สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เบ็ญจะมะมหาราช 48 21 5 74 72 8 4 0 84
2 นารีนุกูล 35 19 17 71 69 11 5 4 85
3 เขื่องในพิทยาคาร 9 18 9 36 43 6 5 3 54
4 อาเวมารีอา 9 12 14 35 49 17 4 5 70
5 อัสสัมชัญอุบลราชธานี 7 15 13 35 41 10 5 5 56
6 หนองขอนวิทยา 7 5 3 15 18 1 2 5 21
7 ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา 6 8 12 26 28 8 3 4 39
8 ปทุมพิทยาคม 6 6 8 20 23 10 4 5 37
9 ศรีน้ำคำศึกษา 6 1 2 9 10 8 3 3 21
10 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 4 5 10 19 28 6 4 6 38
11 ดงยางวิทยาคม 4 1 3 8 8 5 6 1 19
12 ฮั้วเฉียวอุบลราชธานี2 4 1 2 7 7 1 0 0 8
13 นารีนุกูล๒ 3 1 0 4 8 4 2 3 14
14 หกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี 2 7 2 11 15 6 8 4 29
15 ราชประชานุเคราะห์ ๓๒ 2 3 3 8 12 4 1 0 17
16 ดอนมดแดงวิทยาคม 2 2 1 5 11 9 4 6 24
17 สหธาตุศึกษา 2 2 1 5 9 5 5 2 19
18 บ้านไทยวิทยาคม 2 1 3 6 7 1 5 4 13
19 เสียมทองพิทยาคม 2 1 2 5 10 4 3 5 17
20 บ้านพิณโท 1 9 6 16 15 12 13 7 40
21 เยาวเรศศึกษา 1 3 4 8 12 2 0 2 14
22 ชีทวนวิทยาสามัคคี 1 3 2 6 7 2 5 5 14
23 เบญจธัญพิทยา 1 1 3 5 8 7 3 2 18
24 เก่าขามวิทยา 1 0 1 2 8 5 3 4 16
25 อุบลราชธานีศรีวนาลัย 0 3 2 5 9 3 4 9 16
26 ประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ 0 3 0 3 8 4 3 8 15
27 ปทุมวิทยากร 0 2 2 4 11 10 4 6 25
28 นันตาศึกษา 0 1 0 1 2 4 4 5 10
29 พิมพ์ประภาสงเคราะห์ 0 1 0 1 1 1 2 2 4
30 หนองบ่อสามัคคีวิทยา 0 0 0 0 3 3 0 2 6
31 ยุวฑูตศึกษา 0 0 0 0 2 4 2 8 8
32 ไผ่ใหญ่ศึกษา 0 0 0 0 1 1 2 0 4
33 อุบลวิทยากร 0 0 0 0 0 4 3 3 7
รวม 165 155 130 450 555 186 121 128 862