หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
ระหว่าง วันที่ 17 - 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

[ ทั้งหมด   17 พ.ย. 2559   18 พ.ย. 2559   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 17 พ.ย. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 272 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
2 650 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 225 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
3 652 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 226 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
4 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 221 17 พ.ย. 2559 09.00-15.00
5 654 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 227 17 พ.ย. 2559 09.00-16.00
6 658 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 224 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 537 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 538 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
3 677 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 523 17 พ.ย. 2559 09.00-16.00
4 678 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522 17 พ.ย. 2559 09.00-16.00
5 679 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 523 17 พ.ย. 2559 09.00-16.00
6 680 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522 17 พ.ย. 2559 09.00-16.00
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 442 17 พ.ย. 2559 09.00-16.00
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 442 17 พ.ย. 2559 09.00-16.00
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 526 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 525 17 พ.ย. 2559 13.00-16.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321 17 พ.ย. 2559 08.00-16.00
2 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 314 17 พ.ย. 2559 08.00-16.00
3 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 315 17 พ.ย. 2559 08.00-16.00
4 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง เวทีหน้าอาคาร 3 17 พ.ย. 2559 08.00-16.00
5 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 311 17 พ.ย. 2559 08.00-16.00
6 662 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 1 ขุหลุประชาวิทยาคาร อาคารหอประชุม ห้อง หอประชุมโรงเรียน 17 พ.ย. 2559 08.00-16.00
7 663 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 1 ขุหลุประชาวิทยาคาร อาคารหอประชุม ห้อง หอประชุมโรงเรียน 17 พ.ย. 2559 08.00-16.00
8 664 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล สนามฟุตบอล ห้อง สนามฟุตบอล 17 พ.ย. 2559
18 พ.ย. 2559
08.00-17.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 123 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 124 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
3 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 116 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
4 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 116 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
5 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 113 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
6 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 114 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
7 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 128 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 645 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 5 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
2 646 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 536 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
3 647 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 536 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล อาคาร 8 ชั้น 1 ห้อง ทัศนศิลป์ 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
2 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล อาคาร 8 ชั้น 1 ห้อง ทัศนศิลป์ 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 532 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 533 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 534 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 535 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
7 049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 532 17 พ.ย. 2559 13.00-16.00
8 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 533 17 พ.ย. 2559 13.00-16.00
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 534 17 พ.ย. 2559 13.00-16.00
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล อาคาร 8 ชั้น 1 ห้อง ทัศนศิลป์ 17 พ.ย. 2559 13.00-16.00
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล อาคาร 8 ชั้น 1 ห้อง ทัศนศิลป์ 17 พ.ย. 2559 13.00-16.00
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล อาคาร 8 ชั้น 1 ห้อง ทัศนศิลป์ 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล อาคาร 8 ชั้น 1 ห้อง ทัศนศิลป์ 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 17 พ.ย. 2559 09.00-09.20
2 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล หอประชุมโรงเรียน ห้อง หอประชุมปัญญานิวัตน์ 17 พ.ย. 2559 12.30-14.00
3 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 17 พ.ย. 2559 09.20-10.00
4 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 17 พ.ย. 2559 10.00-11.00
5 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 17 พ.ย. 2559 11.00-12.00
6 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 17 พ.ย. 2559 11.20-12.30
7 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 17 พ.ย. 2559 12.00-12.30
8 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 17 พ.ย. 2559 12.30-13.30
9 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 17 พ.ย. 2559 13.30-14.30
10 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 17 พ.ย. 2559 14.30-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล หอประชุมโรงเรียน ชั้น 1 ห้อง หอประชุมปัญญานิวัตน์ 17 พ.ย. 2559 14.30-16.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 323 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 411 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
2 632 การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 412 17 พ.ย. 2559 13.00-16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล สนามโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ห้อง สนามโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล สนามโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ห้อง สนามโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
3 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 17 พ.ย. 2559 09.00-15.30

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 444 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
2 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 444 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
3 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 444 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
4 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 444 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
5 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 444 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
6 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 441 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 684 การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 432 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
2 163 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 431 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
3 166 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 431 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล อาคาร 7 ห้อง บริเวณอาคารอุตสาหกรรม 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
2 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล อาคาร 7 ห้อง บริเวณอาคารอุตสาหกรรม 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
3 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 723 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
4 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง 711 17 พ.ย. 2559 09.00-11.00
5 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล อาคาร 6 ห้อง 602 17 พ.ย. 2559 13.00-16.00
6 623 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล อาคาร 6 ห้อง 601 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
7 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล อาคาร 6 ห้อง 602 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
8 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 721 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
9 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 721 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 445 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 690 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล หอประชุมโรงเรียน ห้อง หอประชุมปัญญานิวัตน์ 17 พ.ย. 2559 11.00-11.30
2 692 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล หอประชุมโรงเรียน ห้อง หอประชุมปัญญานิวัตน์ 17 พ.ย. 2559 11.30-12.00
3 694 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล หอประชุมโรงเรียน ห้อง หอประชุมปัญญานิวัตน์ 17 พ.ย. 2559 12.00-12.30
4 698 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล หอประชุมโรงเรียน ห้อง หอประชุมปัญญานิวัฒน์ 17 พ.ย. 2559 10.00-11.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]