รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
ระหว่าง วันที่ 17 - 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 90.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะพือวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนิดาวรรณ  หาระสาร
 
1. นางสาวหงษ์ทอง  คำชัย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 93.07 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. นางสาวปัฐมา  โสภาพันธ์
 
1. นางวราภรณ์  ศรีสันต์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. เด็กหญิงปิยธิดา  ขันศรี
 
1. นางสาลิณี  ใยทอน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม 1. นางสาวสุพัตรา  อัปกาญจน์
 
1. นายพรหมพชร  เกตดี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. เด็กหญิงมาตา  บุบผาดี
 
1. นางสราลักษณ์  จันทะรักษา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นางสาวสุชาดา  วามะกัน
 
1. นางพัชรา  กันยะกาญจน์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 83.55 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะพือวิทยาคาร 1. เด็กหญิงอาทิตยา  มณีกรรณ์
 
1. นางสาวพิสมัย  ตาละคุณ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม 1. นางสาวพิมพ์ลาวรรณ   แก้ววงษ์บน
 
1. นางสาวจิราภรณ์  แดนดี
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. เด็กหญิงประภารวี  ศรีคำ
2. เด็กหญิงปิตา  บุบผาดี
3. เด็กหญิงพรพิรุณ  วงศ์โสภา
 
1. นางสราลักษณ์  จันทะรักษา
2. นางวราภรณ์  ศรีสันต์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 83.96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นางสาวกัญญาวีร์  ผักกูด
2. นางสาวฐาปนีย์  ศรีชาติ
3. นายพัชรพงษ์  ยุทธเสน
 
1. นางสาวภัทรวดี  ตลอดพงษ์
2. นายวารี  จอมเกาะ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. เด็กหญิงฐิติมาพร  กองแก้ว
2. เด็กหญิงวิมลศิริ  ปานเจริญ
 
1. นางรัทญาพร  ถุระพัฒน์
2. นางมงคล  สุตัญตั้งใจ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นางสาวจิตรา  มุทาวัน
2. นางสาวณิชนันทน์  ลาเบิกบาน
 
1. นางฉวีวรรณ  วู้ดส์
2. นายภัคพงศ์  พิมพ์ไพศาล
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  ใฝ่จิต
 
1. นายไพรี  พันธ์สุวรรณ
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 1. นายพงศกร  ชอบเพื่อน
 
1. นางอมรา  พันธุ์เพ็ง
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. เด็กหญิงธนิษฐา  ว่องไว
2. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  จินาพร
3. เด็กหญิงอริศรา  เรือนพิมพ์
 
1. ดร.ชนาภัทร  ขาวสะอาด
2. สิบเอกสมประสงค์  วังหอม
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร 1. นางสาวกนกพร  ปูคะธรรม
2. นางสาวกาญจนา  ทองพา
3. นายชิดณรงค์  อ้วนใหญ่
 
1. นายศราวุธ  ศรีมาคำ
2. นายชินกร  ดรวิสัย
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรัชยา  หิมะคุณ
2. เด็กหญิงฉัตรลดา  จันทบุตร
3. เด็กหญิงเขมิสรา  สวัสดี
 
1. นายไพรัตน์  อ่อนสุด
2. นางนฤมล  อุดรประจักษ์
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร 1. นางสาวนวลเนตร  เปรมทา
2. นางสาววราภรณ์  บุญโท
3. นางสาวสุจิตรา  ทีทา
 
1. นายศราวุธ  ศรีมาคำ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. เด็กชายวิษณุพงษ์  วงเวียน
2. เด็กชายศุภราช  บุญเรือง
 
1. นางวรรณธนากร  อังฉกรรจ์
2. นางวิมลรัตน์  พิพัฒน์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 1. นางสาวปานแก้ว  ปัสสา
2. นางสาวเจพิสตา  กุลวงศ์
 
1. นางสาวรมณ  สาวรีย์
2. นางณัฐิยา  พรหมอินทร์แก้ว
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. นายนิฐิวัตร  วิมลประดิษฐ์
 
1. นางสุพรรณี  ทองสวัสดิ์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. นางสาวรัตนาภรณ์  กุมภาพงษ์
 
1. นางสาววาสนา  สังกะสี
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกนกพร  สายสิงห์
2. เด็กหญิงกุลนิภา  พุ่มพฤกษา
3. เด็กหญิงนิตยา  สิงห์เชื้อ
 
1. นายสมพงษ์  ศรีเลิศ
2. นางสาวชมสิริ  ริ้วทอง
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นางสาวกาญจนา  ศิริรักษ์
2. นางสาวสิตานัน  กิ่งคำ
3. นางสาวสุดารัตน์  กิ่งแดง
 
1. นางอังคณา  โสดาจันทร์
2. นางทัศนีย์  วังทะพันธ์
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นางสาวธนภรณ์  เดิมประโคน
2. นางสาวธารินญา  กันยารังสี
3. นางสาวสุภาวดี  รูปแกะ
 
1. นางสาวดรรชนี  ศรีธัญรัตน์
2. นางสุพิชญ์นันท์  ศรีธรรมมา
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. นางสาวปัญญาภรณ์  ทองสุทธิ์
2. นางสาวสุภาพรรณ  แสงแดง
3. นายอนวัฒน์  บ้งพรม
 
1. นายศุภวิชญ์  จันสุตะ
2. นางทิพวรรณ  สมตัว
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ตาขันทอง
2. เด็กหญิงสิณีนาฐ  จันทร์หอม
3. เด็กหญิงอเมรินทร์ญา  บุญญครุฑ
 
1. นางสาวนันทกาญจน์  จันสุตะ
2. นางสาวไก่นภา  ทวีพันธ์
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นางสาวพรนิภา  ก้อนศิลา
2. นางสาวรังสิมา  ส่องแสง
3. นางสาวสิริกาญจน์  บุญน้อย
 
1. นางสาวธนัญญาณ์  บุตรศรี
2. นางจารุวรรณ  เสียงไพเราะ
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ 1. เด็กชายชณายุทธ  สมศรี
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  โอทาตะวงค์
3. เด็กหญิงวัชราภรณ์  เนื้ออ่อน
 
1. นางพิกุลแก้ว  รวยทรัพย์
2. นางเชาวลักษณ์  วงชารี
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา 1. นางสาวณัฐพร  แสนสมัคร
2. นางสาววาสนา  แพงรูป
3. นางสาวเกตุสุดา  เหลาหล้า
 
1. นางสาวมยุรฉัตร  ชาวเลย
2. นางสาวสดสวย  พุทธปอง
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. เด็กชายกันตินันท์  บุญธรรม
2. เด็กชายณัฐชนน  ใจมั่น
 
1. นางสมภักดิ์  ถึงปัดชา
2. นางสาวกิตินันท์  วงศ์ตรี
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นายพีระพล  สุดหล้า
2. นางสาวมาฆสิริ  บุญเรือง
 
1. นายสุริยัน  ต่วนค่ำ
2. นางอนัญญา  ต่วนค่ำ
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา 1. นายศิริธรรมจักร  ทองปน
2. นายสรชัย  พิมพกันต์
 
1. นางสาววัชรีภรณ์  แก้วแสน
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา 1. นายสันติ  ทองมาก
2. นายสุรชาติ  อนันต์
 
1. นางนิภาพร  บุญชิต
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นายชาญชัย  พึ่งหนู
2. นายพดลสิทธิ์  ดังก้อง
3. นายไวชยันต์  สุดหา
 
1. นางยุวดี  ใจเดี่ยว
2. นางสาวไก่นภา  ทวีพันธ์
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม 1. เด็กหญิงนภาพร  พรมบุตร
2. เด็กหญิงพวงพยอม  บุญเติม
3. เด็กหญิงรัตนา  ดำบรรพ์
4. เด็กหญิงวรนุช  โอธิฐ์เวช
5. เด็กหญิงอริศรา  จันดากุล
 
1. นายอรรถพล  จารุแพทย์
2. นางสาวรังสิมา  แปลงศรี
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม 1. นางสาวจริญญา  สืบอ้วน
2. นางสาวนิตยา  แก้วลี
3. นายประกิต  ใจเอื้อ
4. นางสาวศรัญธร  ยอดเพชร
5. นางสาวสุวารี  อาจหาญ
 
1. นางสาวกาญจนา  เพชรพันธ์
2. นางยุวดี  หวังสุข
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัลญารัตน์  สิงหาศรี
2. เด็กหญิงจุรี  ชื่นจิต
3. เด็กหญิงชรินรัตน์  โพธิสาร
4. เด็กหญิงนาริชา  คนล้ำ
5. เด็กหญิงสกาวรัตน์  ยิ่งยง
 
1. ดร.ทัศนีย์  ทองไชย
2. นางสาวแจ่มละมัย  โจระสา
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม 1. นางสาวชิดชนก  บุญรักษ์
2. นางสาวธิดารัตน์  บุตรสิทธิ์
3. นางสาวปาลิตา  เผ่าสิงห์
4. นางสาวศิริรัตน์  วรรณรี
5. นางสาวอรอุมา  สิีกุล
 
1. นายณัฐพล  บัวไขย
2. นางสาวคณารักษ์  กาเผือกงาม
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน 1. เด็กชายธนวันต์  ศรีเสมอบุญฤทธิ์
2. เด็กหญิงนิตยา  สิทธิสมบูรณ์
3. เด็กหญิงพุทธิดา  มิ่งขวัญ
4. เด็กหญิงวัทนวิภา  ทานะวงศ์
5. เด็กชายเกียรติเกรียงไกร  ปาระวงษ์
 
1. นายครรชิต   พานตะสี
2. นางดอกรัก  พานตะสี
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม 1. นายคมกิต  แน่นอุดร
2. นายชาญยุทธพล  สืบก่ำ
3. นางสาวดุษฎี  ถนอมสัตย์
4. นางสาวปภัสราภรณ์  อ่อนสิงห์
5. นายภาณุวัฒน์  นิยันตัง
 
1. นางยุวดี  หวังสุข
2. นางสาวกาญจนา  เพชรพันธ์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา 1. เด็กชายจักรกฤษ  ปะติเก
2. นางสาวณัฐธิดา  รูปใส
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ไตยแก้ว
4. นางสาวทรรศพร  เพิ่มทอง
5. เด็กชายนธี  อุ่นหล้า
6. นายนรงค์  ลายา
7. นายนายสุทธิพงษ์  ทองสุทธิ์
8. นางสาวนิภาพร  จันทะชารี
9. เด็กชายปฎิภาน  จันทร์ล้วน
10. เด็กชายพงศกรณ์  ทวีสุข
11. นางสาวพรทิพย์  ชูญาติ
12. เด็กชายภานุวัฒน์  วงค์เคน
13. เด็กชายรพีภัทร  แสงก่ำ
14. เด็กหญิงสุดา  กิ่งหมั้น
15. เด็กหญิงสุดาทิพย์  คงทน
16. นางสาวอริยาถรณ์  เครื่องจันทร์
 
1. นายอารมณ์  ชิณกะธรรม
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุวิชาการ  พุฒโสม
 
1. นางกุลพัชร  พิมพ์พันธ์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม 1. นางสาวน้ำฝน  คำชมภู
 
1. นางกัญจนา  นิลเกษม
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา 1. เด็กชายธนพงษ์  จำปาโท
2. เด็กหญิงลดาวัลย์  นิตรักษ์
 
1. นายวีรพันธ์  ดาษดา
2. นางวัชรี  ดาษดา
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 1. นายนพพล  โคตรวันทา
2. นางสาววันวิสา  สิงห์มุ้ย
 
1. นางรวีวรรณ   ทิพย์ชัย
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นางสาวณัชชา  แสนทวีสุข
2. เด็กหญิงณัฐพร  นาสิงห์ขันธ์
3. นางสาวนัฐลดา  สงวนพิมพ์
4. นางสาวปภาวรินทร์  บุญศรัทธา
5. นางสาวประทุมทิพย์  ธรรมสอน
6. เด็กหญิงมัณฑนา  ยิ่งยง
7. นางสาวยุวดี  วิชัย
8. เด็กหญิงราตรี  สิงสีทา
9. เด็กหญิงวิชญาดา  บุญวัง
10. นางสาวสิรินทรา  บุญเนาว์
 
1. นางสาวพริ้มเพรา  กันยาสาย
2. นายฉลาด  ธรรมวงศ์
3. นางสาวสุรัญญา  เลิศพันธ์
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นางสาวจิราภรณ์  บุญคุณ
2. นางสาวชนชญาภัค  จำนงค์
3. นางสาวณัฐพร  วงเหล็ก
4. นางสาวธิติธร  ว่องไว
5. นางสาวนนฑินี  ไหว้พรม
6. นางสาวนันธิดา  เขียวแก้ว
7. นางสาวปาริชาติ  เรืองแสน
8. นางสาวปาลิดา  เหลากลม
9. นางสาวศิริยากร  รูปสูง
10. นางสาวสุกัญญา  ช่วยสุข
11. นางสาวสุภาวดี  ผลจันทร์
12. นางสาวสุวนิต  ทองเกลี้ยง
13. นางสาวอัญธิยา  เพ็ญชาลี
14. นางสาวอาภัสรา  ขำสวัสดิ์
15. นางสาวเพชรรัตน์  แพงรูป
 
1. นางสาววิไล  คูณคำ
2. นางสาวเนาวรัตน์  สำเริง
3. นางสาวสกาวรัตน์  อ่อนยอง
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม 1. เด็กชายชูศักดิ์  หอมขจร
2. เด็กหญิงนฤมล  ไม้น้อย
 
1. นายนัสฐิพงษ์  เขตชมภู
2. นายพิสิทธิ์  ศรีเมือง
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม 1. นางสาวจิราภรณ์  จรลี
2. นางสาวเมชิตรา  สร้อยทอง
 
1. นายนัสฐิพงษ์  เขตชมภู
2. นายพิสิทธิ์  ศรีเมือง
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน 1. เด็กหญิงวิภาดา  จันทเทพ
 
1. นายวิทยา  หวานอารมย์
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน 1. นายปองธรรม  พรมสิงห์
 
1. นายวิทยา  หวานอารมย์
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. เด็กหญิงอรรศรานิช  ทีอุทิศ
 
1. นายสุรินทร์  มูลทา
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นายกษิตินาถ  สุดตา
 
1. นายโกวิทย์  งามภักดีกุล
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน 1. เด็กหญิงเกศรินทรา  สมบูรณ์
 
1. นายวิทยา  หวานอารมย์
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. นางสาวประเสริฐพร  นนทะศรี
 
1. นายบุญเลี้ยง  เจตบุตร
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. เด็กชายธนากร  แสงแดง
 
1. นายเดชา  เจริญสุข
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นายโกเมนท์  อยู่เย็น
 
1. นายโกวิทย์  งามภักดีกุล
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน 1. เด็กชายณัฐพงษ์  วิจิตขะจี
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  เทียนหอม
 
1. นางฐิติภรณ์  หวานอารมย์
2. นายวิทยา  หวานอารมย์
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. นายวัชรพล  แก้วคูณ
 
1. นายบุญเลี้ยง  เจตบุตร
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นางสาวภัทราภรณ์  บุญสังข์
 
1. นายโกวิทย์  งามภักดีกุล
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. เด็กชายนวพล  สายทอง
2. เด็กชายปัญญา  ศรีด้วง
3. เด็กชายอนุชา  โทอุตทา
 
1. นายเดชา  เจริญสุข
2. นายสมประสงค์  สีสัญ
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. นายทินภัทร  เจริญมี
2. นายประกาสิทธิ์  สานนท์
3. นายศราวุฒิ  กุลโชติ
 
1. นายเดชา  เจริญสุข
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงวิทยา 1. นางสาวณัฐรุจา  อินธิจักร
 
1. นายฐิติกร  เกษงาม
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงวัชราภรณ์  เนื้ออ่อน
 
1. นายมรุเดช  ธรรมสัตย์
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงลินดา  พรมกสิกรณ์
 
1. นายมรุเดช  ธรรมสัตย์
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ 1. นางสาวสุวนันท์  อินทร์ยู้
 
1. นางสาวนิภารัตน์  สุดสี
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 1. เด็กชายกันตพัฒน์  ขันตีเรือง
2. เด็กชายพิพัฒพงษ์  พรหมสิงห์
3. เด็กชายภูรินทร์  วงษ์พานิช
4. เด็กชายเสฎฐพร  บุบผาดี
 
1. นายสุรชัย  จัดไธสง
2. นายธนากร  จันทะนาม
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. นายจิรเมธ  เครื่องกัณฑ์
2. นายชัยรัชต์  บ้งพรม
3. นายณัชภัค  บุญทา
4. นายณัฐพงษ์  ศิริลาภ
5. นายนนทชัย  กัลยางาม
6. นายนพกรณ์  ทองคุณ
 
1. นายเกริกชัย  ทองมนต์
2. นายสันติ  มุสิกา
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์   หาญจิตร
2. นางสาวกนกวรรณ   ภูเยี่ยมจิตร
3. เด็กหญิงกมลชนก  คำเณร
4. นายกฤตานน  อระไชย
5. นางสาวกาญจนา  สิทธิวัง
6. เด็กชายจิระศักดิ์   คงศรี
7. นายฉัตรมงคล  เก่งธัญกรณ์
8. เด็กหญิงฉัตรลดา  จันทบุตร
9. เด็กชายญาณภัทร  อังฉกรรจ์
10. เด็กหญิงฐิติมา   โคตรพรหม
11. นางสาวฐิติยา  สีบานเย็น
12. นายณัฐพงษ์  บุญเกษม
13. นายธนพล  วริสาร
14. นางสาวธนิดา   จูมชัย
15. นายนันทวัฒน์  สมสูง
16. นายนันธิวัฒน์  จันทร์ดอกรัก
17. นางสาวนิตยา   กัณหาญาติ
18. เด็กหญิงพนมเดือน   เคนมี
19. นางสาวพัชราภรณ์   วงละคร
20. นางสาวพิชชานาถ  ผิวเงิน
21. นายพีระพงษ์   ศรีแก้วตู้
22. นายภูรินทร์   วงษ์พานิช
23. เด็กหญิงรัตนาวี  พันธุลาวัณย์
24. นายราชภัฎ  ทาเทพ
25. นางสาววราภรณ์   ดีบุบผา
26. นายวิชรุต  ประเคน
27. เด็กหญิงศิริรัตน์    กงคำ
28. นายสัจจาพร   ราชเสนา
29. นายอภิสิทธิ์  เหลากลม
30. นางสาวอมรจิตตา   อาษาเหลา
31. นางสาวอรัญญา   ขุนอาราชอบช้าง
32. นางสาวอังศุธร   จันทรักษา
33. นางสาวอัญมณี  ราศรีบุตร
34. นายอาม   แสงพานิชย์
35. นายอิสระพงษ์    อุทุม
36. เด็กหญิงอุไรพร  อมรสิน
37. นายเกษบดินทร์   พีรกุลภัสสร์
38. นางสาวเจียระไน    สุภโชคสหกุล
39. นายเทพประสิทธิ์  สิทธิหนองคู
40. เด็กชายเสฎฐพร  บุบผาดี
 
1. นายเกียรติพิรุณ  ชาวเมืองโขง
2. นางอาจารียา   อังฉกรรจ์
3. ว่าที่ร้อยตรีจันทร์เพ็ง   อังฉกรรจ์
4. นายอภิชา   จารุแพทย์
5. นางสาวสุริสา   พาพันธ์
6. นายชยุตพงศ์  ศรีสุวงศ์
7. นางสาวสุภาวดี  มุกดาพันธ์
8. นางสาวชนิตา  มงคลการ
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร 1. เด็กชายธนชาติ  สินธุวงศานนท์
 
1. นายฉัตรชัย  เครือสีดา
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. นายนพกรณ์  ทองคุณ
 
1. นายสันติ  มุสิกา
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะลานวิทยาคม 1. นางสาวกมลชนก  เสียงเพราะ
 
1. นางสาวขันทอง  วงค์ปัดสา
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 1. นางสาวสิรินทรา  หลักทอง
 
1. นายเกียรติพิรุณ  ชาวเมืองโขง
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ 1. เด็กชายยุทธนา  ปรากฎ
 
1. นางสาวขนิษฐา  ค่ายหนองสวง
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 1. นายวิศรุต  ประเคน
 
1. นายธนากร  จันทะนาม
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. เด็กหญิงชัญญานุช  กอบแก้ว
 
1. นายวราวุธ  สว่างสุรีย์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม 1. นางสาวอภิญญา  สุดเต้
 
1. นางสาวลำใย  พลราษฎร์
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. เด็กชายวัชรพงษ์  ผ่องใส
 
1. นางชมัยพร  ธารา
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นายปัญญา  มีมั่งคั่ง
 
1. นายวราวุธ  สว่างสุรีย์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  โอทาตะวงค์
 
1. นางสาวนิพารัตน์  สุดสี
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นางสาวศานตมล  สนุกพันธ์
 
1. นายวราวุธ  สว่างสุรีย์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะลานวิทยาคม 1. เด็กชายลัทธพล  พงษ์ณรินทร์
 
1. นายพนม  คณะคูณ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม 1. นายคุณากร  พิมพ์บุตร
 
1. นายเดชชาติ  จันทราภรณ์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. เด็กหญิงชัญญานุช  กอบแก้ว
 
1. นายวราวุธ  สว่างสุรีย์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม 1. นางสาวน้ำทิพย์  ลอไกรเพ็ชร
 
1. นายอรรถพล  จารุแพทย์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา 1. นางสาวจิระพร  พิลา
2. นางสาวณัฐธิชา  ศรีธรรมมมา
3. นายณัฐนัย  โสภา
4. นายธนานพ  ศรีธรรมมา
5. นางสาวธิดารัตน์  เด็กหลี
6. นางสาวลักษณา  พงศากุล
7. นายศรานุวัตร  มัศยามาศ
8. นางสาวศศิมาพร  ทองจันทร์
9. นายอภิศักดิ์  มัฐผา
10. นายอภิสิทธิ์  ชิมโพธิ์คลัง
 
1. นายทรงพล  สายแวว
2. นายวันชัย  ทำนุ
3. นายวิทธวัช  พลอาวุธ
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ล้ำนภานุพงษ์
2. เด็กหญิงกันธิชา  วงษ์ยอด
3. เด็กหญิงกันยากร   เจตบุตร
4. เด็กหญิงกุลนิดา   อ้วนล้ำ
5. เด็กหญิงกุลยา  วงษ์ยอด
6. เด็กหญิงจิราภรณ์   สีสว่าง
7. เด็กหญิงชญานิศ  แก้วมหา
8. เด็กหญิงชลดา  แสงฉาย
9. เด็กหญิงชลธิชา  รอบรู้
10. เด็กหญิงณฐมน  ฤทธิ์มหา
11. เด็กหญิงตันทลิดา   กองอุดม
12. เด็กหญิงธนพร   โขมณี
13. เด็กชายธนวัฒน์  จันทอก
14. เด็กหญิงธัญญลักษณ์   พิเคราะห์
15. เด็กหญิงธิตาภรณ์   ดีไว
16. เด็กชายธีรภัทร  ถิรรัฐเศรษฐ์
17. เด็กชายนนทนันท์   แสวงเทศ
18. เด็กชายนันทวัฒน์  ลานศรี
19. เด็กหญิงบุษยมาศ   โกษา
20. เด็กหญิงปวรรณรัตน์   ประทุม
21. เด็กหญิงพรรณศิริ  ไหวดี
22. เด็กหญิงพิชามญธุ์  สุวรรณพิมพ์
23. เด็กชายพุทธินันท์  รัตนมูล
24. เด็กชายภัทรดนัย   มิ่งขวัญ
25. เด็กหญิงรามาวดี   นามปัสสา
26. เด็กหญิงวรรณวิสา  มามุกดา
27. เด็กหญิงวิภาดา  วงค์ปัดสา
28. เด็กหญิงศศิธร  เงยไธสง
29. เด็กหญิงศิรินภา   หอมกลิ่น
30. เด็กชายศิลปชัย   ลือนาม
31. เด็กหญิงสิรินภา  เสนาช่วย
32. เด็กหญิงสิริลักษณ์  สำราญวงศ์
33. เด็กชายอภิวัฒน์  ใจแก้ว
34. เด็กหญิงอรนภา  ทานาฤทัย
35. เด็กหญิงอรพรรณ   แสงสุกวาว
36. เด็กหญิงอริญญา  เหล่าบุตรสา
37. เด็กหญิงอรไพลิน   อุดรประจักษ์
38. เด็กหญิงอัจจิมา  พรมบุดดี
39. เด็กหญิงเดือนกนก  สมสิน
40. เด็กหญิงเมษา  แสงอร่าม
 
1. นายเกียติพิรุณ   ชาวเมืองโขง
2. นางอาจารียา   อังฉกรรจ์
3. นายธนกร   จันทะนาม
4. นางสาวอภิชดา   ศรีเมือง
5. นางพิไลวรรณ  แท่นคำ
6. นายศุภชัย  รวมกลาง
7. นางสาวรมณ  สาวรีย์
 
89 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. เด็กหญิงกมลชนก  สมใจ
2. เด็กชายชินวัฒน์  ดวงพุฒ
3. เด็กชายชูศักดิ์  ฉลูศรี
4. เด็กชายณัฐพล  ลอยหา
5. เด็กหญิงนนิสรา  โพธิ์ธา
6. เด็กหญิงพฤฒิยา  อสุรินทร์
7. เด็กชายภัทราวุธ  สุดหล้า
8. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สุจริต
9. เด็กหญิงสุจิตรา  สุดหล้า
10. เด็กชายเทพพนม  เขียวแก้ว
 
1. นางสมบัติ  อุ่นทวง
2. นางวีระพร  เสนาวัฒน์
3. นางสาวดุษฎี  บุญศรี
 
90 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นางสาวกนกวรรณ  เหลื่อมหล้า
2. นางสาวกาญจนา  นนท์พละ
3. นายณรงค์ศักดิ์  บัวขาว
4. นายทรงชัย  นามบุตร
5. นางสาวปิยะธิดา  แก้วคำ
6. นางสาวลัดดาวัลย์  เหลื่อมหล้า
7. นายอภิวัฒน์  กรินรักษ์
8. นายเกษมสันต์  พิมรัมย์
9. นางสาวเปรมกมล  พั่วชู
10. นายแมนสรวง  สงสุข
 
1. นางศุภวรรณ  ระหงษ์
2. นางสาวชนาภา  สายเนตร
3. นางสาวนลัทพร  ศรีวิเศษ
 
91 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. นางสาวกฤติยาภรณ์  หมวดนา
2. นางสาวกุลจิรา  อ้วนโคตร
3. นางสาวทาริกา  เชื้อดวงผุย
4. นางสาวนิรัชชา  กุลโชติ
5. นางสาวภัทรทิราภรณ์  อุ่นหล้า
6. นางสาวสุวนันท์  โทนผุย
 
1. นางณัฐพร  ทุมเที่ยง
 
92 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา 1. นางสาวนรินทร์  รุ่งเรือง
2. นางสาวพรประภา  แสนเสาร์
3. นางสาวพัชรา  สัมผัส
4. นางสาวพานิดา  ดีราชรัมย์
5. นางสาวภัทรียา  กานา
6. นางสาวแมคเคล่า  คงทน
 
1. นางสาวพรทิมา  โสมมา
2. นางสาวศิริภาภรณ์  จันทะสาร
 
93 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. เด็กหญิงกัญญาลักษ์  พะวัง
2. เด็กหญิงจิราภา  อ้วนคำ
3. เด็กหญิงนภัสรา  ดาผา
4. เด็กหญิงปภัสสร  ตริตรา
5. เด็กหญิงปาริชาต  ศาลารักษ์
6. เด็กหญิงพรชนก  ศรีษะเกษ
7. เด็กหญิงรัตติกาล  ธรรมวิเศษ
8. เด็กหญิงวริศรา  ทับธานี
9. เด็กหญิงเกลิดา  เชื้อท้าว
10. เด็กหญิงเพรียงฟ้า  ภาคโพธิ์
 
1. นางวีระพร  เสนาวัฒน์
2. นางสาวดุษฎี  บุญศรี
3. นางสาวชนาภา  สายเนตร
4. นายมดิศร  ระหงษ์
 
94 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. นางสาวกรรณิกา  โทนผุย
2. นางสาวจิราภรณ์  สายทอง
3. นางสาวนริศรา  กุมภาพงษ์
4. นางสาวนิรัชา  กุลโชติ
5. นางสาวประภัสษร  ภูจอมจิตร
6. นางสาวลัดดาวรรณ  บานเย็นงาม
7. นางสาวสุวรรณ์  สกลนาวิน
8. นางสาวอภิชญา  สมศรี
 
1. นางสาวณัฐพร  ทุมเที่ยง
 
95 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิกา  หอมสมบัติ
2. เด็กหญิงจันทกานต์  อุ่นสุด
3. เด็กหญิงจิราวรรณ  โคตรนนท์
4. เด็กหญิงฐิตกุล  ไกยพันธ์
5. เด็กหญิงทิพาวดี  เยื่อใย
6. เด็กหญิงพรทิพย์  เภาอ้วน
7. เด็กหญิงพรรณวรา  ทิพย์นางรอง
8. เด็กหญิงพิราวรรณ์  ขันทอง
9. เด็กหญิงวรรณิภา  อุปรีย์
 
1. นางสาวทัศนี  ดำงาม
2. นายสุริยันต์  เพ็งจันทร์
3. นายฐิติกร  เกษงาม
 
96 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม 1. เด็กหญิงกรวิภา  ทัดทอง
2. นางสาวจิตราพร  กันทอง
3. นางสาวชนาพร  ศรีแก้ว
4. นายณัฐพงษ์   สุภษร
5. นายธวัชชัย   นอพิมาย
6. นางสาวนรินทร  ทองแสน
7. นางสาวนฤมล  สมรูป
8. นางสาวนิภาพร  ขันสิงห์
9. นายประสิทธิ์  กำหิน
10. นางสาวปิยธิดา  สมรูป
11. นางสาวพิมพ์วิภา  หลักคำ
12. นายศิริพงษ์  พั่วแดง
13. นายศุภกิตติ  จินารัตน์
14. นายสุรดง  เสาร์คำ
15. นางสาวอภิญญา  ทัดศรี
 
1. นางสาวกรพินธ์  เหมะธุรินทร์
2. นางณิชชา  มะลีจันทร์
3. นางสาวจุฑามาศ  โสภา
4. นางสาวสาวิณี  จันทองพันธ์
5. นายดนุพล  มนัส
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงวิทยา 1. เด็กหญิงจุรีรัตน์  ทองนำ
2. นายธนวัฒน์  สุวรรณราช
3. เด็กชายนลธวัช  คัทมาร
4. เด็กหญิงวันวิสา  เกษหอม
5. เด็กชายเนติพงษ์  ปานแดง
 
1. นางสาวทัศนี  ดำงาม
2. นายฐิติกร  เกษงาม
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร 1. นายจีรวัฒน์  เชื้อสิงห์
2. นายณัฐพนธ์  สำราญราษฏร์
 
1. นายศราวุธ  ศรีมาคำ
2. นางสาวนิธิดา  มัสยามาศ
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 87.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะพือวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจีรพร  ดวงสีดา
 
1. นางสาวชุติกานต์  รัตนวงค์
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นางสาวกชพรรณ  จุนใจ
 
1. นางสาวปิยสิริ  หินลาด
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. เด็กหญิงอภิสรา  พรมสำลี
 
1. นายพงศกร  ลักษณะฉาย
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. นางสาวน้ำฝน  ภักตะไชย
 
1. นายพงศกร  ลักษณะฉาย
 
103 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา 1. เด็กชายสันติธร  พิมพ์กรรณ
 
1. นางสาวมณฑิวา  ไม่แพ้
 
104 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา 1. นางสาวปรางค์ทิพย์  บุญเกิด
 
1. นางสาวมณฑิวา  ไม่แพ้
 
105 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. เด็กหญิงศิรประภา  เอมเอี่ยม
 
1. นายพงศกร  ลักษณะฉาย
 
106 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. นางสาวณหทัย  ทองบุตร
 
1. นายพงศกร  ลักษณะฉาย
 
107 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นายชาญณรงค์  เพ็งวิชัย
2. นางสาวปริยากร  ปาสาบุตร
3. นางสาวพิมพ์ชนก  เชษฐ์สิงห์
4. นายวศิน  ทองเลิศ
5. นางสาวศิรดา  พันธ์สุวรรณ
 
1. นางสาวปิยสิริ  หินลาด
 
108 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. นางสาวจินตหรา  โคตรวงศ์
2. นางสาวปาริชาติ  กุลโชติ
3. นางสาวพรพิยา  ไชยพันโท
4. นางสาววารุณี  ทองแสน
5. นางสาววิไลวรรณ  แก้วชิณ
 
1. นายพงศกร  ลักษณะฉาย
2. นางสาวธิดาพร  ทรายคำ
 
109 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นายปริญญา  เพ็งดี
2. นายภูษิต  กรินรักษ์
 
1. นางสาวชนิสรากร  บุษบงก์
 
110 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน 1. เด็กชายจิรเดช  สีหล้า
2. เด็กชายชินดนัย  ชอุ่มพันธ์
3. เด็กชายธีระภัทร  ธาตุทอง
4. เด็กชายบุญธรรม  กลิ่นหอม
5. เด็กชายลัทธพล  ทองนำ
6. เด็กชายวรพงษ์  กันหาชัย
7. เด็กชายศรายุธ  กุลบุตร
8. เด็กชายไวทยา  สาเลิศ
 
1. นายอภิเดช  ไกรการ
2. นางอรอนงค์  ไกรการ
3. สิบเอกสานิตย์  ปรีสิทธิ์
 
111 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน 1. นายกิตติพงษ์  พรหมอินทร์
2. นายชัยวัฒน์  จันทะริก
3. นายปพนสรรค์  จันทร์ยิ้ม
4. นายวงศกร  กันหาชัย
5. นายศรพิชัย  แสงแดง
6. นายอภินันท์  เจริญพร
 
1. นางวริสรา  เสียงใส
2. นางอรอนงค์  ไกรการ
3. นางสาวรัชนี  เจริญวัย
 
112 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 90.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. นางสาวจิรภัทร  แสนสุข
2. นางสาวจิราภรณ์  ธรรมอินทร์ลาด
3. นางสาวธิดารัตน์  บรรพตาธิ
4. นายบดินทร์  คณะพันธ์
5. นางสาวศันสนีย์  จันทารุณ
6. นางสาวสมยงค์  มิ่งขวัญ
7. นางสาวสุมาลี  บุญสังข์
8. นางสาวสุรีย์นิภา  ขันสิงห์
9. นางสาวอรปรียา  อ่อนเนตร
10. นางสาวโสรญา  แก้วโสภา
 
1. นางเมกิยะ  คำป้อง
2. นางสาวทิพวรรณ  สืบก่ำ
3. นางสาวจิตฐิกาญจน์  บุญเลิศ
 
113 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน 1. เด็กชายตี๋เล็ก  พงศ์รัชตธรรม
2. เด็กหญิงนัทพร  นาคทอง
3. เด็กชายน้ำพุ  วงษ์ปัตตา
4. เด็กหญิงปริชญา  นามแสงผา
5. เด็กหญิงวลิตา  ขันจันทา
 
1. นางเพ็ญศรี  เรืองศรีใส
2. นางสาววรรณวิมล  เพ็งภา
 
114 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. นางสาววรรณิดา  จันทารุน
2. นางสาววลัยลักษณ์  เทพทิม
3. นางสาววิราชินี  ทองทับ
4. นางสาวศิภาพร  อินเนา
5. นางสาวเสาวพร  โทแก้ว
 
1. นางสาวระเบียบ  ถิระบุตร
2. นางวิมล  วงศ์ปัดสา
 
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. เด็กชายทินกร  พัดลม
2. เด็กหญิงพิฬาภรณ์  แก้วมีศรี
3. เด็กชายอำพล  ตาดี
 
1. นางสราพร  บุดดาแพน
2. ว่าที่ร้อยตรีสายัณห์  บุดดาแพน
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. นางสาวปราณี  ชูญาติ
2. นายรติชัย  ทีฆะ
3. นางสาวเกษริน  บุญคุณ
 
1. นางสราพร  บุดดาแพน
2. ว่าที่ร้อยตรีสายัณห์  บุดดาแพน
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน 1. เด็กหญิงภัสชิณิวัลย์  ศรีเสมอบุญฤทธิ์
2. เด็กหญิงสุกัญญา  พิกุล
3. เด็กหญิงอุราวดี  ธาตุทอง
 
1. นางเพ็ญศรี  เรืองศรีใส
2. นางดารินทร์  ไหลหลั่ง
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน 1. นางสาวปวีณา  สุวรรณภาพ
2. นายสุทธิชัย  หนึ่งคำมี
3. นางสาวโมทนา  ทองโสภา
 
1. นางเพ็ญศรี  เรืองศรีใส
2. นางสิริกายา  เงินเก่า
 
119 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. เด็กชายทักษิณ  แก้ววงศ์ษา
2. เด็กชายโชคศักดิ์ดา  ไชโยธา
 
1. นายอนุสรณ์  ฤกษ์บางพลัด
2. นายแสงทอง  เหล่าสิงห์
 
120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ 1. เด็กชายชำนาญ  บุญธรรม
2. เด็กชายอนุชา  ประพาฬ
 
1. นายปิยะพงษ์  โกศัลวิตร
 
121 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นายชัยพัฒน์  ทีอุทิศ
2. นายชัยรัตน์  จรูญแสง
 
1. นายพิชิตชัยชาญ  วรรณบุตร
2. นางสาวอรวรรณ  โพธิ์พา
 
122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. เด็กชายธีรพงษ์  ภาระเวช
2. เด็กชายศุภชัย  รื่นเริง
 
1. นายอนุสรณ์  ฤกษ์บางพลัด
2. นายนายสมยศ   เชื้อจำพร
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. นางสาววลัยลักษณ์  เต็มโคตร
2. นางสาวอธิตญา  ขันธุรา
 
1. นายอนุสรณ์  ฤกษ์บางพลัด
2. นายนายแสงทอง   เหล่าสิงห์
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 1. เด็กชายปุญญพัฒน์  มโนรัตน์ภูวดล
2. เด็กชายปุณณมี  เหล่าบุตรศรี
 
1. นายไพโรจน์  คุณภาที
2. นายวัลลภ  บุญช่วย
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นายกรกช  จรลี
2. นายมงคล  บัวสาย
 
1. นายภูมิใจ  อินทร์โสม
2. นางสาวประภาพร  หม้อแก้ว
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ทาก้อน
2. เด็กชายอภิวัฒน์  ใจแก้ว
 
1. นายไพโรจน์  คุณภาที
2. นายวัลลภ  บุญช่วย
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. นายทวีโชค  ไชยพันโท
2. นายพลายชุมพล  ดำงาม
 
1. นายแสงทอง  เหล่าสิงห์
2. นายอนุสรณ์  ฤกษ์บางพลัด
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 1. นายปิติ  ตาพระ
2. นายสิทธิเดช  ดอนวิชา
 
1. นายวัลลภ  บุญช่วย
2. นายไพโรจน์  คุณภาที
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นายกฤษดาศักดิ์  รัตนศรี
2. นายบุญฤทธิ์  สีมาฤทธิ์
 
1. นางสาวหทัยชนม์  นนท์เรืองฤทธิ์
2. นางสาวหนูรักษ์  มาประสม
 
130 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะพือวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  นววิธากาญจน์
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  ไขแสง
3. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  ราชูกร
 
1. นายอ๊อดสวอน  ริ้วทอง
2. นางกัญญนันท์  เชยคำดี
 
131 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา 1. นายกิตติศักดิ์  เหมาะสม
2. นางสาวฐิดารัตน์  ประสานสี
3. นางสาวอัญชีรา  พามา
 
1. นางสาววิไลลักษ์  ดอนดู่สถิตย์
2. นางสาวนิดา  เชื้อประทุม
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. นายกฤษฎา  ทาวะรมย์
2. นายปนะวัฒน์  ศรีจันทร์แดง
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  จันทะรักษา
2. นางสาวปิยะวรรณ  โคตรวงศ์
 
133 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 1. เด็กชายญาณพัตร  นุชนิกร
2. เด็กชายญาณภัทร  อังฉกรรจ์
3. เด็กชายปัณณรุจน์  โควสุวัฒน์ชัย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจันทร์เพ็ง  อังฉกรรจ์
 
134 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 1. นายชลสิทธิ์  เหล่าสนธิ์
2. นายฐิติวัฒน์  เครือสีดา
3. นายณัฐกุล  พรหมแสงจันทร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจันทร์เพ็ง  อังฉกรรจ์
 
135 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา 1. เด็กชายณรงค์ชัย  ประสานศรี
2. เด็กชายสุรสิทธิ์  หล้าเพชร
3. เด็กชายไชยพร  โสภา
 
1. นายอัศวิน  สิถิระบุตร
2. นายวันชัย  ทำนุ
 
136 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. เด็กชายขวัญชัย  ลาดโพธิ์
2. เด็กชายเฉลิมชัย  สาระทิศ
3. เด็กชายเทวินทร์  คุณสวัสดิ์
 
1. นายสมภาร  เชื้ออ่อน
2. นางวรนุช  เชื้ออ่อน
 
137 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. นายจิราวุฒิ  เบ้าน้อย
2. นายอมร  สุภาษร
3. นายเอกรัตน์  คนฉลาด
 
1. นายสมภาร  เชื้ออ่อน
2. นายวรพล  มีมา
 
138 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา 1. นายจักรพรรดิ์  จูมนา
2. นางสาวจุฑารัตน์  อัปกาญจน์
3. นางสาวศิวาภรณ์  ถุระพัฒน์
 
1. นายอัศวิน  สิถิระบุตร
2. นายวิทธวัช  พลอาวุธ
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะพือวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจันทราภรณ์  นางาม
2. เด็กหญิงชุติมา  สุภนัก
3. เด็กหญิงวิภาดา   พึ่งพบ
 
1. นางพัทธนันท์  คำลือ
2. นางเบญจวรรณ  ละครพรม
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. นายพณิชพล  ทาวะรมณ์
2. นายภานุวัฒน์  คูณแรง
3. นายอภิสิทธิ์  หอมจันทร์
 
1. นางสาวสุภาวดี  ขจัดมลทิน
2. นางสาวนาตยา  มูลแก้ว
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ไชยโคตร
2. เด็กหญิงญานิศา  ประสานศรี
3. เด็กหญิงอภิสมัย  สุขศรี
 
1. นายเทอดเกียรติ  อมตเวทิน
2. นางเบญจมาศ  เชื้อหงษ์
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา 1. นางสาวจิราวรรณ  เขียวขัน
2. นายฐิติพงษ์  สิงห์กุมภ์
3. นางสาววิชญาภรณ์  กำเหนิดสิงห์
 
1. นายเพ็ง  ศุภเสถียร
2. นายวีรพันธ์  พรมสาศิลป์
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัฐติกานต์  ศรีวิรักษ์
2. เด็กชายณัฐพงษ์  ทุมยา
3. เด็กหญิงนริศรา  กุลโชติ
4. เด็กหญิงสุภาพร  งามผล
5. เด็กหญิงสุวนันท์  พุฒโสม
6. เด็กหญิงสุวพัชร  ผ่องจิตร
 
1. นางปราณี  เพชรพันธ์
2. นางลัดดาวัลย์  ปามุทา
3. นางพิมพ์ภัทร  ภาโยธี
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นายชนาธิป  แสงแดง
2. นายปฎิวัติ  คำแดง
3. นางสาวปภัสรา  ตริตรา
4. นายปาฎิหารย์  คำแดง
5. นางสาววิจิตรา  พละพันธ์
6. นางสาวสุวรรณี  สีหานาม
 
1. นางพัชนี  พามาดี
2. นางสาวบัวพันธ์  หลาทอง
3. นายสิรภพ  ราชตรี
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม 1. นางสาวจิรัญญา  จันทะสาร
2. นางสาวพัชริดา   รักไทย
3. นางสาวสุนิษา   แสงชุมภู
 
1. นายสุริศักดิ์  สุภารัตน์
2. นายดนุพล  มนัส
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร 1. นางสาวฉันทนา  พิมสาร
2. นายนิพิฐพนธ์  พิมพ์หาร
3. นางสาวพิมพ์ชนก  หลาทอง
 
1. นางเบญจมาศ  เชื้อหงษ์
2. นางณัฐกานต์  รัชชะ
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. เด็กหญิงชญาดา  ไชยะนาม
2. เด็กหญิงศศิกานต์  โทป้อมอ่อน
3. เด็กหญิงอุมานันท์  วงศ์บัว
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  นางาม
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะพือวิทยาคาร 1. นางสาวขฐิมาพร  พึ่งภพ
2. นางสาววิชชุตา  พึ่งพบ
3. นางสาววิลาสินี  ยอดคำ
 
1. นางพัทธนันท์  คำลือ
2. นางสาวกชพร  จันทร์แรม
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นางสาวจิราวรรณ  เหมวัล
2. นางสาวสุปปิยา  สุมหิรัมย์
3. นางสาวสุภาวดี  สีหมอก
 
1. นางจิระประภา  กนกวันชัยกุล
2. นางสาวเอื้องฟ้า  ศรีธรรม
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นางสาวนันทวรรณ  นารักษ์
2. นางสาวนุติกานต์  ฝูงใหญ่
3. นางสาวสุพรรณิการ์  บุตรจันทร์
 
1. นางนิรัตน์  เกษางาม
2. นางสาวเอื้องฟ้า  ศรีธรรม
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 97.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร 1. เด็กหญิงศรัณยา  มาไกล
2. เด็กหญิงสุพัฒตรา  อกผาย
3. เด็กหญิงเข็มวิภา  สีลา
 
1. นางสาวสุวิจยา  มูลทา
2. นางณัฐกานต์  รัชชะ
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นางสาววรรณภา  สงสุข
2. นางสาววิภาดา  เพ้ญชาลี
3. นายอนุพงษ์  สุวะจันทร์
 
1. นางอนุรัตน์  เบ้าทอง
2. นางพัชนี  พามาดี
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 97.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม 1. เด็กหญิงมณฑิตา  สมคะเณย์
2. เด็กหญิงมุธิตา  เหลาผา
3. เด็กหญิงอรทัย  ไม้น้อย
 
1. นายภัคพล  วนาสน
2. นางสาวสุพรรษา  ไตรรัตน์
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม 1. นางสาวพัชราพร  บำเพ็ญ
2. นายศุภกรณ์  กำไมล์
3. นางสาวอนงลักษณ์  พวงทวี
 
1. นางสาวสุพรรษา  ไตรรัตน์
2. นายภัคพล  วนาสน
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. เด็กชายธีรภัทร  มงคลเลิศ
2. เด็กหญิงปิยะพร  ขอเพชร
3. เด็กหญิงภาลินี  รักษาเมือง
 
1. นางลัดดาวัลย์  ปามุทา
2. นางปราณี  เพชรพันธ์
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นางสาวจินตนา  สีสุก
2. นายวรวุธ  อาษาพนม
3. นายเสกสันต์  คำแก้ว
 
1. นางพัชนี  พามาดี
2. นางสาวบัวพันธ์  หลาทอง
 
157 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. เด็กหญิงสุนิตา  บัวผัน
 
1. นางณิตฐิญาณันท์  เลาหวิวัฒน์
 
158 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. เด็กชายไกรทศ  บุญทรง
 
1. นางสาวชื่นใจ  คล่องแคล่ว
 
159 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. นางสาวพัชราภรณ์  นิลพัฒน์
2. นางสาวอาริยา  แสนเสนา
3. นางสาวเกตุมณี  นาสำแดง
 
1. นางสาวธิดารัตน์  เสนาใหญ่
2. นางวราภรณ์  ศรีสันต์
 
160 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  รูปสี
 
1. นางสาวธิดารัตน์  เสนาใหญ่
 
161 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. เด็กหญิงธัญรดา  ปานเงิน
 
1. นางสาวนิตยา  โสดา
 
162 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. นางสาวทักษิณา  เดชป้องหา
 
1. นางสาวสิริวิมล  จันทร์เพชร
 
163 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. นายนาวิน  รูปแก้ว
2. นางสาววนิดา  จันทาดี
 
1. นางสาวธิดารัตน์  เสนาใหญ่
2. นางสาวจตุรพร  โทแก้ว
 
164 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 1. เด็กชายญาณภัทร  อังฉกรรจ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจันทร์เพ็ง  อังฉกรรจ์
 
165 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา 1. นายศตวรรษ  พิมพ์เพ็ง
 
1. นายกิตติภูมิ  เขียวขำ
 
166 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 1. นายสุทธิพงษ์  พูลเพิ่ม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจันทร์เพ็ง  อังฉกรรจ์
 
167 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นายธนวัตน์  การุธ
 
1. นายปราโมทย์  ทุมนัน
 
168 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. เด็กชายณภัทร  สายเนตร
 
1. นายปราโมทย์  ทุมนัน
 
169 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร 1. นายศราวิน  ชมชิด
 
1. นายฉัตรชัย  เครือสีดา
 
170 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. เด็กชายเมธาสิทธิ์  บรรพตาธิ
 
1. นายปราโมทย์  ทุมนัน
 
171 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 1. นายยุทธนา  พารุนัย
 
1. นางอาจารียา  อังฉกรรจ์
 
172 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  ภูเยี่ยมจิตร
2. เด็กหญิงกมลชนก  คำเณร
3. นางสาวกรกมล  บัวแย้ม
4. นายกฤตานน  อระไชย
5. นางสาวชลดา  สุตาภักดี
6. นายชิษณุชา  สายโสดา
7. เด็กชายญาณภัทร  อังฉกรรจ์
8. นางสาวฐิติยา  สีบานเย็น
9. นางสาวณรัญกาณ  เอี่ยมอภิรมย์
10. นางสาวณัฐวดี  ชมพูหนู
11. นางสาวธนิดา  จูมชัย
12. เด็กหญิงธัญญารัตน์  จันทบุตร
13. นายธีรพงษ์  คูณคำ
14. นายนันทวัฒน์  สมสูง
15. นายนันทวุฒิ  สืบจันทา
16. นายนันธวัฒน์  จันทร์ดอกรัก
17. นางสาวพิชชานาถ  ผิวเงิน
18. นายพีระพงษ์  ศรีแก้วตู้
19. นางสาวมัลลิกา  อุปจันทร์
20. นายยุทธนา  พารุนัย
21. นางสาวยุภาวดี  คำหอม
22. นายสุทธิพงษ์  พูลเพิ่ม
23. นายอภิสิทธิ์  เหลากลม
24. นางสาวอรัญญา  ขุนอาราชอบช้าง
25. นางสาวอังศุธร  จันทรักษา
26. นางสาวอัญมณี  ราษีบุษย์
27. นายอาม  แสงพานิชย์
28. นายอิสระพงษ์  อุทุม
29. นางสาวเจียระไน  สุภโชคสหกุล
30. นายเทพประสิทธิ์  สิทธิหนองคู
 
1. นางอาจารียา  อังฉกรรจ์
2. นางสาวสุภาวดี  มุกดาพันธ์
3. นางสาวรมณ  สาวรีย์
4. ว่าที่ร้อยตรีจันทร์เพ็ง  อังฉกรรจ์
5. นางสาวชนิตา  มงคลการ
6. นางสาวรุ่งฤทัย  ปัดชาเขียว
7. นายเกียรติพิรุณ  ชาวเมืองโขง