หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 สหวิทยาเขต 4 กลุ่ม 3
ณ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
ระหว่าง วันที่ 3-4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายบุญเหล็ง เจริญลอย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ประธานกรรมการ
2 ว่าที่ รต.เรืองยศ ธนาธิบดี ผู้อำนวยการโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา รองประธานกรรมการ
3 นายพิทักษ์ บุญยอ ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างศิลา กรรมการ
4 นายชาคริต พิมพ์หล่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม กรรมการ
5 นายกิติศักดิ์ กุมภรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ กรรมการ
6 นายจงศักดิ์ อุทรามนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนตาลสุมพัฒนา กรรมการ
7 นายประยูร ใจภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม กรรมการ
8 นายอลงกต ช่วงชิง รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร กรรมการ
9 นายชัยวัฒน์ แสงทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร กรรมการ
10 นายเมืองไทย ทองศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร กรรมการ
11 นางอำไพ สายเบาะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม กรรมการ
12 นายจารึก วันคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างศิลา กรรมการ
13 ว่าที่ รต.ชิดชัย ทองโบราณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างศิลา กรรมการ
14 นายทินกร คลังจินดา รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชฯ กรรมการ
15 นายศรีชัย ถาวรเจริญกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา กรรมการ
16 นายโชคชัย ฟองลม รองผู้อำนวยการโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา กรรมการ
17 นายธีรภัทร์ กิ่งก้าน รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ กรรมการ
18 นางระฑิยา อังคุระษี รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ กรรมการ
19 นายชำนาญ พูลเพิ่ม รองผู้อำนวยการโรงเรียนตาลสุมพัฒนา กรรมการ
20 นางสาวสุภัชศร วงศ์คำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม กรรมการ
21 นางฉวีวรรณ แสงทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม กรรมการ
22 นายจิรายุทธ อักษรพิมพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชฯ กรรมการและเลขานุการ
23 ดร.อังคณา นาสารี รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
24 นางณัฐริณีย์ สาระพัฒน์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
25 นางสุกัลยา ธงอาษา ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ฝ่ายประชาสัมพันธ์และประสานงาน
26 ครูอัตราจ้างโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ครูอัตราจ้างโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ฝ่ายประชาสัมพันธ์และประสานงาน
27 นางสาวรุ่งฤทัย สมหวัง ครูอัตราจ้างโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ฝ่ายประชาสัมพันธ์และประสานงาน
28 นางบุณฑริกา สิงห์บุตร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ฝ่ายประชาสัมพันธ์และประสานงาน
29 นางสาวศิริพร แสนทวีสุข เจ้าหน้าที่ทะเบียนโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ฝ่ายประชาสัมพันธ์และประสานงาน
30 นางมลฤดี รัตโน ครูชำนาญการโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ฝ่ายประชาสัมพันธ์และประสานงาน
31 นางสาวเจนจิรา จันชุลี พนักงานราชการโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ฝ่ายประชาสัมพันธ์และประสานงาน
32 นายอดิเทพ ถนอมสงวน ครูโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ฝ่ายผู้ดูแลระบบ
33 นายเฉลิมพล เถาว์โทครู ครูชำนาญการโรงเรียนตาลสุมพัฒนา ฝ่ายผู้ดูแลระบบ
34 นางสาวจันทิมา ทองใบ ครูโรงเรียนเชียงแก้ว ฝ่ายผู้ดูแลระบบ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายเฉลิมพล เถาว์โท (0819676066) Email: HS3NQE@gmail.com
นายอดิเทพ ถนอมสงวน (0867206201) Email: Adithep@simuang.ac.th

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]