สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 2]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 มัธยมตระการพืชผล 40 32 11 83 104 3 0 0 107
2 โพธิ์ไทรพิทยาคาร 22 8 10 40 49 6 1 0 56
3 เขมราฐพิทยาคม 14 18 11 43 59 7 1 0 67
4 พังเคนพิทยา 14 6 8 28 43 7 1 1 51
5 กุดข้าวปุ้นวิทยา 11 16 11 38 52 9 3 1 64
6 พรเมตตาคริสเตียน 10 3 1 14 25 4 3 0 32
7 โนนกุงวิทยาคม 8 10 14 32 45 8 3 3 56
8 โนนสวางประชาสรรค์ 7 3 5 15 26 7 2 0 35
9 เกษมสีมาวิทยาคาร 7 3 4 14 27 4 4 1 35
10 สะพือวิทยาคาร 6 4 9 19 25 8 3 1 36
11 แก้งเหนือพิทยาคม 4 3 3 10 20 4 2 0 26
12 ดำรงวิทยา 3 1 0 4 9 4 1 1 14
13 นาสะไมพิทยาคม 3 0 2 5 9 2 5 1 16
14 เหล่างามพิทยาคม 2 7 6 15 28 8 4 0 40
15 อนุบาลพุทธเมตตา 2 6 4 12 37 9 4 1 50
16 พะลานวิทยาคม 2 2 3 7 14 5 1 1 20
17 ขุมคำวิทยาคาร 1 5 4 10 30 6 4 1 40
18 พุทธศาสตร์ศึกษา บ้านดอนโด่ 0 0 1 1 3 1 0 2 4
19 ปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัย 0 0 0 0 2 2 3 2 7
รวม 156 127 107 390 607 104 45 16 756