หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29

ระหว่าง วันที่ 2 และ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายวีระวัฒน์ ผกานนท์ โรงเรียนนารีนุกูล บันทึกคะแนน
2 นางสาวนราวัลลภ์ ระกิติ พนักงานราชการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช บันทึกคะแนน
3 นางสาวประภัสสร มาคำผุย ครูผู้ช่วย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช บันทึกคะแนน
4 นางสาวมณฑิรา สมคะเน เจ้าหน้าที่โครงการAPและผู้ช่วยครู โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช บันทึกคะแนน
5 นายพอเจตน์ เลยกลาง ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี บันทึกคะแนน
6 ว่าที่ร้อยตรีวุฒิชัย เหล่าสียง ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี บันทึกคะแนน
7 ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล เอกศิริ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี บันทึกคะแนน
8 นายชัชญานิพพิชฌน์ เหล่าสิงห์ ครู บันทึกคะแนน

ติดต่อผู้ดูแลระบบ ครูวีระวัฒน์ ผกานนท์ โรงเรียนนารีนุกูล โทร 0862603777 กรุณาติดต่อเวลาราชการเท่านั้น
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]