรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวเรืองจุฬา มาคูณตนโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
9. นางสาวสุวภัทร รูปศรีโรงเรียนสำโรงวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. ดร.บุญธรรม กล้าหาญโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา ประธานกรรมการ
2. นายกฤษดา ผุยพรมโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา รองประธานกรรมการ
3. Mr.Yohei Sasakiวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีกรรมการ
4. นางสาวเสาวลักษณ์ หีบแก้วมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกรรมการ
5. นางสาวจันทร์รวี เจริญชนม์โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์กรรมการ
6. นางสาวรัตนา สุดหลักทองโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
7. นางจิิรภา สินธุประสิทธิ์โรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวเรืองจุฬา มาคูณตนโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
9. นางสาวสุวภัทร รููปศรีโรงเรียนสำโรงวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. ดร.บุญธรรม กล้าหาญโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา ประธานกรรมการ
2. นายกฤษดา ผุยพรมโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา รองประธานกรรมการ
3. MissXie Pan Panโรงเรียนกันทรารมย์กรรมการ
4. นางณัฐสุดา ขัมภรัตน์โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร กรรมการ
5. นายธันยพัฒน์ ยศราวาสโรงเรียนนารีนุกูล กรรมการ
6. นางจุฑารัตน์ มุขมณี บุญเฉลียวโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
7. นางจุฬาลักษณ์ ชูกำแพงโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
8. นายธงชัย ปุยฝ้ายโรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการและเลขานุการ
9. นางสาวอรุโณทัย สายโสภาโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. ดร.บุญธรรม กล้าหาญโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา ประธานกรรมการ
2. นายกฤษดา ผุยพรมโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา รองประธานกรรมการ
3. MissXie Pan Panโรงเรียนกันทรารมย์กรรมการ
4. นางณัฐสุดา ขัมภรัตน์โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร กรรมการ
5. นายธันยพัฒน์ ยศราวาสโรงเรียนนารีนุกูล กรรมการ
6. นางจุฑารัตน์ มุขมณี บุญเฉลียวโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
7. นายธงชัย ปุยฝ้ายโรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวอรุโณทัย สายโสภาโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
9. นางจุฬาลักษณ์ ชูกำแพงโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. ดร.บุญธรรม กล้าหาญโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา ประธานกรรมการ
2. นายกฤษดา ผุยพรมโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา รองประธานกรรมการ
3. Mr.Yohei Sasakiวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีกรรมการ
4. นางสาวจันทร์รวี เจริญชนม์โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวรัตนา สุดหลักทองโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
6. นางจิรภา สินธุประสิทธิ์โรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวเรืองจุฬา มาคูณตนโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวสุวภัทร รูปศรีโรงเรียนสำโรงวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. ดร.บุญธรรม กล้าหาญโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา กรรมการ
2. นายกฤษดา ผุยพรมโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา กรรมการ
3. Mr.Yohei Sasakiโรงเรียนอาชีวศึกษาอุบลราชธานีกรรมการ
4. นางสาวเสาวลักษณ์ หีบแก้วมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกรรมการ
5. นางสาวจันทร์รวี เจริญชนม์โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์กรรมการ
6. นางสาวรัตนา สุดหลักทองโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
7. นางจิรภา สินธุประสิทธิ์โรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวเรืองจุฬา มาคูณตนโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
9. นางสาวสุวภัทร รูปศรีโรงเรียนสำโรงวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
1. ดร.บุญธรรม กล้าหาญโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา ประธานกรรมการ
2. นายกฤษดา ผุยพรมโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา รองประธานกรรมการ
3. นางรวีวรรณ ดวงโสภาโรงเรียนกันทรารมย์กรรมการ
4. นางสาวชุติฉัตร สมวงษ์โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม กรรมการ
5. MissYang Cheng Lingโรงเรียนนารีนุกูล กรรมการ
6. นายธงชัย ปุยฝ้ายโรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการ
7. นางสาวเพียงใจ อินทรมงคลโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
8. นางจุฑารัตน์ มุขมณี บุญเฉลียวโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. ดร.บุญธรรม กล้าหาญโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา ประธานกรรมการ
2. นายกฤษดา ผุยพรมโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา รองประธานกรรมการ
3. Mr.Okuma Hiromuโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาววรรณวิมล คำเชื้อโรงเรียนนารีนุกูล กรรมการ
5. นายสำเริง บุญตาโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
6. นางสาวสุรนิมาศ นามโคตรโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวศิรินทรา บุญมาทนโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา กรรมการและเลขานุการ
8. Mr.Tadashi Mimaโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6
1. ดร.บุญธรรม กล้าหาญโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา ประธานกรรมการ
2. นายกฤษดา ผุยพรมโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา รองประธานกรรมการ
3. นางสาวณัฐสุดา ขัมภรัตน์โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร กรรมการ
4. นายธันยพัฒน์ ยศราวาสโรงเรียนนารีนุกูล กรรมการ
5. MissXie Pan Pan โรงเรียนกันทรารมย์กรรมการ
6. นางสาวอรุโณทัย สายโสภาโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
7. นางสาวอารีรัตน์ ศรีระดาโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา กรรมการ
8. นางสาวศุภรางค์ แสงหิรัญโรงเรียนสำโรงวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. ดร.บุญธรรม กล้าหาญโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา ประธานกรรมการ
2. นายกฤษดา ผุยพรมโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา รองประธานกรรมการ
3. Mr.Okuma Hiromuโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาววรรณวิมล คำเชื้อโรงเรียนนารีนุกูล กรรมการ
5. นายสำเริง บุญตาโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
6. นางสาวศิรินทรา บุญมาทนโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา กรรมการ
7. Mr.Tadashi Mimaโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
8. นางสาวสุรนิมาศ นามโคตรโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายอภิชาติ ทองแจ่มโรงเรียนวิจิตราพิทยาประธานกรรมการ
2. นายจำลอง ชมอินทร์โรงเรียนวิจิตราพิทยารองประธานกรรมการ
3. นายอำนาจ แสวงทรัพย์โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นายอานุสิน สีชนะโรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
5. นายยงค์ พรมแก้วโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
6. นายเชนทร์ ผางนินธนกุลโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
7. นายสำเภา พรมลาโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายอภิชาติ ทองแจ่มโรงเรียนวิจิตราพิทยาประธานกรรมการ
2. นายจำลอง ชมอินทร์โรงเรียนวิจิตราพิทยารองประธานกรรมการ
3. นายอำนาจ แสวงทรัพย์โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นายอานุสิน สีชนะ โรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
5. นายยงค์ พรมแก้วโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
6. นายเชนทร์ ผางนินธนกุลโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
7. นายสำเภา พรหมลาโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายอภิชาติ ทองแจ่มโรงเรียนวิจิตราพิทยาประธานกรรมการ
2. นายจำลอง ชมอินทร์โรงเรียนวิจิตราพิทยารองประธานกรรมการ
3. นายปิยะพร พันจรโรงเรียนวัดนาเยียวิทยากรรมการ
4. นางกมลวรรณ ศรีมันตะโรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการ
5. นางสาวเกศินี วงศ์ชาลี โรงเรียนสำโรงวิทยาคารกรรมการ
6. นางปิยะนุช สืบสมโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายอภิชาติ ทองแจ่มโรงเรียนวิจิตราพิทยาประธานกรรมการ
2. นายจำลอง ชมอินทร์โรงเรียนวิจิตราพิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสุภาพร แสนเสาร์โรงเรียนสำโรงวิทยาคารกรรมการ
4. นางวลัยพร ตีเมืองสองโรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการ
5. นายวีระยุทธ หลงกุลโรงเรียนสว่างวีระวงศ์กรรมการ
6. นางพิสมัย บึงไกรโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นายอภิชาติ ทองแจ่มโรงเรียนวิจิตราพิทยาประธานกรรมการ
2. นายจำลอง ชมอินทร์โรงเรียนวิจิตราพิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสุภาพร แสนเสาร์โรงเรียนสำโรงวิทยาคารกรรมการ
4. นางวลัยพร ตีเมืองสองโรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการ
5. นายวีระยุทธ หลงกุลโรงเรียนสว่างวีระวงศ์กรรมการ
6. นางพิสมัย บึงไกรโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายอภิชาติ ทองแจ่มโรงเรียนวิจิตราพิทยาประธานกรรมการ
2. นายจำลอง ชมอินทร์โรงเรียนวิจิตราพิทยารองประธานกรรมการ
3. นางณัชชานิษฐ์ เดชาติววงษ์ ณ อยุธยาโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
4. นางกนิษฐา ลุนพรหมโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
5. นางพิสมัย บึงไกรโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายศิวฤทธิ์ สุตะพันธ์โรงเรียนวารินชำราบประธานกรรมการ
2. นางสาวพชิรา บุญปัญญาโรงเรียนวารินชำราบรองประธานกรรมการ
3. นายสุระชัย ชอบเสียงโรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
4. นายวลงกรณ์ จันดาษโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางสาวรัตนาวรรณ บุญใหญ่โรงเรียนสำโรงวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวยุพาภรณ์ บุญไพโรจน์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายศิวฤทธิ์ สุตะพันธ์โรงเรียนวารินชำราบประธานกรรมการ
2. นางสาวพชิรา บุญปัญญาโรงเรียนวารินชำราบรองประธานกรรมการ
3. นายสุระชัย ชอบเสียงโรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
4. นางจีรวรรณ คำประเสริฐโรงเรียนสำโรงวิทยาคารกรรมการ
5. นางสุพัตรา ทองปนโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายศิวฤทธิ์ สุตะพันธ์โรงเรียนวารินชำราบประธานกรรมการ
2. นางสาวพชิรา บุญปัญญาโรงเรียนวารินชำราบรองประธานกรรมการ
3. นายสุระชัย ชอบเสียงโรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
4. นางจีรวรรณ คำประเสริฐโรงเรียนสำโรงวิทยาคารกรรมการ
5. นางสุพัตรา ทองปนโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายศิวฤทธิ์ สุตะพันธ์โรงเรียนวารินชำราบประธานกรรมการ
2. นางสาวพชิรา บุญปัญญาโรงเรียนวารินชำราบรองประธานกรรมการ
3. นายสุรพล กิ่มเกลี้ยงโรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
4. นายรังสรรค์ เวชพันธ์โรงเรียนสำโรงวิทยาคารกรรมการ
5. นายวลงกรณ์ จันดาษโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. นายณิชพงศ์ บุตรราชโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายศิวฤทธิ์ สุตะพันธ์โรงเรียนวารินชำราบประธานกรรมการ
2. นางสาวพชิรา บุญปัญญาโรงเรียนวารินชำราบรองประธานกรรมการ
3. นายสุรพล กิ่มเกลี้ยงโรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
4. นายรังสรรค์ เวชพันธ์โรงเรียนสำโรงวิทยาคารกรรมการ
5. นายวลงกรณ์ จันดาษโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. นายณิชพงศ์ บุตรราชโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายศิวฤทธิ์ สุตะพันธ์โรงเรียนวารินชำราบประธานกรรมการ
2. นางสาวพชิรา บุญปัญญาโรงเรียนวารินชำราบรองประธานกรรมการ
3. นายสุรพล กิ่มเกลี้ยงโรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
4. นางสาวรัตนาวรรณ บุญใหญ่โรงเรียนสำโรงวิทยาคารกรรมการ
5. นางชฎาพร เขียวศรีโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา กรรมการ
6. นางสาวแจ่มสิริ ศรีภูไฟโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์กรรมการ
7. นางสาวยุพาภรณ์ บุญไพโรจน์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวพชิรา บุญปัญญาโรงเรียนวารินชำราบประธานกรรมการ
2. นายศิวฤทธิ์ สุตะพันธ์โรงเรียนวารินชำราบรองประธานกรรมการ
3. นายกอปรวิทย์ เพชราเวช โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นายพัฒนพงษ์ พิมพ์ทอง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
5. นางดวงใจ เคนนี่โรงเรียนวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายศิวฤทธิ์ สุตะพันธ์โรงเรียนวารินชำราบประธานกรรมการ
2. นางสาวพชิรา บุญปัญญาโรงเรียนวารินชำราบรองประธานกรรมการ
3. นายประสิทธิ์ สายสุวรรณโรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
4. นางจีรวรรณ คำประเสริฐโรงเรียนสำโรงวิทยาคารกรรมการ
5. นายกอปวิทย์ เพชราเวชโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์กรรมการ
6. นางวาสนา เกษียรโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายศิวฤทธิ์ สุตะพันธ์โรงเรียนวารินชำราบประธานกรรมการ
2. นางสาวพชิรา บุญปัญญาโรงเรียนวารินชำราบรองประธานกรรมการ
3. นายประสิทธิ์ สายสุวรรณโรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
4. นางจีรวรรณ คำประเสริฐโรงเรียนสำโรงวิทยาคารกรรมการ
5. นายกอปรวิทย์ เพชราเวชโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์กรรมการ
6. นายณรงค์วิทย์ สิงคิบุตรโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
1. นายศิวฤทธิ์ สุตะพันธ์โรงเรียนวารินชำราบประธานกรรมการ
2. นางสาวพชิรา บุญปัญญาโรงเรียนวารินชำราบรองประธานกรรมการ
3. นางดวงใจ เคนนี่โรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
4. นางสาวรัตนวรรณ บุญใหญ่โรงเรียนสำโรงวิทยาคารกรรมการ
5. นายณรงค์วิทย์ สิงคิบุตรโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายศิวฤทธิ์ สุตะพันธ์โรงเรียนวารินชำราบประธานกรรมการ
2. นางสาวพชิรา บุญปัญญาโรงเรียนวารินชำราบรองประธานกรรมการ
3. นางวราภรณ์ สบายใจโรงเรียนสำโรงวิทยาคารกรรมการ
4. นางชฎาพร เขียวศรีโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา กรรมการ
5. นางวาสนา เกษียรโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายศิวฤทธิ์ สุตะพันธ์โรงเรียนวารินชำราบประธานกรรมการ
2. นางสาวพชิรา บุญปัญญาโรงเรียนวารินชำราบรองประธานกรรมการ
3. นางชฎาพร เขียวศรีโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา กรรมการ
4. นางสาวทิพวรรณ ศรีภาค์โรงเรียนสว่างวีระวงศ์กรรมการ
5. นางวาสนา เกษียรโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายศิวฤทธิ์ สุตะพันธ์โรงเรียนวารินชำราบประธานกรรมการ
2. นางสาวพชิรา บุญปัญญาโรงเรียนวารินชำราบรองประธานกรรมการ
3. นางจีรวรรณ คำประเสริฐโรงเรียนสำโรงวิทยาคารกรรมการ
4. นายวลงกรณ์ จันดาษโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางชฎาพร เขียวศรีโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา กรรมการ
6. นางสุพัตรา ทองปนโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายศิวฤทธิ์ สุตะพันธ์โรงเรียนวารินชำราบประธานกรรมการ
2. นางสาวพชิรา บุญปัญญาโรงเรียนวารินชำราบรองประธานกรรมการ
3. นายกอปรวิทย์ เพชราเวช โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นายรังสรรค์ เวชพันธ์โรงเรียนสำโรงวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวรัชนี พรหมดีโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา กรรมการ
6. นายประสิทธิ์ สายสุวรรณโรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
7. นางทิพวรรณ ศรีภาค์โรงเรียนสว่างวีระวงศ์กรรมการ
8. นางวาสนา เกษียรโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายณรงค์วิทย์ สิงคิบุตรโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบประธานกรรมการ
2. นายสุระชัย ชอบเสียงโรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
3. นายรังสรรค์ เวชพันธ์โรงเรียนสำโรงวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. ดร.ดุริยะ จันทร์ประจำโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายทรงยุทธ ด้ามทองโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. นายสำรอง สิงทองทัศน์โรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
4. นางบุญรักษ์ จันทร์พิมายโรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการ
5. นายนรุทธิ์ สิมาวัน โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. นายชัชวาล ชมพูศรีโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา กรรมการ
7. นางสาวสุจินตนา วรสุขโรงเรียนวัดนาเยียวิทยากรรมการ
8. นางศิริมา สุดชารี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. ดร.ดุริยะ จันทร์ประจำโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายทรงยุทธ ด้ามทองโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. นายสำรอง สิงทองทัศน์โรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
4. นางบุญรักษ์ จันทร์พิมายโรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการ
5. นายนรุทธิ์ สิมาวัน โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. นายชัชวาล ชมพูศรีโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา กรรมการ
7. นางสาวสุจินตนา วรสุขโรงเรียนวัดนาเยียวิทยากรรมการ
8. นางศิริมา สุดชารี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. ดร.ดุริยะ จันทร์ประจำโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายทรงยุทธ ด้ามทองโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. นายสำรอง สิงทองทัศน์โรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
4. นางจินดาวรรณ อริกุลโรงเรียนสำโรงวิทยาคารกรรมการ
5. นายชัชวาลย์ ชมภูศรีโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา กรรมการ
6. นางสาวสุดาภรณ์ แสนทวีสุขโรงเรียนวัดนาเยียวิทยากรรมการ
7. นางสาวนุจรินทร์ พะวังโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
8. นายทวี แนวจำปาโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. ดร.ดุริยะ จันทร์ประจำโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายทรงยุทธ ด้ามทองโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. นายสำรอง สิงทองทัศน์โรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
4. นางจินดาวรรณ อริกุลโรงเรียนสำโรงวิทยาคารกรรมการ
5. นายชัชวาลย์ ชมภูศรีโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา กรรมการ
6. นางสาวสุดาภรณ์ แสนทวีสุขโรงเรียนวัดนาเยียวิทยากรรมการ
7. นางสาวนุจรินทร์ พะวังโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
8. นายทวี แนวจำปาโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. ดร.ดุริยะ จันทร์ประจำโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายทรงยุทธ ด้ามทองโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. นางปิรันชนา วงศ์แหล้โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นางรัชดา วิลามาศโรงเรียนสำโรงวิทยาคารกรรมการ
5. นางบุญรักษ์ จันทร์พิมายโรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการ
6. นางสาวเปรมจิตต์ ไชยประณิธานโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
7. นางมุกดา วงศ์ไพเสริฐโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. ดร.ดุริยะ จันทร์ประจำโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายทรงยุทธ ด้ามทองโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. นางปิรันชนา วงศ์แหล้โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นางรัชดา วิลามาศโรงเรียนสำโรงวิทยาคารกรรมการ
5. นางบุญรักษ์ จันทร์พิมายโรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการ
6. นางสาวเปรมจิตต์ ไชยประณิธานโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
7. นางมุกดา วงศ์ไพเสริฐโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. ดร.ดุริยะ จันทร์ประจำโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายทรงยุทธ ด้ามทองโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนุจรินทร์ พะวังโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายจินดา ศิริบูรณ์โรงเรียนสำโรงวิทยาคารกรรมการ
5. นางสมปอง ไชยนาโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา กรรมการ
6. นายสมโภชน์ สุภะนามัยโรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการ
7. นางกาญจนา สกุลพองโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. ดร.ดุริยะ จันทร์ประจำโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายทรงยุทธ ด้ามทองโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนุจรินทร์ พะวังโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายจินดา ศิริบูรณ์โรงเรียนสำโรงวิทยาคารกรรมการ
5. นางสมปอง ไชยนาโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา กรรมการ
6. นายสมโภชน์ สุภะนามัยโรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการ
7. นางกาญจนา สกุลพองโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. ดร.ดุริยะ จันทร์ประจำโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายทรงยุทธ ด้ามทองโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. นายสมโภชน์ สุภะนามัยโรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการ
4. นางเบญจมาศ ประทุมมาศโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา กรรมการ
5. นายกิจจา กุดแถลงโรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
6. นางสาวสุดาภรณ์ แสนทวีสุขโรงเรียนวัดนาเยียวิทยากรรมการ
7. นางสิริภัทร วัดละเอียดโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. ดร.ดุริยะ จันทร์ประจำโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายทรงยุทธ ด้ามทองโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. นายสมโภชน์ สุภะนามัยโรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการ
4. นางเบญจมาศ ประทุมมาศโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา กรรมการ
5. นายกิจจา กุดแถลงโรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
6. นายนรุทธิ์ สิมาวันโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
7. นางสาวสุดาภรณ์ แสนทวีสุขโรงเรียนวัดนาเยียวิทยากรรมการ
8. นางสิริภัทร วัดละเอียดโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. ดร.ดุริยะ จันทร์ประจำโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายทรงยุทธ ด้ามทองโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. นางสมปอง ไชยนาโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา กรรมการ
4. นางรัชดา วิลามาศโรงเรียนสำโรงวิทยาคารกรรมการ
5. นางปิรันชนา วงศ์แหล้โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์กรรมการ
6. นางสาวนุจรินทร์ พะวังโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
7. นางจิราพร ยศศรีสุราษฎร์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. ดร.ดุริยะ จันทร์ประจำโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายทรงยุทธ ด้ามทองโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. นางสมปอง ไชยนาโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา กรรมการ
4. นางรัชดา วิลามาศโรงเรียนสำโรงวิทยาคารกรรมการ
5. นางปิรันชนา วงศ์แหล้โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์กรรมการ
6. นางสาวนุจรินทร์ พะวังโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
7. นางจิราพร ยศศรีสุราษฎร์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. ดร.ดุริยะ จันทร์ประจำโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายทรงยุทธ ด้ามทองโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนุจรินทร์ พะวังโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางสาวมณทิชา นีระมนต์โรงเรียนวัดนาเยียวิทยากรรมการ
5. สิบเอกศุภชัย แก้วสาลี โรงเรียนสำโรงวิทยาคารกรรมการ
6. นางจิราพร ยศศรีสุราษฎร์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. ดร.ดุริยะ จันทร์ประจำโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายทรงยุทธ ด้ามทองโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนุจรินทร์ พะวังโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางสาวมณทิชา นีระมนต์โรงเรียนวัดนาเยียวิทยากรรมการ
5. สิบเอกศุภชัย แก้วสาลี โรงเรียนสำโรงวิทยาคารกรรมการ
6. นางจิราพร ยศศรีสุราษฎร์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. ดร.ดุริยะ จันทร์ประจำโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายทรงยุทธ ด้ามทองโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. นางโสภิตนภา กาญจนรักษ์โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางสาวศิราณี ศรีเสมอโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นางจินดาวรรณ อริกุลโรงเรียนสำโรงวิทยาคารกรรมการ
6. นางสิริภัทร วัดละเอียดโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. ดร.ดุริยะ จันทร์ประจำโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายทรงยุทธ ด้ามทองโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. นางโสภิตนภา กาญจนรักษ์โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางสาวศิราณี ศรีเสมอโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นางจินดาวรรณ อริกุลโรงเรียนสำโรงวิทยาคารกรรมการ
6. นางสิริภัทร วัดละเอียดโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. ดร.ดุริยะ จันทร์ประจำโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายทรงยุทธ ด้ามทองโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. นางรัชดา วิลามาศโรงเรียนสำโรงวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวนุจรินทร์ พะวังโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางราตรี หงษ์ปานโรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการ
6. นางจิราพร ยศศรีสุราษฎร์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. ดร.ดุริยะ จันทร์ประจำโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายทรงยุทธ ด้ามทองโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. นางรัชดา วิลามาศโรงเรียนสำโรงวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวนุจรินทร์ พะวังโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางราตรี หงษ์ปานโรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการ
6. นางจิราพร ยศศรีสุราษฎร์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายปิยะพร พันจรโรงเรียนวัดนาเยียวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกมลวรรณ ศรีมันตะโรงเรียนวิจิตราพิทยารองประธานกรรมการ
3. นางกนิษฐา ลุนพรหมโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
4. จ.ส.อ.หญิงนุจนาท ศรีวงษาโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
5. นางพิมพ์รดา หงษ์อินทร์โรงเรียนวัดนาเยียวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายปิยะพร พันจรโรงเรียนวัดนาเยียวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกมลวรรณ ศรีมันตะโรงเรียนวิจิตราพิทยารองประธานกรรมการ
3. นางกนิษฐา ลุนพรหมโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
4. จ.ส.อ.หญิงนุจนาท ศรีวงษาโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
5. นางพิมพ์รดา หงษ์อินทร์โรงเรียนวัดนาเยียวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายปิยะพร พันจรโรงเรียนวัดนาเยียวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกมลวรรณ ศรีมันตะโรงเรียนวิจิตราพิทยารองประธานกรรมการ
3. นางกนิษฐา ลุนพรหมโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
4. จ.ส.อ.หญิงนุจนาท ศรีวงษาโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
5. นางพิมพ์รดา หงษ์อินทร์โรงเรียนวัดนาเยียวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายปิยะพร พันจรโรงเรียนวัดนาเยียวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกมลวรรณ ศรีมันตะโรงเรียนวิจิตราพิทยารองประธานกรรมการ
3. นางกนิษฐา ลุนพรหมโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
4. จ.ส.อ.หญิงนุจนาท ศรีวงษาโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
5. นางพิมพ์รดา หงษ์อินทร์โรงเรียนวัดนาเยียวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายปิยะพร พันจรโรงเรียนวัดนาเยียวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกมลวรรณ ศรีมันตะโรงเรียนวิจิตราพิทยารองประธานกรรมการ
3. นางกนิษฐา ลุนพรหมโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
4. จ.ส.อ.หญิงนุจนาท ศรีวงษาโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
5. นางพิมพ์รดา หงษ์อินทร์โรงเรียนวัดนาเยียวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายปิยะพร พันจรโรงเรียนวัดนาเยียวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกมลวรรณ ศรีมันตะโรงเรียนวิจิตราพิทยารองประธานกรรมการ
3. นางกนิษฐา ลุนพรหมโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
4. จ.ส.อ.หญิงนุจนาท ศรีวงษาโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
5. นางพิมพ์รดา หงษ์อินทร์โรงเรียนวัดนาเยียวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายปิยะพร พันจรโรงเรียนวัดนาเยียวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกมลวรรณ ศรีมันตะโรงเรียนวัดนาเยียวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางกนิษฐา ลุนพรหมโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
4. จ.ส.อ.หญิงนุจนาท ศรีวงษาโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
5. นางพิมพ์รดา หงษ์อินทร์โรงเรียนวัดนาเยียวิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายปิยะพร พันจรโรงเรียนวัดนาเยียวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกมลวรรณ ศรีมันตะโรงเรียนวิจิตราพิทยารองประธานกรรมการ
3. นางกนิษฐา ลุนพรหมโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
4. จ.ส.อ.หญิงนุจนาท ศรีวงษาโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
5. นางพิมพ์รดา หงษ์อินทร์โรงเรียนวัดนาเยียวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายปิยะพร พันจรโรงเรียนวัดนาเยียวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกมลวรรณ ศรีมันตะโรงเรียนวิจิตราพิทยารองประธานกรรมการ
3. นางกนิษฐา ลุนพรหมโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
4. จ.ส.อ.หญิงนุจนาท ศรีวงษาโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
5. นางพิมพ์รดา หงษ์อินทร์โรงเรียนวัดนาเยียวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายปิยะพร พันจรโรงเรียนวัดนาเยียวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกมลวรรณ ศรีมันตะโรงเรียนวิจิตราพิทยารองประธานกรรมการ
3. นางกนิษฐา ลุนพรหมโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
4. จ.ส.อ.หญิงนุจนาท ศรีวงษาโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
5. นางพิมพ์รดา หงษ์อินทร์โรงเรียนวัดนาเยียวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายปิยะพร พันจรโรงเรียนวัดนาเยียวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกมลวรรณ ศรีมันตะโรงเรียนวิจิตราพิทยารองประธานกรรมการ
3. นางกนิษฐา ลุนพรหมโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบรองประธานกรรมการ
4. จ.ส.อ.หญิงนุจนาท ศรีวงษาโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
5. นางพิมพ์รดา หงษ์อินทร์โรงเรียนวัดนาเยียวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายปิยะพร พันจรโรงเรียนวัดนาเยียวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกมลวรรณ ศรีมันตะโรงเรียนวิจิตราพิทยารองประธานกรรมการ
3. นางกนิษฐา ลุนพรหมโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
4. จ.ส.อ.หญิงนุจนาท ศรีวงษาโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
5. นางพิมพ์รดา หงษ์อินทร์โรงเรียนวัดนาเยียวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายปิยะพร พันจรโรงเรียนวัดนาเยียวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกมลวรรณ ศรีมันตะโรงเรียนวิจิตราพิทยารองประธานกรรมการ
3. นางกนิษฐา ลุนพรหมโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
4. จ.ส.อ.หญิงนุจนาท ศรีวงษาโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
5. นางพิมพ์รดา หงษ์อินทร์โรงเรียนวัดนาเยียวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายปิยะพร พันจรโรงเรียนวัดนาเยียวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกมลวรรณ ศรีมันตะโรงเรียนวิจิตราพิทยารองประธานกรรมการ
3. นางกนิษฐา ลุนพรหมโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
4. จ.ส.อ.หญิงนุจนาท ศรีวงษาโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
5. นางพิมพ์รดา หงษ์อินทร์โรงเรียนวัดนาเยียวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายปิยะพร พันจรโรงเรียนวัดนาเยียวิทยากรรมการ
2. นางกมลวรรณ ศรีมันตะโรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการ
3. นางกนิษฐา ลุนพรหมโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
4. จ.ส.อ.หญิงนุจนาท ศรีวงษาโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
5. นางพิมพ์รดา หงษ์อินทร์โรงเรียนวัดนาเยียวิทยากรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายปิยะพร พันจรโรงเรียนวัดนาเยียวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกมลวรรณ ศรีมันตะโรงเรียนวิจิตราพิทยารองประธานกรรมการ
3. นางกนิษฐา ลุนพรหมโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
4. จ.ส.อ.หญิงนุจนาท ศรีวงษาโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
5. นางพิมพ์รดา หงษ์อินทร์โรงเรียนวัดนาเยียวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายปิยะพร พันจรโรงเรียนวัดนาเยียวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกมลวรรณ ศรีมันตะโรงเรียนวิจิตราพิทยารองประธานกรรมการ
3. นางกนิษฐา ลุนพรหมโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
4. จ.ส.อ.หญิงนุจนาท ศรีวงษาโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
5. นางพิมพ์รดา หงษ์อินทร์โรงเรียนวัดนาเยียวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นายปิยะพร พันจรโรงเรียนวัดนาเยียวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกมลวรรณ ศรีมันตะโรงเรียนวิจิตราพิทยารองประธานกรรมการ
3. นางกนิษฐา ลุนพรหมโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
4. จ.ส.อ.หญิงนุจนาท ศรีวงษาโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
5. นางพิมพ์รดา หงษ์อินทร์โรงเรียนวัดนาเยียวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นายปิยะพร พันจรโรงเรียนวัดนาเยียวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกมลวรรณ ศรีมันตะโรงเรียนวิจิตราพิทยารองประธานกรรมการ
3. นางกนิษฐา ลุนพรหมโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
4. จ.ส.อ.หญิงนุจนาท ศรีวงษาโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
5. นางพิมพ์รดา หงษ์อินทร์โรงเรียนวัดนาเยียวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นายปิยะพร พันจรโรงเรียนวัดนาเยียวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกมลวรรณ ศรีมันตะโรงเรียนวิจิตราพิทยารองประธานกรรมการ
3. นางกนิษฐา ลุนพรหมโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
4. จ.ส.อ.หญิงนุจนาท ศรีวงษาโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
5. นางพิมพ์รดา หงษ์อินทร์โรงเรียนวัดนาเยียวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายปิยะพร พันจรโรงเรียนวัดนาเยียวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกมลวรรณ ศรีมันตะโรงเรียนวิจิตราพิทยารองประธานกรรมการ
3. นางกนิษฐา ลุนพรหมโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
4. จ.ส.อ.หญิงนุจนาท ศรีวงษาโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
5. นางพิมพ์รดา หงษ์อินทร์โรงเรียนวัดนาเยียวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6
1. นายปิยะพร พันจรโรงเรียนวัดนาเยียวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกมลวรรณ ศรีมันตะโรงเรียนวิจิตราพิทยารองประธานกรรมการ
3. นางกนิษฐา ลุนพรหมโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
4. จ.ส.อ.หญิงนุจนาท ศรีวงษาโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
5. นางพิมพ์รดา หงษ์อินทร์โรงเรียนวัดนาเยียวิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายปิยะพร พันจรโรงเรียนวัดนาเยียวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกมลวรรณ ศรีมันตะโรงเรียนวิจิตราพิทยารองประธานกรรมการ
3. นางกนิษฐา ลุนพรหมโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
4. จ.ส.อ.หญิงนุจนาท ศรีวงษาโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
5. นางพิมพ์รดา หงษ์อินทร์โรงเรียนวัดนาเยียวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายปิยะพร พันจรโรงเรียนวัดนาเยียวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกมลวรรณ ศรีมันตะโรงเรียนวิจิตราพิทยารองประธานกรรมการ
3. นางกนิษฐา ลุนพรหมโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
4. จ.ส.อ.หญิงนุจนาท ศรีวงษาโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
5. นางพิมพ์รดา หงษ์อินทร์โรงเรียนวัดนาเยียวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายปิยะพร พันจรโรงเรียนวัดนาเยียวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกมลวรรณ ศรีมันตะโรงเรียนวิจิตราพิทยารองประธานกรรมการ
3. นางกนิษฐา ลุนพรหมโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
4. จ.ส.อ.หญิงนุจนาท ศรีวงษาโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
5. นางพิมพ์รดา หงษ์อินทร์โรงเรียนวัดนาเยียวิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีเอนก พุทธศรีโรงเรียนสำโรงวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายกำจัด กุลโชติโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. นายทิวากร ธรรมมาโรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
4. นายวีรยุทธ บุตรดาโจมโรงเรียนสว่างวีระวงศ์กรรมการ
5. นายพรชัย ไชยกาลโรงเรียนสำโรงวิทยาคารกรรมการ
6. นางพัชริดา สุวรรณกูฏโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีเอนก พุทธศรีโรงเรียนสำโรงวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายกำจัด กุลโชติโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. นายทิวากร ธรรมมาโรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
4. นายวีรยุทธ บุตรดาโจมโรงเรียนสว่างวีระวงศ์กรรมการ
5. นายพรชัย ไชยกาลโรงเรียนสำโรงวิทยาคารกรรมการ
6. นางพัชริดา สุวรรณกูฏโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีเอนก พุทธศรีโรงเรียนสำโรงวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายกำจัด กุลโชติโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. นายทิวากร ธรรมมาโรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
4. นายวีรยุทธ บุตรดาโจมโรงเรียนสว่างวีระวงศ์กรรมการ
5. นายพรชัย ไชยกาลโรงเรียนสำโรงวิทยาคารกรรมการ
6. นางพัชริดา สุวรรณกูฏโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีเอนก พุทธศรีโรงเรียนสำโรงวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายกำจัด กุลโชติโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. นายทิวากร ธรรมมาโรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
4. นายวีรยุทธ บุตรดาโจมโรงเรียนสว่างวีระวงศ์กรรมการ
5. นายพรชัย ไชยกาลโรงเรียนสำโรงวิทยาคารกรรมการ
6. นางพัชริดา สุวรรณกูฏโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีเอนก พุทธศรีโรงเรียนสำโรงวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายกำจัด กุลโชติโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. นายทิวากร ธรรมมาโรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
4. นายวีรยุทธ บุตรดาโจมโรงเรียนสว่างวีระวงศ์กรรมการ
5. นายพรชัย ไชยกาลโรงเรียนสำโรงวิทยาคารกรรมการ
6. นางพัชริดา สุวรรณกูฏโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีเอนก พุทธศรีโรงเรียนสำโรงวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายกำจัด กุลโชติโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. นายทิวากร ธรรมมาโรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
4. นายวีรยุทธ บุตรดาโจมโรงเรียนสว่างวีระวงศ์กรรมการ
5. นายพรชัย ไชยกาลโรงเรียนสำโรงวิทยาคารกรรมการ
6. นางพัชริดา สุวรรณกูฏโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีเอนก พุทธศรีโรงเรียนสำโรงวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายกำจัด กุลโชติโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. นายทิวากร ธรรมมาโรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
4. นายวีรยุทธ บุตรดาโจมโรงเรียนสว่างวีระวงศ์กรรมการ
5. นายพรชัย ไชยกาลโรงเรียนสำโรงวิทยาคารกรรมการ
6. นางพัชริดา สุวรรณกูฏโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีเอนก พุทธศรีโรงเรียนสำโรงวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายกำจัด กุลโชติโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. นายทิวากร ธรรมมาโรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
4. นายวีรยุทธ บุตรดาโจมโรงเรียนสว่างวีระวงศ์กรรมการ
5. นายพรชัย ไชยกาลโรงเรียนสำโรงวิทยาคารกรรมการ
6. นางพัชริดา สุวรรณกูฏโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีเอนก พุทธศรีโรงเรียนสำโรงวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายกำจัด กุลโชติโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. นายทิวากร ธรรมมาโรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
4. นายวีรยุทธ บุตรดาโจมโรงเรียนสว่างวีระวงศ์กรรมการ
5. นายพรชัย ไชยกาลโรงเรียนสำโรงวิทยาคารกรรมการ
6. นางพัชริดา สุวรรณกูฏโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]