สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 1]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เบ็ญจะมะมหาราช 72 8 4 0 84
2 นารีนุกูล 69 11 5 4 85
3 อาเวมารีอา 49 17 4 5 70
4 เขื่องในพิทยาคาร 43 6 5 3 54
5 อัสสัมชัญอุบลราชธานี 41 10 5 5 56
6 ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา 28 8 3 4 39
7 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 28 6 4 6 38
8 ปทุมพิทยาคม 23 10 4 5 37
9 หนองขอนวิทยา 18 1 2 5 21
10 บ้านพิณโท 15 12 13 7 40
11 หกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี 15 6 8 4 29
12 ราชประชานุเคราะห์ ๓๒ 12 4 1 0 17
13 เยาวเรศศึกษา 12 2 0 2 14
14 ปทุมวิทยากร 11 10 4 6 25
15 ดอนมดแดงวิทยาคม 11 9 4 6 24
16 ศรีน้ำคำศึกษา 10 8 3 3 21
17 เสียมทองพิทยาคม 10 4 3 5 17
18 สหธาตุศึกษา 9 5 5 2 19
19 อุบลราชธานีศรีวนาลัย 9 3 4 9 16
20 เบญจธัญพิทยา 8 7 3 2 18
21 ดงยางวิทยาคม 8 5 6 1 19
22 เก่าขามวิทยา 8 5 3 4 16
23 ประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ 8 4 3 8 15
24 นารีนุกูล๒ 8 4 2 3 14
25 ชีทวนวิทยาสามัคคี 7 2 5 5 14
26 บ้านไทยวิทยาคม 7 1 5 4 13
27 ฮั้วเฉียวอุบลราชธานี2 7 1 0 0 8
28 หนองบ่อสามัคคีวิทยา 3 3 0 2 6
29 นันตาศึกษา 2 4 4 5 10
30 ยุวฑูตศึกษา 2 4 2 8 8
31 พิมพ์ประภาสงเคราะห์ 1 1 2 2 4
32 ไผ่ใหญ่ศึกษา 1 1 2 0 4
33 อุบลวิทยากร 0 4 3 3 7
รวม 555 186 121 128 990