สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 2]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 มัธยมตระการพืชผล 104 3 0 0 107
2 เขมราฐพิทยาคม 59 7 1 0 67
3 กุดข้าวปุ้นวิทยา 52 9 3 1 64
4 โพธิ์ไทรพิทยาคาร 49 6 1 0 56
5 โนนกุงวิทยาคม 45 8 3 3 56
6 พังเคนพิทยา 43 7 1 1 51
7 อนุบาลพุทธเมตตา 37 9 4 1 50
8 ขุมคำวิทยาคาร 30 6 4 1 40
9 เหล่างามพิทยาคม 28 8 4 0 40
10 เกษมสีมาวิทยาคาร 27 4 4 1 35
11 โนนสวางประชาสรรค์ 26 7 2 0 35
12 สะพือวิทยาคาร 25 8 3 1 36
13 พรเมตตาคริสเตียน 25 4 3 0 32
14 แก้งเหนือพิทยาคม 20 4 2 0 26
15 พะลานวิทยาคม 14 5 1 1 20
16 ดำรงวิทยา 9 4 1 1 14
17 นาสะไมพิทยาคม 9 2 5 1 16
18 พุทธศาสตร์ศึกษา บ้านดอนโด่ 3 1 0 2 4
19 ปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัย 2 2 3 2 7
รวม 607 104 45 16 772