หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-ubn2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางพิศมัย สุวรรณโคโรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวทิวาวรรณ จึงสุทธิวงษ์โรงเรียนโนนกุงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาววิภาดา สายสรรพมงคลโรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวนวรัตน์ กาลปลูกโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคารกรรมการ
5. นางวราภรณ์ ศรีสันต์โรงเรียนพังเคนพิทยากรรมการ
6. นายภัทราวรรณ ทาสะอาดโรงเรียนดำรงวิทยากรรมการ
7. นางสาวหงษ์ทอง คำชัยโรงเรียนสะพือวิทยาคารกรรมการ
8. นายวารี จอมเกาะโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นางพิศมัย สุวรรณโคโรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวทิวาวรรณ จึงสุทธิวงษ์โรงเรียนโนนกุงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาววิภาดา สายสรรพมงคลโรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวนวรัตน์ กาลปลูกโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคารกรรมการ
5. นางวราภรณ์ ศรีสันต์โรงเรียนพังเคนพิทยากรรมการ
6. นางสาวภัทราวรรณ ทาสะอาดโรงเรียนดำรงวิทยากรรมการ
7. นางสาวหงษ์ทอง คำชัยโรงเรียนสะพือวิทยาคารกรรมการ
8. นายวารี จอมเกาะโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นายพรหมพชร เกตดีโรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเพชรอุบล ผลพันธินโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาลิณี ใยทอนโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการ
4. นางนวลตา สาลีโรงเรียนเขมราชพิทยาคมกรรมการ
5. นายนรามินทร์ เย็นใจโรงเรียนดำรงวิทยากรรมการ
6. นางสาวมณีรัตน์ สมรักษ์โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวเอกสุดา แสนทวีสุขโรงเรียนเหล่างามพิทยาคมกรรมการ
8. นางบุษบา บำรุงศิลป์โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวมยุรี บุญฉวีโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยากรรมการ
10. นางรัทญาพร ฤกพัฒน์โรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6
1. นายพรหมพชร เกตดีโรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเพชรอุบล ผลพันธินโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาลิณี ใยทอนโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการ
4. นางนวลตา สาลีโรงเรียนเขมราชพิทยาคมกรรมการ
5. นายนรามินทร์ เย็นใจโรงเรียนดำรงวิทยากรรมการ
6. นางสาวมณีรัตน์ สมรักษ์โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวเอกสุดา แสนทวีสุขโรงเรียนเหล่างามพิทยาคมกรรมการ
8. นางบุษบา บำรุงศิลป์โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวมยุรี บุญฉวีโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยากรรมการ
10. นางรัทญาพร ฤกพัฒน์โรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางพัชรา กันยะกาญจน์โรงเรียนมัธยมตระการพืชผลประธานกรรมการ
2. นางปรารถนา สีบูพิมพาโรงเรียนเขมราชพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสราลักษณ์ จันทะรักษาโรงเรียนพังเคนพิทยากรรมการ
4. นางณัฐชยา เจริญสุขโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวณัชฎาภรณ์ ขันตรีเรืองโรงเรียนขุมคำวิทยาคารกรรมการ
6. นางดวงวิมล แก้วสิงห์โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยากรรมการ
7. นางสาวพรรณทิพย์ เกษเจริญคุณโรงเรียนสะพือวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6
1. นางพัชรา กันยะกาญจน์โรงเรียนมัธยมตระการพืชผลประธานกรรมการ
2. นางสราลักษณ์ จันทะรักษาโรงเรียนพังเคนพิทยารองประธานกรรมการ
3. นางปรารถนา สีบูพิมพาโรงเรียนเขมราชพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพรรณทิพย์ เกษเจริญคุณโรงเรียนสะพือวิทยาคารกรรมการ
5. นางณัฐชยา เจริญสุขโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวณัชฎาภรณ์ ขันตรีเรืองโรงเรียนขุมคำวิทยาคารกรรมการ
7. นางดวงวิมล แก้วสิงห์โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสมใจ ขันตีโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประจวบ คำแดงสดโรงเรียนขุมคำวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางวิไลลักษณ์ แก้วสิงห์โรงเรียนโนนกุงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอุไรรักษ์ ทาทองโรงเรียนพังเคนพิทยากรรมการ
5. นายปราชญากร หมื่นหาวงศ์โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวนิลพรรณ พรมโสภาโรงเรียนพะลานวิทยาคมกรรมการ
7. นางสุชาดา ทองอาสน์โรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางสมใจ ขันตีโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประจวบ คำแดงสดโรงเรียนขุมคำวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางวิไลลักษณ์ แก้วสิงห์โรงเรียนโนนกุงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอุไรรักษ์ ทาทองโรงเรียนพังเคนพิทยากรรมการ
5. นายปราชญากร หมื่นหาวงศ์โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวนิลพรรณ พรมโสภาโรงเรียนพะลานวิทยาคมกรรมการ
7. นางสุชาดา ทองอาสน์โรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางฐิติรัตน์ มโนรัตน์ภูวดลโรงเรียนเขมราชพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอรทัย โรจนหิรัญพงศ์โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตารองประธานกรรมการ
3. นางสาวนารีรัตน์ แก้วประชุมโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคารกรรมการ
4. นายเดชณรงค์ ไชยชนะโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยากรรมการ
5. นางสาวพิสมัย ตาละคุณโรงเรียนสะพือวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวผกากรอง มัฐผาโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6
1. นางปราณปรียา คนฉลาดโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวพรปวีณ์ วงศ์หมั่นโรงเรียนพังเคนพิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวจันทร์ทิพย์ แก้วประกอบโรงเรียนขุมคำวิทยาคารกรรมการ
4. นายจักรินทร์ อินทร์ชำนาญโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยากรรมการ
5. นางสาวภัทรวดี ตลอดพงษ์โรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางสาวกิติยาพร เนื้ออ่อนโรงเรียนโนนกุงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ วูดส์โรงเรียนมัธยมตระการพืชผลรองประธานกรรมการ
3. นางสุนันท์ เอี่ยมละออโรงเรียนขุมคำวิทยาคารกรรมการ
4. นางเพ็ญศรี ยุทธชนะโรงเรียนเขมราชพิทยาคมกรรมการ
5. นางณิตฐิญาณันท์ เลาหวิวัฒน์โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวนิตยา โสดาโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคารกรรมการ
7. นายถาวร ทองยาโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยากรรมการ
8. นางมงคล สุตัญตั้งใจโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6
1. นางสาวกิติยาพร เนื้ออ่อนโรงเรียนโนนกุงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ วูดส์โรงเรียนมัธยมตระการพืชผลรองประธานกรรมการ
3. นางสุนันท์ เอี่ยมละออโรงเรียนขุมคำวิทยาคารกรรมการ
4. นางเพ็ญศรี ยุทธชนะโรงเรียนเขมราชพิทยาคมกรรมการ
5. นางณิตฐิญาณันท์ เลาหวิวัฒน์โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวนิตยา โสดาโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคารกรรมการ
7. นายถาวร ทองยาโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยากรรมการ
8. นางมงคล สุตัญตั้งใจโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางจันไทย พรหมแสงจันทร์โรงเรียนเขมราฐพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเบญจวรรณ ชูราโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวเปรมฤทัย พรหมกสิกรโรงเรียนพังเคนพิทยากรรมการ
4. นางสถิตยา กูลเกื้อโรงเรียนสะพือวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวมณีนุช มั่นยืนโรงเรียนโพธื์ไทรพิทยาคารกรรมการ
6. นายไพรินทร์ นาโพธิ์โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวสุภาวดี พิมพรหมมาโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการ
8. นายไพรี พันธ์สุวรรณโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางอมรา พันธุ์เพ็งโรงเรียนเขมราฐพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจรัญ พุ่มจันทร์โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสมคิด สืบสนุกโรงเรียนขุมคำวิทยาคารกรรมการ
4. นางมะลิวรรณ สิมมาเคนโรงเรียนสะพือวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวสุประวีณ์ จันทร์จริงโรงเรียนเหล่างามพิทยาคมกรรมการ
6. นางรัตนาวดี ศรีงามโรงเรียนพังเคนพิทยากรรมการ
7. นายไกรสรณ์ หินนาคโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางภัชชานันท์ สิตะวันโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยาประธานกรรมการ
2. นายไพรัตน์ อ่อนสุดโรงเรียนเขมราฐพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพัชรา กุดเป่งโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคารกรรมการ
4. สิบเอกสมประสงค์ วังหอมโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการ
5. นายสุขสันต์ พวงทองโรงเรียนขุมคำวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางนัยนา นุชนิกรโรงเรียนเขมราฐพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศราวุธ ศรีมาคำโรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายอนุสรณ์ ยุตะวันโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยากรรมการ
4. นางนิชา มะลีจันทร์โรงเรียนเหล่างามพิทยากรรมการ
5. นางจิรภัทร แจงธรรมโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางภัชชานันท์ สิตะวันโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยาประธานกรรมการ
2. นายไพรัตน์ อ่อนสุดโรงเรียนเขมราฐพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสุขสันต์ พวงทองโรงเรียนขุมคำวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวพัชรา กุดเป่งโรงเรียนโพธื์ไทรพิทยาคารกรรมการ
5. สิบเอกสมประสงค์ วังหอมโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
1. นางนัยนา นุชนิกรโรงเรียนเขมราฐพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศราวุธ ศรีมาคำโรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางณิชชา มะลีจันทร์โรงเรียนเหล่างามพิทยาคมกรรมการ
4. นายอนุสรณ์ ยุตะวันโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยากรรมการ
5. นางจิรภัทร แจงธรรมโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางอรพิน จำปารัตน์โรงเรียนโนนกุงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสิทธิศักดิ์ เจียงวงค์โรงเรียนขุมคำวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายอาคม หอมจันทร์โรงเรียนอนุบาลพุธเมตตากรรมการ
4. นางสาวรมณ สาวรีย์โรงเรียนเขมราฐพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววรรณธนากร อังฉกรรจ์โรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นางณัฐิยา พรหมอินทร์แก้วโรงเรียนเขมราฐพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศราวุธ ศรีมาคำโรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสายัณห์ บุดดาแพนโรงเรียนสะพือวิทยาคารกรรมการ
4. นายวิทธวัช พลอาวุธโรงเรียนกุดข้างปุ้นวิทยากรรมการ
5. นางสาวจรินทร์ญาดา ปัตไตรโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสุพรรณี ทองสวัสดิ์โรงเรียนพังเคนพิทยาประธานกรรมการ
2. นางหฤทัย บุญช่วยโรงเรียนเขมราฐพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางนฤมล อุดรประจักษ์โรงเรียนเขมราฐพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววาสนา สังกะสีโรงเรียนโพธื์ไทรพิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวศิรินยา สินศิริโรงเรียนพรเมตตาคริศเตียนกรรมการ
6. นางโฉมยง ฉิมพลีโรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่กรรมการ
7. นางสาวเพ็ญพิวรรณ์ แจ้งจิตต์โรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายอนันต์ พวงทองโรงเรียนขุมคำวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางจารุณ๊ การะปักษ์โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายชินกร ดรวิสัยโรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคารกรรมการ
4. นายอนุสรณ์ ยุตะวันโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยากรรมการ
5. นางสาวจุฑามาศ โสภาโรงเรียนเหล่างามพิทยาคมกรรมการ
6. นางอัมรา ทุนมากโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยากรรมการ
7. นางสาคร บุญเรืองโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางกมลวรรณ มีแววโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลประธานกรรมการ
2. นางสาวพิสมัย พั่วแดงโรงเรียนเหล่างามพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวรัชดาวรรณ์ กัณหาชาติโรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคารกรรมการ
4. นางมงคล จันทราภรณ์โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจิตติมา รักไทยโรงเรียนโนนกุงวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวชมสิริ ริ้วทองโรงเรียนขุมคำวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวพิสมัย วงค์ปัดสาโรงเรียนพังเคนพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางทัศนัย์ วังทะพันธ์โรงเรียนมัธยมตระการพืชผลประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ วัฒนราษฎร์โรงเรียนสะพือวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายกีรดิต ไทยสะเทือนโรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวพันทิวา ทีรวมโรงเรียนโนนกุงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพรทิพย์ พรหทรีโรงเรียนขุมคำวิทยาคารกรรมการ
6. นางวิมล ผ่องแก้วโรงเรียนพังเคนพิทยากรรมการ
7. นายสนทยา บ้งพรมโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคารกรรมการ
8. นางวัชรี หงษ์ศรีโรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายพิเชษฐ พรหมพาโรงเรียนพะลานวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศุภวิชญ์ จันสุตะโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเพชร คำภาศรีโรงเรียนเหล่างามพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวบังอร ชูไทยโรงเรียนพังเคนพิทยากรรมการ
5. นางสาวดรรชนี ศรีธัญรัตน์โรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการ
6. นางวนิดา กำแมดโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางสมพร แสงชัยโรงเรียนสะพือวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางวิมล วงค์ปัดสาโรงเรียนพังเคนพิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวกิรณา ศิริพรรณโรงเรียนเหล่างามพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวรสสุคนธ์ อาจวิชัยโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยากรรมการ
5. นางจารุณี แก้วศรีทองโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคารกรรมการ
6. นายนราธิป ประสมบูรณ์โรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายสายันต์ โสดาจันทร์โรงเรียนมัธยมตระการพืชผลประธานกรรมการ
2. นายชยุตพงศ์ ศรีสุวงศ์โรงเรียนเขมราฐพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวมยุรฉัตร ชาวเลยโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยากรรมการ
4. นายธีวิน สุภาพิมพ์โรงเรียนโนนกุงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายธีวิน สุภาพิมพ์โรงเรียนโนนกุงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจารุวรรณ เสียงไพเราะโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปิยนันท์ อินลีโรงเรียนขุมคำวิทยาคารกรรมการ
4. นางนิภาพร บุญชิตโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยากรรมการ
5. นางจันทร์จิรา สารปรังโรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายภูริช หอมหวลโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลประธานกรรมการ
2. นางประภาพร ศรีคำโรงเรียนพังเคนพิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวรุ่งนภา เหมแดงโรงเรียนเขมราฐพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวรจนา นามวิชาโรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตากรรมการ
5. นายนันทวิชา อุดรจรัสโรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางสาวมยุรฉัตร ชาวเลยโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวรนุช เชื้ออ่อนโรงเรียนพังเคนพิทยารองประธานกรรมการ
3. นายชยุตพงษ์ ศรีสุวงษ์โรงเรียนเขมราฐพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวยุภาพร บุญใหญ่โรงเรียนโนนกุงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. สิบเอกกฤษ ศรีสะอาดโรงเรียนขุมคำวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายวันชัย ทำนุโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสมภักดิ์ ถึงปัดชาโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการ
4. นางสาวพยอม ผอหอมโรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตากรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายกฤษฎา สุดพาห์โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายศุภวิชญ์ จันสุตะโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายศรายุทธ โสมอ่อนโรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคารกรรมการ
4. นายสมพงษ์ ศรีเลิศโรงเรียนขุมคำวิทยาคารกรรมการ
5. นายสุริยัน ต่วนคำโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นางจันทร์จิรา สารปรังโรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางนิภาพร บุญชิตโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาววัชรีภรณ์ แก้วแสนโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยากรรมการ
4. นายกฤษณะ สุขลีโรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตากรรมการ
5. นางสาวปิยนันท์ อินลีโรงเรียนขุมคำวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวประภาภรณ์ ศรขะทาโรงเรียนพังเคนพิทยากรรมการ
7. นายจักรพันธ์ รักษาภาโรงเรียนพรเมตตาคริสเตียนกรรมการ
8. นายยุทธนา บุปผาพวงโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นางจันทร์จิรา สารปรังโรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางนิภาพร บุญชิตโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาววัชรีภรณ์ แก้วแสนโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยากรรมการ
4. นายกฤษณะ สุขลีโรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตากรรมการ
5. นางสาวประภาภรณ์ ศรขะทาโรงเรียนพังเคนพิทยากรรมการ
6. นายจักรพันธ์ รักษาภาโรงเรียนพรเมตตาคริสเตียนกรรมการ
7. นายยุทธนา บุุปผาพวงโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวปิยนันท์ อินลีโรงเรียนขุมคำวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางกัญญนันท์ เชยคำดีโรงเรียนสะพือวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางกัญจนา นิลเกษมโรงเรียนโนนกุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา เพรชพันธ์โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมกรรมการ
4. นางจินตนา เรืองสาโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางกัญญนันท์ เชยคำดีโรงเรียนสะพือวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางกัญจนา นิลเกษมโรงเรียนโนนกุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา เพรชพันธ์โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมกรรมการ
4. นางจินตนา เรืองสาโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวทัศนีย์ ทองไชยโรงเรียนโพธื์ไทรพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาววลินดา จันทร์จริงโรงเรียนเขมราฐพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางจิรพรรณ บั้งทองโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวธณัฐนันท์ ศรีสว่างโรงเรียนอนุบาลพุธเมตตาประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ พันลำภักดิ์โรงเรียนโพธื์ไทรพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกฤษณา ประเคนโรงเรียนเขมราฐพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวคณารักษ์ กาเผือกงามโรงเรียนโนนกุงวิทยากรรมการ
5. นางสาวพริ้มเพรา กันยาสายโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางยุวดี หวังสุขโรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวรังสิมา แปลงศรีโรงเรียนโนนกุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายชำนาญ นิลจันทร์โรงเรียนสะพือวิทยาคารกรรมการ
4. นางระดลจิต อร่ามเรืองโรงเรียนเขมราฐพิทยาคมกรรมการ
5. นายมดิศร ระหงษ์โรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นางยุวดี หวังสุขโรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวรังสิมา แปลงศรีโรงเรียนโนนกุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายชำนาญ นิลจันทร์โรงเรียนสะพือวิทยาคารกรรมการ
4. นางระดลจิต อร่ามเรืองโรงเรียนเขมราฐพิทยาคมกรรมการ
5. นายมดิศร ระหงษ์โรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวคณางศรี ก้อนทรัพย์โรงเรียนเขมราฐพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเพ็ง ศุภเสถียรโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวณัฐจิตรา นันทะสารโรงเรียนเหล่างามพิทยาคมกรรมการ
4. นางจิรพรรณ บั้งทองโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางกุลพัชร พิมพ์พันธ์โรงเรียนโนนกุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวัชชัย เครือคำโรงเรียนขุมคำวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางธัญลักษณ์ ขุมทองโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยากรรมการ
4. นางทองดี วรรณวงษ์โรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายวีรพันธ์ ดาษดาโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยาประธานกรรมการ
2. นางณัฐวดี ทาทะสุทธิ์โรงเรียนเขมราฐพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางศิรินทิพย์ หารสารโรงเรียนเหล่างามพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวศิริกานต์ โคตรพันธ์โรงเรียนพังเคนพิทยาคมกรรมการ
5. นายราชันย์ ไชยโอชะโรงเรียนดำรงวิทยากรรมการ
6. นายทศพล สังขวันโรงเรียนโพธื์ไทรพิทยาคารกรรมการ
7. นางนิตยา โพธิ์ทาโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นายสมคิด คงทนโรงเรียนเหล่างามพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายหาญทรัพย์ธาดา เพ็งนารินทร์โรงเรียนสะพือวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางรวีวรรณ ทิพย์ชัยโรงเรียนเขมราฐพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวแจ่มละมัย โจระสาโรงเรียนโพธื์ไทรพิทยาคารกรรมการ
5. นางสุภัชชา บ้งชมโพธิ์โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวประภาพร ศรีอ่อนโรงเรียนขุมคำวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวจิตฐิกาญจน์ บุญเลิศโรงเรียนพังเคนพิทยาคมกรรมการ
8. นางณัฐภัสสร ภูผานีโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
1. นางสาวนภสร หลุมทองโรงเรียนสะพือวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางจันทวรรณ สมสนิทโรงเรียนโนนกุงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพิมพ์ญาดา แก้วปัญญาโรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคารกรรมการ
4. นายนพวิทย์ เทียมทัศน์โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยากรรมการ
5. นายฉลาด ธรรมวงศ์โรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายธวัชชัย สายใจโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายภิญโญ ทองไขโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนภาวดี อรรถวันโรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางจารุพรรณ อมรวงศ์โรงเรียนมัธยมตระการพืชผลประธานกรรมการ
2. นายพิสิทธิ์ ศรีเมืองโรงเรียนโนนกุงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายชาติไทย จำปาป่าโรงเรียนสะพือวิทยาคารกรรมการ
4. นายอวยชัย โจระสาโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายนัสฐิพงษ์ เขตชมภูโรงเรียนโนนกุงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพิชิตศักดิ์ ลูกสีดาโรงเรียนขุมคำวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายประสิทธิ์ แก้วใสโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยากรรมการ
4. นายคูณ ศรีเมืองโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายสมชาย ฉันทะจารุโรงเรียนเขมราฐพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเดชา เจริญสุขโรงเรียนโพธื์ไทรพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพิมพ์แก้ว ตระกูลสุรำไพโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยากรรมการ
4. นายโกวิทย์ งามภักดีกุลโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นางสาวภัทรียา ธานีโรงเรียนเหล่างามพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมพ์แก้ว ตระกูลสุรำไพโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสุรินทร์ มูลทาโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายสมชาย ฉันทะจารุโรงเรียนเขมราฐพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิทยา หวานอารมย์โรงเรียนพรเมตตาคริศเตียนรองประธานกรรมการ
3. นายอาคม บุญไพโรจน์โรงเรียนโนนกุงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นางสาวภัทรียา ธานีโรงเรียนเหล่างามพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเดชา เจริญสุขโรงเรียนโพธื์ไทรพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายสุรินทร์ มูลทาโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสมชาย ฉันทะจารุโรงเรียนเขมราฐพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายโกวิทย์ งามภักดีกุลโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลประธานกรรมการ
3. นางสาวพิมพ์แก้ว ตระกูลสุรำไพโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยากรรมการ
4. นายสุรินทร์ มูลทาโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายวิทยา หวานอารมย์โรงเรียนพรเมตตาคริศเตียนประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมพ์แก้ว ตระกูลสุรำไพโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายบุญเลี้ยน เจตบุตรโรงเรียนพังเคนพิทยาคมกรรมการ
4. นายสุรินทร์ มูลทาโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายจักรกฤษณ์ สีสุวะโรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเดชา เจริญสุขโรงเรียนโพธื์ไทรพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายสุรินทร์ มูลทาโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายจักรกฤษณ์ สีสุวะโรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอาคม บุญไพโรจน์โรงเรียนโนนกุงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายโกวิทย์ งามภักดีกุลโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายจักรกฤษณ์ สีสุวะโรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมชาย ฉันทะจารุโรงเรียนเขมราฐพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายบุญเลี้ยน เจตบุตรโรงเรียนพังเคนพิทยาคมกรรมการ
4. นายโกวิทย์ งามภักดีกุลโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายวิทยา หวานอารมย์โรงเรียนพรเมตตาคริศเตียนประธานกรรมการ
2. นายอาคม บุญไพโรจน์โรงเรียนโนนกุงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสุรินทร์ มูลทาโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายอาคม บุญไพโรจน์โรงเรียนโนนกุงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเดชา เจริญสุขโรงเรียนโพธื์ไทรพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายโกวิทย์ งามภักดีกุลโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายจักรกฤษณ์ สีสุวะโรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายโกวิทย์ งามภักดีกุลโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลรองประธานกรรมการ
3. นายวิทยา หวานอารมย์โรงเรียนพรเมตตาคริศเตียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายจักรกฤษณ์ สีสุวะโรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายโกวิทย์ งามภักดีกุลโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลรองประธานกรรมการ
3. นายบุญเลี้ยน เจตบุตรโรงเรียนพังเคนพิทยาคมกรรมการ
4. นายสุรินทร์ มูลทาโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายมานพ บุบดีโรงเรียนพังเคนพิทยาประธานกรรมการ
2. นายเดชชาติ จันทราภรณ์โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอรรถพล จารุแพทย์โรงเรียนโนนกุงวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายสันติ มุสิกาโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายทรงพล สายเเววโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายกิตติภูมิ เขียวขำโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยากรรมการ
4. นายปราโมท ทุมนันโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการ
5. นายเกียรติพิรุณ ชาวเมืองโขงโรงเรียนเขมราฐพิทยาคมกรรมการ
6. นายสุริยันต์ เพ็งจันทร์โรงเรียนดำรงวิทยากรรมการ
7. นายเกริกชัย ทองมนต์โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายสันติ มุสิกาโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายทรงพล สายเเววโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยาคมประธานกรรมการ
3. นายกิตติภูมิ เขียวขำโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยาคมกรรมการ
4. นายปราโมท ทุมนันต์โรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการ
5. นายเกียรติพิรุณ ชาวเมืองโขงโรงเรียนเขมราฐพิทยาคมกรรมการ
6. นายเกริกชัย ทองมนต์โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายมานพ บุษดีโรงเรียนพังเคนพิทยาประธานกรรมการ
2. นายเดชชาติ จันทราภรณ์โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอรรถพล จารุแพทย์โรงเรียนโนนกุงวิทยาคมกรรมการ
4. นายพรหมพิสิษฐ์ ปฏิโชติโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยากรรมการ
5. นายสุรชัย จัดไธสงโรงเรียนเขมราฐพิทยาคมกรรมการ
6. นางนิชาภัทร มาสุวงศ์ชัยโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการ
7. นายวราวุธ สว่างสุรีย์โรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายมานพ บุษดีโรงเรียนพังเคนพิทยาประธานกรรมการ
2. นายเดชชาติ จันทราภรณ์โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอรรถพล จารุแพทย์โรงเรียนโนนกุงวิทยาคมกรรมการ
4. นายพรหมพิสิษฐ์ ปฏิโชติโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยากรรมการ
5. นายสุรชัย จัดไธสงโรงเรียนเขมราฐพิทยาคมกรรมการ
6. นางนิชาภัทร มาสุวงศ์ชัยโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการ
7. นายวราวุธ สว่างสุรีย์โรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายมานพ บุษดีโรงเรียนพังเคนพิทยาประธานกรรมการ
2. นายเดชชาติ จันทราภรณ์โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอรรถพล จารุแพทย์โรงเรียนโนนกุงวิทยาคมกรรมการ
4. นายพรหมพิสิษฐ์ ปฏิโชติโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยากรรมการ
5. นายสุรชัย จัดไธสงโรงเรียนเขมราฐพิทยาคมกรรมการ
6. นางนิชาภัทร มาสุวงศ์ชัยโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการ
7. นายวราวุธ สว่างสุรีย์โรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายมานพ บุษดีโรงเรียนพังเคนพิทยาประธานกรรมการ
2. นายเดชชาติ จันทราภรณ์โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอรรถพล จารุแพทย์โรงเรียนโนนกุงวิทยาคมกรรมการ
4. นายพรหมพิสิษฐ์ ปฏิโชติโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยากรรมการ
5. นายสุรชัย จัดไธสงโรงเรียนเขมราฐพิทยาคมกรรมการ
6. นางนิชาภัทร มาสุวงศ์ชัยโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการ
7. นายวราวุธ สว่างสุรีย์โรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายมานพ บุษดีโรงเรียนพังเคนพิทยาประธานกรรมการ
2. นายเดชชาติ จันทราภรณ์โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอรรถพล จารุแพทย์โรงเรียนโนนกุงวิทยาคมกรรมการ
4. นายพรหมพิสิษฐ์ ปฏิโชติโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยากรรมการ
5. นายสุรชัย จัดไธสงโรงเรียนเขมราฐพิทยาคมกรรมการ
6. นางนิชาภัทร มาสุวงศ์ชัยโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการ
7. นายวราวุธ สว่างสุรีย์โรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายมานพ บุษดีโรงเรียนพังเคนพิทยาประธานกรรมการ
2. นายเดชชาติ จันทราภรณ์โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอรรถพล จารุแพทย์โรงเรียนโนนกุงวิทยาคมกรรมการ
4. นายพรหมพิสิษฐ์ ปฏิโชติโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยากรรมการ
5. นายสุรชัย จัดไธสงโรงเรียนเขมราฐพิทยาคมกรรมการ
6. นางนิชาภัทร มาสุวงศ์ชัยโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการ
7. นายวราวุธ สว่างสุรีย์โรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายมานพ บุษดีโรงเรียนพังเคนพิทยาประธานกรรมการ
2. นายเดชชาติ จันทราภรณ์โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอรรถพล จารุแพทย์โรงเรียนโนนกุงวิทยาคมกรรมการ
4. นายพรหมพิสิษฐ์ ปฏิโชติโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยากรรมการ
5. นายสุรชัย จัดไธสงโรงเรียนเขมราฐพิทยาคมกรรมการ
6. นางนิชาภัทร มาสุวงศ์ชัยโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการ
7. นายวราวุธ สว่างสุรีย์โรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายมานพ บุษดีโรงเรียนพังเคนพิทยาประธานกรรมการ
2. นายเดชชาติ จันทราภรณ์โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอรรถพล จารุแพทย์โรงเรียนโนนกุงวิทยาคมกรรมการ
4. นายพรหมสิษฐ์ ปฏิโชติโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยากรรมการ
5. นายสุรชัย จัดไธสงโรงเรียนเขมราฐพิทยาคมกรรมการ
6. นางนิชาภัทร มาสุวงศ์ชัยโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการ
7. นายวราวุธ สว่างสุรีย์โรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายมานพ บุษดีโรงเรียนพังเคนพิทยาประธานกรรมการ
2. นายเดชชาติ จันทราภรณ์โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอรรถพล จารุแพทย์โรงเรียนโนนกุงวิทยาคมกรรมการ
4. นายพรหมพิสิษฐ์ ปฏิโชติโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยากรรมการ
5. นายสุรชัย จัดไธสงโรงเรียนเขมราฐพิทยาคมกรรมการ
6. นางนิชาภัทร มาสุวงศ์ชัยโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการ
7. นายวราวุธ สว่างสุรีย์โรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายมานพ บุษดีโรงเรียนพังเคนพิทยาประธานกรรมการ
2. นายเดชชาติ จันทราภรณ์โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอรรถพล จารุแพทย์โรงเรียนโนนกุงวิทยากรรมการ
4. นายพรหมพิสิษฐ์ ปฏิโชติโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยากรรมการ
5. นายสุรชัย จัดไธสงโรงเรียนเขมราฐพิทยาคมกรรมการ
6. นางนิชาภัทร มาสุวงศ์ชัยโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการ
7. นายวราวุธ สว่างสุรีย์โรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายมานพ บุษดีโรงเรียนพังเคนพิทยาประธานกรรมการ
2. นายเดชชาติ จันทราภรณ์โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอรรถพล จารุแพทย์โรงเรียนโนนกุงวิทยาคมกรรมการ
4. นายพรหมพิสิษฐ์ ปฏิโชติโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยากรรมการ
5. นายสุรชัย จัดไธสงโรงเรียนเขมราฐพิทยาคมกรรมการ
6. นางนิชาภัทร มาสุวงศ์ชัยโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการ
7. นายวราวุธ สว่างสุรีย์โรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายมานพ บุษดีโรงเรียนพังเคนพิทยาประธานกรรมการ
2. นายเดชชาติ จันทราภรณ์โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอรรถพล จารุแพทย์โรงเรียนโนนกุงวิทยาคมกรรมการ
4. นายพรหมพิสิษฐ์ ปฏิโชติโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยากรรมการ
5. นายสุรชัย จัดไธสงโรงเรียนเขมราฐพิทยาคมกรรมการ
6. นางนิชาภัทร มาสุวงศ์ชัยโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการ
7. นายวราวุธ สว่างสุรีย์โรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายมานพ บุษดีโรงเรียนพังเคนพิทยาประธานกรรมการ
2. นายเดชชาติ จันทราภรณ์โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอรรถพล จารุแพทย์โรงเรียนโนนกุงวิทยาคมกรรมการ
4. นายพรหมพิสิษฐ์ ปฏิโชติโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยากรรมการ
5. นายสุรชัย จัดไธสงโรงเรียนเขมราฐพิทยาคมกรรมการ
6. นางนิชาภัทร มาสุวงศ์ชัยโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการ
7. นายวราวุธ สว่างสุรีย์โรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายมานพ บุษดีโรงเรียนพังเคนพิทยาประธานกรรมการ
2. นายเดชชาติ จันทราภรณ์โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอรรถพล จารุแพทย์โรงเรียนโนนกุงวิทยาคมกรรมการ
4. นายพรหมพิสิษฐ์ ปฏิโชติโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยากรรมการ
5. นายสุรชัย จัดไธสงโรงเรียนเขมราฐพิทยาคมกรรมการ
6. นางนิชาภัทร มาสุวงศ์ชัยโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการ
7. นายวราวุธ สว่างสุรีย์โรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายมานพ บุษดีโรงเรียนพังเคนพิทยาประธานกรรมการ
2. นายเดชชาติ จันทราภรณ์โรงเรียนแก้งเหนือพิยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอรรถพล จารุแพทย์โรงเรียนโนนกุงวิทยาคมกรรมการ
4. นายพรหมพิสิษฐ์ ปฏิโชติโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยากรรมการ
5. นายสุรชัย จัดไธสงโรงเรียนเขมราฐพิทยาคมกรรมการ
6. นางนิชาภัทร มาสุวงศ์ชัยโรงเรียนมัธยมตระการผลกรรมการ
7. นายวราวุธ สว่างสุรีย์โรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายมานพ บุษดีโรงเรียนพังเคนพิทยาประธานกรรมการ
2. นายเดชชาติ จันทราภรณ์โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอรรถพล จารุแพทย์โรงเรียนโนนกุงวิทยาคมกรรมการ
4. นายพรหมพิสิษฐ์ ปฏิโชติโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยากรรมการ
5. นายสุรชัย จัดไธสงโรงเรียนเขมราฐพิทยาคมกรรมการ
6. นางนิชาภัทร มาสุวงศ์ชัยโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการ
7. นายวราวุธ สว่างสุรีย์โรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6
1. นายฉัตรชัย เครือสีดาโรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายเกียรติพิรุณ ชาวเมืองโขงโรงเรียนเขมราฐพิยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเกริกชัย ทองมนต์โรงเรียนโพธิ์ไทรพิยาคารกรรมการ
4. นายสุริยันต์ เพ็งจัทร์โรงเรียนดำรงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางสาวกุสมา ดาวประสงค์โรงเรียนเหล่างามพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเฉลียว เมฆบุตรโรงเรียนเขมราฐพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวทัศนี ดำงามโรงเรียนดำรงวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุทัศนีย์ ชิณโคตรโรงเรียนเขมราฐพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกรพินธ์ เหมะธุรินทร์โรงเรียนเหล่างามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางสาวสุทัศนีย์ ชิณโคตรโรงเรียนเขมราฐพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศุภวรรณ ระหงษ์โรงเรียนมัธยมตระการพืชผลรองประธานกรรมการ
3. นางณัฐพร ทุมเที่ยงโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวดุษฎี บุญศรีโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการ
5. นางสาวกรพินธ์ เหมะธุรินทร์โรงเรียนเหล่างามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวมณฑิวา ไม่แพ้โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวชุติกานต์ รัตน์วงค์โรงเรียนสะพือวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวชุติวรรณ สมหมายโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการ
4. นางสาวธิดาพร ทรายคำโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสุดาพร ฤทธิสิงห์โรงเรียนพังเคนพิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอาภาพร ชินดาโรงเรียนเขมราฐพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวธิดาพร ทรายคำโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคมกรรมการ
4. นายศิวะกานต์ งามเจริญนุกูลโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวปิยสิริ หินลาดโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลประธานกรรมการ
2. นางสาวมณฑิวา ไม่แพ้โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวธิดาพร ทรายคำโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวชุติกานต์ รัตน์วงค์โรงเรียนสะพือวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวมณฑิวา ไม่แพ้โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุดาพร ฤทธิสิงห์โรงเรียนพังเคนพิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวชุติกานต์ รัตน์วงค์โรงเรียนสะพือวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวปกรณ์รัชต์ แก้วปัญญาโรงเรียนสะพือวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวชนิสรากร บุษบงก์โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวมณฑิวา ไม่แพ้โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายจิรภัทร สุภารัตน์โรงเรียนเหล่างามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายวีระพันธ์ พรมสาศิลป์โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกมลเพชร บุญเอกโรงเรียนพะลานวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอภิเดช ไกรการโรงเรียนพรเมตตาคริสเตียนกรรมการ
4. นายศุภวิชญ์ ปามุทาโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการ
5. นายอัศวิน สิถิระบุตรโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายถาวร ศรีพิมพ์โรงเรียนโนนกุงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ จันทร์ส่องโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลรองประธานกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี เรืองศรีใสโรงเรียนพรเมตตาคริสเตียนกรรมการ
4. นางวัชรี ดาษดาโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยากรรมการ
5. นางเมกิยะ คำป้องโรงเรียนพังเคนพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายอุทัย พรหมศรีโรงเรียนดำรงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี เรืองศรีใสโรงเรียนพรเมตตาคริสเตียนรองประธานกรรมการ
3. นางศศิธร ผาหยาดโรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมกรรมการ
4. นายกุศล แสวงนามโรงเรียนเขมราฐพิทยาคมกรรมการ
5. นางสราพร บุดดาแพนโรงเรียนพังเคนพิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นายอุทัย พรหมศรีโรงเรียนดำรงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสราพร บุดดาแพนโรงเรียนพังเคนพิทยารองประธานกรรมการ
3. นางปิยาภรณ์ โกศัลวัฒน์โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมกรรมการ
4. นายกุศล แสวงนามโรงเรียนเหล่างามพิทยาคมกรรมการ
5. นางดาวเรือง ส่องแสงโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางวันเพ็ญ ยาวะโนภาสโรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตยา ทาตะไชยโรงเรียนโนนกุงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวภัทราวดี เครือสีดาโรงเรียนขุมคำวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวดวงฤดี จันทะโคตรโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ศักดิ์ จันทะรักษาโรงเรียนพังเคนพิทยาประธานกรรมการ
2. นายอิสระพงษ์ วงศ์วีระพันธุ์โรงเรียนโนนกุงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสินสมุทร ทะยะสุทธิโรงเรียนพรเมตตาคริสเตียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายกอร์ปพงษ์ เอื้อทานโรงเรียนขุมคำวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสินสมุทร ทะยะสุทธิ์โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียนรองประธานกรรมการ
3. นายอิสระพงษ์ วงศ์วีระพันธุ์โรงเรียนโนนกุงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสินสมุทร ทะยะสุทธิโรงเรียนพรเมตตาคริสเตียนประธานกรรมการ
2. นายชิณกร พวงคตโรงเรียนพังเคนพิทยารองประธานกรรมการ
3. นายกอร์ปพงษ์ เอื้อทานโรงเรียนขุมคำวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวประภาพร หม้อแก้วโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายศักดิ์ชัย นวลฉวีโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิทยา ภูติรักษ์โรงเรียนพังเคนพิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาววนิดา เชื้อประทุมโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยากรรมการ
4. นางสาวหนูรักษ์ มาประสมโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายอ๊อดสวอน ริ้วทองโรงเรียนสะพือวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทราวรรณ อุทธสิงห์โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนิตยา ทาตะไชยโรงเรียนโนนกุงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายอ๊อดสวอน ริ้วทองโรงเรียนสะพือวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวิจยา มูลทาโรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายภูมิใจ อินทร์โสมโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ศักดิ์ จันทะรักษาโรงเรียนพังเคนพิทยาประธานกรรมการ
2. นายกิตติชัย อรจุลโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายทินกฤต ธรรมสัตย์โรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายกิตติชัย อรจุลโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวิจยา มูลทาโรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวดวงฤดี จันทะโคตรโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
1. นายอ๊อดสวอน ริ้วทองโรงเรียนสะพือวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายแสงทอง เหล่าสิงห์โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายอิสระพงษ์ วงศ์วีระพันธุ์โรงเรียนโนนกุงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายชิณกร พวงคตโรงเรียนพังเคนพิทยาประธานกรรมการ
2. นายอ๊อดสวอน ริ้วทองโรงเรียนสะพือวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาววนิดา เชื้อประทุมโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางวันเพ็ญ ยาวะโนภาสโรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอนุสรณ์ ฤกษ์บางพลัดโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายชุติพงศ์ แสงสุกวาวโรงเรียนเขมราฐพิทยาคมกรรมการ
4. นายสมบัติ ใจทนโรงเรียนเขมราฐพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายวัลลภ บุญช่วยโรงเรียนเขมราฐพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ คุณภาทีโรงเรียนเขมราฐพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาววิไลลักษ์ ดอนดู่สถิตย์โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุพิชญ์ชญา หิรัญกวิณพงศ์โรงเรียนเขมราฐพิทยาคมกรรมการ
5. นายอรวรรณ โพธิ์พาโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวฑิฆัมพร วิลาวรรณโรงเรียนโนนกุงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทราวรรณ อุทธสิงห์โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาววนิดา เชื้อประทุมโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยากรรมการ
4. นายพิชิตชัยชาญ วรรณบุตรโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีชฏิล ชูฉัฏฐะโรงเรียนเขมราฐพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวัลลภ บุญช่วยโรงเรียนเขมราฐพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสมภาร เชื้ออ่อนโรงเรียนพังเคนพิทยากรรมการ
4. นายวรพล มีมาโรงเรียนพังเคนพิทยากรรมการ
5. นายภูมิใจ อินทร์โสมโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีชฏิล ชูฉัฏฐะโรงเรียนเขมราฐพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวัลลภ บุญช่วยโรงเรียนเขมราฐพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายถนอมศักดิ์ ทองทับโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคารกรรมการ
4. นายสมยศ เชื้อจำพรโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคารกรรมการ
5. นายภูมิใจ อินทร์โสมโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายชฏิล ชูฉัฏฐะโรงเรียนเขมราฐพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวัลลภ บุญช่วยโรงเรียนเขมราฐพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายถนอมศักดิ์ ทองทับโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคารกรรมการ
4. นายสมยศ เชื้ออ่อนโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคารกรรมการ
5. นายภูมิใจ อินทร์โสมโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายเชาวลิต อุปบุตรโรงเรียนพังเคนพิทยาประธานกรรมการ
2. นางพวงเพชร ต้นโพธิ์โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวอำนวยพร บุตรโทโรงเรียนเขมราฐพิทยาคมกรรมการ
4. นางพัทธนันท์ คำลือโรงเรียนสะพือวิทยาคารกรรมการ
5. นายเทอดเกียรติ อมตเวทินโรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายเชาวลิต อุปบุตรโรงเรียนพังเคนพิทยาประธานกรรมการ
2. นางพวงเพชร ต้นโพธิ์โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวอำนวยพร บุตรโทโรงเรียนเขมราฐพิทยาคมกรรมการ
4. นางพัทธนันท์ คำลือโรงเรียนสะพือวิทยาคารกรรมการ
5. นายเทอดเกียรติ อมตเวทินโรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายมรกต สุตัญตั้งใจโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ สารีอาจโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายชานนท์ กนกวันชัยกุลโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการ
4. นางสาวกชพร จันทร์แรมโรงเรียนสะพือวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางพัชนี พามาดีโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลประธานกรรมการ
2. นางลัดดาวัลย์ ปามุทาโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางพิไลวรรณ แท่นคำโรงเรียนเขมราฐพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุรัชนา สิงห์คำโรงเรียนพะลานวิทยาคมกรรมการ
5. นางเบญจมาศ เชื้อหงษ์โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางพัชนี พามาดีโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลประธานกรรมการ
2. นางลัดดาวัลย์ ปามุทาโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางพิไลวรรณ แท่นคำโรงเรียนเขมราฐพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุรัชนา สิงห์คำโรงเรียนพะลานวิทยาคมกรรมการ
5. นางเบญจมาศ เชื้อหงษ์โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ สุภารัตน์โรงเรียนเหล่างามพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเกษมศรี บุญพอโรงเรียนเขมราฐพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางเบญจรววณ ละครพรมโรงเรียนสะพือวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวสุรัชนา สิงห์คำโรงเรียนพะลานวิทยากรรมการ
5. นางอนุรัตน์ เบ้าทองโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายสุรศักดิ์ สุภารัตน์โรงเรียนเหล่างามพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเกษมศรี บุญพอโรงเรียนเขมราฐพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางเบญจรววณ ละครพรมโรงเรียนสะพือวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวสุรัชนา สิงห์คำโรงเรียนพะลานวิทยากรรมการ
5. นางอนุรัตน์ เบ้าทองโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ศักดิ์ นางามโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายบรรจง ยืนยาวโรงเรียนโนนกุงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอภิวัฒน์ ถนอมสุขโรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคารกรรมการ
4. นายสรศักดิ์ สารีอาจโรงเรียนกุดข้าวปุ้นกรรมการ
5. นางสาวปิยะฉัตร พุทธบุญโรงเรียนขุมคำวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายณรงค์ศักดิ์ นางามโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายบรรจง ยืนยาวโรงเรียนโนนกุงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอภิวัฒน์ ถนอมสุขโรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคารกรรมการ
4. นายสรศักดิ์ สารีอาจโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยากรรมการ
5. นางสาวปิยะฉัตร พุทธบุญโรงเรียนขุมคำวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางเกษมศรี บุศพอโรงเรียนเขมราฐพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางณัฐกานต์ รัชธะโรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางลัดดาวัลย์ ปามุทาโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคารกรรมการ
4. นางสุวรรณ หอมเมืองโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยากรรมการ
5. นางอนุรัตน์ เบ้าทองโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางเกษมศรี บุญพอโรงเรียนเขมราฐพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางลัดดาวัลย์ ปามุทาโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางณัฐกานต์ รัชชะโรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคารกรรมการ
4. นางสุวรรณ หอมเมืองโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยากรรมการ
5. นางอนุรัตน์ เบ้าทองโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางนวลจันทร์ คำแก้วโรงเรียนเขมราฐพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณ หอมเมืองโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางณัฐกานต์ รัชชะโรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวบัวพันธ์ หลาทองโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการ
5. นางสาวกชพร จันทร์แรมโรงเรียนสะพือวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางพิไลวรรณ แท่นคำโรงเรียนเขมราฐพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณ หอมเมืองโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางณัฐกานต์ รัชชะโรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวบัวพันธ์ หลาทองโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการ
5. นางสาวกชพร จันทร์แรมโรงเรียนสะพือวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางนวลจันทร์ คำแก้วโรงเรียนเขมราฐพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณ หอมเมืองโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางณัฐกานต์ รัชชะโรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวบัวพันธ์ หลาทองโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการ
5. นางสาวกชพร จันทร์แรมโรงเรียนสะพือวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางพิไลวรรรร แท่นคำโรงเรียนเขมราฐพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณ แท่นคำโรงเรียนเขมราฐพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางณัฐกานต์ รัชชะโรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวบัวพันธ์ หลาทองโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการ
5. นางสาวกชพร จันทร์แรมโรงเรียนสะพือวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางพัชนี พามาดีโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลประธานกรรมการ
2. นางลัดดาวัลย์ ปามุทาโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางพิไลวรรณ แท่นคำโรงเรียนเขมราฐพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุรัชนา สิงห์คำโรงเรียนเหล่างามพิทยาคมกรรมการ
5. นางเบญจมาศ เชื้อหงษ์โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางพัชนี พามาดีโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลประธานกรรมการ
2. นางลัดดาวัลย์ ปามุทาโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางพิไลวรรณ แท่นคำโรงเรียนเขมราฐพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุรัชนา สิงห์คำโรงเรียนพะลานวิทยาคมกรรมการ
5. นางเบญจมาศ เชื้อหงษ์โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเทคนิค เรืองแสนโรงเรียนขุมคำวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางณิตฐิญาณันท์ เลาหวิวัฒน์โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนิตยา โสดาโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคารกรรมการ
4. นายกอร์ปพงษ์ เอื้อทานโรงเรียนขุมคำวิทยาคารกรรมการ
5. นางวิไลวรรณ คุณมีโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการ
6. นางสาวชนาภา สายเนตรโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการ
7. นางสาวมนัญญา พุทธปองโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายวุฒิไกร จันพวงโรงเรียนพังเคนพิทยากรรมการ
2. นายธนายุท ฐิตะสารโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยากรรมการ
3. นายกิตติภูมิ เขียวขำโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยากรรมการ
4. นางอาจารียา อังฉกรรจ์โรงเรียนเขมราชพิทยาคมกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีจันทร์เพ็ง อังฉกรรจ์โรงเรียนเขมราชพิทยาคมกรรมการ
6. นายปราโมทย์ ทุมนันโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6
1. นายธนายุธ ฐิตะสารโรงเรียนเหล่างามพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวุฒิไกร จันพวงโรงเรียนพังเคนพิทยารองประธานกรรมการ
3. นายกิตติภูมิ เขียวขำโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยากรรมการ
4. นางอาจารียา อังฉกรรจ์โรงเรียนเขมราชพิทยาคมกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีจันทร์เพ็ง อังฉกรรจ์โรงเรียนเขมราชพิทยาคมกรรมการ
6. นายปราโมทย์ ทุมนันโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นายวุฒิไกร จันพวงโรงเรียนพังเคนพิทยาประธานกรรมการ
2. นายธนายุธ ฐิตะสารโรงเรียนเหล่างามพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายกิตติภูมิ เขียวขำโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยากรรมการ
4. นางอาจารียา อังฉกรรจ์โรงเรียนเขมราชพิทยาคมกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีจันทร์เพ็ง อังฉกรรจ์โรงเรียนเขมราชพิทยาคมกรรมการ
6. นายปราโมทย์ ทุมนันโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6
1. นายธนายุธ ฐิตะสารโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวุฒิไกร จันพวงโรงเรียนพังเคนพิทยารองประธานกรรมการ
3. นายกิตติภูมิ เขียวขำโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีัจันทร์เพ็ง อังฉกรรจ์โรงเรียนเขมราฐพิทยาคมกรรมการ
5. นายปราโมทย์ ทุมนันโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายวุฒิไกร จันพวงโรงเรียนพังเคนพิทยาประธานกรรมการ
2. นายธนายุธ ฐิตะสารโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายกิตติภูมิ เขียวขำโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยากรรมการ
4. นางอาจารียา อังฉกรรจ์โรงเรียนเขมราฐพิทยาคมกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีจันทร์เพ็ง อังฉกรรจ์โรงเรียนเขมราฐพิทยาคมกรรมการ
6. นายปราโมทย์ ทุมนันโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6
1. นายธนายุธ ฐิตะสารโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวุฒิไกร จันพวงโรงเรียนพังเคนพิทยารองประธานกรรมการ
3. นายกิตติภูมิ เขียวขำโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยากรรมการ
4. นางอาจารียา อังฉกรรจ์โรงเรียนเขมราฐพิทยาคมกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีจันทร์เพ็ง อังฉกรรจ์โรงเรียนเขมราฐพิทยาคมกรรมการ
6. นายปราโมทย์ ทุมนันโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6
1. นางอาจารียา อังฉกรรจ์โรงเรียนเขมราฐพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกิตติภูมิ เขียวขำโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายธนายุธ ฐิตะสารโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยากรรมการ
4. นายวุฒิไกร จันพวงโรงเรียนพังเคนพิทยากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีจันทร์เพ็ง อังฉกรรจ์โรงเรียนเขมราฐพิทยาคมกรรมการ
6. นายปราโมทย์ ทุมนันโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6
1. นางศุภวรรณ ระหงษ์โรงเรียนมัธยมตระการพืชผลประธานกรรมการ
2. นางอาจารียา อังฉกรรจ์โรงเรียนเขมราฐพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางณัฐพร ทุมเทียงโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวดุษฎี บุญศรีโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการ
5. นายวุฒิไกร จันพวงโรงเรียนพังเคนพิทยากรรมการ
6. นายธนายุธ ฐิตะสารโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยากรรมการ
7. นายปราโมทย์ ทุมนันโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]