หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

[ ทั้งหมด   7 ต.ค. 2559   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 7 ต.ค. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 272 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ห้อง 435 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
2 273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ห้อง 435 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
3 650 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ห้อง 434 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
4 651 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ห้อง 434 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
5 652 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ห้อง 433 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
6 653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ห้อง 433 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
7 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ห้อง 411 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
8 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ห้อง 411 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
9 654 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ห้อง 425 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
10 655 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ห้อง 425 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
11 658 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ห้อง 431 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
12 657 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ห้อง 431 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ห้อง 213 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ห้อง 234 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
3 677 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 7 ต.ค. 2559
4 678 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 7 ต.ค. 2559
5 679 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ห้อง ลานหน้าอาคารเรียน 2 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
6 680 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ห้อง ลานหน้าอาคารเรียน 2 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ห้อง 235 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ห้อง 236 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ห้อง 211 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ห้อง 212 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ห้อง 518 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ห้อง 526 7 ต.ค. 2559 09.00-16.00
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ห้อง 516 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ห้อง 515 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
5 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ห้อง ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
6 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ห้อง ห้องปฏิบัติการเคมี 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
7 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ห้อง 538 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
8 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ห้อง 538 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
9 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ห้อง 532 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
10 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ห้อง 533 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
11 662 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ห้อง หอประชุม/สนามหน้าเสาธง 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
12 663 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ห้อง หอประชุม/สนามหน้าเสาธง 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
13 664 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ห้อง หอประชุม/สนามหน้าเสาธง 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ห้อง 321 7 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ห้อง 321 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ห้อง 331 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ห้อง 331 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ห้อง 321 7 ต.ค. 2559 13.00-16.00
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ห้อง 321 7 ต.ค. 2559 13.00-16.00
7 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ห้อง 323,325 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
8 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ห้อง 323,325 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
9 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ห้อง จริยธรรม 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
10 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ห้อง จริยธรรม 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
11 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ห้อง จริยธรรม 7 ต.ค. 2559 13.00-16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 645 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
2 646 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ห้อง 112 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
3 647 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ห้อง 113 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ห้อง ห้องศิลปะ 4 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
2 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ห้อง ห้องศิลปะ 4 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ห้อง ห้องศิลปะ 5 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ห้อง ห้องศิลปะ 5 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ห้อง ห้องศิลปะ 3 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ห้อง ห้องศิลปะ 3 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
7 049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ห้อง ห้องศิลปะ 3 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
8 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ห้อง ห้องศิลปะ 3 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ห้อง ห้องศิลปะ 6 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ห้อง ห้องศิลปะ 2 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ห้อง ห้องศิลปะ 2 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ห้อง ลานหน้าอาคารศิลปะ 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ห้อง ลานหน้าอาคารศิลปะ 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ห้อง อาคารหอประชุม 7 ต.ค. 2559 09.00-09.45
2 644 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ห้อง อาคารหอประชุม 7 ต.ค. 2559 09.45-10.30
3 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เกียรติสุรนนท์ ห้อง ศรีพล 7 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
4 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เกียรติสุรนนท์ ห้อง ศรีพล 7 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
5 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เกียรติสุรนนท์ ห้อง ศรีพล 7 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
6 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เกียรติสุรนนท์ ห้อง ศรีพล 7 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
7 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เกียรติสุรนนท์ ห้อง ศรีพล 7 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
8 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เกียรติสุรนนท์ ห้อง ศรีพล 7 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
9 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เกียรติสุรนนท์ ห้อง ศรีพล 7 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
10 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เกียรติสุรนนท์ ห้อง ศรีพล 7 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
11 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เกียรติสุรนนท์ ห้อง ศรีพล 7 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
12 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เกียรติสุรนนท์ ห้อง ศรีพล 7 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
13 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เกียรติสุรนนท์ ห้อง ศรีพล 7 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
14 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เกียรติสุรนนท์ ห้อง ศรีพล 7 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
15 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เกียรติสุรนนท์ ห้อง ศรีพล 7 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
16 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เกียรติสุรนนท์ ห้อง ศรีพล 7 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
17 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เกียรติสุรนนท์ ห้อง ศรีพล 7 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
18 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เกียรติสุรนนท์ ห้อง ศรีพล 7 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ห้อง อาคารโสตทัศนศึกษา 7 ต.ค. 2559 10.00-12.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 323 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ห้อง ห้อง 125 7 ต.ค. 2559 09.00-11.00
2 324 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ห้อง ห้อง 125 7 ต.ค. 2559 09.00-11.00
3 329 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ อาคาร1 ห้อง 126 7 ต.ค. 2559 09.00-11.00
4 601 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ อาคาร1 ห้อง 126 7 ต.ค. 2559 09.00-11.00
5 632 การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ห้อง ห้อง 121 7 ต.ค. 2559 09.00-11.00
6 633 การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ห้อง ห้อง 121 7 ต.ค. 2559 09.00-11.00
7 665 การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ อาคาร1 ห้อง 126 7 ต.ค. 2559 13.00-14.30
8 666 การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ อาคาร1 ห้อง 126 7 ต.ค. 2559 13.00-14.30
9 669 ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ห้อง ห้อง 121 7 ต.ค. 2559 13.00-14.30
10 670 ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ อาคาร1 ห้อง 122 7 ต.ค. 2559 14.30-16.30
11 673 การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ห้อง ห้อง 125 7 ต.ค. 2559 13.00-14.30

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ห้อง สนาม 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
2 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ห้อง ห้อง 116 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
3 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ห้อง ห้อง 115 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ห้อง คอม224 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
2 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ห้อง ห้อง คอม221 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
3 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ห้อง คอม221 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
4 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ห้อง คอม223 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
5 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ห้อง คอม223 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
6 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ห้อง คอม224 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
7 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ห้อง 225 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
8 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ห้อง คอม225 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
9 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ห้อง คอม225 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
10 089 การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ห้อง คอม225 7 ต.ค. 2559 09.00-14.00
11 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ห้อง คอม222 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
12 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ห้อง 226 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
13 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ห้อง 226 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
14 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ห้อง คอม221 7 ต.ค. 2559 09.00-14.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ห้อง คหกรรม 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
2 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ห้อง คหกรรม 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
3 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ห้อง โรงอาหาร 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
4 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ห้อง คหกรรม 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
5 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ห้อง อาคารช่างกล 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
6 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ห้อง อาคารช่างกล 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
7 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ห้อง คหกรรม 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 690 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ห้อง หอประชุม 7 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
2 691 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ห้อง หอประชุม 7 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
3 692 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ห้อง หอประชุม 7 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
4 693 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ห้อง หอประชุม 7 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
5 694 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ห้อง หอประชุม 7 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
6 695 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ห้อง หอประชุม 7 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
7 696 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ห้อง หอประชุม 7 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
8 697 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ห้อง หอประชุม 7 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
9 698 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ห้อง หอประชุม 7 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]