หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-ubn3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางชนัญธิดา ยศม้าว โรงเรียนโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกิจตา คำสอนโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นายทองจันทร์ ประเสริฐสินโรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
4. นางสาวรัตดา เจริญสุขโรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
5. นางสาวขนิษฐา วงละครโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นางชนัญธิดา ยศม้าว โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตดา เจริญสุขโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นางสาวสุกิจตา คำสอนโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นายทองจันทร์ ประเสริฐสินโรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
5. นางสาวขนิษฐา วงละครโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางปราณี แสงชาติโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย แสงใบโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นางสาวบุษกร ปิยาทรโรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
4. นางสาวสุธิดา ดวงจำปาโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6
1. นางปราณี แสงชาติโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย แสงใบโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นางสาวบุษกร ปิยาทรโรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
4. นางสาวสุธิดา ดวงจำปาโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นายเยือนยง จันทะแสงโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราพรรณ ดวงโสภาโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นางสาวสุริยาพร ศรีพิกุลโรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
4. นางราตรี แสนอ้วนโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นางพรพิศ เพ็ญจันทร์โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
6. นางสุธิรัตน์ พานอ่อนโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวอนงลักษณ์ ใบคำโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6
1. นายเยือนยง จันทะแสงโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราพรรณ ดวงโสภาโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นางพรพิศ เพ็ญจันทร์โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
4. นางราตรี แสนอ้วนโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นางสุธิรัตน์ พานอ่อนโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสุริยาพร ศรีพิกุลโรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
7. นางสาวอนงลักษณ์ ใบคำโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางมลิวัลย์ บุญเทียมโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชลวิทย์ ศิริโสตร์โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวยุพยงค์ พันธ์จินดาโรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
4. นายเยือนยง จันทะแสงโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยากรรมการ
5. นางสาวอุรัก อุ่นใจโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางมลิวัลย์ บุญเทียมโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชลวิทย์ ศิริโสตร์โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวยุพยงค์ พันธ์จินดาโรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
4. นายเยือนยง จันทะแสงโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยากรรมการ
5. นางสาวอุรัก อุ่นใจโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวเกศสุดา พรหมสิงห์โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกพร คำบัวโคตรโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นางสาวพิชญ์ณภัทร ทองคำโรงเรียนเชียงแก้ววิทยาคมกรรมการ
4. นายกริช พรมศรีโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6
1. นางสาวเกศสุดา พรหมสิงห์โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกพร คำบัวโคตรโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นางสาวพิชญ์ณภัทร ทองคำโรงเรียนเชียงแก้ววิทยาคมกรรมการ
4. นายกริช พรมศรีโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางสาวเชษฐ์ธิดา คำเนาว์โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางอังสนา หาริวรโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวญาราภรณ์ วันนาโรงเรียนศรีแสงธรรมกรรมการ
4. นางจตุพร สาระคำโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
5. นายทองจันทร์ ประเสริฐโรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
6. นายอรรถชัย เมสังข์โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6
1. นางสาวเชษฐิดา คำเนาว์โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางอังสนา หาริวรโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวญาราภรณ์ วันนาโรงเรียนศรีแสงธรรมกรรมการ
4. นางจตุพร สาระคำโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
5. นายทองจันทร์ ประเสริฐโรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
6. นายอรรถชัย เมสังข์โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางภัทรนัน ประชุมรักษ์โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐติญาภา บุปผาชาติโรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ ชูคำโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางสาวตรีธนา ฐิตะสารโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมกรรมการ
5. นายพรพิชัย ส่งศรีโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยากรรมการ
6. นายปกรณ์ โอษฐิเวชโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางปาณิสรา พุฒวันดีโรงเรียนตาลสุมพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาววิภาดา แพงทิพย์โรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
3. นางสาวรัฐนภรณ์ นาทองโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวอุไรวรรณ เพ็งกระจาดโรงเรียนศรีแสงธรรมกรรมการ
5. นางไกรวรรณ คำมูลโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางวิไล กลิ่นแก้วโรงเรียนตาลสุมพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางจีระภา อาษอาษาโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นางสุวิมล เสียงล้ำโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวฐิติพรรณ ค่ำคูณโรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
5. นางกรณิกา หัสดีโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
6. นางกฤษฎากรณ์ หินภุโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยากรรมการ
7. นางสาวพรชรดา กล่อมเสียงโรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
8. นางสาวศิรินนภา นามมณีโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางวิไล กลิ่นแก้วโรงเรียนตาลสุมพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสุวิมล เสียงล้ำโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
3. นางจีระภา อาษอาษาโรงเรียนหนามแท่งพิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางสาวฐิติพรรณ ค่ำคูณโรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
5. นางกรณิกา หัสดีโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
6. นางกฤษฎากรณ์ หินภุโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยากรรมการ
7. นางสาวพรชรดา กล่อมเสียงโรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
8. นางสาวศิรินนภา นามมณีโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางวิไล กลิ่นแก้วโรงเรียนตาลสุมพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาวพรชรดา กล่อมเสียงโรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
3. นางกรณิกา หัสดีโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวฐิติพรรณ ค่ำคูณโรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
5. นางสุวิมล เสียงล้ำโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
6. นางกฤษฎากรณ์ หินภุโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยากรรมการ
7. นางจีระภา อาษอาษาโรงเรียนหนามแท่งพิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
8. นางสาวศิรินนภา นามมณีโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
1. นางวิไล กลิ่นแก้วโรงเรียนตาลสุมพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาวฐิติพรรณ ค่ำคูณโรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
3. นางจีระภา อาษอาษาโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางสุวิมล เสียงล้ำโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
5. นางกฤษฎากรณ์ หินภุโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยากรรมการ
6. นางสาวศิรินนภา นามมณีโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
7. นางพรชรดา กล่อมเสียงโรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
8. นางกรณิกา หัสดีโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายสมชาย โสภาโรงเรียนอ่างศิลาประธานกรรมการ
2. นางภัทราพร กอมณีโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
3. นางบังอร ช่วยปู่โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยากรรมการ
4. นางสาวนลินี ดวงมาลย์โรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
5. นางจุฬาลักษณ์ ใจดีโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายสมชาย โสภาโรงเรียนอ่างศิลาประธานกรรมการ
2. นางภัทราพร กอมณีโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
3. นางบังอร ช่วยปู่โรงเรียนกรรมการ
4. นางสาวนลินี ดวงมาลย์โรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
5. นางจุฬาลักษณ์ ใจดีโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายไตรภพ ชูกรโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวนัทรียา สมสมัยโรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
3. นายวิพล แซ่ตั้นโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางสาวไพลิน ภักดีไทยโรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
5. นายโกสินทร์ บุญรอดโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยากรรมการ
6. นายอนุสิษฐ สำเภาโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายโกสินทร์ บุญรอดโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวไพลิน ภักดีไทยโรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
3. นายวิพล แซ่ตั้นโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายไตรภพ ชูกรโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวนัทรียา สมสมัยโรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
6. นายอนุสิษฐ สำเภาโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางเกษมศรี สมหมายโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร สำเภาโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นางสาวดุจดาว ช่วยสุขโรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
4. นางโสภา นนเทศาโรงเรียนตาลสุมพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสำอาง สุขสำราญโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวพรทิพย์ โอษฐิเวชโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นางสาวชัฐฐิณา คำพรโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวมนัสดา แสงสิงแก้วโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายสุทัศ ศรีบุระโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายชนาธิปัตย์ เจริญศักดิ์โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นางสาวรัตนา พรมเพ็ญโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยากรรมการ
4. นายสุรชัย วงศ์ถาโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นางกาญจนา เชื้อประทุมโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางรัศมี ศรีวะรมย์โรงเรียนอ่างศิลาประธานกรรมการ
2. นางสาวนวลอนงค์ แก้ววงษ์โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยากรรมการ
3. นางสาวมะลิวัลย์ แพงดีโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกฤติยาณี เจริญลอยโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
5. นายชนาธิปัตย์ เจริญศักดิ์โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางบัวแดง สร้อยสิงห์โรงเรียนโขมเจียมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางทัศณี สุนิพันธ์โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวฉวีวรรณ เมืองซองโรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
4. นางสาวพันทิพา ช่วงชิงโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวจุรีรัตน์ พันธุวัฒน์โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางบัวแดง สร้อยสิงห์โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ เมืองซองโรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
3. นางสาวพันทิพา ช่วงชิงโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
4. นางทัศณี สุนิพันธ์โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวจุรีรัตน์ พันธุวัฒน์โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวกษมล ดอนแก้วโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสมคิด วงค์คูณโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นางมาลาพร พินธุกรณ์โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวสุวาลี เที่ยงธรรมโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวจันทิมา หอมนามโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางสาวยุพาภรณ์ อาจหาญโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางมาลาพร พินธุกรณ์โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวสุวาลี เที่ยงธรรมโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวสมคิด วงศ์คูณโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางสาวสิริโสภา ดวงแก้วโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวหนูทอง จันทร์จริงโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายนพพร งามเถื่อนโรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
3. นางสาววิภาดา สร้อยคำโรงเรียนศรีแสงธรรมกรรมการ
4. นางสาวพนารัตน์ เกษงามโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวประภัสสร ผลสินธ์โรงเรียนอ่างศิลาประธานกรรมการ
2. นายทนงศิลป์ เรืองแสนโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นางสาวธนพร ธรรมปัตรโรงเรียนศรีแสงธรรมกรรมการ
4. นายธนพัฒน์ ทับไธสงโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวประพิมพ์พรรณ ศรีปัดโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นางสาวณปภัช บุญสมศรีโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายธงไชย พรรัตนโชคโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยากรรมการ
3. นางจิราภรณ์ ภูทองโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางสาวศรีฟ้า ศรีพรหมโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายธงไชย พรรัตนโชคโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวณปภัช บุญสมศรีโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นางจิราภรณ์ ภูทองโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางสาวศรีฟ้า ศรีพรหมโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางบังอร ปรัสพันธ์โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวผ่องพรรณ พลราชโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยากรรมการ
3. นายอัมฤทธิ์ ศรีกุลวงศ์โรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
4. นายเอกรัตน์ นันตะวงษ์โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางยลภัทร ถาวรเจริญกุล โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวผ่องพรรณ พลราชโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยากรรมการ
3. นายประดลเดช ใยเมืองโรงเรียนอ่างศิลากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสำเภาทอง รัตนีย์โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวเฉลิมขวัญ ศรีหาสารโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอภิญญา สุขพงษ์โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวผ่องพรรณ พลราชโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยากรรมการ
5. นางสาวภาวิณี วงศ์ตาโรงเรียนอ่างศิลากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายอุทวน สุนิพันธ์โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางลักษณาภรณ์ บุปผาชาติโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นางฐิติรักษ์ อินทร์กระโทกโรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
4. นายธวัชศักดิ์ สุดแสงโรงเรียนหนามแท่งพิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางชนกล วัชรภูมิโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายมังกร จันทลาโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย นามพงษ์โรงเรียนหนามแท่งพิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นายประดลเดช ใยเมืองโรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
4. นายเอกรัตน์ นันตะวงษ์โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นายวันชัย หินผาโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยเอกสมชาย สุดชาติโรงเรียนตาลสุมพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย นามวงศ์โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นายวันชัย หินผาโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยากรรมการ
4. นางสาวชนิกานต์ สายพันธ์โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นายโยธิน อาธิเวชโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายธวัชศักดิ์ สุดแสนโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวโสวรรณี แหล่งหล้าโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยาประธานกรรมการ
2. นางฐิติรักษ์ อินทร์กระโทกโรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
3. นางสาวภาวิณี แก้วคำรอดโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวโสวรรณี แหล่งหล้าโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยาประธานกรรมการ
2. นางลักษณาภรณ์ บุุปผาชาติโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางอรัญญา หรุจันทร์โรงเรียนตาลสุมพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางรจนา ทองโบราณโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยากรรมการ
3. นางสาวเสาวลักษณ์ สายยาโรงเรียนโขงเจียมกรรมการ
4. นางสาวปาริณีย์ ชารีแก้วโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นางวิบูลย์ นพเทาว์โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางสาวปาริณีย์ ชารีแก้วโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางรัตนา ศักดิ์ศรีโรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
3. นางอรมัย ประทุมมาโรงเรียนตาลสุมพัฒนากรรมการ
4. นางสาวโสวรรณี แหล่งหล้าโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยากรรมการ
5. นางวิบูลย์ นพเทาว์โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
1. นางบังอร ปรัสพันธ์โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายนันทวัฒน์ ผลกองโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นายปราการ จรัณยานนท์โรงเรียนโขงเจียมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยเอกสมชาย สุดชาติโรงเรียนตาลสุมพัฒนากรรมการ
5. นางรจนา ทองโบราณโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยากรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นางณัฐริณีย์ สาระพัฒน์โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางมลฤดี รัตโนโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวรุ่งฤทัย สมหวังโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางทิพพาวรรณ สมหมายโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสุดาวัลย์ จันทนุชโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นายนัฐพล พิมพ์พันธ์โรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
4. นายแวว อินทะพรมโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยากรรมการ
5. นายสุริยะ ภูขำโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์กรรมการ
6. นางวรรณวิภา วารปรีดีโรงเรียนตาลสุมพัฒนากรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิตยา บุญรมโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวพฤฒิพร วรรณศรีโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายปรีดา ศรีสงครามโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางพิสอน ผดุงพลโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นายทวีศักดิ์ อินทร์โสมโรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
4. นายแวว อินทะพรมโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยากรรมการ
5. นายมานพ ไชยโกฎโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมกรรมการ
6. นายมานพ แสวงศรีโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคมกรรมการ
7. นายธรรมรงค์ โคกหงส์โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายนคร กัญญะลาโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยาประธานกรรมการ
2. นางเยาวรัตน์ เจริญจิตรโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นายประกาย พยุงวงษ์โรงเรียนกรรมการ
4. นายสมชาย จันทร์พวงโรงเรียนกรรมการ
5. นายอัศสิริ พรมพุ้ยโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นางพัชรา ตั้งเจริญโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายวิชาญ ศรีวะรมย์โรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
3. นายนคร กัญญะลาโรงเรียนกรรมการ
4. นายสมชาย จันทร์พวงโรงเรียนกรรมการ
5. นายอัศสิริ พรมพุ้ยโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางพัชรา ตั้งเจริญโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางสาวพิชญากร ภาพกลางโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมกรรมการ
3. นายไกรราช นะธีสีโรงเรียนกรรมการ
4. นายสมชาย จันทร์พวงโรงเรียนกรรมการ
5. นายอัศสิริ พรมพุ้ยโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นางพัชรา ตั้งเจริญโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายอัศสิริ พรมพุ้ยโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นายสมชาย จันทร์พวง-กรรมการ
4. นายปรีชา บุญยังโรงเรียนกรรมการ
5. นายอภิชญา กัญญะลาโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางเยาวรัตน์ เจริญจิตรโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายอัศสิริ พรมพุ้ยโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นายประกาย พยุวงษ์โรงเรียนกรรมการ
4. นายสมชาย จันทร์พวงโรงเรียนกรรมการ
5. นายนคร กัญญะลาโรงเรียนกรรมการ
6. นายพิชญากร ภาพกลางโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นางพัชรา ตั้งเจริญโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางสาวอภิชญา กัญญะลาโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
3. นายอัศสิริ พรมพุ้ยโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นายประกาย พยุงวงษ์โรงเรียนกรรมการ
5. นายนคร กัญญะลาโรงเรียนกรรมการ
6. นายสมชาย จันทร์พวงโรงเรียนกรรมการ
7. นางสาวพิชญากร ภาพกลางโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางพัชรา ตั้งเจริญโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายประกาย พยุงวงษ์โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นายนคร กัญญะลา-กรรมการ
4. นายสมชาย จันทร์พวง-กรรมการ
5. นางสาวพิชญากร ภาพกลางโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายประกาย พยุงวงษ์โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพิชญากร ภาพกลางโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมกรรมการ
3. นายนคร กัญญะลาโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยากรรมการ
4. นายสมชาย จันทร์พวงโรงเรียนกรรมการ
5. นางสาวอภิชญา กัญญะลาโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายไกรราช นะธีสีโรงเรียนอ่างศิลาประธานกรรมการ
2. นายประกาย พยุงวงษ์โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นายสมชาย จันทร์พวง-กรรมการ
4. นายปรีชา บุญยัง-กรรมการ
5. นางสาวพิชญากร ภาพกลาวโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายสมชาย จันทร์พวงโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยาประธานกรรมการ
2. นางเยาวรัตน์ เจริญจิตรโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นายประกาย พยุงวงษ์โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวอภิชญา กัญญะลาโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นางเยาวรัตน์ เจริญจิตรโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายประกาย พยุงวงษ์โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นายสมชาย จันทร์พวงโรงเรียนกรรมการ
4. นายไกรราช นะธีสีโรงเรียนกรรมการ
5. นายอัศสิริ พรมพุ้ยโรงเรียนกรรมการ
6. นางสาวอภิชญา กัญญะลาโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายปรีชา บุญยังโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยาประธานกรรมการ
2. นายประกาย พยุงวงษ์โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นายนคร กัญญะลาโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยากรรมการ
4. นายสมชาย จันทร์พวงโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายนคร กัญญะลาโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยาประธานกรรมการ
2. นายประกาย พยุงวงษ์โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นายปรีชา บุญยัง-กรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายประดิษฐ์ พันยาโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายวุฒิไกร แสงทองโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
3. นายวิชิตพงษ์ บุญช่วยโรงเรียนกรรมการ
4. นายวัชรพล แดงจีนโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายประดิษฐ์ พันยาโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายวุฒิไกร แสงทองโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
3. นายวิชิตพงษ์ บุญช่วยโรงเรียนกรรมการ
4. นายวัชรพล แดงจีนโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายวิชิตพงษ์ บุญช่วยโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายสุรชาติ เยาวศรีโรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
3. นายวีระพล โทบุดดีโรงเรียนตาลสุมพัฒนากรรมการ
4. นายประดิษฐ์ พันยาโรงเรียนกรรมการ
5. นายวัชรพล แดงจีนโรงเรียนกรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายวีระพล โทบุดดีโรงเรียนตาลสุมพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายวิชิตพงษ์ บุญช่วยโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นายประดิษฐ์ พันยาโรงเรียนกรรมการ
4. นายวัชรพล แดงจีนโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ พันยาโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางสาวสมพร พินธุโทโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นายวิชิตพงษ์ บุญช่วยโรงเรียนกรรมการ
4. นายวัชรพล แดงจีนโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายประดิษฐ์ พันยาโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางสาวสมพร พินธุโทโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นายวีระพล โทบุดดีโรงเรียนตาลสุมพัฒนากรรมการ
4. นายวิชิตพงษ์ บุญช่วยโรงเรียนกรรมการ
5. นายวัชรพล แดงจีนโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวสมพร พินธุโทโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ พันยาโรงเรียนกรรมการ
3. นายวิชิตพงษ์ บุญช่วยโรงเรียนกรรมการ
4. นายวัชรพล แดงจีนโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายประดิษฐ์ พันยาโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายวีระพล โทบุดดีโรงเรียนตาลสุมพัฒนากรรมการ
3. นายวิชิตพงษ์ บุญช่วยโรงเรียนกรรมการ
4. นายวัชรพล แดงจีนโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ พันยาโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางสาวสมพร พินธุโทโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นายวิชิตพงษ์ บุญช่วยโรงเรียนกรรมการ
4. นายวัชรพล แดงจีนโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายประดิษฐ์ พันยาโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายวิชิตพงษ์ บุญช่วยโรงเรียนกรรมการ
3. นายวัชรพล แดงจีนโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ พันยาโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายวิชิตพงษ์ บุญช่วยโรงเรียนกรรมการ
3. นายวัชรพล แดงจีนโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายประดิษฐ์ พันยาโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายวิชิตพงษ์ บุญช่วยโรงเรียนกรรมการ
3. นายวัชรพล แดงจีนโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ พันยาโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายวิชิตพงษ์ บุญช่วยโรงเรียนกรรมการ
3. นายวัชรพล แดงจีนโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายประดิษฐ์ พันยาโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายวิชิตพงษ์ บุญช่วยโรงเรียนกรรมการ
3. นายวัชรพล แดงจีนโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ พันยาโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายวิชิตพงษ์ บุญช่วยโรงเรียนกรรมการ
3. นายวัชรพล แดงจีนโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายประดิษฐ์ พันยาโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายวิชิตพงษ์ บุญช่วยโรงเรียนกรรมการ
3. นายวัชรพล แดงจีนโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ พันยาโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายวิชิตพงษ์ บุญช่วยโรงเรียนกรรมการ
3. นายวัชรพล แดงจีนโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายประดิษฐ์ พันยาโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายวิชิตพงษ์ บุญช่วยโรงเรียนกรรมการ
3. นายวัชรพล แดงจีนโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ พันยาโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายวิชิตพงษ์ บุญช่วยโรงเรียนกรรมการ
3. นายวัชรพล แดงจีนโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายประดิษฐ์ พันยาโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายวิชิตพงษ์ บุญช่วยโรงเรียนกรรมการ
3. นายวัชรพล แดงจีนโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6
1. นายประดิษฐ์ พันยาโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายวิชิตพงษ์ บุญช่วยโรงเรียนกรรมการ
3. นายวัชรพล แดงจีนโรงเรียนกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายประดิษฐ์ พันยาโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายวิชิตพงษ์ บุญช่วยโรงเรียนกรรมการ
3. นายวัชรพล แดงจีนโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ หอมสมบัติโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวสมพร พินธุโทโรงเรียนกรรมการ
3. นายประดิษฐ์ พันยาโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวสมพร พินธุโทโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ หอมสมบัติโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
3. นายประดิษฐ์ พันยาโรงเรียนกรรมการ
4. นายรักยม รักวงศ์ปรีดีโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ พันยาโรงเรียนประธานกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวสมพร พินธุโทโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ หอมสมบัติโรงเรียนกรรมการ
3. นายประดิษฐ์ พันยาโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสมพร พินธุโทโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ หอมสมบัติโรงเรียนกรรมการ
3. นายประดิษฐ์ พันยาโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นายสุวิทย์ หอมสมบัติโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤมล พิมโพธิ์โรงเรียนตาลสุมพัฒนากรรมการ
3. นายประดิษฐ์ พันยาโรงเรียนกรรมการ
4. นางสาวสมพร พินธุโทโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสมพร พินธุโทโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
2. นายสุวิทย์ หอมสมบัติโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสมพร พินธุโทโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ พันยาโรงเรียนกรรมการ
3. นายสุวิทย์ หอมสมบัติโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางสาวสมพร พินธุโทโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ หอมสมบัติโรงเรียนกรรมการ
3. นายประดิษฐ์ พันยาโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวปิยะกาญจน์ สกุลว่องไวโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวญาณิภา บาลุนโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวปิยะกาญจณ์ สกุลว่องไวโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวญาณิภา บาลุนโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นายจิระพงษ์ แสงวงศ์โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิประภา บุญวงศ์โรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
3. นางสาวสุภาพร ศรีทนษาโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวทัตชา อินทรสดโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวสุภาพร ศรีทนษาโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาววิไล อินทรามาตรโรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
3. นางสาวศศิประภา บุญวงศ์โรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
4. นางสาวทัตชา อินทรสดโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
5. นายจิระพงษ์ แสงวงค์โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวญาณิภา บาลุนโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยะกาญจณ์ สกุลว่องไวโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวปิยะกาญจณ์ สกุลว่องไวโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวญาณิภา บาลุนโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นายจิระพงษ์ แสงวงศ์โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิประภา บุญวงศ์โรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
3. นางสาวสุภาพร ศรีทนษาโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวทัตชา อินทรสดโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวศศิประภา บุญวงศ์โรงเรียนอ่างศิลาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาพร ศรีทนษาโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
3. นายจิระพงษ์ แสงวงค์โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวทัตชา อินทรสดโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวญาณิภา บาลุนโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางศิรานุช วิลามาศโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวญาณิภา บาลุนโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวศิรานุช วิลามาศโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิประภา บุญวงศ์โรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
3. นางสาวทัตชา อินทรสดโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
4. นายจิระพงษ์ แสงวงค์โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวสุภาพร ศรีทนษาโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายชัยวัฒน์ แสงทองโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอภิวัฒน์ ศิโลโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ ดวงธนูโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมกรรมการ
4. นายชยุต โชติวุฒินันท์โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมกรรมการ
5. นายไมตรี สมชัยโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายชัยวัฒน์ แสงทองโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ ดวงธนูโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมกรรมการ
3. นายชยุต โชติวุฒินันท์โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมกรรมการ
4. นายอภิวัฒน์ ศิโลโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
5. นายไมตรี สมชัยโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายอัมฤทธิ์ ศรีกุลวงศ์โรงเรียนอ่างศิลาประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจมาศ แสงสว่างโรงเรียนหนามแท่งพิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นายรัชพล ภักดีไทยโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวจิราวรรณ สมนึกโรงเรียนหนามแท่งพิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นายอัมฤทธิ์ ศรีกุลวงศ์โรงเรียนอ่างศิลาประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราวรรณ สมนึกโรงเรียนหนามแท่งพิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นายรัชพล ภักดีไทยโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวเบญจมาศ แสงสว่างโรงเรียนหนามแท่งพิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางรุ่งรัตน์ ชมทองโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวประภาวดี เผ่าภูรีโรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
3. นางสาวรัตดา เจริญสุขโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายตระการเกียรติ ไชยสัตย์โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวสิริพร หาญชนะโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมกรรมการ
6. นางปัทมาภรณ์ พิมพบุตรโรงเรียนอ่างศิลากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางรุ่งรัตน์ ชมทองโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตดา เจริญสุขโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นางสาวประภาวดี เผ่าภูรีโรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
4. นายตะการเกียรติ ไชยสัตย์โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวสิริพร หาญชนะโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมกรรมการ
6. นางปัทมาภรณ์ พิมพบุตรโรงเรียนอ่างศิลากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางรุ่งรัตน์ ชมทองโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยาประธานกรรมการ
2. นายตะการเกียรติ ไชยสัตย์โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวสิริพร หาญชนะโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวรัตดา เจริญสุขโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางสาวประภาวดี เผ่าภูรีโรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
6. นางปัทมาภรณ์ พิมพบุตรโรงเรียนอ่างศิลากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นายตระการเกียรติ ไชยสัตย์โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางรุ่งรัตน์ ชมทองโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยาประธานกรรมการ
3. นางสาวสิริพร หาญชนะโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวรัตดา เจริญสุขโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางสาวประภาวดี เผ่าภูรีโรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
6. นางปัทมาภรณ์ พิมพ์บุตรโรงเรียนอ่างศิลากรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายภาณุวัฒน์ อุปมาโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภวรรณ ธิวงศ์ษาโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวศิริจรรยา พวงคำโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวสุกัญญา รักษาสัตย์โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวศิริพร แสนทวีสุขโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวจันทิมา ทองใบโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายชัยรัตน์ ปรัสพันธ์โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายภาณุวัฒน์ อุปมาโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยากรรมการ
3. นายเสกสรร บัวงามโรงเรียนอ่างศิลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายชัยรัตน์ ปรัสพันธ์โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายภาณุวัฒน์ อุปมาโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยากรรมการ
3. นายเสกสรร บัวงามโรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
4. นางปิยวดี ปัฐพีโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวจันทิมา ทองใบโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริจรรยา พวงคำโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวสุภวรรณ ธิวงศ์ษาโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายภาณุวัฒน์ อุปมาโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเกษศิรินทร์ เรืองอมรชัยโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวจันทิมา ทองใบโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคมกรรมการ
4. นายฉัตรยา ป้องสิงห์โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางอำไพ สายเบาะโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพรพิพัฒน์ งามศรีโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยากรรมการ
3. นายฉัตรยา ป้องสิงห์โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายเสกสรร บัวงามโรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
5. นางนันทนา วรรณคำโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมกรรมการ
6. นายชัยรัตน์ ปรัสพันธ์โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวปิยวดี ปัฐพีโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวดวงใจ นามกูลโรงเรียนอ่างศิลาประธานกรรมการ
2. นายปรีชา กัลยางามโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา รักษาสัตย์โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุภวรรณ ธิวงศ์ษาโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริจรรยา พวงคำโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายอดิเทพ ถนอมสงวนโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
3. นางพรพิพัฒน์ งามศรีโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยากรรมการ
4. นายฉัตรยา ป้องสิงห์โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางสาวศิริพร แสนทวีสุขโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวสุกัญญา รักษาสัตย์โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอดิเทพ ถนอมสงวนโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
3. นางพรพิพัฒน์ งามศรีโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยากรรมการ
4. นายฉัตรยา ป้องสิงห์โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางสาวฉัตรสุดา มนัสโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์กรรมการ
6. นายเฉลิมพล เถาว์โทโรงเรียนตาลสุมพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
1. นางสาวจันทิมา ทองใบโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนันทนา วรรณคำโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมกรรมการ
3. นายอดิเทพ ถนอมสงวนโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายอดิเทพ ถนอมสงวนโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมพล เถาว์โทโรงเรียนตาลสุมพัฒนากรรมการ
3. นางสาวดวงใจ นามกูลโรงเรียนอ่างศิลากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวจันทิมา ทองใบโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพรพิพัฒน์ งามศรีโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยากรรมการ
3. นางสาวเกษศิรินทร์ เรืองอมรชัยโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวจันทิมา ทองใบโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายภาณุวัฒน์ อุปมาโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยากรรมการ
3. นางสาวดวงใจ นามกูลโรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
4. นางสาวเกษศิรินทร์ เรืองอมรชัยโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายเสกสรร บัวงามโรงเรียนอ่างศิลาประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยวดี ปัฐพีโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
3. นายปรีชา กัลยางามโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายเฉลิมพล เถาว์โทโรงเรียนตาลสุมพัฒนากรรมการ
5. นางสาวจันทิมา ทองใบโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายอดิเทพ ถนอมสงวนโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายอดิเทพ ถนอมสงวนโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายภาณุวัฒน์ อุปมาโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยากรรมการ
3. นางนันทนา วรรณคำโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจันทิมา ทองใบโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายอดิเทพ ถนอมสงวนโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายอดิเทพ ถนอมสงวนโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายอดิเทพ ถนอมสงวนโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายอดิเทพ ถนอมสงวนโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายอดิเทพ ถนอมสงวนโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายอดิเทพ ถนอมสงวนโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางกนกภัทร ศักดิ์ศินานนท์โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายเลิศศักดิ์ จันทรักษาโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยากรรมการ
3. นายสัญธิชัย สาระคำโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายรัชพล ศุภโกศลโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยาประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ยศ นิยมญาติโรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
3. นายศิกษก พันธ์ใหญ่โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายอาณัติ เผ่าพงษ์เลิศศิริโรงเรียนตาลสุมพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางบุปผา มุระชีวะโรงเรียนหนามแท่งพิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นายจรูณย์ พรมสีใหม่โรงเรียนโขงเจียมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นางกนกภัทร ศักดิ์ศินานนท์โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายรัชพล ศุภโกศลโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายโกเมศ รัตนีย์โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวนงนุช ทองไทยโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยากรรมการ
3. นายณรงค์ยศ นิยมญาติโรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
4. นางสุภาภัค ศรียาโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นายบรม สุรมิตรโรงเรียนอ่างศิลาประธานกรรมการ
2. นางสุภาภัค ศรียาโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวนงนุช ทองไทยโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยากรรมการ
4. นางวิลาวัลย์ ขมิ้นทองโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายรัชพล ศุภโกศลโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยาประธานกรรมการ
2. นายสัญธิชัย สาระคำโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวเฟื่องลดา ทรงมณีโรงเรียนโขงเจียมกรรมการ
4. นางวิลาวัลย์ ขมิ้นทองโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายสมชาย แสงทองโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายรัชพล ศุภโกศลโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยากรรมการ
3. นางสาวเฟื่องลดา ทรงมณีโรงเรียนโขงเจียมกรรมการ
4. นายสัญธิชัย สาระคำโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายอาณัติ เผ่าพงษ์เลิศศิริโรงเรียนตาลสุมพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายจรูณย์ พรมสีใหม่โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมกรรมการ
3. นายเลิศศักดิ์ จันทรักษาโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยากรรมการ
4. นายรัชพล ศุภโกศลโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายโกเมศ รัตนีย์โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายจรูณย์ พรมสีใหม่โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมกรรมการ
3. นายเลิศศักดิ์ รักษาจันทรักษาโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยากรรมการ
4. นายบรม สุรมิตรโรงเรียนอ่างศิลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางจันทร์เพ็ญ กัญญะลาโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสมชาย แสงทองโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวจำปี เบ้าช้างเผือกโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางกนกภัทร ศักดิ์ศินานนท์โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางจันทร์เพ็ญ กัญญะลาโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวเฟื่องลดา ทรงมณีโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางบุปผา มุระชีวะโรงเรียนหนามแท่งพิทยา รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายศิกษก พันธ์ใหญ่โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคมกรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ กัญญะลาโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางบุปผา มุระชีวะโรงเรียนหนามแท่งพิทยา รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายศิกษก พันธ์ใหญ่โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคมกรรมการ
3. นายจันทร์เพ็ญ กัญญะลาโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางจันทร์เพ็ญ กัญญะลาโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางบุปผา มุระชีวะโรงเรียนหนามแท่งพิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นางสาวกัลยา สุขหอมโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางกนกภัทร ศักดิ์ศินานนท์โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวกัลยา สุขหอมโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยากรรมการ
3. นางสาวจำปี เบ้าช้างเผือกโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางวิลาวัลย์ ขมิ้นทองโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนงนุช ทองไทยโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยากรรมการ
3. นางสาวจิราภรณ์ ว่องไวโรงเรียนศรีแสงธรรมกรรมการ
4. นางสาวจำปี เบ้าช้างเผือกโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางบุปผา มุระชีวะโรงเรียนหนามแท่งพิทยา รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางสาวนงนุช ทองไทยโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยากรรมการ
3. นางสาวจิราภรณ์ ว่องไวโรงเรียนศรีแสงธรรมกรรมการ
4. นางสาวเฟื่องลดา ทรงมณีโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายรักยม รักวงศ์ปรีดีโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายวัชรพล แดงจีนโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวสมพร พินธุโทโรงเรียนกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นายรักยม รักวงศ์ปรีดีโรงเรียนกรรมการ
2. นายวัชรพล แดงจีนโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวสมพร พินธุโทโรงเรียนกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นายรักยม รักวงศ์ปรีดีโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายวัชรพล แดงจีนโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวสมพร พินธุโทโรงเรียนกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวดวงใจ นามกูลโรงเรียนอ่างศิลาประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทิมา ทองใบโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายปรีชา กัลยางามโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางนันทนา วรรณคำโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายวิชิตพงษ์ บุญช่วยโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายวัชรพล แดงจีนโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
3. นายรักยม รักวงศ์ปรีดีโรงเรียนกรรมการ
4. นายประดิษฐ์ พันยาโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6
1. นายวิชิตพงษ์ บุญช่วยโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายวัชรพล แดงจีนโรงเรียนกรรมการ
3. นายประดิษฐ์ พันยาโรงเรียนกรรมการ
4. นายรักยม รักวงศ์ปรีดีโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นายวิชิตพงษ์ บุญช่วยโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายรักยม รักวงศ์ปรีดีโรงเรียนกรรมการ
3. นายวัชรพล แดงจีนโรงเรียนกรรมการ
4. นายประดิษฐ์ พันยาโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6
1. นายวิชิตพงษ์ บุญช่วยโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายรักยม รักวงศ์ปรีดีโรงเรียนกรรมการ
3. นายวัชรพล แดงจีนโรงเรียนกรรมการ
4. นายประดิษฐ์ พันยาโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายวิชิตพงษ์ บุญช่วยโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายวัชรพล แดงจีนโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
3. นายรักยม รักวงศ์ปรีดีโรงเรียนกรรมการ
4. นายประดิษฐ์ พันยาโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6
1. นายวิชิตพงษ์ บุญช่วยโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายรักยม รักวงศ์ปรีดีโรงเรียนกรรมการ
3. นายวัชรพล แดงจีนโรงเรียนกรรมการ
4. นายประดิษฐ์ พันยาโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นายวิชิตพงษ์ บุญช่วยโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6
1. นายวิชิตพงษ์ บุญช่วยโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายวัชรพล แดงจีนโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายวิชิตพงษ์ บุญช่วยโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายเฉลิมพล เถาว์โท (0819676066) Email: HS3NQE@gmail.com
นายอดิเทพ ถนอมสงวน (0867206201) Email: Adithep@simuang.ac.th

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]