สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 2]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 มัธยมตระการพืชผล 110 3 0 0 113
2 เขมราฐพิทยาคม 65 7 1 0 73
3 กุดข้าวปุ้นวิทยา 55 9 3 1 67
4 โพธิ์ไทรพิทยาคาร 51 6 1 0 58
5 พังเคนพิทยา 48 7 1 1 56
6 โนนกุงวิทยาคม 46 8 3 3 57
7 อนุบาลพุทธเมตตา 37 9 4 1 50
8 ขุมคำวิทยาคาร 30 6 4 1 40
9 เกษมสีมาวิทยาคาร 30 4 4 1 38
10 เหล่างามพิทยาคม 28 8 4 0 40
11 โนนสวางประชาสรรค์ 27 7 2 0 36
12 สะพือวิทยาคาร 25 8 3 1 36
13 พรเมตตาคริสเตียน 25 4 3 0 32
14 แก้งเหนือพิทยาคม 22 4 2 0 28
15 พะลานวิทยาคม 14 5 1 1 20
16 ดำรงวิทยา 9 4 1 1 14
17 นาสะไมพิทยาคม 9 2 5 1 16
18 พุทธศาสตร์ศึกษา บ้านดอนโด่ 3 1 0 2 4
19 ปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัย 2 2 3 2 7
รวม 636 104 45 16 801