สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 1]
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เบ็ญจะมะมหาราช 79 8 4 0 91
2 นารีนุกูล 75 11 5 4 91
3 อาเวมารีอา 50 17 4 5 71
4 เขื่องในพิทยาคาร 45 6 5 3 56
5 อัสสัมชัญอุบลราชธานี 43 10 5 5 58
6 ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา 32 8 3 4 43
7 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 28 6 4 6 38
8 ปทุมพิทยาคม 24 10 4 5 38
9 หนองขอนวิทยา 18 1 2 5 21
10 หกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี 16 6 8 4 30
11 บ้านพิณโท 15 12 13 7 40
12 หนองบ่อสามัคคีวิทยา 14 3 0 2 17
13 ราชประชานุเคราะห์ ๓๒ 13 4 1 0 18
14 ดอนมดแดงวิทยาคม 12 9 4 6 25
15 เยาวเรศศึกษา 12 2 0 2 14
16 ปทุมวิทยากร 11 10 4 6 25
17 ดงยางวิทยาคม 11 5 6 1 22
18 ศรีน้ำคำศึกษา 10 8 3 3 21
19 เสียมทองพิทยาคม 10 4 3 5 17
20 สหธาตุศึกษา 9 5 5 2 19
21 อุบลราชธานีศรีวนาลัย 9 3 4 9 16
22 เบญจธัญพิทยา 8 7 3 2 18
23 เก่าขามวิทยา 8 5 3 4 16
24 ประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ 8 4 3 8 15
25 นารีนุกูล๒ 8 4 2 3 14
26 ชีทวนวิทยาสามัคคี 7 2 5 5 14
27 บ้านไทยวิทยาคม 7 1 5 4 13
28 ฮั้วเฉียวอุบลราชธานี2 7 1 0 0 8
29 นันตาศึกษา 2 4 4 5 10
30 ยุวฑูตศึกษา 2 4 2 8 8
31 พิมพ์ประภาสงเคราะห์ 1 1 2 2 4
32 ไผ่ใหญ่ศึกษา 1 1 2 0 4
33 อุบลวิทยากร 0 4 3 3 7
รวม 595 186 121 128 902