รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 สหวิทยาเขต 4 กลุ่ม 3
ณ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
ระหว่าง วันที่ 3-4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงวนิดา  ศรีสุข
 
1. นางสาวสุกิจตา  คำสอน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นางสาวจิตติมา  จิตธรรม
 
1. นางพรพิศ  เพ็ญจันทร์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงอรชร  ศรีมุงคุล
 
1. นางสาวสุธิดา  ดวงจำปา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นางสาวรุ่งทิพย์  ชาลีหอม
 
1. นางสาวอนงลักษณ์  ใบคำ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างศิลา 1. เด็กหญิงฐาณมาศ  สีแสด
 
1. นางสาวสุริยาพร  ศรีพิกุล
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 1. นางสาวนันทิชา  นาบัว
 
1. นางสุธินรัตน์  พานอ่อน
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงสุภัสสร  ชุมนวน
 
1. นางสาวสุกิจตา  คำสอน
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 1. นางสาวจันทิมา  ศิริเทพ
 
1. นางสุธินรัตน์  พานอ่อน
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 1. เด็กหญิงจริยมาศ  บุญเพชร
2. เด็กชายนครินทร์  สุวงศ์
3. เด็กหญิงสุพรรณศรี  สายตา
 
1. นางมลิวัลย์  บุญเทียม
2. นางสาวสิริพร  หาญชนะ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 1. นางสาวธิดารัตน์  แสงวงศ์
2. นางสาวพรรณิศา  กองสุข
3. นางสาวมายารัตน์  แก้วคูณ
 
1. นางสุธินรัตน์  พานอ่อน
2. นางพรรณี  บุญเลิศ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงอภิญธิญา  บุญเหลา
2. เด็กชายเพชรายุทธ  กิ่งสกุล
 
1. นางชนัญธิดา  ยศม้าว
2. นายอรรถชัย  เมสังข์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นางสาวชลดา  ดวงศรี
2. นางสาวอินธุอร   วงค์ดวน
 
1. นางจตุพร   สาระคำ
2. นางสาวอุรัก  อุ่นใจ
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นางสาวณัฐสุรางค์  ประชุมรักษ์
 
1. นางไกรวรรณ  คำมูล
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นางสาวมุธิตา  สารี
 
1. นางสุวิมล  เสียงล้ำ
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงจอมเกล้า  ภูทอง
2. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  แท่งหิน
3. เด็กหญิงศิรินทรา  คงทน
 
1. นางจีระภา  อาษอาษา
2. นายวิพล  แซ่ตั้น
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 1. นางสาวจันจุทา  จำปาพันธ์
2. นางสาวชัญญารัตน์  ใจบริสุทธิ์
3. นางสาวเนตรอัปสร  บุญทัน
 
1. นายสุทัศน์  สมพร
2. นางสาววีรนุช  แก่นคำ
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจินตนา  ศรีสุข
2. เด็กหญิงฐิตาพร  มะลิซึ่ง
3. เด็กหญิงสุภัสรา  จันทร์เอี่ยม
 
1. นางสาวนิตยา  ศรีมาคำ
2. นางกรณิกา  หัสดี
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นางสาวธิดาพร  จิตธรรม
2. นางสาวปณิดา  พิศเพ็ง
3. นางสาวสิริยากร  อรรคบุตร
 
1. ดร.ศิรินนภา  นามมณี
2. นางจุฬาลักษณ์  ใจดี
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างศิลา 1. เด็กหญิงจันทร์แรม  บุญงาม
2. เด็กหญิงนงค์ลักษณ์  ธรรมพิทักษ์
 
1. นายสมชาย  โสภา
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นายนนทนันท์  นามพิมพ์
2. นายอัศฎาวุฒิ  สังคะวัตร
 
1. นางจุฬาลักษณ์  ใจดี
2. ดร.ศิรินนภา  นามมณี
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. เด็กชายชญานนท์  บุญส่ง
 
1. นายปกรณ์  โอษฐิเวช
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ 1. นางสาวพฤกษา  ทองนุ่ม
 
1. นายไตรภพ  ชูกร
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. เด็กชายกฤษฎา   พันธ์เพ็ง
2. เด็กหญิงปพิชญา  มหาไชย
3. เด็กหญิงเปี่ยมบุญ  ภูทอง
 
1. นางเกษมศรี  สมหมาย
2. นายชวภณ  เมืองจันทร์
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นายรัฐพงษ์  รางเงิน
2. นางสาวศุภสุตา  สว่างแก้ว
3. นางสาวไพจิตรา  พิลาแดง
 
1. นางสาวสำอาง  สุขสำราญ
2. นางสาวศรีฟ้า  ศรีพรหม
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา 1. เด็กหญิงธัญญาพร  ชมชื่น
2. เด็กชายธีระพงษ์  พลพนา
3. เด็กหญิงวิมาลา  ภูมิสิงห์
 
1. นางสาวนวลอนงค์  แก้ววงษ์
2. นางรัตนา  พรมเพ็ญ
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา 1. นางสาวระวีวรรณ  กองพันธ์
2. นางสาวสุขสันต์  กุก่อง
3. นางสาวอารีรัตน์  ศิริสุภะ
 
1. นางสาวนวลอนงค์  แก้ววงษ์
2. นางสาวประพิมพ์พรรณ  ศรีปัด
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงฐานิตาณัฐ  พิมพ์เสน
2. เด็กหญิงรัชนี  แสนศรี
3. เด็กหญิงอรพิณ  ศรีจันทร์
 
1. นายชัยณรงค์  บัวจันทร์
2. นางทัศณี  สุนิพันธ์
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นางสาวกุลสินี    หลีพันธุ์
2. นายนรินทร์  เมินชมภู
3. นางสาวศุภสิตา   ประกาเวสูง
 
1. นางสาวพันทิพา  ช่วงชิง
2. นางสาวรุ่งฤทัย  สมหวัง
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    เหิมหัก
2. เด็กหญิงพัชรดา    เสมอศิลป์
3. เด็กหญิงมะลิวัลย์    มามาก
 
1. นางสาวมาฆศินันจา  ทองมูล
2. นางมาลาพร  พินธุกรณ์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นายคุณาธาร    นพเทาว์
2. นางสาววิสุทธิพร    จารุพงษ์
3. นางสาวอมรรัตน์    ประดับศรี
 
1. นางสาวเจนจิรา  จันชุลี
2. นางสาวจิราภรณ์   ศรีบุระ
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างศิลา 1. นางสาววีรญา  สายสมบัติ
2. นางสาวสุนิษา  สิงห์มล
 
1. นางสาวจุมพร  วงษาหล้า
2. นางสาวดุจดาว  ช่วยสุข
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา 1. เด็กชายวรวิทย์  พวงพันธ์
2. เด็กชายเชี่ยวชาญ  เล็งสิทธิ์
 
1. นายธงไชย  พรรัตนโชค
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายทินกร  แสนอุบล
2. เด็กชายอดิคม  เจียรนัย
 
1. นางจิราภรณ์  ภูทอง
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา 1. เด็กหญิงฐิตารีย์  จันทะแสง
2. เด็กหญิงปวีณา  ถิระบุตร
3. เด็กหญิงปิยะธิดา  ชำนาญเวช
4. เด็กหญิงวรรณกานต์  พงษ์พันธ์
5. เด็กหญิงอารียา  ท้าวมา
 
1. นางสาวผ่องพรรณ  พลราช
2. นายวันชัย  หินผา
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ 1. นางสาวนารีรัตน์  เชื่องดี
2. นางสาวประภาพร  สมบุตร
3. นางสาวพัชร  วงค์ไชยา
4. นางสาวอรทัย  โสภากุล
5. นางสาวไพลิน  บัวใหญ่
 
1. นางลักษณาภรณ์  บุปผาชาติ
2. นางปราณี  แสงชาติ
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. เด็กชายธวัชชัย  นาจาน
2. นางสาวนิภาพร  สารีวัน
3. นางสาวพรชิตา  ศรีบุตร
4. นางสาววิลาวัลย์  หอมจำปา
5. นางสาวสุพรรณ์วษา  สุคำ
 
1. นางสำเภาทอง  รัตนีย์
2. นางสายสุดา  โทสิงห์
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นางสาวฐิติมา  เกษียร
2. นางสาวปภัสสร  ขุมเงิน
3. นางสาววาสนา  บุญจวบ
4. นางสาวศสิตานัน  ขันธวัตร
5. นางสาวสิราวรรณ  หอมจันทร์
 
1. นายอุทวน  สุนิพันธ์
2. นางบังอร  ปรัสพันธ์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 87.46 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจินตหรา  แก้วกัญญา
2. เด็กหญิงจิรภา  สารพัฒน์
3. เด็กหญิงปิยะฉัตร  โอษฐิเวช
4. เด็กชายเกียรติศักดิ์  บุญยัง
5. เด็กหญิงเพ็ญนภา  บุญหลาย
 
1. นายมังกร  จันทลา
2. นายโยธิน  อาธิเวช
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ 1. นางสาวกมลวรรณ  ทองหมื่น
2. นายกฤตพจน์  โทสิงห์
3. นางสาวจันทนิภา  ภูมิชัย
4. นางสาวณัฐวดี  นนท์ศิริ
5. นางสาวอวัศดา  ฝางคำ
 
1. นางสาวชนิกานต์  สายพันธ์
2. นางสาวณัชชารีย์  บุญเจริญ
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา 1. เด็กหญิงกรองทอง  ชัยนาม
 
1. นางสาวโสวรรณี  แหล่งหล้า
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา 1. นายกิติพงษ์  สยามล
 
1. นางสาวโสวรรณี  แหล่งหล้า
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา 1. เด็กชายธีรภัทร  ศรีคุณ
2. เด็กหญิงนันทิดา  ภูมิสิงห์
 
1. นางสาวโสวรรณี  แหล่งหล้า
2. นางรจนา  ทองโบราณ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ 1. นางสาวตรียานุช  ส่งเสริม
2. นายศุภวัฒน์  ไชยโอชะ
 
1. นางสาวปาริณีย์  ชารีแก้ว
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา 1. นางสาวขวัญชีวา  โคตรอินทร์
2. เด็กหญิงจินตนา  ศรีหล้า
3. เด็กหญิงชุติมา  เนื้ออ่อน
4. เด็กหญิงนภาภรณ์  แสนศรี
5. นางสาวพรวิไล  หนูสะอาด
6. นางสาวพิรดา  จันทเกษ
7. เด็กหญิงมณีวรรณ  เวชสาร
8. เด็กหญิงวรัญญา  แสงแก้ว
9. เด็กหญิงสุดารัตน์  จันทร์ศรีมาต
10. นางสาวเมขลา  แก้วแสง
 
1. นางรจนา  ทองโบราณ
2. นางสาวโสวรรณี  แหล่งหล้า
3. นายวันชัย  หินผา
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาลสุมพัฒนา 1. นางสาวกาญจนา  ถนอมทรัพย์
2. นางสาวจามจุรี   ดวงจันทร์
3. นางสาวจิราพร   แย้มศรี
4. นางสาวณฐพร   ปานเหลา
5. นางสาวนรินธร  ถนอมคำ
6. นางสาวนฤมาศ   บุญศักดิ์
7. นางสาวน้ำผึ้ง   วงษ์อาจ
8. นางสาวปภาวดี   วัฒนสิทธิ์
9. นางสาวประภาพร  แสงศาลา
10. นางสาวปรียา  ทองอ่อน
11. นางสาววิลาวัณย์  แก่นการ
12. นางสาวอินทิรา  วันแสน
13. นางสาวเจนจิรา  แก้วใจ
14. นางสาวเปมิกา   ดีแสน
15. นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์  พันธ์ศรี
 
1. นายวีระพล  โทบุดดี
2. นายพัทรพงษ์   ศิริสุวรรณ
3. นางสาวนฤมล  พิมโพธิ์
4. นายจงศักดิ์  อุทรามนตรี
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงอรอุมา  สีแสด
 
1. นายประกาย  พยุงวงษ์
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ 1. นางสาวศศิธร  ทัศเทียม
 
1. นายประกาย  พยุงวงษ์
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 1. เด็กหญิงนุชรี  แก้วแสง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิชญากร  ภาพกลาง
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 1. นายธีระพล  ร่วมพรม
 
1. นางสาวสุภัชศร  วงศ์คำ
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 1. เด็กหญิงปวีณา  หิมะวัลย์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิชญากร  ภาพกลาง
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นายเกื้อบุญ  ประยุทธ์พร
 
1. นางสาวอภิชญา   กัญญะลา
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 1. เด็กหญิงศิรินทิพย์  ปัญญาสู้
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิชญากร  ภาพกลาง
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 1. นายภีระพล  โคตะนนท์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิชญากร  ภาพกลาง
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงญาณิศา  เจียมรัมย์
2. เด็กหญิงนพรัตน์  สินทรัพย์
 
1. นายประกาย  พยุงวงษ์
2. นางสาวปาริณีย์  ชารีแก้ว
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีแสงธรรม 1. เด็กชายประยุทธ  ขอนขวา
 
1. นายอานนต์  วงษ์พินิจ
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นายอภิเดช  ทองปน
 
1. นางสาวอภิชญา  กัญญะลา
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงฐปณีย์  สายแวว
2. เด็กหญิงพลอยประภา  บุญล้อม
3. เด็กหญิงสุพัตรา  อัมภรณ์
 
1. นางสาวสามพร  พินธุโท
2. นางพัชรา  ตั้งเจริญ
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ 1. นายบุญเกิด  แซ่อ้อ
2. นางสาววรรณภา  จันทร์แจ่ม
3. นายศรัณย์  อู๋ทรัพย์
 
1. นายประกาย  พยุงวงษ์
2. นางสาวฉัตรสุดา  มนัส
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นางสาวสุภัสตา  บรรเทาพิตร
 
1. นายอดิเทพ  ถนอมสงวน
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นางสาวกังสดาล  เข็มยงค์
 
1. นายอดิเทพ  ถนอมสงวน
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา 1. เด็กชายธวัชชัย   ไกยพันธ์
2. เด็กชายประวิทย์   ลาวช่าง
3. เด็กชายอภิลักษณ์   ภูเด่น
4. เด็กชายอภิสิทธิ์   อ่อนแสง
5. เด็กชายอภิเชษฐ์   บุญคำแสน
6. เด็กหญิงเอมมิการ์   พรมส่วน
 
1. นายรักยม  รักวงศ์ปรีดี
2. นางสาวศิราณี  ส่งศรี
3. นายวันชัย  หินผา
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นายชลากร  ไชยสาร
2. นายณรงค์  แสวงผล
3. นายณรงค์ฤทธิ์  คำเนาว์
4. นางสาวสุกัญญารัตน์  บุญยงค์
5. นายสุรเดช  โยธารักษ์
6. นายอุทัย  รองเมือง
 
1. นายวิชิตพงษ์  บุญช่วย
2. นายทนงศักดิ์  เจริญจิตร
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายเจตนิพัทธ์  ฝางคำ
 
1. นายประดิษฐ์  พันยา
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาลสุมพัฒนา 1. นายวุฒิชัย  บุญศักดิ์
 
1. นายวีระพล  โทบุดดี
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 1. เด็กหญิงสาธิกา  ขยันการ
 
1. นางสาวปราชญ์ปรีดา  เขียนวงศ์
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างศิลา 1. นางสาวรัชฎาภรณ์  ลีสาวงษ์
 
1. นายสุรชาติ  เยาวศรี
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายอดิพงษ์  แสวงผล
 
1. นายเอกสิทธิ์  ชิงจันทร์
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นายศุภชัย  ทะยะราช
 
1. นายวิชิตพงษ์  บุญช่วย
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราลักษณ์  สีแสด
 
1. นางบัวแดง  สร้อยสิงห์
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ 1. นางสาวนุชจรินทร์  สุดดี
 
1. นายประดิษฐ์  พันยา
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างศิลา 1. เด็กชายศราวุธ  นนท์ศิริ
 
1. นางสาววสิฐา  เที่ยงธรรม
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 1. นายภานุเดช  เจริญศรี
 
1. นางสาวปิยะวัฒน์  มณีภาค
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างศิลา 1. เด็กหญิงเสาวณี  บรรลุ
 
1. นางสาววสิฐา  เที่ยงธรรม
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวพิจิตรา  ยั่งยืน
 
1. นายวิชิตพงษ์  บุญช่วย
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายวีระพล  คณะมูล
 
1. นายปรีชา  กัลยางาม
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างศิลา 1. นายสิทธิชัย  ทุนมาก
 
1. นายสุรชาติ  เยาวศรี
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  น้อยวงศ์
 
1. นายวัชรพล  แดงจีน
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 1. นางสาวรัตติกาล  อินตา
 
1. นางสาวปิยะวัฒน์  มณีภาค
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา 1. นางสาวจุฬารัตน์   ภักดีกลาง
2. นางสาวธนพร   โคตระการ
3. เด็กหญิงพัชราภา   ทองบุราณ
4. นายภูธเรศ   สังคะวัตร
5. เด็กชายวุฒิไกร   พิมพ์ตรา
6. นายสนธยา   รูปพรม
7. เด็กหญิงสร้อยสุดา    อุดมเลิศ
8. นายอนุชา   ชื่นชม
9. นายอานนท์   บุญยงค์
10. เด็กหญิงอาเรญา   สุดามาตร์
 
1. นายรักยม  รักวงศ์ปรีดี
2. นายปรีชา   บุญยัง
3. นางสาวศิราณี  ส่งศรี
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นางสาวกัญชลาภรณ์  คุนณะ
2. นางสาวกัลยาณี  พรมดาว
3. นางสาวจริยาภรณ์  แก้วกัญญา
4. นางสาวณัฐฐาพร  สายสอน
5. นายณัฐพงษ์  มั่นคง
6. นางสาวณัฐพร  ดาราช
7. นายณัฐพล  ปัดภัย
8. นายต่อสหรัฐ  กิ่งทอง
9. นางสาวทิพยะดา  ชัยลิ้นฟ้า
10. นายธนภัทร  บุญหาญ
11. นายนรินทร  ศรีคำ
12. นางสาวนฤมล  อัศพิมพ์
13. นางสาวนฤมล  คำบุดดา
14. นางสาวนวินดา  ค่ำจุน
15. นางสาวนัจนันท์  อุนาริเณย์
16. นายปฐมพร  วงษ์สง่า
17. นางสาวปวีณา  ทองพูล
18. นางสาวพลอยชมพู  บุญส่ง
19. นายพัฒนพงษ์  ตรงกรณ์
20. นางสาวพิจิตรา  พรมดาว
21. นายพิชยากร  แสงเมฆ
22. นายภานุพงศ์  เกตุวัตร
23. นางสาวมณีนุช  พินธุโท
24. นางสาวระพีพรรณ  นามคุณ
25. นางสาววรรณนิศา  วงเวียน
26. นางสาววราพร  จันทะพันธ์
27. นางสาววิราวรรณ  ทุมมี
28. นายศราวุทธ  คลังอาจ
29. นางสาวศิริพร  ดอนน้อย
30. นางสาวสมิตา  จักรศรี
31. นางสาวสุดาพร  บัวสด
32. นางสาวสุพัฒตรา  พิมพ์สารี
33. นางสาวหทัยชนก  สังขะโห
34. นายอนุรักษ์  เบ้ารักษา
35. นางสาวอรทัย  วันทอง
36. นางสาวอรอุมา  ศรีบุระ
37. นางสาวอุมารินทร์  คืนดี
38. นางสาวเดือนฉาย  บุญชิด
39. นางสาวเรนุกา  สิมมาทอง
40. นางสาวเอมอร  ชอบเสียง
 
1. นางสุวิมล  เสียงล้ำ
2. ดร.ศิรินนภา  นามมณี
3. นางสาวกิตติภา  ธงอาษา
4. นางภัทราพร  กอมณี
5. นางจุฬาลักษณ์  ใจดี
6. นายสุวิทย์  หอมสมบัติ
7. นายจิระพงษ์  แสงวงศ์
8. นายวัชรพล  แดงจีน
 
81 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจีรนันท์   เอี่ยมศรี
2. เด็กหญิงณัฐพร  แปลงศรี
3. เด็กชายทิวากรณ์   ทิพย์เนตร
4. เด็กชายธนากร  นามเวช
5. นายนันทวุฒิ   สวัสดิพงษ์
6. เด็กหญิงปิยะนุช  รางเงิน
7. เด็กชายพงศธร  วังแก้ว
8. เด็กหญิงวริศรา  โพธิ์คาร
9. เด็กชายวัชรเกียรติ   แสงเขตต์
10. เด็กหญิงอาลิสา  บุญส่ง
 
1. นายสุวิทย์  หอมสมบัติ
2. นายวัชรพล  แดงจีน
3. นางสาวภาวิณี  แก้วคำรอด
 
82 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นางสาวกัณณิกา   ยงศิลป์
2. นางสาวญาตาวี   มณีศรี
3. นายพักขพงษ์   นันทศรี
4. นายวิษณุ  วิริยะพันธ์
5. นายวีระกุล   ศรีทา
6. นายศราวุธ   อยู่มั่น
7. นางสาวสุภัสตา  บรรเทาพิตร
8. นางสาวสุวรรณี   ท้าวน้อย
9. นางสาวเปรมฤดี   นามพงษ์
10. นายเอกวัฒ  คืนดี
 
1. นายสุวิทย์  หอมสมบัติ
2. นางสาวจินตนา  คูณสุข
3. นายวัชรพล  แดงจีน
 
83 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล 1. เด็กหญิงขวัญตา  ส่วนบุญ
2. เด็กหญิงณัฐกฤตา  จัยสิน
3. เด็กหญิงพิชชาพร  ศรีชาติ
4. เด็กหญิงศิราพร  ปรีชา
5. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  เขียวทองคำ
6. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  แสนทวีสุข
 
1. นายธเนศ  สองสีดา
2. นางสาวพิสมัย  กะมะณี
3. นางสาวแสงระวี  พวงพันธ์
4. นางสาวอภิญญา  กุลคำ
 
84 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล 1. นางสาวกฤษณา  ก้านคำ
2. นางสาวจิราเจต  มูลสิน
3. นางสาวน้ำพริก  บัวกิ่ง
4. นางสาวพรรณชนก  เชิดช่วย
5. นางสาวสุทธิดา  ศรีหลัก
6. นางสาวอารีญา  เรืองชัย
 
1. นายธเนศ  สองสีดา
2. นางสาวพิสมัย  กะมะณี
3. นางสาวอภิญญา  กุลคำ
4. นางสาวแสงระวี  พวงพันธ์
 
85 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาลสุมพัฒนา 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  กลิ่นข้าว
2. เด็กหญิงจินทภา  งามสว่าง
3. เด็กหญิงนภัสวรรณ  สังข์ทอง
4. เด็กหญิงปรียาภรณ์  สิงหธรรม
5. เด็กหญิงวรัญญา  ศรีสุวรรณ์
6. เด็กหญิงวันวิสา  ชอบดี
7. เด็กหญิงอริศรา  หาญใจ
8. เด็กหญิงอินทิรา  พินิจ
9. เด็กหญิงอุไรวรรณ  ศรีกุล
10. เด็กหญิงเพ็ญนภา  นรมาตย์
 
1. นางสาวนฤมล  พิมโพธิ์
2. นายวีระพล  โทบุดดี
3. นายทศพร  ศรีอักษร
4. นางสาวบุษยา  แสงทอง
 
86 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 1. นางสาวจุฬารัตน์  สุขศรี
2. นางสาวภูเวียง  บุญชม
3. นางสาวมนสวรรค์  ผ่องใส
4. นางสาวยลลัดฎา  สุทธิกุล
5. นางสาวสุฐิติมา  รินทาง
6. นางสาวอรนภา  คำวงษ์
7. นางสาวอังสุมา  ภาพันธ์
8. นางสาวเขมิกา  ทองคำ
 
1. นางสาวสุภัชศร  วงศ์คำ
2. นางสาวตรีธนา  ฐิตะสาร
3. นายสุรศักดิ์  ดวงธนู
 
87 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวกัลยลักษณ์  รัดสีหา
2. นางสาวกัลยา  ภูทอง
3. นางสาวกุลธิดา  กลางเมือง
4. นางสาวฐิติพร  จำปาลืม
5. นางสาวถิรดา  เบิกบาน
6. นางสาวธิญาดา  ไชยสาร
7. นางสาวนวลฉวี  ชูนิตย์
8. นางสาวนิศากร  มันธรรม
9. นางสาวฟ้ารุ่ง  สีสุวะ
10. นางสาวภัศราพร  ฮ้านคำ
11. นางสาวสุดารัตน์  แก่นไทย
12. นางสาวอรนารถ  เนานาน
 
1. นางสาวสมพร  พินธุโท
2. นางพัชรา  ตั้งเจริญ
 
88 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา 1. นายปวริศ   แซ่อึ้ง
2. นายวุฒิไกร   พิมพ์ตรา
3. นายศิริพงษ์   ชื่นชม
4. นายสนธยา   รูปพรม
5. นางสาวสุวรรณี   สีโสภา
 
1. นายรักยม  รักวงศ์ปรีดี
2. นางสาวกัลยา  สุขหอม
 
89 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงภาวิดา  ชารีสมบัติ
 
1. นางสาวญาณิภา  บาลุน
 
90 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นางสาวขนิษฐา  มูลเทพ
 
1. นางสาวปิยะกาญจณ์  สกุลว่องไว
 
91 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นางสาวนัชชนก  ทวีแสง
 
1. นายจิระพงษ์  แสงวงศ์
 
92 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างศิลา 1. นางสาวประภัสสร  อินจำปา
 
1. นางสาวศศิประภา  บุญวงศ์
 
93 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกชพร  เอกนาม
 
1. นางสาวญาณิภา  บาลุน
 
94 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นายธนาวุฒิ  คำสุดแสง
 
1. นางสาวปิยะกาญจณ์  สกุลว่องไว
 
95 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นางสาวกาญจนา  เกตุวัตร
 
1. นายจิระพงษ์  แสงวงศ์
 
96 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นางสาวกาญจนา  บุตรโส
 
1. นางสาวทัตชา  อินทรสด
 
97 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นางสาวจุราวรรณ  บุญจวบ
2. นางสาวราตรี  แสงหา
 
1. นายอนุสิษฐ  สำเภา
 
98 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นายธีรภัทร  นองนุช
2. นายบรรณวัชร  บาศรี
 
1. นางศิรานุช  วิลามาศ
 
99 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. เด็กชายกรวีย์  แสงใบ
2. เด็กชายคุณานนท์  โคตะสา
3. เด็กชายธนพล  สมภาวะ
4. เด็กชายปฏิพัทธ์  รางเงิน
5. เด็กชายรัฐนัย  บุญชม
6. เด็กชายอริยวัฒน์  สุดสวย
7. เด็กชายอานนท์  บุญยาน
8. เด็กชายเกริกเกียรติ  บุญทัน
 
1. นายปกรณ์  โอษฐิเวช
2. นายสวัสดิชัย  ใสเนตร
3. นายอภิวัฒน์  ศิโล
 
100 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 97.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา 1. นายจรัลดร  บุญราศรี
2. นายทวิวรรษ  สิงห์กาฬ
3. นายยุทธนา  เรือนเจริญ
4. นายสุเมธวงศ์  ศรีสังวร
5. นายอภิสิทธิ์  หงษ์ทอง
6. นายเชาว์  สงสะอาด
 
1. นายแวว  อินทรพรม
2. นายไมตรี  สมชัย
3. นายธงไชย  พรรัตนโชค
 
101 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างศิลา 1. นางสาวกรรณิการ์   บัวใหญ่
2. นายชุติภัทร  พุ่มจันทร์
3. นายธีรวัฒน์  หอมสมบัติ
4. นางสาวนิจวรรณ  ชินโชติ
5. นางสาวลักขณา  สีหันต์
6. นางสาวสุกัญญา  คำสุนี
7. นางสาวอนุธิดา  กันยามา
8. นายเกียรติศักดิ์  สิมพันธ์
 
1. นายอัมฤทธิ์  ศรีกุลวงศ์
2. ว่าที่ร้อยตรีเสกสรร  บัวงาม
 
102 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างศิลา 1. นางสาวขวัญเรือน  วิลามาศ
2. นางสาวนนลินี  ชุมนวล
3. นางสาวปรียานุช  นนทคูณ
4. นางสาวรัตนาภรณ์  วงษาชัย
5. นางสาววิไลลักษณ์  ชายแดง
 
1. นายอัมฤทธิ์  ศรีกุลวงศ์
2. ว่าที่ร้อยตรีเสกสรรค์  บัวงาม
 
103 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา 1. เด็กหญิงจิตราภรณ์  พงษ์พันธ์
2. นางสาวรจริน  ภูมิสิงห์
3. นางสาววธิดา  สายงาม
 
1. นางรุ่งรัตน์  ชมทอง
 
104 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 1. นางสาวจินตหรา  จิตเสนาะ
2. นางสาวปนัดดา  ศรีหา
3. นางสาวสุปราณี  ตุ้มทอง
 
1. นางสาวสิริพร  หาญชนะ
2. นางสุธินรัตน์  พานอ่อน
 
105 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  เหลาเจริญ
2. เด็กชายสิทธิชัย  ภู่เจริญ
3. เด็กหญิงอรปรียา  สยามล
 
1. นางสาวสิริพร  หาญชนะ
2. นางสาวปรานอม  มณีภาค
 
106 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นางสาวณัฐรุจา  โคตรพรม
2. นายทีรพล  ภูมามอบ
3. นายสุทัศน์   รางเงิน
 
1. นายอรรถชัย  เมสังข์
2. นายตระการเกียรติ  ไชยสัตย์
 
107 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 1. เด็กชายยศทรงพล  นามฮุง
2. นายศรัญญู  อัคฮาด
 
1. นางสาวสุกัญญา  รักษาสัตย์
2. นายจักรพรรดิ์  ชื่นภิรมย์
 
108 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม 1. เด็กชายพลากร  คำมณีจันทร์
2. เด็กชายวิชัยยุทธ  แสงวงค์
 
1. นางสาวจันทิมา  ทองใบ
2. นางวิลาวัลย์  ขมิ้นทอง
 
109 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นางสาวชุติมา  จันทะเวช
2. นางสาวปัญญาพร  พรมวงศ์
 
1. นางปิยวดี  ปัฐพี
2. นางสาวสุภวรรณ  ธิวงศ์ษา
 
110 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  ดวงงาม
2. เด็กชายธีรภัทร  สุนิพันธ์
 
1. นางปิยวดี  ปัฐพี
2. นางสุภวรรณ  ธิวงศ์ษา
 
111 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นายปณิธาน  เทพบุดดี
2. นายศักรินทร์  ศรีคุณ
 
1. นางปิยวดี  ปัฐพี
2. นางสาวสุภวรรณ  ธิวงศ์ษา
 
112 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 1. เด็กชายกฤตปกรณ์  ผลดี
2. เด็กชายชาญยุทธ  สังข์ทอง
 
1. นางนันทนา  วรรณคำ
2. นางสาวเฟื่องลดา  ทรงมณี
 
113 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างศิลา 1. เด็กหญิงชลดา  ทาสี
2. เด็กหญิงศัจจา  มุทาวัน
 
1. นางสาวดวงใจ  นามกูล
 
114 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ฉันวิจิตร
2. เด็กชายศราวุฒิ  สุขหอม
 
1. นางสาวเกษศิรินทร์  เรืองอมรชัย
2. นายชัยรัตน์  ปรัสพันธ์
 
115 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นางสาวจุฑาทิพย์  บุญธรรม
2. นายเชี่ยวชาญ  ทัศศรี
 
1. นางสาวเกษศิรินทร์  เรืองอมรชัย
2. นายอดิเทพ  ถนอมสงวน
 
116 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นางสาวณัฐณิชา  หอมเย็น
2. นางสาวศิริญญา  จันทะยา
 
1. นายอดิเทพ  ถนอมสงวน
2. นางสาวเกษศิรินทร์  เรืองอมรชัย
 
117 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นายนพรัตน์  พรสุข
2. นายพลวัฒน์  หอมจำปา
 
1. นายอดิเทพ  ถนอมสงวน
2. นางสาวเกษศิรินทร์  เรืองอมรชัย
 
118 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  หิมะวัน
2. เด็กชายคมสันต์  โพธิ์คาร
3. เด็กชายวิรัตน์  ภิมา
 
1. นางปิยวดี  ปัฐพี
2. นายตระการเกียรติ  ไชยสัตย์
 
119 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างศิลา 1. นายจักรกฤษ  พลอยใหญ่
2. นางสาวญาณิศา  วงษาชัย
3. นางสาวเกตน์สิรี  บุญครอง
 
1. นางสาวดวงใจ  นามกูล
 
120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม 1. นางสาวบุษบา  วงษ์สุข
2. นายเริงฤทธิ์  บุญเนตร
 
1. นางสาวจันทิมา  ทองใบ
2. นายวิลาวัลย์  ขมิ้นทอง
 
121 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงกนกพร  พิลานนท์
2. เด็กหญิงจันทรา  แสงเนตร์
3. เด็กหญิงสุฑาทิพย์  วิรินโท
 
1. นางสาวจุรีรัตน์  พันธุวัฒน์
2. นางสาวอมรรัตน์  แว่นพิมาย
 
122 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นายยุทธศักดิ์  ใจแก้ว
2. นายสิทธิชัย  ขันธะวุธ
3. นายอาทิทย์  คูณลาด
 
1. นายสัญธิชัย  สาระคำ
 
123 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิรัชยา  ประกอบแก้ว
2. เด็กหญิงพนิดา  ต้นโต
3. เด็กหญิงพรทิพย์  ศรีมุงคุณ
 
1. นางกนกภัทร  ศักดิ์ศินานนท์
2. นางสุภาภัค  ศรียา
 
124 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม 1. เด็กหญิงนลินนิภา  สมเสนาะ
2. เด็กหญิงปณิดา  ยลสุข
3. เด็กหญิงพิมพ์นิภัทร  เนากูด
4. เด็กหญิงภัทรวดี  ยุบลวัฒน์
5. เด็กหญิงมุฑิตา  มาคำ
6. เด็กหญิงวิลัยรัตน์  งามสนิท
 
1. นางวิลาวัลย์  ขมิ้นทอง
2. นางสาวจันทิมา  ทองใบ
3. นายศิกษก  พันธ์ใหญ่
 
125 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 1. นางสาวปริญดา  ศรียา
2. นางสาวมณีรัตน์  แสนจริง
3. นางสาววิไลพร  ดอนใหญ่
4. นางสาวสิริยากร  จูมทอง
5. นางสาวสุวรรณิรัตน์  วงศ์กลม
6. นางสาวอุษณีย์ภรณ์  จูมทอง
 
1. นางสาวเฟื่องลดา  ทรงมณี
2. นางสาววิภาดา  อามาตย์มนตรี
3. นางนันทนา  วรรณคำ
 
126 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงณหทัย  พร้อมสุข
2. เด็กหญิงดุสิตา  บุญยงค์
3. เด็กหญิงวัศยา่  เบ้าทอง
 
1. นางบุปผา  มุระชีวะ
2. นางสาวเบญจมาศ  แสงสว่าง
 
127 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวนฤมล  คำมั่น
2. นางสาวปิยะธิดา  ภูทอง
3. นายวราเทพ  เรืองนา
 
1. นางสาวเบญจมาศ  แสงสว่าง
2. นางบุปผา  มุระชีวะ
 
128 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นางสาวปนัดดา  พร้อมสุข
2. นางสาวพัชริดา  แก้วนาดง
3. นางสาววราภรณ์  จันทะเวช
 
1. นางสุภาภัค  ศรียา
2. นางสาวศิริพร  แสนทวีสุข
 
129 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวจิราวรรณ  ไชยสาร
2. นางสาวนิลาวัลย์  หอมนวล
3. นางสาวสุดารัตน์  ศิลาเลิศ
 
1. นางบุปผา  มุระชีวะ
2. นายฉัตรยา  ป้องสิงห์
 
130 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงกัญจนพร  พลมาก
2. เด็กหญิงสุวนันท์  คงทน
3. เด็กหญิงอภิญญา  บางสวนหลวง
 
1. นางสาวเบญจมาศ  แสงสว่าง
2. นางสาวกนกพร  คำบัวโคตร
 
131 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวกนกวรรณ  ศรีบุระ
2. นางสาวธิดามาศ  พิเดช
3. นางสาวรุ่งอรุณ  เกิดผล
 
1. นางสาวกนกพร  คำบัวโคตร
2. นางสาวเบญจมาศ  แสงสว่าง
 
132 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา 1. เด็กหญิงพูนทรัพย์  นำพา
2. เด็กหญิงสุมินทรา  กรานต์พรมมา
3. เด็กหญิงอุบลวรรณ  สุดรักษา
 
1. นางพรพิพัฒน์  งามศรี
2. นางสาวนงนุช  ทองไทย
 
133 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ 1. นางสาวจิราภรณ์  จิตรจันทร์
2. นางสาวศิริกานดา  วรพิมพ์รัตน์
3. นางสาวอุไรพร  ผลขาว
 
1. นางสาวจำปี  เบ้าช้างเผือก
2. นางสาวชัฐฐิณา  คำพร
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างศิลา 1. เด็กหญิงบุญตา  ดวงเนตร
2. เด็กชายอัครเดช  บัวใหญ่
3. เด็กหญิงเจษฎาภรณ์  พวงแก้ว
 
1. นายบรม  สุรมิตร
2. นางสาวจามจุรี  วิลามาศ
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา 1. นางสาวปริฉัตร  ขุมเงิน
2. นางสาววราพร  อัมพร
3. นางสาวสุรินธร  อัจฉฤกษ์
 
1. นางสาวรัชนีกร  ชื่นใจ
2. นายรัชพล  ศุภโกศล
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนพพร  สียางนอก
2. เด็กหญิงสิริอร  เสาวัง
3. เด็กหญิงสุธิดา  สุนิพันธ์
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  กัญญะลา
2. นางสุภาภัค  ศรียา
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 95.57 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นางสาวดอกฝ้าย  บุญส่ง
2. นางสาวพัชราพร  ประมวล
3. นางสาววารุณี  สวยศรี
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  กัญญะลา
2. นางสุภาภัค  ศรียา
 
138 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิระนันท์  กอมณี
 
1. นางนันทนา  วรรณคำ
 
139 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 1. นางสาวพัชรินทร์  ศรีสว่าง
 
1. นางสาววิภาดา  อามาตย์มนตรี
 
140 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างศิลา 1. เด็กหญิงญาณัจฉรา  ทองแจ่ม
2. นางสาวบัวผัน  ทองแจ่ม
 
1. นางฉวีวรรณ  เมืองซอง
2. นางสาวประภัสสร  ผลสินธ์
 
141 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. เด็กชายฉัตรชัย  อาสา
 
1. นายวุฒิไกร  แสงทอง
 
142 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นายสิทธิชัย  ท้าวภุชงค์
 
1. นายธวัชศักดิ์  สุดแสน
 
143 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. เด็กชายอานนท์  ยศม้าว
 
1. นายวัชรพล  แดงจีน
 
144 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาลสุมพัฒนา 1. นายชินราช  แสวงศิลป์
 
1. นายทศพร  ศรีอักษร
 
145 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายสุทธิวัฒน์  ผลขาว
 
1. นายเอกรัตน์  นันตะวงษ์
 
146 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นายชัชพงษ์  กิ่งสุข
 
1. นายวิชิตพงษ์  บุญช่วย
 
147 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างศิลา 1. นางสาวอรปรียา  สุโภภาค
 
1. นายวิชาญ  ศรีวะรมย์