สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เบ็ญจะมะมหาราช 51 23 6 80 79 8 4 0 91
2 นารีนุกูล 37 22 17 76 75 11 5 4 91
3 หนองบ่อสามัคคีวิทยา 11 0 0 11 14 3 0 2 17
4 อาเวมารีอา 10 12 14 36 50 17 4 5 71
5 เขื่องในพิทยาคาร 9 18 10 37 45 6 5 3 56
6 อัสสัมชัญอุบลราชธานี 8 15 14 37 43 10 5 5 58
7 ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา 7 9 13 29 32 8 3 4 43
8 หนองขอนวิทยา 7 5 3 15 18 1 2 5 21
9 ดงยางวิทยาคม 7 1 3 11 11 5 6 1 22
10 ปทุมพิทยาคม 6 7 8 21 24 10 4 5 38
11 ศรีน้ำคำศึกษา 6 1 2 9 10 8 3 3 21
12 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 4 5 10 19 28 6 4 6 38
13 ฮั้วเฉียวอุบลราชธานี2 4 1 2 7 7 1 0 0 8
14 หกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี 3 7 2 12 16 6 8 4 30
15 ราชประชานุเคราะห์ ๓๒ 3 3 3 9 13 4 1 0 18
16 นารีนุกูล๒ 3 1 0 4 8 4 2 3 14
17 ดอนมดแดงวิทยาคม 2 2 1 5 12 9 4 6 25
18 สหธาตุศึกษา 2 2 1 5 9 5 5 2 19
19 บ้านไทยวิทยาคม 2 1 3 6 7 1 5 4 13
20 เสียมทองพิทยาคม 2 1 2 5 10 4 3 5 17
21 บ้านพิณโท 1 9 6 16 15 12 13 7 40
22 เยาวเรศศึกษา 1 3 4 8 12 2 0 2 14
23 ชีทวนวิทยาสามัคคี 1 3 2 6 7 2 5 5 14
24 เบญจธัญพิทยา 1 1 3 5 8 7 3 2 18
25 เก่าขามวิทยา 1 0 1 2 8 5 3 4 16
26 อุบลราชธานีศรีวนาลัย 0 3 2 5 9 3 4 9 16
27 ประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ 0 3 0 3 8 4 3 8 15
28 ปทุมวิทยากร 0 2 2 4 11 10 4 6 25
29 นันตาศึกษา 0 1 0 1 2 4 4 5 10
30 พิมพ์ประภาสงเคราะห์ 0 1 0 1 1 1 2 2 4
31 ยุวฑูตศึกษา 0 0 0 0 2 4 2 8 8
32 ไผ่ใหญ่ศึกษา 0 0 0 0 1 1 2 0 4
33 อุบลวิทยากร 0 0 0 0 0 4 3 3 7
รวม 189 162 134 485 595 186 121 128 902