รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29

ระหว่าง วันที่ 2 และ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีนุกูล 1. เด็กหญิงธกาฬภรณ์  กองคำ
 
1. นายศิริศักดิ์  แสนทวีสุข
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีนุกูล 1. นางสาวเมธาวดี  ทรารมย์
 
1. นางจินตนา  สื่อยรรยงศิริ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  ทินดาประเสริฐ
 
1. นางสาวรตนวรพร  ปะโมทะโก
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1. นางสาวกัญญารัตน์  ทองประสาร
 
1. นางสาวสุพักตร์  ทองแสง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  กลับสุข
 
1. นางสาววลัยรัตน์  บุญเนตร
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1. นางสาวกานต์ธีรา  มาสุข
 
1. นางนิศารัตน์  ปทุมมาศ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีนุกูล 1. เด็กหญิงศศิประภา  ร่วมรักษ์
 
1. นางเฉลยสุข  จันทร์ประจำ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 1. นายญาณกิตติ์  จำปี
 
1. นางสาวปิยนงค์  แสนสิงห์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กหญิงฐิติมน  ศรีตระกูล
2. เด็กหญิงมณีนาถ  สมบัติพุทธ
3. เด็กหญิงสันตกมล  ไหลหลั่ง
 
1. นางชุติมันต์  จรัสสุทธิอิศร
2. นางรัตนาภรณ์  ติดตารัมย์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีนุกูล 1. นางสาวณัชฌา  สุรำไพ
2. นางสาวธัญลักษณ์  แก่นบัวแก้ว
3. นางสาวนิรมล  วิภาหะ
 
1. นางสุดชีวัน  ไทยเนียม
2. นางสาวปณิดา  ทรงประโคน
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กหญิงปุญญธิดา  บัวกอง
2. เด็กหญิงวชิราภรณ์  ประทุมกุล
 
1. นางละไม  มณีพิมพ์
2. นางปรมพร  วังศรีแก้ว
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา 1. นายพัฒนศักดิ์  สิงห์ใหญ่
2. นางสาวสุปวีณ์  สุขภาค
 
1. นางประนอม  สายแวว
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กชายภูชิสส์  เกิดสิริ
 
1. นางปรารถนา  ชื่นตา
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นายนิพิฐพนธ์  สุชาติพงศ์
 
1. นายอนันต์  ศรัทราพันธ์
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีนุกูล 1. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  พุทธนาวงค์
2. เด็กหญิงดวงธิดา  ลวดลาย
3. เด็กหญิงปริยณัฏฐ์  ตรีพันธ์
 
1. นางวิไลวรรณ  ลิ้มจิตรกร
2. นายกามนิตย์  พาภักดี
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 1. นางสาวกัญญาณัฐ  เกียรตินิติประวัติ
2. นางสาวฉัตรประภา  ครองยุติ
3. นางสาวชนิตากานต์  ทองประสม
 
1. นางสาวดอกเกตุ  ดวงโสมา
2. นางจรรยา  ชาวงษ์
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา 1. เด็กหญิงจิตติญาภรณ์  บุญสอน
2. เด็กหญิงรวิวรรณ  ปรีการ
3. เด็กหญิงสุพรรษา  ทองเหลือง
 
1. นางไพจิตร  ก้อนด้วง
2. นางวรางคณา  กาศักดิ์
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอาเวมารีอา 1. นางสาวณัฏฐณิชา   ทองตื้อ
2. นางสาวดวงกมล   แก้วเคน
3. นางสาวนริศรา    วิลัยคำ
 
1. นางสาวประนอม  ผาจบ
2. นางศิริพร  เจริญเชาว์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กหญิงภานุชญา  ปิติธรรมภณ
2. เด็กชายวิชญะ  โชติรสนิรมิต
 
1. นายจตุพล  ชื่นตา
2. นายโกเมน  อรัญเวศ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวชญาณี  วัฒนสโรช
2. นายธนวัฒน์  ทาทอง
 
1. นายโกเมน  อรัญเวศ
2. นายจตุพล  ชื่นตา
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีนุกูล 1. เด็กหญิงภัทรศยา  สำเภา
 
1. นางสาวจิตรลดา  บุญรมย์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1. นายสิทธินนท์  ประดิษฐ์ศิลป์
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  ครองยุทธ
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90.08 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กหญิงครองขวัญ  คำจันทร์ลา
2. เด็กหญิงพัชรีย์  เมธาถิระสวัสดิ์
3. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  สายงาม
 
1. นางธัญกมล  คำจันทร์ลา
2. นางนุชนาถ  ศรีงาน
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวปัณฑารีย์  ประวิทย์ธนา
2. นายภูเบส  วัฒนสกุลไทย
3. นายวรกุล  ละครพรหม
 
1. นางปริศนา  สดสร้อย
2. นางสาวช่อผกา  เตียวสุวัฒน์์
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์   ชินเชษฐ์
2. เด็กหญิงกวินทรา  สรรศรี
3. เด็กชายธราดล  พิมพ์แก้ว
 
1. นางมณีวรรณ  คุณะโคตร
2. นางสาวสุดารัตน์  โคตะสิน
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวณฐมน  พูลเพิ่ม
2. นางสาวณัฐภัคร์  สาลิตุล
3. นางสาวปุญญิศา  เมืองก้อน
 
1. นางสาวรุจิระ  การิสุข
2. นายสมพร  บุญสุข
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวชญานิศ  นิตรักษ์
2. เด็กหญิงพชพร  ภาษี
3. นายรชฎ  ไกรษี
 
1. นางสาวสุดารัตน์  โคตะสิน
2. นางบุปผา  วงษ์ทอง
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวกิตติสุดา  มีดี
2. นายจัตุมงคล  กุระนาม
3. นางสาวธิติพัฒน์  เทียมประสงค์
 
1. นายสุธี  วอทอง
2. นายสมพร  บุญสุข
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กหญิงกัญญนันทน์  ธีระธนิตโรจน์
2. เด็กหญิงศศิกานต์  อรัมสัจจากุล
3. เด็กหญิงอภิสมัย  จันทร์ส่อง
 
1. นางสาวปิยะธิดา  พยัฒทา
2. นายยุทธการ  ขันเงิน
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวญาณิกา  สุวรรณดี
2. นางสาวธัญลักษณ์  อัศวะชัยชนะ
3. นางสาวเกตุเกล้า  เสตพันธ์
 
1. นายยุทธการ  ขันเงิน
2. นางสาวปิยะธิดา  พยัฆฑา
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กหญิงวชิราภรณ์  ประทุมกุล
2. เด็กชายเดชาธร  ศรีวิชัย
 
1. นายทินกร   เหล่าออง
2. นายโชคชัย  ยาพันธ์
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมพิทยาคม 1. นายปิยะทัศน์   ดวงจำปา
2. นายศักดิ์นนท์   จันเป็ง
 
1. นางวชิราภรณ์  ศรีดาโคตร
2. นางจารุณี  ทนงจิตร
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสียมทองพิทยาคม 1. เด็กชายปริวัฒน์  วงศ์สุข
2. เด็กชายศักดิ์กรินทร์  อุทธจันทร์
 
1. นายชัชวาล  สารวัน
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหธาตุศึกษา 1. เด็กชายพัทรพล  บุญอุ้ม
2. เด็กชายยุทธนา  บุญรอด
 
1. นายวีรยุทธ  สร้อยสิงห์
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสียมทองพิทยาคม 1. นายชวนินทร์  บุญประสิทธิ์
2. นายระพีพัฒน์  อนันต์
3. นายวุฒิกร  บุญประสิทธิ์
 
1. นายชัชวาล  สารวัน
2. นางธัญอินทร์  พรมจำปา
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1. เด็กหญิงจินดามณี  บุรพร
2. เด็กหญิงนิรมัย  โพธิ์ศรี
3. เด็กหญิงภัทราพร  ผาลา
4. เด็กหญิงวศิณี  ปิ่งมองเล
5. เด็กหญิงวาธุสิริ  หอมวงศ์
 
1. นางรำไพพรรณ  สังข์ทอง
2. นางปณิตา  ทางทอง
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวกมลวรรณ  พูลเพิ่ม
2. นางสาวกิตติยาภรณ์  มะโร
3. นางสาวชนากานต์  พูลผล
4. นางสาวปิยะฉัตร  ฉวีรักษ์
5. นางสาวรัตฐิการ  ทองโสภา
 
1. นางประภาศรี  วิเวก
2. นางสุภัทรา  สืบสิมมา
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กชายกันตพิชญ์  พรมสุ
2. เด็กชายณัฐ  ตระการไทย
3. เด็กชายปริญญา  โสภากัณฑ์
4. เด็กหญิงพชรพร  ลัทธิวรรณ
5. เด็กชายอลงกรณ์  คำตา
 
1. นางฐาปณีย์  ชูหา
2. นางสาวนันทพร  ศรีวิไล
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา 1. นางสาวกมลนัทธ์  คำทองเที่ยง
2. นางสาวปรียา   กุศลพันธ์
3. นางสาวมัสยา  ส่องาม
4. นางสาวรัฐริกา   กุศลพันธ์
5. นางสาววรินธร  ฤทธิ์ภู
 
1. นายโกสินทร์  ลวดทอง
2. นางสุภาพร  คำนึง
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐชนน  นะธีสี
2. เด็กหญิงพรรณราย  ขำมะสร
3. เด็กหญิงพิมพ์ปภัสสร  อัศวสุข
4. เด็กชายวิศรุต  ศรีลาโท
5. เด็กชายไพฑูรย์  สำลีวงค์
 
1. นายพันธ์  ช่วยบุญญะ
2. นายเฉลิม  ศรีปรัง
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1. นางสาวจรัลพร  แก่นสาร
2. นางสาวณัฐธิดา  วงศ์จีน
3. นายทีปกร  รินทรึก
4. นายสุรศักดิ์  นามแสง
5. นายอรรถพล  มังคละเสถียร
 
1. นางปทุมมาศ  สุริยฉาย
2. นายสนองรัตน์  แสงผา
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมพิทยาคม 1. นายกายสิทธิ์  ผลาคุณ
2. นางสาวจารุวรรณ  จันทวงศ์
3. นายดนุพล  จุลดาลัย
4. นายนครินทร์  สายมงคล
5. นายนราทิศ  พาศิริ
6. นายปัญญา  คำอาจ
7. นางสาวปานวาด  ไชยพิมพ์
8. นางสาวพัชรี  กัลป์ศิริไพศาล
9. นางสาวพัชวดี  แสนวงค์
10. นายพีรดนย์  บุตรจันทร์
11. นายภูริทัต  โภคา
12. นายภูรินทร์  ภูธา
13. นางสาวรมิตา  ขลุยทอง
14. นางสาววิลาสิณี  หยาดทอง
15. นางสาวศิริวรรณ  นิ่มนวล
16. นายศุภกร  ทารินทร์
17. นายสันติภาพ  เสนาะ
18. นายอัครเดช  พวงผกา
19. นางสาวอารียา  จันทร์แจ้ง
20. นายอุดมศักดิ์  สุตาวงศ์
 
1. นางสุชีลา  กุแก้ว
2. นางเพ็ญศิริ  กุลวงศ์
3. นายพันธ์  ช่วยบุญญะ
4. นายสุรพล  กิจเกียรติ์
5. นางแก่นจันทน์  แสนทวีสุข
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา 1. เด็กชายธนศักดิ์  ศิระพรหม
 
1. นางดรุณี  บุญพึ่ง
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นายธนากร  ก้อนสูงเนิน
 
1. นางสาวกนกพร  สุขสาย
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กชายศุภวิชญ์  ตรงดี
2. เด็กหญิงสุภัคณิดา  พรมชา
 
1. นางเพ็ญพรรณ  คำศรีสุข
2. นางสาวระพีพรรณ  นามลี
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวปานชีวา  อุ่นรัตน
2. นายเขมชาติ  มั่นคง
 
1. นางสาวเบญจวัลย์  บุปผาพันธ์
2. นางรพีพร  พรหมศร
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  วอทอง
2. เด็กหญิงณัฐวรรณ  บัวภา
3. เด็กหญิงธัญลักษณ์  แสงบุตร
4. เด็กหญิงนิตยา  ผดาวัลย์
5. เด็กหญิงปภาวดี  ครองยุทธ
6. เด็กหญิงพัชนิดา  พันธ์โสภา
7. นางสาวยศธร  ครองยุทธ
8. นางสาวรุ่งนภา  บุญประสิทธิ์
9. นางสาวสุพรรษา  รุ่งเรือง
10. นางสาวอรทัย  แผ่นทอง
 
1. นางรุ่งเดือนเพ็ญ  ศรีประนม
2. นางวารี  หลักกำแพง
3. นางสาวกนิษฐา  มุธุสิทธิ์
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 89.44 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี 1. นางสาวกนกวรรณ  ปัดสา
2. นายกำชัย  เภาเนียม
3. นายชยุตพงษ์  พงษ์สุทธิ์
4. นางสาวฐิติพร  พันธ์วิไล
5. นางสาวนงคราญ  ศาลาน้อย
6. เด็กชายนพรัตน์  ชรินทร์
7. นางสาวนราวัลย์  ลาดโพธิ์
8. นางสาวปวีณา  สืบสี
9. นางสาวพรพิมล  ลามาตย์
10. นายภูมิภัทร  ยิ่งวงศ์
11. นางสาววรรณพร  วรรยผล
12. นางสาววสุนันท์  พันธ์พิบูลย์
13. นายวีระชัย  บุญยืน
14. นายศุภฤกษ์  สุตัญตั้งใจ
15. นายสุพล  ยานะรมย์
 
1. นางศศิธร  โคตรคันทา
2. นางนิรมล  ขาววงษ์
3. นางตุลาพร  ประดับศรี
4. นางกัตติกา  ปานะ
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวชุติมณฑน์  ดลนิมิตสกุล
2. นางสาวญาดาภา  ตั้งพิทักษ์ไกร
 
1. นายประดิษฐ์  ธรรมชอบ
2. นายศรายุทธ  ธรรมานุชิต
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กหญิงณัฏฐ์กานดา  ศรีวะรมย์
 
1. นายอุทัย  มณีศิลป์
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1. นายมัณฑนากร  คงศรี
 
1. นางวริศรา  ดีงาม
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเยาวเรศศึกษา 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  เจริญราช
 
1. นางสาวพฤกษา  โอ้อารีย์
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีนุกูล 1. นางสาวพิชญาภรณ์  สายกนก
 
1. นางสุชนนี  สุวรรณเนตร
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กหญิงณิชาธร  โพธิ์ทอง
 
1. นางวิลาวรรณ  ผิวเรือง
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเก่าขามวิทยา 1. นายวรรธนะ  ภูศิริ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอรุณ  เมียดสีนา
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจธัญพิทยา 1. เด็กหญิงสุนิสา  พันธา
 
1. นายตรีระวุฒิ  สอนไชยยาติ
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีนุกูล 1. นายจิระวัฒน์  แถมศิริ
 
1. นางนวลอนงค์  หล่าบรรเทา
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงยางวิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑาพร  อุตราศรี
2. เด็กหญิงทิพวัลย์  พะคุระ
 
1. นายธรรมเนียม  พงษ์ศิริ
2. นางจิรภา  ผิวแก้ว
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กหญิงณัฐนรี  ตันติศิรินทร์
 
1. นางวิลาวรรณ  ผิวเรือง
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขอนวิทยา 1. นายปรีชา   กัญญาชาติ
 
1. นายโกเมน  จันทร์เขียว
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงยางวิทยาคม 1. เด็กชายมนตรี  พรมสิทธิ์
2. เด็กชายรุ่งอรุณ  กาลพันธา
3. เด็กชายสุภศิลป์  วันหลัง
 
1. นายธรรมเนียม  พงษ์ศิริ
2. นางจิตราพร  อรุณเจริญกิจ
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชีทวนวิทยาสามัคคี 1. นายอนุชา  เชื้อประทุม
2. นายอนุรักษ์  สร้อยสิงห์
3. นายอภิรักษ์  อุดมเทศ
 
1. นายธีระพงษ์  คันธจันทน์
2. นายสุวิทย์  เทียมทัด
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอาเวมารีอา 1. เด็กชายศิริพงศ์  อุ่นรัตนะ
 
1. นายยันต์  พาละพล
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอาเวมารีอา 1. เด็กหญิงปัทมพร  บุตรวัง
 
1. นายยันต์  พาละพล
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นายทักษ์ดนัย  พิมพ์พัฒน์
 
1. นางรุจีวรรณ  อาจกมล
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กชายกิตติคุณ  บุญจริง
 
1. นางรุจีวรรณ  อาจกมล
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กชายณัฐวัชร์  บุญชู
 
1. นางรุจีวรรณ  อาจกมล
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม 1. นางสาวพรภักดิ์   บุญชิต
 
1. นายไมตรี  เหง้าเกษ
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กชายเอกกิตติ  อุคำ
 
1. นางรุจีวรรณ  อาจกมล
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวปวริศา  สามารถ
 
1. นางรุจีวรรณ  อาจกมล
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กชายปริญญา  ทองคู่
 
1. นางรุจีวรรณ  อาจกมล
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กชายกิตติคุณ  บุญจริง
2. นายชยานันต์  พิเคราะห์กิจ
3. เด็กชายณัฐวัชร์  บุญชู
4. นางสาวบัณฑิตา  ขันธเกษ
5. เด็กชายปริญญา  ทองคู่
6. นางสาวปวริศา  สามารถ
7. นางสาวหทัยภัทร์  จตุรภัทรวงศ์
8. เด็กชายอชิรปวีร์  พรหมนิมิตร์
 
1. นางรุจีวรรณ  อาจกมล
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กชายกิตติคุณ  บุญจริง
2. เด็กชายจักรพันธ์  ทองคู่
3. นายชยานันต์  พิเคราะห์กิจ
4. เด็กชายณัฐวัชร์  บุญชู
5. นายนิธิศักดิ์  มานะพิมพ์
6. นางสาวบัณฑิตา  ขันธเกษ
7. เด็กชายปริญญา  ทองคู่
8. เด็กชายปรเมศวร์  วนะรมย์
9. นางสาวปวริศา  สามารถ
10. เด็กหญิงภัทรวิมล  พลราษฎร์
11. เด็กชายศุภกิตติ์  เมษาดี
12. นายสพลกรณ์  สกุลตียาพันธ์ุ
13. เด็กชายอชิรปวีร์  พรหมนิมิตร์
14. นายเทพวาทิต  ไชยกาล
15. เด็กชายเอื้ออังกูร  นาสารี
 
1. นางรุจีวรรณ  อาจกมล
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กชายจักรพันธ์  ทองคู่
2. นายชยานันต์  พิเคราะห์กิจ
3. นายนิธิศักดิ์  มานะพิมพ์
4. นางสาวบัณฑิตา  ขันธเกษ
5. เด็กชายปรเมศวร์  วนะรมย์
6. เด็กหญิงภัทรวิมล  พลราษฎร์
7. เด็กชายศุภกิตติ์  เมษาดี
8. นายสพลกรณ์  สกุลตียาพันธ์ุ
9. เด็กชายอชิรปวีร์  พรหมนิมิตร์
10. นายเทพวาทิต  ไชยกาล
11. เด็กชายเอื้ออังกูร  นาสารี
 
1. นางรุจีวรรณ  อาจกมล
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขอนวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   กัลปพฤกษ์
2. เด็กหญิงจิระนันท์   แว่นแคว้น
3. เด็กหญิงณัชชา   น้อยนาถ
4. เด็กหญิงนิรชา   พลเขตร
5. เด็กหญิงบุญรัตน์   แสงงาม
6. เด็กหญิงปพิชญา   สายจันดี
7. เด็กชายพงศกร  สบายใจ
8. เด็กหญิงพรชนก  แสนดวง
9. เด็กหญิงภัทรสุดา   สานเสนาะ
10. เด็กชายวชิรพล  กุลมีศรี
11. เด็กหญิงวนันทญา   เข็มเพ็ชร
12. เด็กหญิงสุทธิตา   พงษ์วัน
13. เด็กหญิงสุพิชชา   กุตรัตน์
14. เด็กหญิงสุภัควี   ก่ำศรี
15. เด็กหญิงสุภิตรา   สารรัตน์
16. เด็กหญิงหทัยชนก   ร่วมรักษ์
17. เด็กชายอดิศร  กองสุข
18. เด็กหญิงอาทิตยา    สีมา
19. เด็กหญิงอารยา   ก๋าวี
20. เด็กหญิงเจนจิรา   กลิ่นหอม
 
1. นายสุรพล   ทศโยธิน
2. นายเนติศักดิ์   มานะพิมพ์
3. นางอรุณรัตน์  จันทรสอน
4. นางสาวศิวภัทร  ส่งศรี
5. นางสาวพรนภา  สารบูรณ์
6. นายวิสันต์  อุ่นวงศ์
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีนุกูล 1. นายจตุพล  ศรีขาว
2. นางสาวจิณัฐตา  ประทุมพันธ์
3. เด็กหญิงณิชกมล  อรุณศรี
4. นายมะโกะโตะ  สิทธิไตรย์
5. นายสุรดิษ  ศรีพูล
6. นายอาจณรงค์  เพิ่มพูล
 
1. นายประดิษฐ์  แสงใส
2. นายวีระวัฒน์  ผกานนท์
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1. นายปภังกร  เอี่ยมอาจ
2. นายพันชาติ  มิตรมาต
3. นางสาววัชราภรณ์  สุดถนอม
4. นายสุรเดช  ภาวงษ์
5. นายเจษฎา  นะที
 
1. นายชัชญานิพพิชฌน์  เหล่าสิงห์
2. นางนวลฉวี  จันทร์หนองสรวง
3. นายณัฐวุฒิ  วามะลุน
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1. เด็กชายกมลชัย  ฤาชาบุตร
2. เด็กหญิงกมลวรรณ  อินนา
3. เด็กหญิงกัลยาณี  เชื้อแก้ว
4. เด็กชายกิตติคุณ  วีรปรียา
5. เด็กชายจักรพงศ์  จันทร์ศรี
6. นายจาตุรงค์  อุ่นวงศ์
7. นางสาวชุตินันท์  ครองยุติ
8. นางสาวณหทัย  ตระการจันทร์
9. เด็กชายธนดล  ทองประสาร
10. เด็กหญิงธมลวรรณ  มณีพงษ์
11. เด็กชายนวพล  จูมวันทา
12. นายนวมินทร์  ประสพสุข
13. นางสาวบุษบา  เฉียบแหลม
14. นางสาวปาริฉัตร  โกกะพันธ์
15. เด็กชายพงษ์ดนัย  บุญเพ็ง
16. นายพงษ์ศิริ  พงษ์สุทธิ
17. เด็กชายพีรพัฒน์  อ่อนสนิท
18. นางสาวพุทธชาติ  แสนสุด
19. นายภัทรพงศ์  สังกะเพศ
20. นางสาวภัทรลดา  จันทร์หอม
21. เด็กชายภาณุพงศ์  โพธิ์สม
22. เด็กชายภานุพงษ์  จันทร์โยธา
23. นางสาวมณีกร  บัวสอน
24. เด็กชายมานะศักดิ์  พงษ์ภาพ
25. นางสาวรุ่งธิวา  ไชยสัตย์
26. นางสาวรุ่งฤทัย  นิมิตรรัตน์
27. นางสาววริศรา  พงษ์ภาพ
28. เด็กหญิงวิณัฐชา  มุธุสิทธิ์
29. นายศรัญญา  อรอินทร์
30. นายศิขรินทร์   บุญประสิทธิ์
31. นางสาวศิริลักษณ์  ศรีสรร
32. นางสาวศิริวรรณ  วงศ์วาน
33. เด็กชายสุรวุฒิ  มะลัยทอง
34. นายสุริยา  สนองเดช
35. เด็กชายเจตนิภัทร  พิมพ์พันธ์
36. นางสาวเฟื่องฟ้า  พงษ์สถิตย์
37. นายเศรษฐพร  ผ่องใส
38. นางสาวเอื้องแก้ว  พวงมาลา
 
1. นายอภัยมณี  แก้วคำวงศ์
2. นายรณฤทธิ์  บุดดา
3. นางศรีจำรัส  ศรนัครินทร์
4. นายธนชิต  ศรีสวัสดิ์
5. นางอนงค์  โพธิ์ขาว
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมพิทยาคม 1. นางสาวกรรกร  สิงห์ลอ
2. เด็กชายกฤตเมธ  บุญรักษา
3. นายขวัญชัย  ธานี
4. นายณัฐวัตร  ลัทธิมนต์
5. นายทวิชัย  นาคคำ
6. เด็กหญิงนันทิชา  ทองทวน
7. นางสาวพลอยไพรินทร์  แสนทวีสุข
8. นางสาวพัฒนาวดี  ตันติเหมันต์
9. เด็กชายภูวไนย  บุญจันทร์
10. นางสาวรัตนวลี  ทาศิริ
11. นางสาววิจิตรา  นันชนะ
12. เด็กชายเอกพล  วิภาคาร
13. นายเอกรัตน์  ขจัดภัย
14. นางสาวไอลดา  วงศ์มั่น
 
1. นายดนัย  กัณหรักษ์
2. นางเพ็ญศิริ  กุลวงศ์
3. นางสาวพรรณี  สุนทรแย้ม
4. นางชิดกมล  รัฐเสรี
5. นางปัทมาวดี  จำปาอ่อน
6. นายวิษธร  แสงชาติ
7. นางอรวรรณ  ศิลา
8. นายสิทธิศักดิ์  พรใส
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขอนวิทยา 1. เด็กชายศุภณัฐ  ปราบมนตรี
 
1. นายสุรพล   ทศโยธิน
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีนุกูล 1. นายพิสิษฐ์   คำโสภา
 
1. นายประภาส  ทิมา
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีนุกูล 1. เด็กหญิงจิณัฐตา  ประทุมพันธ์
 
1. นายประภาส  ทิมา
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขอนวิทยา 1. นางสาวสุพัตรา   พูลเพิ่ม
 
1. นายสุรพล   ทศโยธิน
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขอนวิทยา 1. นายธีรภัทร์  บุญยะราช
 
1. นายสุรพล   ทศโยธิน
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีนุกูล 1. นายพิสิษฐ์   คำโสภา
 
1. นางใบศรี   ปัดน้อย
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีนุกูล 1. เด็กหญิงนภัสกร   เกษมพร
 
1. นางใบศรี   ปัดน้อย
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวพัชริยา  คำหงษา
 
1. นายไพฑูรย์  พุ่มกำพล
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอาเวมารีอา 1. เด็กชายภัทรพงษ์  ทาศิริ
 
1. นายองอาจ  อินธิจักร
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นายทักษ์ดนัย  พิมพ์พัฒน์
 
1. นายสมปอง  สาระ
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอาเวมารีอา 1. เด็กหญิงภิญญดา  พรนารายณ์
 
1. นายองอาจ  อินธิจักร
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวนันท์นภัส  ธรรมเจริญ
 
1. นายสมปอง  สาระ
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขอนวิทยา 1. เด็กชายธีรภัทร์   บุญยะราช
 
1. นายสุรพล   ทศโยธิน
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีนุกูล 1. นายพิสิษฐ์   คำโสภา
 
1. นางใบศรี   ปัดน้อย
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1. เด็กหญิงจิราพร  แก้วมาลา
 
1. นายเรวัตร  พัฒชู
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1. นางสาวกิ่งกานต์  จอมหงษ์
 
1. นายเรวัตร  พัฒชู
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กชายกล้าณรงค์  สุขสาย
2. เด็กชายกษิดิศ  ทองประมูล
3. เด็กชายปรุฬห์วิทย์   สุขประวิทย์
4. นายพทัญญู  สุทธิวิรัตน์
5. เด็กชายพีรพัฒน์  ชูทอง
6. เด็กชายรวิโรจน์  แก้วดำ
7. นายวรชาติ   เฉลียวธรรม
8. เด็กชายสุภกิณห์   เพิ่มพูน
9. เด็กชายอภินันท์   ไชยชมภู
 
1. นายสมปอง  สาระ
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีนุกูล 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ทองขำ
2. เด็กหญิงกานตรัตน์  จันทปัญญา
3. เด็กชายขจรยศ  นิลตา
4. เด็กชายจักรพรรดิ  สาธร
5. เด็กหญิงชนมน  บุตรน้อย
6. เด็กหญิงชุติมา  โทนทัย
7. เด็กหญิงณัชชา  เกิดแปลงทอง
8. เด็กชายดรัณภพ  วิทิตพันธ์
9. เด็กชายธีรภัทร  พึ่งพรม
10. เด็กชายนวมินทร์  ลัทธิรมย์
11. เด็กหญิงนันทพร  เงินแก้ว
12. เด็กชายนิธิโชติ  ไชยภักดิ์
13. เด็กชายปภังกร  ประวัณณะกี
14. เด็กชายประภัสร์  สิงห์แก้ว
15. เด็กหญิงพรนภา  คุณสัตย์
16. เด็กหญิงพิมพรรณ  วงศ์ด้วง
17. เด็กชายพีรดนย์  สุดหา
18. เด็กชายภชนท  ลีลาศสง่างาม
19. เด็กหญิงภูริดา  ศรีภักดี
20. เด็กหญิงริณวรรณ  พานเงิน
21. เด็กชายวรากร  เกษเพ็ชร์
22. เด็กหญิงวิมลรัตน์  แก้วผลึก
23. เด็กหญิงศุภสุตา  ไชยชนะ
24. เด็กชายสุกฤต  กรแก้ว
25. เด็กหญิงสุพรรณี  ศรีจันทร์
26. เด็กหญิงสุภัสสร  วงศ์ษาเคน
27. เด็กชายอชิระ  ขนันเนือง
28. เด็กหญิงอารีรัตน์  วันชม
 
1. นายประดิษฐ์  แสงใส
2. นางนวมนตณ์  มากมี
3. นายวีระวัฒน์  ผกานนท์
4. นางนภิสพันธ์  ครองยุติ
5. นางจินตนา  ทองแจ๋ม
6. นางนิตยา  สาระ
7. นางนวลอนงค์  หล่าบรรเทา
8. นางสุชนนี  สุวรรณเนตร
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฏา  แก้วรักษา
2. เด็กชายณัฐวุฒิ   ตันติเหมันต์
3. เด็กชายประพนธ์วิช  สายแวว
4. เด็กหญิงปวีณา  บุญชิต
5. เด็กหญิงพรทิพย์   บัวพันธ์
6. เด็กชายวชิรเกศ  ภูถ่ำแก้ว
7. เด็กหญิงศิรัฐตินันท์   ชมาฤกษ์
8. เด็กหญิงศิริประภา   โมฬีชาติ
9. เด็กหญิงสุกัญญา  คำมะณี
10. เด็กชายอลงกต  แสนทวีสุข
 
1. นางพินพร  แก้วมีศรี
2. นางฐิติมากร  สุขศรี
3. นางปัทมาวดี  จำปาอ่อน
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอาเวมารีอา 1. นางสาวจรัสศรี  เสนารา
2. นางสาวจิดาภา  นรินยา
3. นางสาวชลธิชา  เจริญชัย
4. นายณัฐพงษ์  ไชยต้นเชื้อ
5. นางสาวนัทธมน  พิเคราะห์
6. นายพันธกานต์  อ่างแก้ว
7. นายสหัสวรรษ  ไม้น้อย
8. นายสันหณัฐ  สมใจ
9. นางสาวอนุธิดา  ก่องดวง
10. นายเจนธศักดิ์  สาระบูรณ์
 
1. นางสาวลลิตา  นัยนิตย์
2. นางจิรภรณ์  อุปวรรณ
3. นายสงกรานต์  คงสี
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีนุกูล 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญสุภาพ
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  วงศ์พัชรเมธี
3. เด็กหญิงปานฟ้า  คำแหง
4. เด็กชายพัทธนันท์  บูรณะกิจ
5. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บุระมาศ
6. เด็กหญิงศศิธร  วงษ์ศรี
7. เด็กหญิงอนันตญา  สีบุญ
8. เด็กหญิงเกวลิน  เชื้อกุณะ
 
1. นางจินตนา  ทองแจ่ม
2. นางนิตยา  สาระ
3. นางรุ่งทิวา   ภูมิเขียว
4. นางนภิสพันธ์  ครองยุติ
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีนุกูล 1. นางสาวกชชนน  แก้วเสนา
2. เด็กชายชลธิชา  วรตันติ
3. นางสาวซากุระ  มณีสุข
4. นางสาวฑิฆัมพร   กลิ่นบัวแก้ว
5. นางสาวปณิดา  ส่งเสริม
6. นางสาวศิริลักษณ์  โพธิ์ไชย
7. นางสาวสุดาภา  ทองหล่อ
8. นางสาวสุธาริณี  คงศรี
 
1. นางจินตนา  ทองแจ่ม
2. นางนิตยา  สาระ
3. นางรุ่งทิวา   ภูมิเขียว
4. นางนภิสพันธ์  ครองยุติ
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 94.57 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กหญิงจิตภินันท์  พีระเศรษฐวุฒิ
2. นางสาวจุฑามณี  บุญศรี
3. เด็กหญิงณัฏฐี  เจริญศรีสันต์
4. เด็กหญิงพชรมัย  แสงงาม
5. เด็กหญิงพันธ์วิรา  ทุมมา
6. นางสาววิวาห์  บุญศรี
7. เด็กหญิงสุภัสสรา  ศรีสุราษฏร์
8. เด็กหญิงเขมจิรัสย์  เวชสวัสดิ์
 
1. นางวรรณพร  สิงคิบุตร
2. นางเกศรา  มรกตเขียว
3. นางสาวอังศุนิตย์  วรรณลี
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีนุกูล 1. นางสาวฑิฆัมพร  กลิ่นบัวแก้ว
2. นางสาวปณิดา  ส่งเสริม
3. นางสาวภัสสรา  ขันติขเชนชาติ
4. นางสาวศิริลักษณ์  โพธิ์ไชย
5. นางสาวสุดาภา  ทองหล่อ
6. นางสาวสุธาริณี  คงศรี
7. นางสาวอัญมณี  ศอกกลาง
 
1. นางจินตนา  ทองแจ่ม
2. นางนิตยา  สาระ
3. นางรุ่งทิวา   ภูมิเขียว
4. นางนภิสพันธ์  ครองยุติ
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวจริยาภรณ์  ศิริวารินทร์
2. เด็กหญิงจิตภินันท์  พีระเศรษฐวุฒิ
3. เด็กหญิงจุฑามณี  บุญศรี
4. เด็กหญิงจุฑามาศ  ดอนเส
5. เด็กหญิงณัฏฐี  เจริญศรีสันต์
6. เด็กหญิงณิชา  ประสาทศรี
7. เด็กหญิงปริยากร  ผ่องแผ้ว
8. เด็กหญิงพชรมัย  แสงงาม
9. เด็กหญิงพันธ์วิรา   ทุมมา
10. เด็กหญิงวรีภรณ์  สำอางค์อินทร์
11. นางสาววิวาห์  บุญศรี
12. เด็กหญิงสุภัสสรา  ศรีสุราษฏร์
13. เด็กหญิงเขมจิรัสย์  เวชสวัสดิ์
14. เด็กหญิงเบญญาภา   กล้าหาญ
 
1. นางวรรณพร  สิงคิบุตร
2. นางเกศรา  มรกตเขียว
3. นางสาวอังศุนิตย์  วรรณลี
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวกานติมน  ปิติทศพล
2. นางสาวธัญญมล  ดาผา
3. นางสาวปลายฟ้า  ฟองแก้ว
4. นางสาวปวริศา  ศรีหานนท์
5. นางสาวภัทราวดี  ปรองดอง
6. นางสาวมณีรัตน์  จาคาภิรมย์
7. นางสาววิธริน  อเนกบุณย์
8. นางสาวศจีพิมุข  ปัสโป
9. นางสาวสิรภัทร  ทวีสิทธิ์
10. นางสาวอารีรัตน์  โพธิ์ศรี
11. นางสาวเจนจิรา  ไชยสุทธิ์
12. นางสาวไอยรดา  อ่อนสนิท
 
1. นางวรรณพร  สิงคิบุตร
2. นางเกศรา  มรกตเขียว
3. นางสาวอังศุนิตย์  วรรณลี
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1. นางสาวกรรณิกา  บุญอุ้ม
2. นายจิรพัฒน์  ทิมา
3. นางสาวณัฐฐา  มุคำ
4. นายรัฐพงษ์  ทุมมัย
5. นายวัชรินทร์  พิมพ์ทอง
 
1. นางอนงค์  โพธิ์ขาว
2. นางสาวสุภัทรา  คลังทอง
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กชายธนพัฒน์  นามวงศ์
2. นายธีรดนย์  นามวงศ์
 
1. นายอุทัย  มณีศิลป์
2. นายสมปอง  สาระ
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี2 1. เด็กหญิงฝนทิพย์  สงวนรักษ์
 
1. Misszhong  Han le
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี2 1. นางสาวปรายฝน  ชิณวงศ์
 
1. Misspan  yan mei
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีนุกูล 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  รอดคำวงศ์
 
1. นางสาววรรณวิมล   คำเชื้อ
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีนุกูล 1. นางสาวธนาวดี  วรรณวัลย์
 
1. นางสาวปวีณา  จังกาจิตต์
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีนุกูล 1. นางสาวกนกวรรณ  หอมสิน
 
1. นางปัทมาพัทธ์  จันทร์เพชร
 
113 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี2 1. เด็กหญิงอัจฉริยา   อังควะนิช
 
1. Missjiang  ji
 
114 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวมัณฑญา  กุแก้ว
 
1. Mr.Xiang  Ming'ao
 
115 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีนุกูล 1. นายธณพล  สัตยากุล
 
1. นางสาวปวีณา  จังกาจิตต์
 
116 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 90.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี2 1. นางสาวกัญญาภัค  บุญแท้วีระกุล
2. นางสาวกัญญารัตน์  ศิริเวชมงคล
3. นายจิระวัฒน์   พลสวัสดิ์
4. นายทศวรรษ  เรืองบุญ
5. นางสาวศรินยา  บุญประชม
 
1. Missyao  Lu
 
117 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีนุกูล 1. นางสาวธนิดา  ครุฑเผือก
2. นายประนัย  นามแสน
3. นายปฤษฎา  เพชรศรี
4. นางสาวสุขรดา  แซ่ซึง
5. นายสุรอัณณ์  กิตติวงศ์วิศาล
 
1. นางประกอบ  ภูสิงห์
2. MissMio  TAKASE
 
118 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 81.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวรชดา  มะลิวัลย์
2. นางสาวรสธร  มะลิวัลย์
 
1. นางสาวคัทลียา  ปรีชม
 
119 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวจิรภัทร์  วงษ์อนันต์
2. นางสาวฉัตรชนก  นะมะหุต
 
1. นางสาวสุธีวัน  ชื่นตา
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหธาตุศึกษา 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  บุญสมัคร
2. เด็กชายจิรภัทร  แสนยากร
3. เด็กชายชนะพล  มุ่งหมาย
4. เด็กหญิงฐิติวรดา  ครองยุทธ
5. เด็กชายพีรพัฒน์  คำภา
6. เด็กชายยอดชาย  ทองเขียว
7. เด็กชายอภิวัฒน์  คำหาญ
8. เด็กชายอลงกรณ์   ผูกพันธ์
 
1. นายวุฒิไกร  กิ่งแก้ว
2. นางอำพร  กิ่งแก้ว
3. นางรัตนาพร  พากเพียร
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพิณโท 1. นายจิระพงศ์  พรหมศรีจันทร์
2. นายณัฐนันท์  หน่อแก้ว
3. นายภูวดล  วันชะนะ
4. นายศรัณยู  หนูคำ
5. นายศุภฤกษ์  คำเกิด
6. นายสมชาย  พุทธิกร
 
1. นายเอกชัย  เอกธรรมพิทักษ์
2. นางสุกัญญลักษณ์  พิบูลสังข์
3. นายมานิตย์  จันทร์งาม
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา 1. นายชาติชาย  พันธ์แก้ว
2. นางสาวนัฐริกา  สุขันธ์
3. นางสาวประภารัตน์  พิมพ์สวัสดิ์
4. นางสาวปิยะฉัตร  นามพิทักษ์
5. นางสาวภาวินี  บุญชอบ
6. นางสาววลัยพรรณ  หลักคำ
7. นางสาววิจิตรตรา  สายสุด
8. นางสาวศศิธร  อยู่สุขคูณ
9. นางสาวศิรินันท์  สารักษ์
10. นายอภิชิต  ซาเสน
 
1. นายบุรโชติ  จันเต็ม
2. นายยศกร  ชอกลม
3. นางสาวอรทัย  โพธิราช
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีนุกูล๒ 1. เด็กหญิงพนมพร  ศรีวังพล
2. เด็กหญิงพิมประภา  คำพันธ์
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  เฝ้าทรัพย์
 
1. นายมหิศธร  ชุมแสง
2. นางยุพาพร  ชุมแสง
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี 1. นางสาวกมลธิดา  อุกอาจ
2. นางสาวจริยา  บรรทร
3. นางสาวพัทยา  ช่างพละดิษ
 
1. นางประทุม  บุญสุภา
2. นางสาวพรทิพย์  หาระวงศ์
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีนุกูล๒ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  อุ้มบุญ
2. เด็กหญิงภูริชญา  หอมหวล
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  จีนวงศ์
 
1. นางยุพาพร  ชุมแสง
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมพิทยาคม 1. นายชยานินทร์  ละดาทอง
2. เด็กหญิงณัฐฐิญา   ศุภอดุลย์สิริ
 
1. นายวิบูลย์  สารสิทธิธรรม
2. นางชิดกมล  รัฐเสรี
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีนุกูล 1. เด็กชายทัตพงศ์  พรมวงศ์
2. เด็กชายวรพล  รังษี
 
1. นายวีระวัฒน์  ผกานนท์
2. นายปิยพัธดนย์  พันธ์สุวรรณ
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีนุกูล 1. นางสาวฐานิตา   ปริณาพล
2. นายธีรวุฒิ  ตรีบุตรดี
 
1. นางรุ้งเพชร  ทองคำสุข
2. นางพิมพ์สุดา  สันพนวัฒน์
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอาเวมารีอา 1. เด็กชายธีรดนย์  สียางนอก
2. เด็กหญิงพรนภัส  บุตราช
 
1. นางสาวปิยนุช  รักพงศ์
2. นายอิทธิพล  บุญหล้า
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอาเวมารีอา 1. นางสาวกมนธิดา  ใจเกื้อ
2. นายภูวดล  อยู่ญาติมาก
 
1. นายสถิตย์  บุญสอน
2. นางสาวปิยนุช  รักพงศ์
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กหญิงพัชริดา  ทองนุ่ม
2. เด็กหญิงเพ็ญณัฐกานต์  สายเคน
 
1. นายประเสริฐ  ชัยแสง
2. นางทิพวรรณ  ทีอุทิศ
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติกร  แสนทวีสุข
2. เด็กชายอดิศักดิ์  วรรณศรี
 
1. นายชนก  พุ่มศฤงฆาร
2. นายปิโยรส  เหง้าเกษ
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 1. นางสาวซานาอียา โยนา   เอริก้า อินเนียโก้
2. เด็กหญิงพิรวรรณ   สาลี
 
1. นายนนทนันท์  วิชาพูล
2. นางวิภาวรรณ  ทองสรรค์
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา 1. นายธนวัฒน์  พิพัฒน์
2. นายเดชาวัฒน์  ศิริวรรณ
 
1. นางอนัญญา  อ่อนมิ่ง
2. นายอนุรัฐ  วามะลุน
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีนุกูล 1. นางสาวกิตติมา  ภาคสีดา
2. นางสาวอนัญญา  เหมือนคิด
 
1. นางสาวประทุมพร  เพ็ญมาก
2. นางธารทิพย์  ทานะ
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นายณัฎฐ์  ชูกำแพง
2. นางสาวอกนิษฐ์  วงษ์เที่ยง
 
1. นายสาโรจน์  บุญศักดิ์ดี
2. นายประเสริฐ  ชัยแสง
 
137 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีนุกูล 1. เด็กหญิงกชกร  ทองสัจจา
2. เด็กหญิงจิดาภา  ปาวรีย์
3. เด็กชายพุธิวัฒน์  จัยสิน
 
1. นายราวี  รอบโลก
2. นายปิยพัธดนย์  พันธ์สุวรรณ
 
138 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีนุกูล 1. นางสาวกันตินันท์  เขตชูใส
2. นายบุญวัฒนา  เชื่องดี
3. นางสาวพัชรวรรณ  ประคองทรัพย์
 
1. นางธารทิพย์  ทานะ
2. นางรุ้งเพชร   ทองคำสุข
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอาเวมารีอา 1. นางสาวปาจรีย์  เลหะวาณิชย์
2. นางสาวอภิชญา  ศักดิ์สิงห์
 
1. นางสาวปิยนุช  รักพงศ์
2. นางสาวสลีลา  ผกาสิทธิ์
 
140 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีนุกูล 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  ภิญโญ
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ไชยโกษฐ์
3. เด็กหญิงเพชรนภา  แก้วศุข
 
1. นายทองคำ  มากมี
2. นายปิยพัทธดนย์  พันธ์สุวรรณ
 
141 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงยางวิทยาคม 1. นางสาวภัททญาณี  วงศ์ลอย
2. นายสุทธิชัย  โสบุญ
3. นายอภิชาติ  วรรณภูมิ
 
1. นายองอาจ  พงษ์อารีย์
2. นายชำนาญ  สายทิพย์
 
142 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 1. เด็กชายกฤษยพงศ์  อักษรพิมพ์
2. เด็กชายคีตวสันต์  เพ็งสว่าง
3. เด็กชายพชร  แสงคง
 
1. นายรุจิกร  แก้วเนตร
2. นางสาววรรวิภา  แสงกล้า
 
143 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีนุกูล 1. นายพลวัต  สุขศรี
2. นายภาณุพงศ์  วงษ์แก้ว
3. นางสาวมธุรดา  สมฤทธิ์
 
1. นางสมปอง   ตรุวรรณ์
2. นายทองคำ  มากมี
 
144 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีนุกูล 1. เด็กชาย ณัฐวุฒิ  แจ้งอรุณ
2. เด็กชายฐาณฑรณ์  บุดดีวงษ์
3. เด็กชายเทพพนม  อิ่มสมโภช
 
1. นายชัชวาล  ใจโชติ
2. นายปิพัทธดนย์  พันธ์สุวรรณ
 
145 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 1. นายนายปารุสก์  เวชกามา
2. นายอลงกต  วิจิตรพลเกณฑ์
3. นายเนติธร  วรรถสังข์
 
1. นายรุจิกร  แก้วเนตร
2. นายสุวัฒน์  พิมพ์สุตตะ
 
146 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กชายณัชภัค  พวงสุข
2. เด็กชายพิทักษ์วุฒ  สันพนวัฒน์
3. เด็กชายศตคุณ  นนทา
 
1. นายพิริยะ  ทองเหลือง
2. นายโชติช่วง  ทีอุทิศ
 
147 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีนุกูล 1. นายชิษณุพงศ์  จันดารัตน์
2. นายภานุพัฒน์  โทนผุย
3. นายภูมิมนัส  เขตมนตรี
 
1. นางสมปอง  ตรุวรรณ์
2. นายทองคำ  มากมี
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีน้ำคำศึกษา 1. เด็กหญิงงามจิตร  รักชาติ
2. เด็กหญิงจิรภา  กูลโกล
3. เด็กชายพีรพัฒน์  บุญอุด
 
1. นางลักษมี  สินธุ์งาม
2. นายสมศักดิ์  สินธุ์งาม
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีน้ำคำศึกษา 1. นางสาวรัชนีกร  สิงห์อ่อน
2. นางสาวสไบทอง  วานะวงศ์
3. นางสาวสไบทิพย์  วานะวงศ์
 
1. นางลักษมี  สินธุ์งาม
2. นายสมศักดิ์  สินธุ์งาม
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ 1. เด็กหญิงนันทกานต์  โพธิ์หวี
2. เด็กหญิงรัตนา  กันยามา
3. เด็กหญิงลัดดา  กันยามา
 
1. นางสาววนิดา  แสนสิงห์
2. นางสาวกุลภัสส์  เผ่าภูรี
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขอนวิทยา 1. นางสาวกุลสตรี   นนทการ
2. นางสาวปัทมวรรณ   ทิพราช
3. นางสาวอรอุมา   แก่นการ
 
1. นายนันทะ  โสภามี
2. นายสมชาย  ศิริบูรณ์
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีนุกูล 1. เด็กหญิงชัญญานุช  อุปทุม
2. เด็กหญิงช่อผกา  จันทป
3. เด็กหญิงธรณ์ธัณย์  ค่อมบุญ
4. เด็กหญิงนิภาดา  เกษเจริญคุณ
5. เด็กหญิงพรณภา  สุขแสน
6. เด็กหญิงเกศวริน  อุดมทรัพย์
 
1. นางเพ็ญวดี  ค้าสุวรรณ
2. นางศศิธร  คำมูล
3. นางญาดา  ชมพูนุกูลรัตน์
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีนุกูล 1. นางสาวชนกนภัส  แสนเสมอ
2. นางสาวภัทรจิรา  วงศาสนธ์
3. นางสาววราภรณ์  เชื้อแก้ว
4. นางสาววาสนา  มูลชาลี
5. นางสาวศศิธร  แสงโคตร
6. นางสาวเบญจวรรณ  จอมหงส์
 
1. นางเพ็ญวดี  ค้าสุวรรณ
2. นางศศิธร  คำมูล
3. นางนภาพร  วิเวกวินย์
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีนุกูล๒ 1. เด็กหญิงกมลชนก  จอมหงษ์
2. เด็กหญิงชนาภัทร  นาคูณ
3. เด็กหญิงมณฑาทิพย์  บุญโสม
 
1. นางวันเพ็ญ  พูลเพิ่ม
2. นางทัศนี  โพธิ์วิสันต์
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีนุกูล 1. นายปฏิพล  ทรงอาจ
2. นายสิงโต  บุญปัน
3. นายไตรรัตน์  ไชยสังวล
 
1. นายปิยพัทธดนย์  พันธ์สุวรรณ
2. นายราวี  รอบโลก
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีน้ำคำศึกษา 1. เด็กหญิงขวัญธิดา  พางาม
2. เด็กหญิงทักษพร  นภาเพชร
3. เด็กหญิงนุชรินธร  สมศรี
 
1. นายเลิศรบ  ชลธี
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีน้ำคำศึกษา 1. นางสาวปวีณา  แก้วดวง
2. นางสาวปิยธิดา  สืบสร้อย
3. นางสาวรดา  ประทีบ
 
1. นายเลิศรบ  ชลธี
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงยางวิทยาคม 1. นายพีรพันธ์  นิยมศรี
2. นางสาวรุ่งนภา  บุญเย็น
3. นางสาวสุนันทา  แดงสะอาด
 
1. นางสาววไลภรณ์  แก่นอ้วน
2. นางสาววาริณี  ไชยโอชะ
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงพิชญา  นิชรัตน์
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  ศรีจันทร์
3. เด็กหญิงวิชุดา   แซ่ตัน
 
1. นางจิตรลัดดา  ลาน้ำคำ
2. นางศิริพัฒน์  แก่นจันทร์
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 1. นางสาวนฤมล  ศรีขุ่ย
2. นางสาวปนัดดา   จันทร์จิตร
3. นางสาวอัญชิสา  สุทธิเดช
 
1. นางจิตรลัดดา  ลาน้ำคำ
2. นางศิริพัฒน์  แก่นจันทร์
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม 1. เด็กหญิงจีรวรรณ  จันทร์ตา
2. เด็กหญิงพัชญาณี  มีศรี
3. เด็กหญิงวรรณวิสา  อำไพพิศ
 
1. นางจารุณี  อุดมชรา
2. นางสาวนภาภรณ์  สมสะอาด
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม 1. นางสาวกฤษณา  การินทร์
2. นางสาวชรินรัตน์  เตนากูล
3. นางสาววาสนา  จันทร์ตา
 
1. นางจารุณี  อุดมชรา
2. นางสาวนภาภรณ์  สมสะอาด
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีน้ำคำศึกษา 1. เด็กหญิงปิติมา  ประสพสม
2. เด็กหญิงพิมพิลัย  สุวลักษณ์
3. เด็กชายอรรถพล  โครตคำ
 
1. นางรัชฎาภรณ์  พรมสวัสดิ์
2. นายเลิศรบ  ชลธี
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีน้ำคำศึกษา 1. นางสาวบุตรฤดี  อิดอ่อน
2. นางสาวสุธิดา  รักชาติ
3. นางสาวไพริน  ชอบจิตร
 
1. นางสาวเลศรบ  ชลธี
2. นางรัชฎาภรณ์  พรมสวัสดิ์
 
165 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา 1. นางสาวกุลสตรี  บุญประสาร
 
1. นางสาวอารีรัตน์  คำวัน
 
166 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายพรภวิษย์   ธนะศรี
 
1. นางสาวอารีรัตน์  คำวัน
 
167 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงยางวิทยาคม 1. เด็กชายจารุเดช  ร่มเย็น
2. เด็กชายธวัช  อินทร์ลี
3. เด็กชายสราวุฒิ  จำปาทอง
 
1. นางสาวฐิตารีย์  ศรีจันทร์
2. นางสาวอัญชลี  ศรีสมภพ
 
168 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา 1. นางสาวกนกพร   บุญขจร
2. นางสาวพรสุดา  มิทะ
3. นายสุรกานท์   บุญวิจิตร
 
1. นางนคร  นวลอินทร์
2. นางอาภาภรณ์  ศรไชย
 
169 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงสิตานันท์    ฆ้องสุข
 
1. นางสาวเพียงจันทร์  สารการ
 
170 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี 1. เด็กหญิงเกษมณี  โพทะจันทร์
 
1. นางประคองจิต  อุดมวรรณ
 
171 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงรัฐวิสา   ทิมา
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  รุ่งแสง
 
172 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงยางวิทยาคม 1. เด็กชายอภิวัฒน์  ประเสริฐ
 
1. นางสาวอัฐพิญญา  คำมาโฮม
 
173 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา 1. นางสาวกุลสตรี  บุญประสาร
 
1. นางนคร  นวลอินทร์
 
174 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา 1. นางสาวบุญสิตา   บุญประสาร
 
1. นางอาภาภรณ์  ศรไชย
 
175 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา 1. นายปณวัตร  รัตนกุล
 
1. นางสาวเพียงจันทร์  สารการ
 
176 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงยางวิทยาคม 1. นายธานิล  อบสุข
 
1. นางกนกพร  สมบูรณ์
 
177 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา 1. นางสาวพิสมัย   ทิมา
 
1. นางนคร  นวลอินทร์
 
178 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา 1. นายชนะชัย   บุญสิงห์
2. นายปณวัตร   รัตนกุล
 
1. นางสาวเพียงจันทร์  สารการ
2. นางอาภาภรณ์  ศรไชย
 
179 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา 1. นางสาวกุลธิดา  ส่งเสริม
2. เด็กชายพรภวิษย์   ธนะศรี
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  รุ่งแสง
2. นายวิชภาส์   สังกะเพศ
 
180 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กชายธนาธิป  ทองมงคล
 
1. นายอานันท์  จักนามน
 
181 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอาเวมารีอา 1. นายปกรณ์  ผ่องศรี
 
1. นายองอาจ  อินธิจักร
 
182 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา 1. นายธันวา  ฐานะ
 
1. นายธีระพงศ์  แก้วเนตร
 
183 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นายสรยุธ  มูลชาติ
 
1. นายไพฑูรย์  พุ่มกำพล
 
184 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 1. เด็กชายชินวัตร  ศรีภักดี
 
1. นายประวิทย์  ชะนีวงค์
 
185 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ 1. นายมงคล  วงษ์หมั้น
 
1. นายชาญชัย  ทองทับ
 
186 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีนุกูล 1. นายอานนท์  อุนานุเคราะห์
 
1. นายประดิษฐ์  แสงใส
 
187 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีนุกูล 1. นายมารวย  บัวภา
 
1. นายประดิษฐ์  แสงใส
 
188 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นายกล้าณรงค์  สุขสาย
2. เด็กชายกิตติวินท์  ปรีแผ้ว
3. เด็กหญิงจิตรประภัสสร  วงศ์กุลโชติ
4. นายจิราพัชร  วอหล้า
5. นางสาวชลธิชา  แสวงสุข
6. เด็กชายณัฏฐกิตต์   ไชยวัฒน์
7. นางสาวณัฐกฤตา  ศรีหาคุณ
8. เด็กชายณัฐพงษ์   จันทรุขา
9. นางสาวดาริญญา  เดชาวัตร
10. นายทินกร  เฉลียวธรรม
11. เด็กชายธนาธิป   ทองมงคล
12. เด็กหญิงปพัชญา   วงศ์สุวรรณ
13. นางสาวปรีดาภรณ์  มรรคพิมพ์
14. เด็กหญิงพรรณนิภา   บุญจูง
15. นางสาวพัทธมน   แหวนมุข
16. เด็กชายพีระพัฒน์   ชูทอง
17. นางสาวภาคิณีกาณต์   พงธ์ทัตธนันชัย
18. นางสาวรัตนสุดา  บำรุงราษฎร์
19. เด็กหญิงวิระยา  จันทร์เรือง
20. นางสาวศิวภรณ์  แสงสุขวาว
21. นางสาวศุภิสรา  เคยพุดซา
22. นายสรยุธ  มูลชาติ
23. เด็กชายสิรภพ  พรมดอน
24. นายสิริวัฒน์  แสงสุกวาว
25. เด็กชายสุธี  สิงห์เปี้ย
26. เด็กหญิงหทัยรัตน์   บุญจุล
27. นายอธิป  ศรีสุวรรณ
28. เด็กชายอภินันท์  ไชยชมภู
29. นางสาวอารีวรรณ  พันคำ
30. เด็กหญิงเครือฟ้า  บุญพา
 
1. นายไพฑูรย์  พุ่มกำพล
2. นายอานันท์  จักนามน
3. นางศิริรัตน์  อำลอย