หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29

ระหว่าง วันที่ 2 และ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

[ ทั้งหมด   2 พ.ย. 2559   3 พ.ย. 2559   15 พ.ย. 2559   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 2 พ.ย. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 272 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 225 2 พ.ย. 2559 09.00
2 273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 226 2 พ.ย. 2559 09.00
3 650 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 234 2 พ.ย. 2559 09.00
4 651 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 235 2 พ.ย. 2559 09.00
5 652 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 236 2 พ.ย. 2559 09.00
6 653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 237 2 พ.ย. 2559 09.00
7 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมพิทยาคม ห้องคุณภาพ 2 พ.ย. 2559 09.00
8 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมพิทยาคม ห้องคุณภาพ 2 พ.ย. 2559 09.00
9 654 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมพิทยาคม ห้องศูนย์ภาษาไทย 2 พ.ย. 2559 09.00
10 655 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมพิทยาคม ห้องศูนย์คณิตศาสตร์ 2 พ.ย. 2559 09.00
11 658 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมพิทยาคม ห้องสมุดโรงเรียน 2 พ.ย. 2559 09.00
12 657 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมพิทยาคม ห้องสมุดโรงเรียน 2 พ.ย. 2559 09.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ห้อง 531 2 พ.ย. 2559 09.00-12.00
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ห้อง 532 2 พ.ย. 2559 09.00-12.00
3 677 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ชั้นล่างอาคารสิรินธร 2 พ.ย. 2559 09.00-12.00
4 678 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ชั้นล่างอาคารสิรินธร 2 พ.ย. 2559 09.00-12.00
5 679 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ชั้นล่างอาคารสิรินธร 2 พ.ย. 2559 09.00-12.00
6 680 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ชั้นล่างอาคารสิรินธร 2 พ.ย. 2559 09.00-12.00
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ห้อง 511 2 พ.ย. 2559 09.00-12.00
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ห้อง 512 2 พ.ย. 2559 09.00-12.00
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ห้อง 526 2 พ.ย. 2559 09.00-12.00
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ห้อง 527 2 พ.ย. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ห้อง ว.1 2 พ.ย. 2559 09.00
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ห้องโสตทัศนศึกษา 2 พ.ย. 2559 09.00
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช หอประชุมเบญจานุสรณ์ 2 พ.ย. 2559 09.00
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช หอประชุมเบญจานุสรณ์ 2 พ.ย. 2559 09.00
5 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช หอประชุมเบญจานุสรณ์ 2 พ.ย. 2559 09.00
6 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช หอประชุมเบญจานุสรณ์ 2 พ.ย. 2559 09.00
7 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช หอประชุมสุนีย์ ตรียางกูรศรี 2 พ.ย. 2559 09.00
8 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช หอประชุมสุนีย์ ตรียางกูรศรี 2 พ.ย. 2559 09.00
9 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช หอประชุมเบญจานุสรณ์ 2 พ.ย. 2559 09.00
10 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช หอประชุมเบญจานุสรณ์ 2 พ.ย. 2559 09.00
11 662 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อาคารศูนย์กีฬา 2 พ.ย. 2559 09.00
12 663 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อาคารศูนย์กีฬา 2 พ.ย. 2559 09.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมพิทยาคม ห้อง (123,124) 2 พ.ย. 2559 09.00
2 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมพิทยาคม ห้อง (125,126) 2 พ.ย. 2559 09.00
3 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมพิทยาคม ห้องโสตทัศนศึกษา 2 พ.ย. 2559 09.00
4 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมพิทยาคม ห้องโสตทัศนศึกษา 2 พ.ย. 2559 09.00
5 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมพิทยาคม ห้อง 131 2 พ.ย. 2559 09.00
6 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมพิทยาคม ห้อง 138 ห้องจริยธรรม 2 พ.ย. 2559 09.00
7 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 โรงเรียนปทุมพิทยาคม หอประชุม 2 พ.ย. 2559 09.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 323 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ห้อง 323 2 พ.ย. 2559 09.00-10.30
2 324 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ห้อง 323 2 พ.ย. 2559 10.30-12.00
3 329 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ห้อง 331 2 พ.ย. 2559 09.00-09.30
4 601 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ห้อง 331 2 พ.ย. 2559 09.30-10.30
5 320 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช โรงอาหาร 2 ชั้น 2 ห้องประชุมโครงการ EP 2 พ.ย. 2559 09.00
6 632 การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ห้อง 324 2 พ.ย. 2559 09.00-10.00
7 633 การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ห้อง 324 2 พ.ย. 2559 10.15-12.00
8 665 การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ห้อง 332 2 พ.ย. 2559 10.30-11.00
9 666 การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ห้อง 332 2 พ.ย. 2559 11.00-11.30
10 673 การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ห้อง ERIC 2 พ.ย. 2559 09.00
11 674 การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ห้อง 333 2 พ.ย. 2559 13.00.13.30

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนนารีนกูล ศาลาพักร้อนด้านทิศใต้ สนามฟุตบอล 2 พ.ย. 2559 09.00-12.00
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนนารีนกูล ศาลาพักร้อนด้านทิศใต้ สนามฟุตบอล 2 พ.ย. 2559 09.00-12.00
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนนารีนกูล อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 122 2 พ.ย. 2559 09.00-12.00
4 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนนารีนกูล อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องเรียนสีเขียว 2 พ.ย. 2559 09.00-16.00
5 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนนารีนกูล อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องเรียนสีเขียว 2 พ.ย. 2559 09.00-16.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนนารีนกูล อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522 2 พ.ย. 2559 09.00-14.00
2 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนารีนกูล อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 523 2 พ.ย. 2559 09.00-12.00
3 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนนารีนกูล อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 523 2 พ.ย. 2559 09.00-12.00
4 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนารีนกูล อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522 2 พ.ย. 2559 09.00-14.00
5 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนนารีนกูล อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522 2 พ.ย. 2559 09.00-14.00
6 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนนารีนกูล คอมพิวเตอร์ข้างอาคาร 4 ห้อง 803 2 พ.ย. 2559 09.00-12.00
7 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนนารีนกูล อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 521 2 พ.ย. 2559 09.00-12.00
8 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนนารีนกูล อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 521 2 พ.ย. 2559 09.00-12.00
9 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนนารีนกูล อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 521 2 พ.ย. 2559 09.00-12.00
10 089 การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 โรงเรียนนารีนกูล อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522 2 พ.ย. 2559 09.00-14.00
11 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนนารีนกูล อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 523 2 พ.ย. 2559 09.00-12.00
12 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนารีนกูล ห้องสมุด ชั้น 2 ห้อง ห้องสมุด 2 พ.ย. 2559 09.00
13 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนนารีนกูล ห้องสมุด ชั้น 2 ห้อง ห้องสมุด 2 พ.ย. 2559 09.00
14 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนนารีนกูล อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 526 2 พ.ย. 2559 09.00-14.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 682 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนนารีนกูล อาคารเกียรติสุรนนท์ ห้อง ประชุมเกียรติสุรนนท์ 2 พ.ย. 2559 09.00
2 683 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 โรงเรียนนารีนกูล อาคารเกียรติสุรนนท์ ห้อง ประชุมเกียรติสุรนนท์ 2 พ.ย. 2559 09.00
3 684 การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนนารีนกูล อาคารเกียรติสุรนนท์ ห้อง ประชุมเกียรติสุรนนท์ 2 พ.ย. 2559 09.00
4 685 การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 โรงเรียนนารีนกูล อาคารเกียรติสุรนนท์ ห้อง ประชุมเกียรติสุรนนท์ 2 พ.ย. 2559 09.00
5 163 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนนารีนกูล อาคารเกียรติสุรนนท์ ห้อง ประชุมเกียรติสุรนนท์ 2 พ.ย. 2559 09.00
6 166 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนนารีนกูล อาคารเกียรติสุรนนท์ ห้อง ประชุมเกียรติสุรนนท์ 2 พ.ย. 2559 09.00
7 627 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนนารีนกูล อาคารเกียรติสุรนนท์ ห้อง ประชุมเกียรติสุรนนท์ 2 พ.ย. 2559 09.00
8 628 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 โรงเรียนนารีนกูล อาคารเกียรติสุรนนท์ ห้อง ประชุมเกียรติสุรนนท์ 2 พ.ย. 2559 09.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนนารีนกูล อาคารอุตสาหกรรม 2 พ.ย. 2559 09.00
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนนารีนกูล อาคารอุตสาหกรรม 2 พ.ย. 2559 09.00
3 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนนารีนกูล อาคารอุตสาหกรรม 2 พ.ย. 2559 09.00
4 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนนารีนกูล อาคารอุตสาหกรรม 2 พ.ย. 2559 09.00
5 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนนารีนกูล หอประชุม 113 ปี 2 พ.ย. 2559 09.00
6 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนนารีนกูล หอประชุม 113 ปี 2 พ.ย. 2559 09.00
7 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนนารีนกูล หอประชุม 113 ปี 2 พ.ย. 2559 09.00
8 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนนารีนกูล หอประชุม 113 ปี 2 พ.ย. 2559 09.00
9 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนนารีนกูล ใต้อาคารเกียรติสุรนนท์ 2 พ.ย. 2559 09.00
10 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนนารีนกูล ใต้อาคารเกียรติสุรนนท์ 2 พ.ย. 2559 09.00
11 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนนารีนกูล ใต้ถุนอาคาร 6 2 พ.ย. 2559 09.00
12 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนนารีนกูล ใต้ถุนอาคาร 6 2 พ.ย. 2559 09.00
13 623 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนนารีนกูล ใต้ถุนอาคาร 6 2 พ.ย. 2559 09.00
14 624 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนนารีนกูล ใต้ถุนอาคาร 6 2 พ.ย. 2559 09.00
15 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนนารีนกูล ใต้ถุนอาคาร 6 2 พ.ย. 2559 09.00
16 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนนารีนกูล ใต้ถุนอาคาร 6 2 พ.ย. 2559 09.00
17 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนนารีนกูล หอประชุม 113 ปี 2 พ.ย. 2559 09.00
18 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนนารีนกูล หอประชุม 113 ปี 2 พ.ย. 2559 09.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบ ครูวีระวัฒน์ ผกานนท์ โรงเรียนนารีนุกูล โทร 0862603777 กรุณาติดต่อเวลาราชการเท่านั้น
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]