หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-ubn

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางรุ่งตะวัน อรรถเวทิน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นางเครือวัลย์ บุญรมย์โรงเรียนนารีนุกูลรองประธานกรรมการ
3. นายอเนก สุขรังโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยากรรมการ
4. นางจิรัชยา เกตุทองโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นางจรรยาพร รัฐิรมย์โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นางอำไพ จันทกาญจน์โรงเรียนอาเวมารีอารองประธานกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี นิลดำอ่อนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีกรรมการ
4. นางสาวภาวนา แก้วดีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒กรรมการ
5. นางสาวฟุ้งเฟื่อง เชาวรัตน์โรงเรียนนารีนุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางแจ่มจิตต์ แสงจันทร์โรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นางวรินทร จรูญกิจธรรมโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร รองประธานกรรมการ
3. นางสาวรมณ ฉายจันทร์โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยากรรมการ
4. นางสาวรตนวรพร ปะโมทะโกโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒กรรมการ
5. นางสาวปิยวรรณ แก้วสี่ดวงโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6
1. นางสาวสุวรรณี ประสาทศรีโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นางสุนีย์รัตน์ พุฒศรีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวธัญชนก ศรีไหมโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
4. นางสาวอารีรัตน์ คำวันโรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นางสาวอ้อมเดือน แซ่อุ่นโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางรัศมี ชมพูศรีโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัยประธานกรรมการ
2. นางอุษณีย์ วรรณชัยมงคลโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชรองประธานกรรมการ
3. นางสาววลัยรัตน์ บุญเนตรโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร กรรมการ
4. นางสาววันทนีย์ พิมสาร โรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
5. นางสาวอรนุช เอื้ออารีเลิศโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6
1. นางกมลรส มิ่งขวัญ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นางประพิศ น้อยชูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีรองประธานกรรมการ
3. นางนิศารัตน์ ปทุมมาศโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร กรรมการ
4. นายทวีพร ชาปะวัง โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยากรรมการ
5. นางอุบลวรรณ เกตุอินทร์โรงเรียนนารีนุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายษษมา ชิษณุ์สโรชินโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ประธานกรรมการ
2. นางสลักจิต ลือชาโรงเรียนนารีนุกูล ๒รองประธานกรรมการ
3. นายพัฒนา กนกวรรณากรโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
4. นายพลวัฒฑ์ สีถิ่นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒กรรมการ
5. นางสาวปิยนงค์ แสนสิงห์โรงเรียนอัสสัมชัญกรรมการ
6. นางเฉลยสุข จันทร์ประจำโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางนงนุช พีระภาณุรักษ์โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นางยุพดี นิมิตแสงเทียนโรงเรียนปทุมพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสุวรรณี เขตมนตรี โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยากรรมการ
4. นางสาวภัทรชนันท์ โทบุดดีโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
5. นางแก้วตา ภารเวช โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางชุติมันต์ จรัสสุทธิอิศรโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นางสุชีรา ชุมนุมโรงเรียนอาเวมารีอารองประธานกรรมการ
3. นายธนภณ รติกรกุลดิลกโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร กรรมการ
4. นางอรุณี ประสารวรรณ์โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยากรรมการ
5. นายศิริศักดิ์ แสนทวีสุขโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6
1. นางแจ่มใส อภิรักษ์มนตรีโรงเรียนปทุมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมศรี อุทัยพันธ์ โรงเรียนนารีนุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางสุนันทา ประสานสอนโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
4. นางสาวจินดารัตน์ มูลสุวรรณ โรงเรียนบ้านพิณโทกรรมการ
5. นายปิยะฤกษ์ บุญโกศลโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นายธีรยุทธ์ บุษบงค์โรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวชื่นจิตร สารกองโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีรองประธานกรรมการ
3. นางวิภาภรณ์ สุภาพิมพ์โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร กรรมการ
4. นางรัตนาพร พากเพียรโรงเรียนสหธาตุศึกษากรรมการ
5. นางละไม มณีพิมพ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6
1. นางสาวดาวรุ่ง นาควานิชโรงเรียนปทุมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายบัณฑิต การินทร์ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร รองประธานกรรมการ
3. นางปรมาพร วังศรีแก้วโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
4. นางสาวนุชนาถ ก้อนคำโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
5. นางประนอม สายแวว โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยากรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางพวงเพชร คำภามูลโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉราภรณ์ บุญจริง โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร กรรมการ
3. นางสาวจิราพร โพธิวัฒน์โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยากรรมการ
4. นางทิพนาถ ธรรมชอบโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
5. นางมั่นใจ ผิวงามโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวปิยาภรณ์ เขียวหวานโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวดารารัตน์ อารยะพงศ์โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นางนัยรัตน์ พงษ์เฉลียวโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัยกรรมการ
3. นางสาวแอนนา รัตนภักดี โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร กรรมการ
4. นางจรรยา ชาวงศ์โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีกรรมการ
5. นางสาวชลิดา มีแสงโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางวิไลวรรณ ลิ้มจิตรกรโรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นางสมควร กันเทพาโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
3. นางจิราพร ภานานันท์โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายอวยชิต สื่อยรรยงศิริโรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นายสมชาย ทองบ่อโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร กรรมการ
3. นางศรีสงกรานต์ เซียวสกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีกรรมการ
4. นางอัญชลี มัดธนูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางสาวกิติมา มุขสมบัติโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นางอำพร กิ่งแก้วโรงเรียนสหธาตุศึกษากรรมการ
3. นางสาวสุนิสา ช่วงโชติโรงเรียนบ้านพิณโทกรรมการ
4. นางสาวดวงฤดี อารยะพงศ์โรงเรียนนารีนุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
1. นางพรทิพา อ่อนนิ่มโรงเรียนหนองขอนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวรางคณา กาศักดิ์โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยากรรมการ
3. นางจุรีรัตน์ ปัญจพงษ์โรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวดรุณี จันสุตะโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายชาติชาย สุภสรโรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นางวิมล พันธ์ศิริโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร กรรมการ
3. นางสาวกนกนภา บุญพรม โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยากรรมการ
4. นางนารีรัตน์ สมคะเนโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายสุรชัย บุญเรืองโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญชนา เฉียงขวา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีกรรมการ
3. นางสาวฐิตาภา จันทร์ทรง โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร กรรมการ
4. นายตะวัน ทองสรรค์โรงเรียนนารีนุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางพินพร แก้วมีศรีโรงเรียนปทุมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเยาวลักษณ์ วีระพันธ์โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชรองประธานกรรมการ
3. นางพรรณี จันทรถโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร กรรมการ
4. นางสาวไพจิตร คูณทองโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานีกรรมการ
5. นางสาวสุนันท์ แก้วเคนโรงเรียนเยาวเรศศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายจตุพล ชื่นตาโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นางสาวยุพยงค์ พานิชกุล โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสุพัฒน์ เทพทองโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร กรรมการ
4. นางทองพูน ท้าวเงินโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัยกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสุภาพร ดวงศรีโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายสิทธิโชติ สุทธิพงษ์พรโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร รองประธานกรรมการ
3. นางสุปราณี เทียมพันธ์โรงเรียนสหธาตุศึกษากรรมการ
4. นางเขมจิรา โสพรมมากฤษาโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุธิดา แสงงามโรงเรียนบ้านไทยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวประภาพร หอมหวลโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายสมพร บุญสุขโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายพนัส แก่นอาสาโรงเรียนนารีนุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางสาวณัตินาพร บัวพันธ์โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร กรรมการ
4. นางสาวจินดารัตน์ บุญปรุงโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยากรรมการ
5. นางสาวปิ่นเพชร ชาปะวังโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยากรรมการ
6. นางสุพรรณี ขันเงินโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสาวศศิภา จันดารัตน์โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ประธานกรรมการ
2. นางนารี กัวระตระกูลโรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นางสาวปัทมาพร บุปผาพรหมโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางธัญอินทร์ พรมจำปาโรงเรียนเสียมทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสถาพร สู่สุขโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร กรรมการ
3. นางฐิรพรรณ สุดโสมโรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสุชาดา กิจเกียรติ์โรงเรียนปทุมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธามปรุฬท์ บัวงาม โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร รองประธานกรรมการ
3. นางวาสนา บุญขจรโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
4. นายอิทธิพล อุดมวรรณโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางสาวจีระนันท์ แก้วกอ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ประธานกรรมการ
2. นางสาวกลีบผกา บุญประสาร โรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
3. นางฐิติมากร สุขศรี โรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
4. นางนฤมล นวลอินทร์โรงเรียนนารีนุกูล ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางวชิราภรณ์  ศรีดาโคตรโรงเรียนปทุมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณี ขันเงินโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีรองประธานกรรมการ
3. นางอรุณี จันทร์หอมโรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม กรรมการ
4. นางสาวปิ่นเพชร ชาประวัง โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยากรรมการ
5. นางรติพร ทวยทนโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางสาวพิชญาดา สุยะลาโรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญชลี ศรีสมภพโรงเรียนดงยางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี ชุมใหญ่โรงเรียนเยาวเรศศึกษากรรมการ
4. นางสาวสรัสวดี ชาวเลยโรงเรียนหนองขอนวิทยากรรมการ
5. นางชินีวรรณ ชินวงศ์โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางอรอุมา  คำเลิศโรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นายยุทธการ  ขันเงินโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชรองประธานกรรมการ
3. นางกัตติกา ปานะโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานีกรรมการ
4. นางสาวพิมพิกา พิมพ์สอนโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายสุธี  วอทองโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นางเบญจพร  อินทรสดโรงเรียนนารีนุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางจารุณี  ทนงจิตรโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการ
4. นางทัศนีย์ วรรณตรง โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร กรรมการ
5. นายวราชัย โคตรมงคล โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายธีระพล บานทีโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายองอาจ พงษ์อารีย์โรงเรียนดงยางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายปิยภัทร  พิมพาลัยโรงเรียนบ้านพิณโทกรรมการ
4. นางสาวเขมจิรา โสพรมมากฤษาโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยากรรมการ
5. นายถาวร ศรีสุข โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายเชิดศักดิ์ ทองดา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายพนัส  แก่นอาสาโรงเรียนนารีนุกูลรองประธานกรรมการ
3. นายชัชวาล  สารวันโรงเรียนเสียมทองพิทยาคมกรรมการ
4. นายชาญชัย อบเชยโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร กรรมการ
5. นายวีระยุทธ สร้อยสน โรงเรียนสหธาตุศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางประภาศรี วิเวกโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายพร ผุดพันธ์โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสุดารัตน์ โกมลมาลย์โรงเรียนเยาวเรศศึกษากรรมการ
4. นางปณิตา ทางทองโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางวาสนา มงคุณโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ประธานกรรมการ
2. นายคงศักดิ์ โพธิ์ดอกโรงเรียนอาเวมารีอารองประธานกรรมการ
3. นางสาวศุภลักษณ์ ภาคเจริญโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยากรรมการ
4. นางสาวสาวิตรี ภูธิจักรโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางแก่นจันทน์ แสนทวีสุขโรงเรียนปทุมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพิรุณ ทองกลมโรงเรียนนารีนุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางชุติญาดา ธงศรีโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร กรรมการ
4. นางฐาปนีย์ ชูหาโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
5. นางสุพิวรรณ นาท้าวโรงเรียนบ้านไทยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวกนกพร สุขสายโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายทรงศักดิ์ บุญเฉลียวโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานีรองประธานกรรมการ
3. นายสุรพล กิจเกียรติ์โรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการ
4. นายโกสินทร์ ลวดทองโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยากรรมการ
5. นางปทุมมาศ สุริยฉายโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายพันธ์ ช่วยบุญญะโรงเรียนปทุมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางหนูเพียร ปรุโปร่งโรงเรียนนารีนุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนันทพร โสตถิวัฒนานนท์โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
4. นายธรรมนูญ สารพันธ์โรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
5. นางวารี หลักกำแพงโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายพันธ์ ช่วยบุญญะโรงเรียนปทุมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางหนูเพียร ปรุโปร่งโรงเรียนนารีนุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนันทพร โสตถิวัฒนานนท์โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
4. นายธรรมนูญ สารพันธ์โรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
5. นางวารี หลักกำแพงโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางศิริกานดา วงษ์สามารถโรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นางคนึงนิจ ประครองโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร รองประธานกรรมการ
3. นายสถิต กุแก้วโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานีกรรมการ
4. นางสุภาพร คำนึงโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางศิริรัตน์ ตีรกานนท์โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ประธานกรรมการ
2. นางพิสมัย แก่นกอโรงเรียนนารีนุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางรพีพร พรหมศรโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
4. นางศิริพร แสนทวีสุขโรงเรียนเยาวเรศศึกษากรรมการ
5. นางกานดา ขุนเมืองโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวระพีพรรณ นามลีโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายโชคชัย ส่งสุขโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร รองประธานกรรมการ
3. นายชาญวิทย์ แพงแก้วโรงเรียนบ้านไทยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววิจิตรา จำปารัตน์โรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
5. นายวีระ เวฬุวนารักษ์โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางยุพาภรณ์ กีฬาโรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญพรรณ คำศรีสุขโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชรองประธานกรรมการ
3. นางพามี เบญจพิชญ์โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร กรรมการ
4. นางสาวภัทราภรณ์ บุญเพ็งโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการ
5. นางอาภา งามเนตรโรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางนุชณีภรณ์ วงษ์กลมโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ประธานกรรมการ
2. นางภัคฐ์พิชา นนทาโรงเรียนนารีนุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนันทพร ศรีวิไลโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
4. นางสาวณัฐวีณ์ คำภาษีพรธวัลโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
1. นางรุ่งเดือนเพ็ญ ศรีประนมโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ประธานกรรมการ
2. นายเฉลิม ศรีปรังโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการ
3. นายอนุศาสตร์ ปัญญาดีโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยากรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นางเจิดจรรย์ ศรีสุขโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางอุบลวรรณ บัวขาวโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการ
3. นางคณิตา ภาระเวชโรงเรียนนารีนุกูล ๒กรรมการ
4. นางตุลาพร ประดับศรี โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานีกรรมการ
5. นางมณีวรรณ บุญเฉลียวโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายยอดพงษ์ สุระนรากุลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางจันทร์เพ็ญ รัชพันธ์โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษากรรมการ
3. นายสนิท สาระทิศโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
4. นางยุพดี สืบเชื้อโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒กรรมการ
5. นายประดิษฐ์ ธรรมชอบโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายสุนทรี กีฬาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นายพีระยศ พิมพ์ทองโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร กรรมการ
3. นายอนุกูล ยาตาโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
4. นางศศิธร โคตรคันทา โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานีกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีศรายุทธ ธรรมานุชิตโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ สินธุ์งามโรงเรียนศรีน้ำคำศึกษาประธานกรรมการ
2. นางนวลอนงค์ หล่าบรรเทาโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
3. นางเปมิกา อุปัชฌาย์โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานีกรรมการ
4. นางกาญจนี ประสานพันธ์โรงเรียนปทุมวิทยากรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายสมศักดิ์ สินธุ์งามโรงเรียนศรีน้ำคำศึกษาประธานกรรมการ
2. นางนวลอนงค์ หล่าบรรเทาโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
3. นายเปมิกา อุปัชฌาย์โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานีกรรมการ
4. นางกาญจนี ประสานพันธ์โรงเรียนปทุมวิทยากรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายสุนทร สายแวว โรงเรียนเก่าขามวิทยา ประธานกรรมการ
2. นายจักรินทร์ คล่องดี โรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
3. นางสาวพฤกษา โอ้อารีย์ โรงเรียนเยาวเรศศึกษากรรมการ
4. นายประภรณ์ชัย แอบจิหาดโรงเรียนมารีย์นิรมลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายสุนทร สายแวว โรงเรียนเก่าขามวิทยา ประธานกรรมการ
2. นายจักรินทร์ คล่องดี โรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
3. นางสาวพฤกษา โอ้อารีย์ โรงเรียนเยาวเรศศึกษากรรมการ
4. นายประภรณ์ชัย แอบจิหาดโรงเรียนมารีย์นิรมลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางสมปอง สุดเต้โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นางกวินทิพย์ ตุละวิภาคโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒กรรมการ
3. นายครรชิต ศรีวิไลย์ โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษากรรมการ
4. นางรุ่งทิวา ภูมิเขียว โรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
5. นางวริศรา ดีงามโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นางสมปอง สุดเต้โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นางกวินทิพย์ ตุละวิภาคโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒กรรมการ
3. นายครรชิต ศรีวิไลย์ โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษากรรมการ
4. นางรุ่งทิวา ภูมิเขียว โรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
5. นางวริศรา ดีงามโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายอุทัย มณีศิลป์โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายจีระศักดิ์ คุณะโคตรโรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม กรรมการ
3. นายสงกรานต์ คงสีโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายอุทัย มณีศิลป์โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายจีระศักดิ์ คุณะโคตรโรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม กรรมการ
3. นายสงกรานต์ คงสี โรงเรียนอาเวมารีอากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ ภูมิเขียว โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายมนตรี จำปาหอมโรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษากรรมการ
3. นายธนชิต ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร กรรมการ
4. นายสุพร แต่งประกอบโรงเรียนนารีนุกูล ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นางทิตติยา บุณยรัตพันธ์โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายเกษม สุวรรณเศษ โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัยกรรมการ
3. นายสุคี พูลพลโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นางทิตติยา บุณยรัตพันธ์โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายเกษม สุวรรณเศษ โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัยกรรมการ
3. นายสุคี พูลพลโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายการุณ พูลเพิ่มโรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นายธีระพงษ์ คันธจันทร์โรงเรียนชีทวนวิทยาสามัคคีกรรมการ
3. นางนิลวรรณ ผิวเรือง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
4. นายธนพล กลั่นความดีโรงเรียนสหธาตุศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายการุณ พูลเพิ่มโรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นายธีระพงษ์ คันธจันทร์โรงเรียนชีทวนวิทยาสามัคคีกรรมการ
3. นางนิลวรรณ ผิวเรือง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
4. นายธนพล กลั่นความดีโรงเรียนสหธาตุศึกษากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นางรุจีวรรณ อาจกมลโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายยันต์ พาละพลโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
3. นางอรวรรณ ศิลาโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นางรุจีวรรณ อาจกมลโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายยันต์ พาละพลโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
3. นางอรวรรณ ศิลาโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นางรุจีวรรณ อาจกมลโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายยันต์ พาละพลโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
3. นางอรวรรณ ศิลาโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นางรุจีวรรณ อาจกมลโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายยันต์ พาละพลโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
3. นางอรวรรณ ศิลาโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นางรุจีวรรณ อาจกมลโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายยันต์ พาละพลโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
3. นางอรวรรณ ศิลาโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นางรุจีวรรณ อาจกมลโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายยันต์ พาละพลโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
3. นางอรวรรณ ศิลาโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นางรุจีวรรณ อาจกมลโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายยันต์ พาละพลโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
3. นางอรวรรณ ศิลาโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นางรุจีวรรณ อาจกมลโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายยันต์ พาละพลโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
3. นางอรวรรณ ศิลาโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นางรุจีวรรณ อาจกมลโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายยันต์ พาละพลโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
3. นางอรวรรณ ศิลาโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นางรุจีวรรณ อาจกมลโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายยันต์ พาละพลโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
3. นางอรวรรณ ศิลาโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นางรุจีวรรณ อาจกมลโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายยันต์ พาละพลโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
3. นางอรวรรณ ศิลาโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นางรุจีวรรณ อาจกมลโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายยันต์ พาละพลโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
3. นางอรวรรณ ศิลาโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นางรุจีวรรณ อาจกมลโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายยันต์ พาละพลโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
3. นางอรวรรณ ศิลาโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายสมปอง สาระโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ แสงใสโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
3. นางสาวเจนจิรา วาภพโรงเรียนเยาวเรศศึกษากรรมการ
4. นายชัชญานิพพิชฌน์ เหล่าสิงห์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายสมปอง สาระโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ แสงใสโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
3. นางสาวเจนจิรา วาภพโรงเรียนเยาวเรศศึกษากรรมการ
4. นายชัชญานิพพิชฌน์ เหล่าสิงห์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายสมปอง สาระโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ แสงใสโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
3. นางสาวเจนจิรา วาภพโรงเรียนเยาวเรศศึกษากรรมการ
4. นายชัชญานิพพิชฌน์ เหล่าสิงห์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายสมปอง สาระโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ แสงใสโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
3. นางสาวเจนจิรา วาภพโรงเรียนเยาวเรศศึกษากรรมการ
4. นายชัชญานิพพิชฌน์ เหล่าสิงห์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุรพล ทศโยธินโรงเรียนหนองขอนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจุฬีภรณ์ อุทัยพันธ์โรงเรียนนารีนุกูล ๒กรรมการ
3. นายนันทวุฒิ ลีลาศสง่างามโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสุรพล ทศโยธินโรงเรียนหนองขอนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจุฬีภรณ์ อุทัยพันธ์โรงเรียนนารีนุกูล ๒กรรมการ
3. นายนันทวุฒิ ลีลาศสง่างามโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุรพล ทศโยธินโรงเรียนหนองขอนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจุฬีภรณ์ อุทัยพันธ์โรงเรียนนารีนุกูล ๒กรรมการ
3. นายนันทวุฒิ ลีลาศสง่างามโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสุรพล ทศโยธินโรงเรียนหนองขอนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจุฬีภรณ์ อุทัยพันธ์โรงเรียนนารีนุกูล ๒กรรมการ
3. นายนันทวุฒิ ลีลาศสง่างามโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางใบศรี ปัดน้อยโรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นายดนัย กัณหรักษ์โรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการ
3. นางจิราภรณ์ อุปวรรณโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางใบศรี ปัดน้อยโรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นายดนัย กัณหรักษ์โรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการ
3. นางจิราภรณ์ อุปวรรณโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางใบศรี ปัดน้อยโรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นายดนัย กัณหรักษ์โรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการ
3. นางจิราภรณ์ อุปวรรณโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางใบศรี ปัดน้อยโรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นายดนัย กัณหรักษ์โรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการ
3. นางจิราภรณ์ อุปวรรณโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ พุ่มกำพลโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายชลิดา เด่นนารีบุตรโรงเรียนศรีน้ำคำศึกษากรรมการ
3. นายสุจิต ศรีงานโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายไพฑูรย์ พุ่มกำพลโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นางชลิดา เด่นนารีบุตรโรงเรียนศรีน้ำคำศึกษากรรมการ
3. นายสุจิต ศรีงานโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ พุ่มกำพลโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นางชลิดา เด่นนารีบุตรโรงเรียนศรีน้ำคำศึกษากรรมการ
3. นายสุจิต ศรีงานโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายไพฑูรย์ พุ่มกำพลโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นางชลิดา เด่นนารีบุตรโรงเรียนศรีน้ำคำศึกษากรรมการ
3. นายสุจิต ศรีงานโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเรวัตร พัฒชูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นายอานนท์ บุญศรีโรงเรียนหนองขอนวิทยากรรมการ
3. นางนวมนตณ์ มากมีโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายเรวัตร พัฒชูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นายอานนท์ บุญศรีโรงเรียนหนองขอนวิทยากรรมการ
3. นางนวมนตณ์ มากมีโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเรวัตร พัฒชูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นายอานนท์ บุญศรีโรงเรียนหนองขอนวิทยากรรมการ
3. นางนวมนตณ์ มากมีโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายเรวัตร พัฒชูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นายอานนท์ บุญศรีโรงเรียนหนองขอนวิทยากรรมการ
3. นางนวมนตณ์ มากมีโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6
1. นายสมปอง สาระโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ แสงใสโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
3. นางสาวเจนจิรา วาภพโรงเรียนเยาวเรศศึกษากรรมการ
4. นายชัชญานิพพิชฌน์ เหล่าสิงห์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยเอกรณกฤต รัตนสีหาโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นายไมตรี เหง้าเกษโรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม กรรมการ
3. นางอุบล บุญชุ่มโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวจินตนา ทองแจ่มโรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นางปัทมาวดี จำปาอ่อนโรงเรียนปทุมพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางจุฬาภรณ์ พาชื่นโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัยกรรมการ
4. นางอนงค์ โพธิ์ขาวโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร กรรมการ
5. นางสาวลลิตา นัยนิตย์โรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
6. นางกัลยากร สังเกตการณ์โรงเรียนอุบลวิทยากรกรรมการ
7. นางนภิสพันธ์ ครองยุทธโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
8. นางบุษราวดี มั่นจิตโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
9. นางวรรณพร สิงคิบุตรโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
10. นางนวลฉวี จันทร์หนองสรวง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางจินตนา ทองแจ่มโรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นางปัทมาวดี จำปาอ่อนโรงเรียนปทุมพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางจุฬาภรณ์ พาชื่นโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัยกรรมการ
4. นายอนงค์ โพธิ์ขาวโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร กรรมการ
5. นางสาวลลิตา นัยนิตย์โรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
6. นางกัลยากร สังเกตการณ์โรงเรียนอุบลวิทยากรกรรมการ
7. นางนภิสพันธ์ ครองยุทธโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
8. นางบุษราวดี มั่นจิตโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
9. นางวรรณพร สิงคิบุตรโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
10. นางนวลฉวี จันทร์หนองสรวง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางจินตนา ทองแจ่มโรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นางปัทมาวดี จำปาอ่อนโรงเรียนปทุมพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางจุฬาภรณ์ พาชื่นโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัยกรรมการ
4. นางอนงค์ โพธิ์ขาวโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร กรรมการ
5. นางสาวลลิตา นัยนิตย์โรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
6. นางกัลยากร สังเกตการณ์โรงเรียนอุบลวิทยากรกรรมการ
7. นางนภิสพันธ์ ครองยุทธโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
8. นางบุษราวดี มั่นจิตโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
9. นางวรรณพร สิงคิบุตรโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
10. นางนวลฉวี จันทร์หนองสรวง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางจินตนา ทองแจ่มโรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นางปัทมาวดี จำปาอ่อนโรงเรียนปทุมพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางจุฬาภรณ์ พาชื่นโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัยกรรมการ
4. นางอนงค์ โพธิ์ขาวโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร กรรมการ
5. นางสาวลลิตา นัยนิตย์โรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
6. นางกัลยากร สังเกตการณ์โรงเรียนอุบลวิทยากรกรรมการ
7. นางนภิสพันธ์ ครองยุทธโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
8. นางบุษราวดี มั่นจิตโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
9. นางวรรณพร สิงคิบุตรโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
10. นางนวลฉวี จันทร์หนองสรวง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางจินตนา ทองแจ่มโรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นางปัทมาวดี จำปาอ่อนโรงเรียนปทุมพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางจุฬาภรณ์ พาชื่นโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัยกรรมการ
4. นางอนงค์ โพธิ์ขาวโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร กรรมการ
5. นางสาวลลิตา นัยนิตย์โรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
6. นางกัลยากร สังเกตการณ์โรงเรียนอุบลวิทยากรกรรมการ
7. นางนภิสพันธ์ ครองยุทธโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
8. นางบุษราวดี มั่นจิตโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
9. นางวรรณพร สิงคิบุตรโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
10. นางนวลฉวี จันทร์หนองสรวง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางจินตนา ทองแจ่มโรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นางปัทมาวดี จำปาอ่อนโรงเรียนปทุมพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางจุฬาภรณ์ พาชื่นโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัยกรรมการ
4. นางอนงค์ โพธิ์ขาวโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร กรรมการ
5. นางสาวลลิตา นัยนิตย์โรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
6. นางกัลยากร สังเกตการณ์โรงเรียนอุบลวิทยากรกรรมการ
7. นางนภิสพันธ์ ครองยุทธโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
8. นางบุษราวดี มั่นจิตโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
9. นางวรรณพร สิงคิบุตรโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
10. นางนวลฉวี จันทร์หนองสรวง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางจินตนา ทองแจ่มโรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นางปัทมาวดี จำปาอ่อนโรงเรียนปทุมพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางจุฬาภรณ์ พาชื่นโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัยกรรมการ
4. นางอนงค์ โพธิ์ขาวโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร กรรมการ
5. นางสาวลลิตา นัยนิตย์โรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
6. นางกัลยากร สังเกตการณ์โรงเรียนอุบลวิทยากรกรรมการ
7. นางนภิสพันธ์ ครองยุทธโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
8. นางบุษราวดี มั่นจิตโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
9. นางวรรณพร สิงคิบุตรโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
10. นางนวลฉวี จันทร์หนองสรวง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางจินตนา ทองแจ่มโรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นางปัทมาวดี จำปาอ่อนโรงเรียนปทุมพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางจุฬาภรณ์ พาชื่นโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัยกรรมการ
4. นางอนงค์ โพธิ์ขาวโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร กรรมการ
5. นางสาวลลิตา นัยนิตย์โรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
6. นางกัลยากร สังเกตการณ์โรงเรียนอุบลวิทยากรกรรมการ
7. นางนภิสพันธ์ ครองยุทธโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
8. นางบุษราวดี มั่นจิตโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
9. นางวรรณพร สิงคิบุตรโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
10. นางนวลฉวี จันทร์หนองสรวง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางจินตนา ทองแจ่มโรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นางปัทมาวดี จำปาอ่อนโรงเรียนปทุมพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางจุฬาภรณ์ พาชื่นโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัยกรรมการ
4. นางอนงค์ โพธิ์ขาวโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร กรรมการ
5. นางลลิตา นัยนิตย์โรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
6. นางกัลยากร สังเกตการณ์โรงเรียนอุบลวิทยากรกรรมการ
7. นางนภิสพันธ์ ครองยุทธโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
8. นางบุษราวดี มั่นจิตโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
9. นางวรรณพร สิงคิบุตรโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
10. นางนวลอนงค์ จันทร์หนองสรวง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางณัฐสุดา ขัมภรัตน์โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารประธานกรรมการ
2. Ms.Pan Yanmei โรงเรียนฮั้วเฉียวกงฮัก ๒กรรมการ
3. Mr.Lu Yin Seinโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีกรรมการ
4. นางสาวพรรณเพ็ญ วะนา โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางณัฐสุดา ขัมภรัตน์โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารประธานกรรมการ
2. Ms.Pan Yanmei โรงเรียนฮั้วเฉียวกงฮัก ๒กรรมการ
3. Mr.lu Yin Seinโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีกรรมการ
4. นางสาวพรรณเพ็ญ วะนา โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นายสำเริง บุญตาโรงเรียนสตรีสิริเกศประธานกรรมการ
2. นางสาวณิชากร ยศวิไลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกรรมการ
3. Ms.Mio Takaseโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
4. Ms.Megu Konnoโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
5. นางสาวจันทร์รวี เจริญชนม์ โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นายสำเริง บุญตาโรงเรียนสตรีสิริเกศประธานกรรมการ
2. นางสาวณิชากร ยศวิไลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกรรมการ
3. Ms.Mio Takaseโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
4. Ms.Megu Konnoโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
5. นางสาวจันทร์รวี เจริญชนม์ โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางสาวกรรณิการ์ แจ้งไพศาลโรงเรียนวิจิตราพิทยาประธานกรรมการ
2. นางปัทมาพัธส์ จันทร์เพชรโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
3. นางสาวคัทลียา วงศ์สุภา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวศุภรางค์ แสงหิรัญโรงเรียนสำโรงวิทยาคารประธานกรรมการ
2. Ms.Jiang Ji โรงเรียนฮั้วเฉียวกงฮัก ๒กรรมการ
3. Ms.Yang Ailinโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
4. นางสาวชนิสรา บุษบงก์โรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวศุภรางค์ แสงหิรัญโรงเรียนสำโรงวิทยาคารประธานกรรมการ
2. Ms.Jiang Ji โรงเรียนฮั้วเฉียวกงฮัก ๒กรรมการ
3. Ms.Yang Ailinโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
4. นางสาวชนิสรา บุษบงก์โรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวชนิดา โกมลเมธชัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. Ms.Mio Takaseโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
3. นางสาวเรืองจุฬา มาคูณตน โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
4. นางสุธีวัน ชื่นตาโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวชนิดา โกมลเมธชัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. Ms.Mio Takaseโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
3. นางสาวเรืองจุฬา มาคูณตน โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
4. นางสุธีวัน ชื่นตาโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางจุฑารัตน์ มุขมณีบุญเฉลียวโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบประธานกรรมการ
2. Ms.Yan Luโรงเรียนฮั้วเฉียวกงฮัก ๒กรรมการ
3. นายธันยพัฒน์ ยศราวาสโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
4. นางสาวชณัฏฐิยา ชมภูพื้นโรงเรียนอำนาจเจริญ กรรมการและเลขานุการ
ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นายสำเริง บุญตาโรงเรียนสตรีสิริเกศประธานกรรมการ
2. นางสาวณิชากร ยศวิไลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกรรมการ
3. นางสาวชนิดา โกมลเมธชัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกรรมการ
4. Ms.Mio Takase โรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
5. นายวรกันต์ สาเมฆ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการและเลขานุการ
ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวสมัย พิชิตไชยโรงเรียนอาเวมารีอาประธานกรรมการ
2. นางสาวนาตยา พิริยะประกาศโรงเรียนฮั้วเฉียวกงฮัก ๒กรรมการ
3. Ms.Yang Cheng Lingโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
4. นางสาวปิยสิริ หินลาด โรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการและเลขานุการ
การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางประกอบ ภูสิงห์โรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทร์รวี เจริญชนม์โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวเรืองจุฬา มาคูณตนโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
4. Ms.Megu Konno โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
5. นางสาววรรณวิมล คำเชื้อโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการและเลขานุการ
การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสมศรี อุทัยพันธ์โรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นายอุทัย มณีศิลป์โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
3. นางสาวกรกนกทรรศน์ เทพโยธีโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
4. นายสิริชัย ปรีเปรมโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการ
5. นายสมเกียรติ ตวงสินธ์โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
6. นายมานิตย์ จันทร์งามโรงเรียนบ้านพิณโทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายอุทัย บุญขจรโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย เอกธรรมพิทักษ์โรงเรียนบ้านพิณโทกรรมการ
3. นายวุฒิไกร กิ่งแก้วโรงเรียนสหธาตุศึกษากรรมการ
4. นายจำเนียร เดชคำภูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีกมลศักดิ์ ทองกลม โรงเรียนนารีนุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นางนันทพร ศรีวิไลโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉรา ศรีธัญรัตน์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีกรรมการ
3. นายกฤษฎา หล่าบรรเทาโรงเรียนหนองขอนวิทยากรรมการ
4. นายมนต์ชัย สุพลโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
5. นางธนวัน สายเนตรโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวรัตนา เพียรชนะโรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นางอรอนงค์ รัชโพธิ์โรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
3. นางอุษณีย์ วรรณชัยมงคลโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
4. นางกรรณิการ์ พลพวกโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร กรรมการ
5. นางยุพาพร ชุมแสงโรงเรียนนารีนุกูล ๒กรรมการ
6. นางนิภา สังกะเพศโรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสาวรัตนา เพียรชนะโรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นางอรอนงค์ รัชโพธิ์โรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
3. นางอุษณีย์ วรรณชัยมงคลโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
4. นางกรรณิการ์ พลพวกโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร กรรมการ
5. นางยุพาพร ชุมแสงโรงเรียนนารีนุกูล ๒กรรมการ
6. นางนิภา สังกะเพศโรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางรัชฎาพร ใจดีหิรัญโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นางคำบาง วงศ์คำโรงเรียนนารีนุกูล ๒กรรมการ
3. นางอรอนงค์ รัชโพธิ์โรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
4. นางสาวรัตนา เพียรชนะโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางสาวรัตนา เพียรชนะโรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นางรัชฎาพร ใจดีหิรัญโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
3. นางอรอนงค์ รัชโพธิ์โรงเรียนอาเวมารีอากรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายปิยพัทธดนย์ พันธ์สุวรรณ โรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นายอิงฟ้าวัชรภูมิ วงศ์รัตน์โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
3. นางสาวกรกนกทรรศน์ เทพโยธี โรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
4. นายสุวัฒน์ พิมสุตตะโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีกรรมการ
5. นายวิบูลย์ สารสิทธิธรรม โรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการ
6. นายวัชรพงษ์ สารการโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางพิมพ์สุดา สันพนวัฒน์โรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นายสรรเพชร ทุนมาก โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
3. นายธนิตเชษฐ์ สกุลพงษ์โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยากรรมการ
4. นายเจษฎา กิตติภาณุกุลโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการ
5. นายวีรยุทธ เดชพันธ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสรรเพชร ทุนมาก โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์สุดา สันพนวัฒน์โรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
3. นายธนิตเชษฐ์ สกุลพงษ์โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยากรรมการ
4. นายเจษฎา กิตติภาณุกุลโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการ
5. นายวีระยุทธ เดชพันธ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายวิบูลย์ สารสิทธิธรรมโรงเรียนปทุมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายยุพาเสฏฐ์ รัตน์บุญโสภาโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
3. นางสาวปิยนุช รักพงศ์ โรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีวุฒิชัย เหล่าสียง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีกรรมการ
5. นายชัชวาล ใจโชติโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสุวิทย์ เทียมทัตโรงเรียนชีทวนวิทยาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยนุช รักพงศ์ โรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
3. นางทิพวรรณ ทีอุทิศโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
4. นายปรัชญา เขาสวรรค์โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีกรรมการ
5. นายชัชวาล ใจโชติโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางพรพิมล อรัญเวศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายอิทธิพล บุญหล้าโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
3. นางสาวธัญญาภรณ์ แสงกล้าโรงเรียนบ้านพิณโทกรรมการ
4. นายสุวัฒน์ พิมสุตตะโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีกรรมการ
5. นางพิมพ์สุดา สันพนวัฒน์ โรงเรียนนารีนุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายภูมิพัฒน์ งานสัมพันธฤทธิ์ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัทภัค ปักการะถาโรงเรียนบ้านพิณโทกรรมการ
3. นายธงชัย ศิลาโคตรโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีกรรมการ
4. นายจักรี บุญประสิทธิ์โรงเรียนสหธาตุศึกษากรรมการ
5. นายรุ้งเพชร ทองคำสุขโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ ชัยแสงโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายวิทยา โสมณีโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัยกรรมการ
3. นายนนทนนท์ วิชาพูลโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล เอกศิริโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีกรรมการ
5. นายวินัย ศรีใสคำโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายประเสริฐ ชัยแสงโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นางอนัญญา อ่อนมิ่งโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยากรรมการ
3. นางกรรณิกา นำพาโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล เอกศิริโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีกรรมการ
5. นางสาวรุ้งเพชร ทองคำสุขโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
1. นายอภิวัฒน์ วงศ์กัณหาโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นายสถิต บุญสอนโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
3. นางนันทพร ร่วมสุขโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร กรรมการ
4. นางสาวพักตร์วิภา พสุนนท์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีกรรมการ
5. นางสาวประทุมพร เพ็ญมากโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายมหิศธร ชุมแสงโรงเรียนนารีนุกูล ๒ประธานกรรมการ
2. นายวิทวัส พลพวกโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร กรรมการ
3. นายสาโรจน์ บุญศักดิ์ดีโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
4. นายสิทธิศักดิ์ ร่วมสุขโรงเรียนหนองขอนวิทยากรรมการ
5. นางธารทิพย์ ทานะโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายพิริยะ ทองเหลืองโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายอุเทน พุ่มจันทร์โรงเรียนเยาวเรศศึกษากรรมการ
3. นายธนวัฒน์ วงษาพรหม โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร กรรมการ
4. นายราวี รอบโลกโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางธารทิพย์ ทานะโรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวดนญพฤกษ ดวงใจ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
3. นางศิริพัฒน์ แก่นจันทร์โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีกรรมการ
4. นายสุชาธิษณ์ ใสแสงโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร กรรมการ
5. นายพนัส ดอกบัวโรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายโชติช่วง ทีอุทิศโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายพรเทพ แพร่งสุวรรณ์โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีกรรมการ
3. นายพิเชษฐ์ ชูคันหอมโรงเรียนบ้านไทยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสลีลา ผกาสิทธิ์โรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
5. นายวีระวัฒน์ ผกานนท์โรงเรียนนารีนุกูลกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายโชติช่วง ทีอุทิศโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณวิภา แสงกล้า โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีกรรมการ
3. นายสุชาธิษณ์ ใสแสง โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร กรรมการ
4. นางสาวพักตร์วิภา พสุนนท์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีกรรมการ
5. นายปิยพัทธดนย์ พันธ์สุวรรณ โรงเรียนนารีนุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายโชติช่วง ทีอุทิศโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณวิภา แสงกล้า โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีกรรมการ
3. นายสุชาธิษณ์ ใสแสง โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร กรรมการ
4. นางสาวพักตร์วิภา พสุนนท์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีกรรมการ
5. นายปิยพัทธดนย์ พันธ์สุวรรณ โรงเรียนนารีนุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายพิริยะ ทองเหลืองโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีวุฒิชัย เหล่าสียงโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีกรรมการ
3. นายเจษฎา กิตติภาณุกุลโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการ
4. นางสมปอง ตรุวรรณ์โรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
5. นายภูมิพัฒน์ งานสัมพันธฤทธิ์ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายพิริยะ ทองเหลืองโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีวุฒิชัย เหล่าสียงโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีกรรมการ
3. นายเจษฎา กิตติภาณุกุลโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการ
4. นางสมปอง ตรุวรรณ์โรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
5. นายภูมิพัฒน์ งานสัมพันธฤทธิ์ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายปิยพัทธดนย์ พันธ์สุวรรณโรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณวิภา แสงกล้าโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีกรรมการ
3. นายวิทวัส พลพวกโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร กรรมการ
4. นายมหิศธร ชุมแสงโรงเรียนนารีนุกูล ๒กรรมการ
5. นายสาโรจน์ บุญศักดิ์ดีโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายปิยพัทธดนย์ พันธ์สุวรรณโรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณวิภา แสงกล้า โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีกรรมการ
3. นายวิทวัส พลพวกโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร กรรมการ
4. นายมหิศธร ชุมแสงโรงเรียนนารีนุกูล ๒กรรมการ
5. นายสาโรจน์ บุญศักดิ์ดีโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายวิชัย กระมุทกาญจน์โรงเรียนนารีนุกูล 2ประธานกรรมการ
2. นางสมปอง ตรุวรรณ์โรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
3. นายพิริยะ ทองเหลือง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
4. นายสาโรจน์ บุญศักดิ์ดีโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
5. นายภูมิพัฒน์ งานสัมพันธฤทธิ์ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายปิยพัทธดนย์ พันธ์สุวรรณโรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นางสมปอง ตรุวรรณ์โรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
3. นายพิริยะ ทองเหลือง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
4. นายสาโรจน์ บุญศักดิ์ดีโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
5. นายภูมิพัฒน์ งานสัมพันธฤทธิ์ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร กรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายวีระชัย วรสุขโรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นายอุดร ไชยภักดีโรงเรียนประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์กรรมการ
3. นางพิมพ์พิไล จูมนา โรงเรียนมารีย์นิรมลกรรมการ
4. นางเพชรนีย์ มุทุวงศ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายนันทะ โสภามี โรงเรียนหนองขอนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวมนต์ทิวา นามบุญ โรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
3. นางสาวจันทร์เพ็ญ จิตทวี เสียมทองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายบรรหาร จันทาป โรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นายสมชาย ศิริบูรณ์ โรงเรียนหนองขอนวิทยากรรมการ
3. นางงามใจ สุวรรณพงษ์หกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานีกรรมการ
4. นายนิยม บุตรแก้ว โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นางสุนีย์ สิทธิธรรม โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพิรุต ชยาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีกรรมการ
3. นายมนู แต่งงามโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร กรรมการ
4. นายสมชาย ศิริบูรณ์ โรงเรียนหนองขอนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสาวนิลรักษ์ รักษาสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางสุภัญณี นันทศิริพล โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒กรรมการ
3. นายพรชัย โสภาบุตร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
4. นางเพ็ญวดี ค้าสุวรรณ โรงเรียนนารีนุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นายนิลรักษ์ รักษาสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางศิริวรรณ บุญชิต โรงเรียนนากระแซงศึกษากรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ โอษฐิเวช โรงเรียนปทุมวิทยากรกรรมการ
4. นางเพ็ญวดี ค้าสุวรรณ โรงเรียนนารีนุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางวิภา ศรีมากรณ์ โรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นางณัชชา ทองพิเศษ โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัยกรรมการ
3. นางสุปราณี เจริญศรี โรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
4. นางดวงจิต กุลแถลง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายประพาส ธงศรี โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ประธานกรรมการ
2. นางวิมลวัลย์ ภูมิลำเนา โรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอนงค์ภัทร์ บุญห่อโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสมร เสลารักษ์ โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกมล กอมณีโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร กรรมการ
3. นายสุรพงษ์ โสพัฒน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีกรรมการ
4. นายเลิศรบ ชลธีโรงเรียนศรีน้ำคำศึกษากรรมการ
5. นายอรรณพ ตัญญู โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายณัฐพล นาคะยศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ประธานกรรมการ
2. นายสมโภชน์ สุภานามัย โรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการ
3. นายสุดใจ สัตย์ธรรม โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร กรรมการ
4. นายปิยะ สังกะเพศโรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นางราตรี ล้อมวงศ์ โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางคำเพ็ชร สายงาม โรงเรียนปทุมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอภันตรี ผลสมบัติ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒กรรมการ
3. นางญาดา ชมพูนุกูลรัตน์ โรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
4. นางสาววาสนา ตังคโณบลโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นายนภาพร วิเวกวินย์ โรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรา ณ รุณโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยากรรมการ
3. นางสิริลักษณ์ วงศ์เจริญ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางศศิธร คำมูลโรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นางจิราภรณ์ สีแสดโรงเรียนประสิทธ์ศึกษาสงเคราะห์กรรมการ
3. นางสิริรัตน์ วุฒิวัณณ์โรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
4. นางกาญจนา ฉวีรักษ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางควรพิศ ชมพูพื้น โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นางพิไลวัลย์ เครือสิงห์ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร กรรมการ
3. นางสาวสุทธิดา แซ่ตั้ง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีกรรมการ
4. นางสุพัตรา ธิบูรณ์บุญ โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางชื่นจิตต์ บุตรศุรีโรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นางจารุณี อุดมชราโรงเรียนบ้านไทยวิทยาคมกรรมการ
3. นางศิริพัฒน์ แก่นจันทร์ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีกรรมการ
4. นางสาวนารี นามทอง โรงเรียนบ้านพิณโทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางกุหลาบ ชมพูมาศ โรงเรียนสหธาตุศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสุปราณี เจริญศรีโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
3. นายสมใจ สุวรรณเศษ โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางขจีรัตน์ นนทะภา โรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นางนันทวัน พุ่มศฤงคาร โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม กรรมการ
3. นางสาววิไลลักษณ์ พรหมพิทักษ์ โรงเรียนปทุมวิทยากรกรรมการ
4. นางรัชนี ดวงสินธุ์โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางธมกร อาภาวัณสงค์ โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัยประธานกรรมการ
2. นางปิยะมาศ สานนท์ โรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
3. นางคำปอง มรรคานิเวศน์ โรงเรียนเยาวเรศศึกษากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายชาญชัย ทองทับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ประธานกรรมการ
2. นายอภัยมณี แก้วคำวงศ์โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร กรรมการ
3. นายเริ่มรัฐ ใยนนท์โรงเรียนเยาวเรศศึกษากรรมการ
4. นายณรงค์ชัย ธรรมวิเศษโรงเรียนศรีน้ำคำศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6
1. นายชาญชัย ทองทับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ประธานกรรมการ
2. นายอภัยมณี แก้วคำวงศ์โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร กรรมการ
3. นายเริ่มรัฐ ใยนนท์โรงเรียนเยาวเรศศึกษากรรมการ
4. นายณรงค์ชัย ธรรมวิเศษโรงเรียนศรีน้ำคำศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นายชาญชัย ทองทับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ประธานกรรมการ
2. นายอภัยมณี แก้วคำวงศ์โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร กรรมการ
3. นายเริ่มรัฐ ใยนนท์โรงเรียนเยาวเรศศึกษากรรมการ
4. นายณรงค์ชัย ธรรมวิเศษโรงเรียนศรีน้ำคำศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6
1. นายชาญชัย ทองทับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ประธานกรรมการ
2. นายอภัยมณี แก้วคำวงศ์โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร กรรมการ
3. นายเริ่มรัฐ ใยนนท์โรงเรียนเยาวเรศศึกษากรรมการ
4. นายณรงค์ชัย ธรรมวิเศษโรงเรียนศรีน้ำคำศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายชาญชัย ทองทับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ประธานกรรมการ
2. นายอภัยมณี แก้วคำวงศ์โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร กรรมการ
3. นายเริ่มรัฐ ใยนนท์โรงเรียนเยาวเรศศึกษากรรมการ
4. นายณรงค์ชัย ธรรมวิเศษโรงเรียนศรีน้ำคำศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6
1. นายชาญชัย ทองทับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ประธานกรรมการ
2. นายอภัยมณี แก้วคำวงศ์โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร กรรมการ
3. นายเริ่มรัฐ ใยนนท์โรงเรียนเยาวเรศศึกษากรรมการ
4. นายณรงค์ชัย ธรรมวิเศษโรงเรียนศรีน้ำคำศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นายชาญชัย ทองทับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ประธานกรรมการ
2. นายอภัยมณี แก้วคำวงศ์โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร กรรมการ
3. นายเริ่มรัฐ ใยนนท์โรงเรียนเยาวเรศศึกษากรรมการ
4. นายณรงค์ชัย ธรรมวิเศษโรงเรียนศรีน้ำคำศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6
1. นายชาญชัย ทองทับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ประธานกรรมการ
2. นายอภัยมณี แก้วคำวงศ์โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร กรรมการ
3. นายเริ่มรัฐ ใยนนท์โรงเรียนเยาวเรศศึกษากรรมการ
4. นายณรงค์ชัย ธรรมวิเศษโรงเรียนศรีน้ำคำศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายชาญชัย ทองทับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ประธานกรรมการ
2. นายอภัยมณี แก้วคำวงศ์โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร กรรมการ
3. นายเริ่มรัฐ ใยนนท์โรงเรียนเยาวเรศศึกษากรรมการ
4. นายณรงค์ชัย ธรรมวิเศษโรงเรียนศรีน้ำคำศึกษากรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ ครูวีระวัฒน์ ผกานนท์ โรงเรียนนารีนุกูล โทร 0862603777 กรุณาติดต่อเวลาราชการเท่านั้น
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]