สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 2]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 มัธยมตระการพืชผล 43 34 12 89 110 3 0 0 113
2 โพธิ์ไทรพิทยาคาร 24 8 10 42 51 6 1 0 58
3 พังเคนพิทยา 19 6 8 33 48 7 1 1 56
4 เขมราฐพิทยาคม 18 19 12 49 65 7 1 0 73
5 กุดข้าวปุ้นวิทยา 12 17 12 41 55 9 3 1 67
6 พรเมตตาคริสเตียน 10 3 1 14 25 4 3 0 32
7 โนนกุงวิทยาคม 8 10 15 33 46 8 3 3 57
8 เกษมสีมาวิทยาคาร 8 5 4 17 30 4 4 1 38
9 โนนสวางประชาสรรค์ 7 4 5 16 27 7 2 0 36
10 สะพือวิทยาคาร 6 4 9 19 25 8 3 1 36
11 แก้งเหนือพิทยาคม 4 3 3 10 22 4 2 0 28
12 ดำรงวิทยา 3 1 0 4 9 4 1 1 14
13 นาสะไมพิทยาคม 3 0 2 5 9 2 5 1 16
14 เหล่างามพิทยาคม 2 7 6 15 28 8 4 0 40
15 อนุบาลพุทธเมตตา 2 6 4 12 37 9 4 1 50
16 พะลานวิทยาคม 2 2 3 7 14 5 1 1 20
17 ขุมคำวิทยาคาร 1 5 4 10 30 6 4 1 40
18 พุทธศาสตร์ศึกษา บ้านดอนโด่ 0 0 1 1 3 1 0 2 4
19 ปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัย 0 0 0 0 2 2 3 2 7
รวม 172 134 111 417 636 104 45 16 785